Matthew via Suzy Ward, 17 augusti

 Matthew Ward – 17 augusti 2015

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Jag tackar er alla som skrev om den här delen av vårt senaste meddelande: ”Insekter tjänar också ett syfte för själar vars livstidsenergi sänt dem till det lägsta området i den tredje dimensionens andliga rike… Ni kommer att välkomna vetskapen om att insekter inte kan överleva i de högre vibrationsnivåer som Jorden är på väg till och deras plats i näringskedjan inte längre behövs.”

Jag borde ha sagt ”dessa” före ordet ”insekter” i båda påståendena för att göra klart att informationen hänförde till endast de insekter i läsarens fråga som gällde syftet med ”kackerlackor, loppor, myggor etc” – den typen av insekter som orsakar eller sprider smitta eller är bara olägenheter. Så, kära ni, ni kan välkomnahonungsbin och veta att de kommer att vara med er så länge som deras värdefulla tjänster önskas och hedras.

Så gäller också för andra fantastiska små livsformer som glädjer er, såsom fjärilar, trollsländor, nyckelpigor och lysmaskar. De kommer också att fortsätta att hedra er värld med sin skönhet och unikhet när Jorden förflyttar sig in till allt högre vibrationsplan.

Det finns en uppsjö av dolda och täckta operationer kring ansträngningarna att stabilisera den globala ekonomin och rensa ut korruptionen i finansinstituten, föra fram sanningar för att avslöja sedan länge gjorda bedrägerier, stoppa finansieringen till Islamiska Staten samt för Illuminaternas ”Black Ops”-händelser, och dessutom begränsa industriföroreningar och annan förstörelse av miljön.

Den växande andan för internationellt samarbete är en betydande milstolpe i omvandlingen av er värld. Även då det är så att arbetet med reformer kommer att möta en hel del av envetet motstånd på vägen, tills alla konfliktområden når en fredlig lösning, så kaningenting hindra ljusets kraftfulla styrka av expanderande medvetande hos Jordens mänsklighet.

Till läsare som frågade om, i en ”överväldigandekosmisk våg”, upplysta personer kommer att stiga upp med sina kroppar, så svarar vi: ”Nej!” Och människor med mörka tendenser kommer inte att dö en masse. När det gäller händelser som nämns skall ”komma i september” så indikerar inte Jordens energifält av potential en aktiv period då, men det omfattar inte en meteor eller någon annan stor himlakropp som skulle träffa planeten med katastrofala följder.

Inte heller blir det något tredje världskrig med början i Mellanöstern – ingenting av detta kommer att hända iseptember – eller någonsin! Om det sägs vara ekonomisk omvälvning i USA så är det inte en ”falsk flagg”-händelse, så att regeringen kan förklara undantagstillstånd och införa massarresteringar. Att detta land i konkurs har hållits flytande av Illuminaternas egennyttiga Federal Reserve Systemunder de senaste åren har slutligen måst komma upp till ytan och stoppas, och procedurer finns nu på plats för att minimera den finansiella olägenheten för medborgarna.

Vi ser ingenting alls som är ”misstänksamt angående påven Francis val av ankomstdatum i USA”, och han agerar absolut från hjärtats renhet. Spekulationer om att han i hemlighet arbetar med Illuminaterna är skadlig desinformation, mycket troligt något som sprids av dem för att sudda ut sanningen att han är den som drar upp med roten deras förskansning i Vatikanen sedan århundraden tillbaka.

Enligt våra kollegor i Nirvana var lejonens skyddsängel med Cecil för att lindra hans smärta under de timmar när han sårades, och efter att han gått över fick han kännedom om utgjutandet av ilska över hans död. Nej, han hade inte ett karmiskt avtal med Walter Palmer, dock ger ”troféjägare” upphov till karmiska lektioner, och sättet på vilket Cecil dog ökar kraftigt medvetenheten av det kollektiva ansvaret att skydda och respektera allt djurliv på Jorden. Den sorgliga incidenten intensifierade också fokus på att ni har precis samma ansvar när det gäller livet för hela mänskligheten på Jorden.

Många av er har bett om våra kommentarer angående politiska situationer i era hemländer. Globalt sett har regeringar kontrollerat de flesta aspekter av livet i er värld och därför är det de områden där den djupaste förändringen måste ske. Och vi kan se från vår utsiktspunkt att detta är på väg. Men att sopa bort nationella regeringar och tyranniska regimer går inte varken lätt eller snabbt, och oron ni ser – om vi får använda er fras – är ”stormen innan lugnet.”

Från vårt ”perspektiv” när det gäller den politiska scenen i USA, när avslöjanden sker mellan nu och valdagen, skall ni få se och förstå varför alla medier pratar om vilken av de många kandidaterna som kommer att bli president, vilket är ett bedrövligt slöseri med energi.

Otaliga frågor och kommentarer om själen visar behovet av klarhet om ett ämne som är mycket viktigare för er att förstå än politik. Vi är glada att kunna erbjuda detta, och den följande kommentaren från en läsare är bra att börja med: ”Att lära sig karmiska lektioner i en livstid efter en annan gör inte att en ’evig själ’ blir det minsta tilltalande.

Vi kan försäkra er att vara en evig själ inte är en ändlös serie av upp-och-ner karmiska erfarenheter! Man avancerar till en nivå av andligt och medvetet medvetande där karma inte längre behövs. Och som de flerdimensionella varelser ni är kommer ni att fortsätta att utvecklas och minnas den ”första början” i Skaparens rena kärleksljus.

När du uppnår hågkomsten i fullkomlighet, och det är målet för varje själ, så kommer du tillbaka till Skaparen. Till dess – och tiden skiljer sig så mycket som varje själ skiljer sig från alla andra själar – kommer du att ha underbara livstider som successivt höjer själen i världar där glädje, kärlek och skönhet är bortom din föreställningsförmåga.

”De olika icke-religiösa hänvisningarna till Gud är lite förvirrande. Är Gud ett Högsta Väsens Själ, Förste Skaparen, Skaparkälla eller en Högsta Ängel?”

Gud är en själ – varje livsform överallt är en själ – och som det Högsta Väsendet i detta Universum är han källan av allt liv inom detta Universum, men han är inte Skapandets källa eller Förste Skaparen. Det finns andra beteckningar för Skaparen/Skapelsen, den energikälla och det varande av allting som existerar inom hela Kosmos. Endast för att underlätta när vi talar om detta så säger vi helt enkelt Skaparen.

Inte heller är Gud från Änglariket, men han/hon är en av deras manifestationer – den första själen med enpotentiell livsform. Änglarna var androgyna gudar och gudinnor som hade möjligheten att fortsätta vara rent ljus eller att ta en form. Av de som valde att vara ljus valde Skaparen några av dem till medskapare av flera Universa och att härska över dem.

Man kallar den gud som valdes av Skaparen för att vara medskapare av detta Universum och vara dess Högsta Väsen för olika namn, inklusive Gud. Så småningom levde de gudar och gudinnor som ville förkroppsligas en tid på Jorden. De kunde manifestera vilket utseende de önskade, vilket är orsaken till att en del figurer med ganska ovanliga särdrag finns i ritningar och artefakter från forntida civilisationer.

“Jag förstår inte hur själar som lever I en andlig värld kan skapa nya människor eller personligheter. Är det för att de har olika ’ingredienser’i sina själars makeup än vad människor och personligheter har?”

Vi förstår att termerna själ, personlighet och person, som här används omväxlande, kan grumla vattnet så att säga. Även om vi tenderar att säga personlighetoch person under den personens fysiska livstid, så betyder de två orden samma sak: en individs tankar, känslor, självbild, egenskaper, beteende, talanger, färdigheter, idéer, drömmar, trosföreställningar, övertygelser, framgångar, misslyckanden samt relationsupplevelser och alla andra upplevelser under hela livstiden.

Själen är vem du är – en oberoende, unik, gudomlig varelse och en oskiljaktig del av den Högsta Varelsen i detta Universum och av Skaparen/Skapelsen. Du är inte en person som har en själ, du är en själ som har en personlig erfarenhet i en kropp.

Vare sig i en andlig eller en fysisk värld så är själens makeup identisk – Skaparens kärleks- och ljusenergi. Man kan dock säga att själens makeup har ”ingredienser” med referens till de inneboende egenskaperna den ger till sin personlighet: samvete, inspiration, instinkt, obegränsad kapacitet att älska, andlig styrka, förmågan att manifestera, hederskänsla, strålande godhet och samhörighet med Gud och Naturen. Där personen och själen kanske skiljer sig avsevärt är om personen väljer att agera på dessa kvaliteter, eller ignorerar dem, eller hur man använder Skaparens gåva av fri vilja.

Låt oss använda Nirvanas högre skikt som ett exempel på hur själar i en andlig värld använder Skaparens energi till att producera vad de önskar. En person kan manifestera lokalt väder, kläder, möbler och blommor Han kan t ex producera mer komplexa objekt såsom bostäder, museum, bilar och båtar, vilket kräver flera deltagare – en del visualiserar delar av inredningen tillsammans med dem som visualiserar de yttre delarna.

När de önskar erfarenheter som endast kan ske i en fysisk värld manifesterar den själen i en varelse genom att använda Skaparens energi – makeupen av en ny själ – och utrustar den nya varelsen – person eller personlighet– med ovan nämnda inneboende egenskaper och tillsammans med alla de attribut som kommer att möjliggöra den typ av liv som den manifesterande själen har valt.

Detta inkluderar en överenskommelse innan födelsen mellan de två själar som kommer att bli föräldrar och förser den som skall manifestera med olika val, såsom t ex genetiska och kulturella arv, geografiskt läge och ekonomisk status och även med alla andra själar som kommer att dela personens livstid.

”Matthew har sagt att målet för de mörka krafterna är att fånga själar. Vad händer med de många ”goda” människor som kanske har brottats med ’besatthet’ av dessa mörka energier under åratal och blivit så försvagade att de ger upp kampen? Är det en vinst för de mörka krafterna? Vad händer med den personens själ?”

Själen är befriad när kroppen dör och personens eteriska kropp och livstidens minnen inträder i Nirvana där hans eller hennes plågade psyke och försvagade eteriska kropp får anpassad vård och ständig uppmärksamhet genom hela healingprocessen. Som jag nämnt i tidigare meddelanden förblir varje själ okränkbar, ett oberoende jag, även om den är en del av den kumulativa/växande själen.

Det finns en annan typ av relation också. Varje ”ny” själ blir en del av initiativtagarens förfäders själ, kallad ”rotsjälen”, och medan rotsjälens livstider kanske påverkar alla avkommor så är det just dem som de mörka krafterna vill fånga in. Rotsjälar, liksom alla andra själar, är energi, alltså oförstörbar, dock, med undantag för den gnista som är deras livskraft, kan deras ljus släckas successivt genom flera livstiders negativa val utanför själskontrakten, därav termen ”mörka själar”.

Detta Universums lagar drar dem till den mörkaste delen av en andlig värld där en pytteliten stråle av ljus ständigt strålas till dem – inte mer än ett nålshuvud, för mörka själar fruktar ljuset. När de tar emot det så görs en liten strimma mer ljus tillgängligt, och detta fortsätter tills de har absorberat tillräckligt med ljus för att kunna inkarnera i en primitiv form som ett första steg tillbaka uppför den evolutionära stegen.

Om, efter eoner av linjär tid, en mörk själ fortfarande vägrar att acceptera ens ett nålshuvud med ljus blir den vad man kallar ”en förlorad själ” och dess energi är återabsorberad av Skaparen, källan till dess livskraft. När detta händer en rotsjäl är livskraften hos alla själar i dess släktlinje, var de än är i Universum, avskuren. Ni kan likna detta vid en central kraftstation som plötsligt slutar fungera och inte längre kan överföra kraft till någon av dess otaliga anläggningar.

De sällsynta fall där detta har inträffat är vad de mörka krafterna ser som ”fånga” själar, men varför de tror att detta tänjer på förståelsen, för ingen av dessa själar är i klorna på mörkret. Rotsjälen, och alla dess avkommor är inom Skaparens essens där de är omedvetna om att någonsin ha existerat självständigt, men minnesbanken hos varje själ är lagrad intakt, energetiskt sett.

Extraordinära händelser under denna exempellösa tid i Universum inkluderar de högsta, universella rådens beviljande av dispens från förlorade och nästan förlorade själar. Änglar och själsfränder erbjöd sig att assistera dessa själar så att de snabbt kunde få tillräcklig intelligens och resonemangsförmåga för att förstå djupet av det mörker i vilket de hade fallit. Detta för att de skulle göra upplysta val hädanefter, och i denna själs uppdrag att rädda inkluderar att återställa minnesbanken för alla i släktlinjen av de ”förlorade” rotsjälarna.

”Vad är förhållandet mellan själen och minnet? Är intelligens en del av själen eller kroppen?”

Förmågan att veta, som existerar i hela skapelsen, är inom själen. När själen kopplar sig till förvaringsplatsen för Alla Medvetanden så rapporterar den vad den ”ser” till hjärnan, vilken är en personlig dator som bearbetar data för sinnet att tillgodogöra sig och sedan ”berätta” för personen vad själen vill att den skall veta – dessa meddelanden kan komma som bilder, ord, känslor eller en kombination av intryck. Intelligens, hjärnans förmåga att lära och sinnets förmåga att förstå och korrekt tillämpa information, är i enlighet med vad själen vill uppleva under den fysiska livstiden.

”Är det sant att varje själ har sin egen frekvens?”

Ja! Det är en själs unika frekvens ”signatur” som möjliggör att den kan spåras var den än befinner sig i detta Universum. Själens överföringsteam och människor i den andliga världen kan då veta när en kär person skall komma till andevärlden och för familjer och husdjur att bli återförenade. Återföreningar kan ske varsomhelst i detta Universum där energin är kompatibel med själarnas energi – ert begrepp för avstånd existerar inte i kontinuum.

”Vet du när vår civilisation kommer att kunna leva i flera hundra år som själar i mer utvecklade civilisationer?”

Nej, det vet vi inte, men vi kan säga att detta kommer individuellt, inte till en hel befolkning i ett enda svep. Människor i mer utvecklade civilisationer kan leva i tusentals år, eller till och med i miljoner av era år, för ert DNA är inte programmerat för åldrande eller sjukdomar. Men den rytmiska sammandragningen och expansionen av Universum är oupplösligt förbunden med utveckling, och vid en viss punkt när en person bemästrar all erbjuden lärdom inom ett särskilt område.

När en själ når den punkten kan den dematerialisera sin kropp och manifestera en som passar in i dess val av en ny civilisation. Eller den kanske vill tillbringa tid i en andlig värld innan han sällar sig till en annan civilisation som erbjuder större upplevelser av lärande. Och som själar – såsom många av er – frivilligt går med på en kort ”tillbakablick” så att säga, för att hjälpa en spirande civilisation, eller en som är insvept i mörker. En livstid av den typen av välvilja är ett stort steg framåt i utveckling.

Älskade familj, flera frågor finns på min mors lista, men det finns inte tillräckligt med utrymme här för att ta med dem, så vi skall ta itu med dem i nästa meddelande. Och nu bjuder vi er farväl i ord, då vår ovillkorliga kärlek för alltid är med er.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...