Meddelande från Andromeda via Adrienne Trapani, 31 oktober 2017

Meddelande från Andromeda via Adrienne Trapani

31 oktober 2017

Meddelande från en sektor av Andromedagalaxen

Hälsningar. Vi har etablerat kontakt. Visst är det förtjusande att använda er telepatiska förmåga för att etablera detta nätverk och denna kontakt så att kommunikation inte är begränsad till er omedelbara närhet. Vi har fungerat på det här sättet under mycket lång tid och det ger oss stort nöje att se mänskligheten återupptäcka sitt eget galaktiska och kosmiska ursprung, sina inneboende förmågor att överskrida de upplevda begränsningarna hos den mänskliga avataren. Vi är mycket glada att kunna erbjuda ytterligare insyn i vårt arbete. Det är vår passion. Det är vårt syfte.

Vi är ett speciellt team som övervakar och samarbetar med en sektor i Andromedagalaxen som, ur ert perspektiv, är högt utvecklad. Vi ska börja med att hjälpa er alla att förstå att balans är otroligt viktigt. Planetära system är i dynamiskt flöde hela tiden men det finns en övergripande balans eller koherens som måste ligga på plats för att livsformerna på planeten skall ha en tillfredsställande existens, en som inte sätter dem i fysisk eller energetisk fara. Vi samarbetar med det planetära medvetandet hos sju olika planetsystem och har samlat många insikter och mycket erfarenhet om hur de olika planetära systemen fungerar, både individuellt och kollektivt.

Ni förstår, planetärt medvetande är inte isolerat. Det är mycket enkelt för en tredjedimensionell människa, från ert perspektiv, att projicera er egen erfarenhet på resten av kosmos. Först måste ni förstå att Gaias planetära medvetande är anslutet och mycket sammankopplat med planeterna i ert solsystem och med planeter anslutna till hennes över-själ, så att säga, och bortom. Det betyder att ingenting sker isolerat och att var och en av dessa planetkroppar påverkar och är i konstant kommunikation med varandra.

Det finns mycket vi kunde dela med er som inte skulle vara så värst relevant i den här frågan. Vi ska fokusera på ert planetära system och specifikt på frågan angående hur mänskligheten kan bli en bättre partner, och samarbeta och sam-skapa med dess planetära medvetande. Detta är en vacker fråga, en som vi håller i högt anseende.

Först, förstå att ert planetära system, ert planetära medvetande, är mycket bekymrat och engagerat i den allmänna välmågan hos alla invånare på hennes planet, inte bara på ytan utan hos alla de interdimensionella såväl som livsformerna och civilisationerna i den inre Jorden. Hennes huvudsakliga fokus är inte ett själv-fokus. Detta är mycket viktigt för den individuella människan att förstå eftersom människan är självfokuserad och har blivit betingad att vara så. Vi inbjuder er att placera er själva i situationen som er planets medvetande och föreställ er, för er fantasi är en kraftfull samskapande styrka, vilka frågor ni skulle vara upptagen med som planetärt medvetande på daglig basis. Ni kommer att se att mycket av det handlar om att upprätthålla balans.

Det finns polariteter som existerar inom planetära system, men de är bara två uttryck som kommer ur ett. Det är inget splittrande paradigm som ni är vana vid i dualiteten, dualitetens verklighet. Polariteten för med sig stora energetiska och elektromagnetiska utbyten. Det flödar enorm energi genom den elektromagnetiska sfären så väl som genom de energetiska näten på varje givet planetsystem och helt säkert gäller detta ert eget. Så, lägg till detta att det kommer mer information till detta planetära system och medvetande längre bortifrån, återigen anslutet till de andra planetära kropparna i ert solsystem och direkt till er stjärna eller sol, som i sin tur är ansluten till andra informationscenter, eller andra stjärnsystem, andra solar. Det pågår en hel kedja av kommunikation och energetiska transmissioner hela tiden.

För att upprätthålla balans, det vill vi att ni ska förstå, så har Gaia kämpat med den energetiska dragningen, missanpassningen och den oproportionerliga förvrängningen skapad av människans kollektiva medvetande. Låt er själva känna in det, och mer specifikt, känna in den oerhörda ilskan och rädslan. Ja, ni vet hur det känns att vara i den elektromagnetiska sfären hos en individ som befinner sig i sådant förvrängt, skevt tillstånd av varande. Extrapolera sedan detta till hela den mänskliga arten och ni kan börja förstå vilken sorts förvrängt fält det skapar i hela det system som omfattar Gaias planetära medvetande.

Nu börjar ni mycket snabbt förstå, eller hur, det arbete som måste göras inom det mänskliga kollektivet för att få det tillbaka i bättre balans och harmoni inom sig självt, inom varje individ och grupp, och så småningom, hela populationen, som skiftar till ett mycket mer balanserat, koherent, enat tillstånd av varande. Då vi ansluter till er planets medvetande ser vi att det är precis vad hon vill att ni ska göra. Hon söker efter hjälp med denna specifika aspekt av hennes egen planetära cykel av uppstigning. Ett annat sätt att betrakta detta är att ni har en grupp av livsformer på och i detta planetära system, och det finns många andra i andra dimensioner, som är utanför linjering med den allmänna tidslinje som de flesta i resten av kollektivet lutar sig mot, arbetar sig mot. Det är därför som all tonvikt, allt fokus i denna tid, ligger på det mänskliga kollektivet.

De av er som är de frivilliga, ambassadörerna från andra stjärnsystem, som kom för att hjälpa till i denna tid aktiveras nu kraftfullt för att föra in mycket bättre koherens. På individnivå, för de av er som står i resonans med detta meddelande, betyder detta att er individuella koherens är extremt viktig nu, för ni vet att ni har en påverkan på kollektivet. Bortom detta kommer ni att bli ombedda, via era egna flerdimensionella kanaler, att börja agera mer vokalt och verbalt.

Vi använder inte termen ambassadör lättvindigt. Det är exakt vad det betyder, att ni kommer med inneboende kroppar av medvetande och kunskap som representerar andra galaxer och säkerligen, andra planetära system i er egen galax. Vi skall dock göra deras perspektiv, deras medvetande, deras frekvens och deras hjälp kända i denna tid, och det kräver stort mod från er sida, men det är slutligen ert uppdrag. Ni kommer att hitta sätt att kringgå de rädslor ni har angående att bli förlöjligade av resten av befolkningen.

Nu drar vi er uppmärksamhet tillbaka till Andromedagalaxen, och vi tar med er på en liten tur för att ni ska förstå vad som är möjligt att uppnå i ert eget system. Vi tar er till ett av våra planetära system. Detta planetära system ser för det mänskliga ögat ut att ha en grön nyans, så res med oss nu. Ni får ta en stund för att byta växel och, om ni behöver, sluta era ögon och använda er förmåga att byta till ett mer anslutet tillstånd. Ni får möta vårt team.

Vi är ombord på vad ni skulle betrakta som ett rymdskepp, men det är inte ett materiellt-mekaniskt rymdskepp. Det är byggt av plasma. Rymdskeppet självt är en levande organism med vilken vi kommunicerar. Ni ser att vi är sju stycken. Vi ser inte lika ut. Ni ser att det i mitten av vår cirkel ligger ett hologram för varje planetärt system som vi interagerar med. Nu fokuserar vi bara på ett av de planetära systemen, vi fokuserar vår avsikt och vårt medvetande på systemet, och genom att göra det reser vi omedelbart dit.

Vi svävar nu över denna planet. Då ni tittar kommer ni att se många olika livsformer över flera dimensioner. Det råder aktivitet. Det är mycket kommande och gående, men om ni känner in i det, kommer ni att känna att den centrala atmosfären är koherens, balans. Livet blommar här på ett sätt som känns lugnt, i balans, sammankopplat, ihopvävt. Anslut nu till det planetära medvetandet självt och ni kommer att känna samma fridfulla energi utstrålande överallt omkring er.

Detta kan åstadkommas för Gaia. Detta är vad så många har arbetat för. Det är med stort nöje vi delar vår kunskap och erfarenhet med er och vi önskar er alla fantastiska välsignelser på er egen tidslinje av uppstigning. Ni är mycket välutrustade och vi betraktar er, observerar er med stort intresse.

OK, jag ska bara dela att efteråt – jag minns inte vilken del det var där han talade om det individuella mandatet att vara i bättre koherens och balans med sig själv med förmågan att påverka det kollektiva. Mitt fält skiftade totalt, förändrades. Det är definitivt arbetet vi har framför oss. Med det har denna överföring kommit till sitt slut.

SLUT

https://www.multidimensionalu.com/single-post/2017/10/31/Andromedan-Transmission

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...