Mästare Thoth via Christine Meleriessee Hayden, 3 oktober 2016

 

th-1

Ditt Högre Själv är en Spegelbild av den Du vill vara

Mästare Thoth delar sin syn på hur den Universella Lagen om Relativitet speglar lektionerna som en Novis måste genomgå på vägen mot Mästerskap.

I detta meddelande, del 2 av 2, ger Mästare Thoth sitt perspektiv. Mästare Toth är ledare för Kontoret för det Enade Totala Kommandot som för alla tidslinjer och individers och gruppers himmelska agendor tillbaka till Helhet. Alla inbjuds att hälsa på den Enade Helheten av Enhet för sina egna tidslinjer att bli återlämnade till Källans Enhet.

Välsignelser till er alla i detta nu.

Jag är Mästare Toth, här för att tala om er relation mellan ert Gudomliga Själv och ert Fysiska Själv. Några individer kanske inte förstår korrelationen till den Andliga Varelse de håller på att bli, då den kan upplevas som ett sätt av icke-godhet inom det Känslomässiga Självet.

Detta beror på att när ni tillåter full integration av ert Högre Sinne inom ert Fysiska Sinne upplevs det som ”Detta Är Precis Den Jag Är”.

Då aktiveras inte den känslomässiga kroppen med någon specifik känsla. Det blir en ögonblick av igenkännande från det Högre Sinnet ungefär som om det varit i det tillståndet under en längre tid. Det finns inget känslomässigt svar på relationen. Det beror på att den Känslomässiga Kroppen blivit Ett med den Mentala Kroppen, det finns ingen speciell aktiverare i vare sig Sinnet eller Hjärtat.

DET ÄR VAD DET ÄR.

Detta är det sanna tillståndet för en Uppstigen Mästare, men hur hanterar ni era känslor innan ni når denna insikt inom er själva?

Lektioner sker i avsikt att få novisen att inom sig förstå det denne inte förstår inom sitt fysiska liv. Det finns ögonblick i tiden som hjälper de känslomässiga och mentala svaren att uppstå inom det fysiska medvetandet. Detta händer därför att ni, som novis, det fysiska själv, inte är redo att förstå vad lektionen handlar om, vad som måste erkännas och hur det påverkar er fysiska existens. Jag kan säga er att, som novis, har ni många prövningar att gå genom för att förstå vad ni ska bli. Dessa lektioner sker för att ni, ert fysiska själv, inte är redo att acceptera utmaningen av att vara en Andlig novis i den fysiska världen.

Att tänka på vad ni vill vara är mycket annorlunda mot att uppleva vägen fram.

Dessa lektioner ges er genom er Högre Närvaro, ert Högre Själv, för att se hur bra ni använder det ni lär er som novis på Vägen mot Mästerskap. Ert högre själv blir spegelbilden av det ni vill bli i ert fysiska liv, men, det finns ingen lätt väg dit. Ni kan inte springa uppför berget utan att råka ut för hinder på vägen. Det är nödvändigt att fullt ut förstå vad det är ni upplever så att ni sedan kan minnas vem ni är på väg att bli.

Detta är verkligen förmågan att förstå Visdomen hos er Högre Essens som blir del av er verklighet inom er fysiska existens. Ert Högre Själv har allt ni behöver, men det är inte något som bara sker automatiskt och poff – blir ni omedelbart er Högre Essens i fysisk form. Därför finns det lektioner att lära så att ert Fysiska Sinne kan relatera till förståelse för det som sker, avlägsna de försvagande tankarna och känslorna som håller den gamla energin, och bli mer av ert Högre Själv. Det viktiga elementet att förstå är att låta lektionen bli en del av er fysiska existens, i alla era kroppar så den till fullo bekräftas i era känslor, tankar, och hur ni går genom världen med en ny känsla av fullbordan.

Lektioner ger en möjlighet att låta högre Ljusfrekvenser bli grundade i er fysiska existens. Det är så ni blir den Mästare ni eftersträvar att bli, genom att till fullo sänka ned den högre delen av den ni är till er nuvarande livsform.

När ni fullt ut bekräftar en utmaning ni ställts inför, se då på svårigheten och hur ni gick genom det element som tidigare stoppade er från att låta ert Andliga Själv vara ett med er, det är då ni verkligen accepterar en högre Ljuskvot in i ert kroppssystem. Att förstå lektionen genom er Känslomässiga och Mentala Kropp är nödvändigt, men det viktiga elementet är att låta er fysiska kropp acceptera lektionen. Då, och bara då, kan ni kliva in i en bättre del av er själva – komma närmare ert Högre Själv. Detta är anledningen till att Lagen om Relativitet är så viktig. Det är i detta skede som en själ kan inventera alla psykologiska element inom sig som orsakar skapandet av lektionen.

Denna Universella Lag säger att varje person kommer att möta en serie problem(Test för Noviser) i syfte att stärka Ljuset inom sig. Vi måste se alla dessa problem som en utmaning och förbli anslutna till våra hjärtan när vi går vidare för att lösa problemen.

Varje process i problemet står i relation till varandra, inget element står ensamt för sig själv. Det finns en sammankoppling mellan alla variabler som skapar den utmaning som måste övervinnas. Det är viktigt att inse varför lektionen har uppkommit, vad det betyder för er som noviser och fysiska personer, och sedan att vara ärliga mot er själva angående hur ni går vidare genom den dörr som öppnats för er i lektionen i sig självt. De psykologiska elementen och de tidigare lagarna måste beaktas. Att ni läser en Universell Lag betyder inte att ni förstår den. Ni måste till fullo ta in vad lagen betyder för er, vilka element som inte passar de högre energierna, och omfamna den del av er själva som håller tillbaka acceptansen av ert Högre Själv inom er. Det finns inget annat sätt att komma runt denna process. Lagen om Relativitet är den 9:e Universella Lagen, men när en brist på förståelse uppkommer inom en individ måste denne gå tillbaka genom de andra lagarna och fundera över vad som kan ha missats. Annars skulle inte lektionen ha uppkommit.

Så ert Högre Själv lär er att se på varje del av er själva som inte är i linje med de högre ljuselementen inom er Hjärtcenter, så ni kan bekräfta alla delar av er själva genom att låta Mörkret bli avslöjat av Ljuset. Detta gör sedan så att den högre ljusvibrationen accepteras inom ert Fysiska Själv. Utan denna process kommer era lektioner att kontinuerligt upprepas tills ni fullt ut bekräftar att alla delar kommit till Helhet. Det är viktigt att förstå att den spegling det Högre Själv porträtterar på varje Fysiskt Själv är där för att hjälpa till med att få det Hela Hjärtats Essens uppenbarat. Det är en process som låter Guds Kärlek och Visdom, vilket ni är, bli uppenbarat inom hela ert Hjärtas Essens. Det är så ni erhåller er Kraft, Novisens Gyllene Stav.

Mitt råd är att alltid se på de utmaningar ni står inför inom ert Högre Själv. Ta inte saker personligt för det är en mycket liten del av den ni är. När det fysiska sinnet aktiveras kan det skapa fler element som representerar det obalanserade själv som är inneboende i det psykologiska sinnet. Det är viktigt att låta ert Högre Självs Spegel vägleda er genom varje initiering, varje undernivå och varje lektion ni lär. Acceptera dem som en del av er uppfattning, förstå att ni inte är ensamma och att ert Högre Själv vägleder er varje steg på vägen.

Detta låter er grunda Ljuskvoten inom er fysiska varelse, istället för att bara känna den i era högre chakran. Ni blir då det ni strävar att bli och håller det djupt i alla delar av ert system.

Använd Lagen om Relativitet genom att betrakta lektionerna som verkliga gåvor att förverkligas från ert Gudomliga Själv.

Jag är Mästare Thoth, som går med er varje steg på vägen.

 

A SPECIAL ACADEMY OPEN HOUSE REDUCED RATE IS NOW OFFERED TO RECEIVE THE TEACHING LECTURE AND DIVINE LIGHT LANGUAGE CODES(sm) ATTUNEMENT FROM MASTER THOTH AND LORD MELCHIZEDEK TO ASSIST UNDERSTANDING HOW TO USE THE WAVE X TYPE ENERGIES TO ADVANCE YOUR LIGHT BODY IN THE INITIATIONS PROCESS OF ALL HUMANITY.
VIEW THE 
CLASS AND ENROLLMENT DETAILS

© Copyright 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).  Linking to this page from any website or blog is welcomed and encouraged. Reprinting or reposting this material on websites or blogs that sell or advertise any products or services as well as any printed or written reproduction) is not authorized without written permission. Sharing our Social Media sites is also encouraged. Connect with us on ♥ FACEBOOK  ♥ TWITTER  ♥ YOUTUBE   ♥ NEWSLETTER ♥ DONATE | Rights are only granted to repost this material electronically on informational websites or blogs that do not sell or advertise any products or services. In such cases, you must include this copyright statement in full including the above active url referral links to help everyone stay informed and support our messages. In cases of text only formats, these active url links may be converted to display the full path of the url as linked. 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...