Matthew Ward, 22 April 2015

Matthew Ward 

22 april, 2015

Illuminatis roll i Ukraina, ISIS; Nirvana: uppbyggnad, plats, boningar, aktiviteter, olika invånare

Med kära hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Händelserna under de senaste månaderna har fått många ljusarbetare att fråga och många andra att fundera över: Varför prioriteras den fria viljan hos människor som utför förfärliga dåd framför den fria viljan hos dem som inte vill bli terroriserade eller dödade?

Älskade familj, aldrig har någon prioriterats, inte heller skulle det kunna ske. De som regerar i universums världar tenderar att hedra Skaparens gåva, som är den fria viljan för varje själ, och Gud införlivade påbudet i lagarna som styr livet i detta universum. Liksom allt annat som existerar, är lagarna energi och energi har ingen förmåga att argumentera, ingen förmåga att prioritera eller att fatta beslut om något överhuvudtaget. Allt energi kan göra är att vibrera i en eller annan frekvens i enlighet med hur den används och enligt vår förklaring är det så som människorna som bor på Jorden använder den.

För att Universum välordnat skall kunna funktionera, krävs en fortgående balanserande åtgärd för att förhindra att vibrationsfrekvenser blir skeva, så att säga; och som universums mikrokosmer, som i varje ögonblick påverkar dess läge, utför själarna sina egna balanseringar. Före födelsen, ingår de – eller rättare sagt, vi alla! – i överenskommelser med andra själar, och inom dessa överenskommelser finns alla deltagares individuella kontrakt som omfattar vadhelst de behöver för att balansera upp andra livstider. Detta ”vadhelst” är karma.

Däremot är det så, att på grund av att Skaparen förordade att den fria viljan överallt har företrädesrätt, så måste allting inom kontrakten – att det överhuvudtaget finns ett kontrakt – glömmas, då själarna träder in i sina kroppar. Det här är faktiskt ett bra arrangemang – annars skulle varje livstid enbart följa ett schema istället för att man ges möjlighet att fritt få fatta beslut och att lära sig av resultaten. Vägledning i enlighet med kontrakten är tillåten via själens meddelanden till medvetandet, men var och en har den fria viljan att lyssna till vägledningen eller att förirra sig långt bort. Hursomhelst ådrar sig själarna karma och den är varken ”god” eller ”dålig” – det är sättet på vilket den senaste livstiden kan balanseras i den nästföljande genom att man fullföljer sin karma, eller de karmiska lektionerna, i själskontaktet.

Ibland kan händelser avsluta liv innan kontakten har kunnat avslutas. Så var fallet i de två händelser som nyligen inträffade och vi skall dela med oss till er vad vi fått höra om dem av våra kollegor i Nirvana. Av de 150 personerna ombord på Germanwings Flight 9525, hade endast tre uppnått fönstret av flexibilitet i sina kontrakts livslängds klausul – det innebär att dessa individer hade fullföljt sina val av karmiska lektioner, uppdrag och andra erfarenheter och de skulle ha blivit överförda till andelivet på ett eller annat sätt inom loppet av dagar eller veckor.

Vid ankomsten till Nirvana blev varje person kärleksfullt mottagen och hälsad vid namn, allas eteriska kroppar förstärktes och de fick varsam, individuellt anpassad omsorg för att omhänderta all psykisk trauma som överhuvudtaget inträffade före kraschen. Alltigenom healingperioden var medlemmar av det medicinska teamet i själsövergångsområdet ständigt närvarande. Då dessa nyligen ankomna blev klara att ansluta sig till andra i er andevärld, blev var och en erbjuden val av boning och diverse aktiviteter och alla som inte hade fullföljt sina kontrakt blev också erbjudna tre valmöjligheter. Att avsluta de karmiska lektionerna i Nirvana, där vistelse och lärande är mycket mer glädjefyllt än på Jorden. Att helt få tillgodoräkna sig sina delvis lärda lektioner och, i en ny överenskommelse med andra själar, rätt snabbt förkroppsligas för att avsluta återstoden av det ursprungliga kontraktet och till den nya livstiden lägga till vadhelst som önskas. Det tredje alternativet är att, i enlighet med ett avtal med någon på Jorden, arrangera en själsöverföring, eller en ”walk-in” – fördelen är att man ”sparar” flera år genom att man träder in i en vuxen kropp i stället för i en nyfödds, men på grund av att det också innebär allvarliga utmaningar, blir detta sällan det som en själ väljer.

Vi vill tala om en annan aspekt av flygplanskraschen. Era analytiker var enhälliga om att andrepiloten, Andreas Lubitz, planerat att begå självmord genom att avsiktligt krascha planet och bortse från alla andra ombordvarandes liv. Detta stämmer inte, enligt det medicinska teamet som gav individuellt anpassad omsorg för att behandla Andreas traumatiserade psyke, som återhämtar sig långsamt på grund av den djupa desperation han kände då han fick veta vad som hade hänt.

Det som användes som bevis för att bekräfta denna samsyn var den unga mannens beslutsamma ansträngningar att övervinna sin känslomässiga skörhet, inklusive information på Internet som han kände att han kunde använda för att positivt förstärka sina sunda tankeprocesser speciellt under flygningar. Bara ögonblick efter att piloten hade lämnat cockpit tappade Andreas plötsligt medvetandet – han har inget minne av det ögonblicket eller vad som hände efter det. Om detta kunde bli känt, trots att det inte skulle kunna trösta dem som älskade de personer som gick ner med planet, kunde det bringa lite sinnesfrid och hjärtetröst till Andreas familj och vänner. Vi borde tillägga att han inte var en av de tre personerna som hade slutfört sina kontrakt.

Den andra händelsen är massakern vid ett universitet i Kenya av al-Shabaab terrorister, där nästan samma antal liv mistes som i flygplanskraschen. Emellertid innehöll inget av livskontrakten hos de personer som dog i universitetsmassakern den livstid som skulle ta slut vid den tidpunkten och samtliga har samma tre valmöjligheter som tidigare nämnts. Vi önskar att alla kunde få känna till det kärleksfulla mottagande och individuellt anpassade omhändertagande som gavs till varje person vars liv slutade då, men deras familjer och kära vänner känner endast till hjärtesorgen som förorsakades av den chockerande förlusten och er värld vacklar på grund av det barbariska beteendet som är omöjligt att förstå.

Några av de överlevandes kontrakt innefattar en ”traumatisk, icke-dödlig upplevelse” med flexibilitet beträffande omfattning och tidpunkt – att genomgå det som inträffade vid universitetet uppfyller den biten. Överlevande som inte behövde upplevelsen för att känna balans, kan placera den i förvaring, på ett sätt som en ”kredit” inom en annan livstid, eller överlåta den till någon i den överenskomna gruppen vars strävan med karmiska lektioner var svårare än förväntat; i vilketdera fallet skulle den överlevandes önskan få igång en energiström i rätt riktning. För överlevande vilkas skador har livsomvälvande följder utanför deras kontrakt, kommer korrigeringar göras på själsnivån för att tillhandahålla andra upplevelser som kommer att göra deras liv lika meningsfyllda och uppfyllande som de hade valt.

På grund av att attackens gärningsmän långt översteg sina kontrakts villkor, som skulle ha balanserat tidigare upplevelser, ådrog de sig karma som skulle kunna kräva flera livstider innan balans uppnås. I Nirvana, liksom på Jorden, blockerar de allt högre vibrationerna energimässigt mönsterskapandet på psykisk och cellulär nivå som sker tillsammans med karma av den allvarlighetsgraden; när dessa personer dör, kommer deras livstids energi automatiskt att dra dem till andevärlden i någon lägre tredje dimensions civilisation och deras nästa inkarnation kommer att ske bland den befolkningen.

Det finns en annan aspekt av överenskommelser som ingås före födseln, vilka är utformade för andlig och medveten tillväxt hos alla deltagare i den delade livstiden: När en persons liv tar slut innan kontraktet är fullbordat påverkar det alla andra i gruppen bortom djupa känslor. För vuxna kan detta inbegripa den äkta hälften, barn, föräldrar, syskon, andra släktingar, vänner, kollegor och alla andra till vilka denna person hade nära band och de till vilka band skulle ha utvecklats under kommande år. När en ”för tidig” övergång sker hos ett barn, kan det utöver familjen finnas klasskamrater, lärare och vänner såväl som alla andra som skulle ha blivit betydelsefulla i den ungas liv under det valda livsspannet. Varje persons kontrakt som hade eller skulle ha haft en betydande roll i livstiden som avbröts, måste rättas till för att erbjuda alla individer likvärdiga möjligheter att fullfölja sina karmiska lektioner. Den ursprungliga matchningen av själar sker i en oavbruten följd, där allting sker samtidigt.

Vars och ens del i en överenskommelse är viktig; individers kontrakt och deras syfte kan emellertid variera oerhört mycket. Exempelvis kan en själ samtycka till att vara ”kaptenen”, så att säga, för att ge andra deltagare möjligheten att stärka sina svagheter inom ett eller flera områden som denna själ har lärt sig behärska, såsom tålamod, generositet, ödmjukhet, förlåtande, medkänsla, självdisciplin, ärlighet, vänlighet, klokt föräldraskap, flit. I dessa fall tjänar ”kaptenen” de andra, inte genom att kritisera deras brister, utan genom att exemplifiera beundransvärda förhållningssätt och beteenden så att andra kan inspireras till att ta efter.

Eller, en själ kan samtycka till att uttrycka egenskaper som är icke-önskvärda; kanske svartsjuka, okontrollerad ilska, självcentrering, lättja, arrogans, snarstuckenhet, förnärmelse eller opålitlighet. Om andra, genom att observera denna persons sårande, offensiva eller kontraproduktiva beteende, enligt en överenskommelse kan lära sig att inte bete sig på dessa sätt, kan de balansera andra livstider där ett eller flera av dessa egenskaper var dominerande.

Om en individ blir vida berömd och respekterad, kan arrangemanget av ”kaptensteamet” bli omkastat och inkluderar ett litet antal deltagare vilkas värderingar, prestationer, uppmuntran och assistans blir starka drivkrafter för den utsedda individen att upprätthålla en hög nivå, hålla ut trots motstånd och bakslag, och fortsätta att sträva tills märkbara prestationer har uppnåtts. Detta kan vara fallet även om individen ger erkänslan till en specifik person som inspirationskällan för hans eller hennes framgång. Vanligen väljer själar att leva i fattiga omständigheter för att balansera en livstid av rikedom och bekvämlighet, med lite eller inget intresse av att hjälpa människor i extrem nöd.

När en själ förkroppsligas i en region som ödelagts av krig och fattigdom och som ung blir föräldralös och efter det måste klara sig på egen hand, kan det vara för att han/hon skall få uppleva rädslan och de stora svårigheterna som hade drabbat barn på grund av denna själs handlingar i en annan livstid.

En själ kanske väljer ett kort liv i en kärleksfull familj i en fridfull omgivning för att få vila efter ett långt, tröttsamt liv av hårt arbete och för att också tjäna andra ändamål. Att förlora ett barn erbjuder familjemedlemmar möjligheten att få utlopp för sin sorg genom meningsfulla uppgifter; det kan också förstärka familjebanden eller slita dem isär, vilketdera de andra kan behöva för sin balans.

Som våra exempel visar, kan överenskommelser innehålla många deltagare, eller bara några, och ingen av dem känner till vad som ursprungligen hade överenskommits. Om ditt samvete är väl till mods gällande dina beslut som påverkar andras liv, är det ett tecken på att du handlar i enlighet med rollen i ditt kontrakt, men det finns inget sätt att veta om de främsta personerna i ditt liv följer eller allvarligt avviker från sina kontrakt – det är därför den andliga vägledningen lyder: döm inte andra. Det betyder aldrig att tolerera handlingar som du bedömer vara orättfärdiga eller förkastliga, utan snarare att du avstår från att döma personerna.

Om ljuset verkligen ökar på planeten, varför finns det fortfarande så mycket våld och brutalitet? I föregående meddelanden har vi sagt att en följd av det ökande ljuset är att de mänskliga egenskaperna och det mänskliga beteendet förstoras – ”bra” blir bättre, ”dåligt” blir sämre. Majoriteten av människorna i er värld svarar positivt genom att bli snällare, mer omtänksamma, generösa, samarbetande, hjälpsamma och får ett öppnare sinne. Det leder inte till stora huvudrubriker i nyheterna, så ni får inte höra om det.

Även om massmedias huvudsakliga fokus fortfarande ligger på individer och organiserade grupper, vilkas gärningar är våldsamma och brutala, omfattar emellertid täckningen också den positiva utvecklingen. Ni får höra om nyheter gällande förnyelsebara energikällor och genombrott i medicinsk forskning; invånare som återupplivar sina byar, städer eller storstäder; expanderande ansträngningar inom bevarandet och återställandet av miljön; och, ibland att multimiljonärer rikligt delar med sig av sina rikedomar.

En hel del mer måste verkligen göras och kommer att göras, men var så goda och hedra er själva så som vi gör och fira era utmärkta framsteg som ni hittills har uppnått med oss. Ni som vet att ni är ljusarbetare och de miljoner som också är det men som inte ens känner till det ordet, är förtruppen i ert samhälle, de som stadigt förflyttar er värld i positiva riktningar.

Låt oss ge er ett exempel på de positiva och de negativa aspekterna av ljusets förstärkning. Efter åratal av bestraffningsåtgärder mot Iran för dess kärnvapenutveckling, har en rad samtal mellan ledarna i landet och andra nyligen kommit fram till ett ramverk för en diplomatisk lösning, där båda sidor har gjort eftergifter för att uppnå det första steget i samarbetet. De flesta i er värld välkomnade detta som ett positivt, dock svagt första steg, ändå blev det kraftfullt och skarpt kritiserat av den ökande negativiteten hos individerna inom Illuminatis led eller bland dem som verkar under deras inflytande och som önskar att denna fråga löses med militärkraft. Endast Illuminatis topp håller fortfarande fast vid illusionen att vidare destabilisering i Mellan Östern kommer att låta dem tillförsäkra sig kontrollen av området och fortsätta sin marsch mot global dominans.

Läsare har ställt frågan om följande påståenden är sanna: En asteroid kommer att förstöra Jorden i september. En militärpolisstyrka kommer att samla ihop oliktänkande personer i Förenta Staterna och hålla dem fängslade i läger som drivs av FEMA. Utländska trupper har tagits in för att avliva amerikanare för USAs militär vägrar skjuta sina egna medborgare. Många miljoner kommer att drunkna när havsytan stiger och översvämmar kustlinjerna långt inomlands. Kabalen kontrollerar människors hjärnor genom inympning som innehåller programmerade microchips. Illuminati kommer att förorsaka globalt kaos genom att skapa ett hologram av invaderande utomjordingar som de kommer att påstå är styrkor tillhörande anti-Krist. Den ena eller den andra terrorattacken som är ”röda flaggor” kommer att vara ursäkter för att införa militärt undantagstillstånd. En mörk civilisation som låtsas vara välvillig omringar planeten Jorden. Tredje världskriget kommer att påbörjas av en kärnvapenmissil som avsiktligt eller av misstag avfyrats. Leveransen av ”välståndspaket” är nära förestående. Kabalen förbereder områden under ett antal byggnader som tillfälliga boningslokaler, flyktvägar och/eller vapenförråd.

Dessa är exempel på förvrängd information, oinformerade åsikter eller snedvridna tolkningar, för längesedan förlegade planer för eventualiteter, för längesedan utdaterade potentiella land/havsförändringar, skrämseltaktik-lögner eller osanningar i meddelanden som kanaliseras av låga varelser som hävdar att de är respekterade källor av ljus. Och, precis så som inte all information på Internet är giltig, är inte allt giltigt som medier talar om för sina klienter. En läsare skrev vad en vän hade berättat för henne att ett medium hade talat om för honom: Människorna på Jorden skulle komma att transporteras till en mycket stor planet som är tillräckligt stor för att rymma jordens befolkning. Det skulle bli en resa på flera veckor för att rädda oss, för miljön på jorden har blivit obeboelig. Det är en välvillig högre utvecklad grupp som sade att de erbjuder sin hjälp för en bättre, fredlig och kärleksfull upplevelse som lät behaglig. Läsaren tillade i sin fråga: ”Vet ni om människor kommer att bli förflyttade bort från planeten jorden under ett år som slutar på en nia?

Vi talar om detta för er, kära ni, för ni är översvämmade av information; en del är chockerande och skrämmande, en hel del är motsägelsefull och vi vet att det tidvis är svårt för er att urskilja vad som är sant och vad som inte är det. När ni inte är på det klara med en fråga ni känner är viktig, fråga efter svaret inombords, stilla sedan ert sinne och lyssna till det som kommer från ert hjärta och er själ. Gud sade: ”Hjärtat är själens boning”, och själen känner till sanningen.

Någon som kände till att min mors resa nyligen inkluderade att hälsa på vår familj i Peru, frågade om utomjordingar var inblandade i att incas från Machu Picchu försvann, eller i de forntida byggnaderna med exakt inpassade stenblock som väger upp till ett hundra ton. Ni kanske är intresserade av svaren.

När invånarna i Machu Picchu hörde att spanska trupper hade nått Cusco och fortsatte sin blodiga erövring neråt från den höga höjden, började de bygga en stig ner mot sin lägre bebyggelse i Anderna; när den var klar, påbörjade de sin resa till säkerhet och de sista i ledet gömde stigens början. Fastän den upptäcktes tillsammans med ruinerna, har man bara sett ett litet eller inget samband med stigen och dess syfte.

För att rätta sig efter peruanernas önskan av höga, starka murar och monument, använde medlemmar av avancerade civilisationer, som levde bland dem, teleportering, levitation och laserteknologi. Liknande assistans gavs på andra områden där mammutstora stenblock också måste transporteras många mil till uppställningsplatserna, för pyramider eller strukturer såsom Stonehenge och Påsköns huvuden.

Människorna som levde på dessa tider var tacksamma för vänskapen med utomjordingarna och hjälpen de fick. Kära ni, ni har oändligt större orsak att känna tacksamhet – er universella familj räddade i själva verket livet på er hemplanet för cirka 80 år sedan och de har hjälpt er på livsviktiga sätt alltsedan dess. Upplysta varelser alltigenom detta universum väntar ivrigt på den dagen då människor från andra civilisationer som befinner sig i skepp ovanför er, är bosatta bland er, eller lever i Den Inre Jorden, kan välkomna er som de älskade familjemedlemmar som ni är.

KÄRLEK och FRED

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...