Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson, 9 augusti, 2019

Meddelande från Andromeda

via Natalie Glasson

den 9 augusti, 2019

”En Ny Andlig Värld”

 

Vad förnimmer du av världen runtomkring dig?

Vad förnimmer du av världen inombords?

Varifrån härstammar dina övertygelser och hur formulerar du det liv som du skapar på Jorden?

Dessa frågor inbjuder dig till att på djupet blicka till allt som du uppfattar dig själv att vara, såväl som att utvärdera den värld där du står i centrum. Det sätt som du uppfattar din inre och yttre värld, såväl som ditt ansvar inom din verklighet, är nyckeln till det sätt på vilket du navigerar allting som utgör Skaparen. Nyckeln till att navigera Skaparen är att inse att din förnimmelse av världen inom och runtomkring dig ständigt skiftar och fluktuerar, i och med att du stegvis accepterar det utvidgande som är din natur. Acceptans är ett verktyg som kan ges i gåva till alla områden i din verklighet, både andliga och fysiska; det är att förnimma Skaparens expansiva natur i allt som du är och gör. Din expansiva natur är de oändliga möjligheter, tillfällen, skapelser och den visdom som utgör Skaparen. Därför är ingenting fast fixerat, på ett visst sätt eller orörligt. Allting har ett flöde, allting befinner sig i rörelse och allt har oändliga möjligheter. Kan du uppfatta Skaparens Universum på det här sättet? Ännu viktigare, kan du uppfatta dig själv på detta sätt? Kan du uppfatta den värld som du lever i på det här sättet? Det är möjligt att du inte kan det, eller kanske bara delvis, det är naturligt på grund av både intensiteten och tätheten i Jordens struktur och verklighet. Moder Jord och Jordens verklighet inbjuder dig till att ta dig bortom allt som du för närvarande förnimmer och till en ny varseblivning gällande allt som är.

Under hela den här uppstigningens gång är det som om du gick in genom en tunnel som mynnar ut i en ny värld. Du lämnar inte ditt nuvarande liv bakom dig, du skiljs inte ens från Jorden, i stället är det så att du expanderar din förmåga att förnimma världen runtomkring dig och inombords, sålunda uppfattar du en ny verklighet för dig själv. Detta uppstignings-skifte är starkt förenat med din förmåga att förkroppsliga flödet, rörelsen och de oändliga möjligheterna i Skaparens energi. Att göra det är att ta dig bortom det sätt på vilket du för närvarande uppfattar dig själv och verkligheten, till och med bortom dina övertygelser om hur världen ser ut och borde vara. Vi från Andromeda bjuder in dig till att vara medveten om och uppmärksam på alla trossystem och tankar som du skapar och affirmerar gällande hur världen är och hur den borde vara. Denna inställning kvarhåller dig bara i ett tillstånd av en fixerad och orörlig verklighet. Den affirmation som finns tillgänglig för dig är:

’Jag existerar för evigt i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter’.

Detta uttalande kan sägas när du får tankar om hur världen ser ut för dig och hur den borde vara. Övningen kommer att transformera det sätt på vilket du förnimmer världen inombords och runtomkring dig och låter dig sålunda uppleva Skaparens oändliga möjligheter, tillfällen, skapelser, samt visdom. Var uppmärksam på att ditt sinne kan behöva tid att dechiffrera den nya världen och den verklighet som framträder inför dina ögon, både på en fysisk och andlig nivå. Ifall du blir förvirrad eller missmodig, var då medveten om att det krävs tid för att ditt sinne ska anpassa sig och acceptera Skaparens expansiva energi som du nu ber om att få förkroppsliga, uppleva och leva ut, medan du befinner dig på Jorden. När du återgår till att fokusera på att återuppta kontakten med Skaparens energis flöde, rörelse och oändliga möjlighet, så affirmerar du en större klarhet och frid inom din varelse under den här övergången. När du upprepar affirmationen: ’Jag existerar för evigt i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter’ medan du befinner dig i meditation och sedan låter dig förnimma öppningen i ditt väsen och flödet av Skaparens energi genom dig, så kommer det i hög grad att hjälpa till. Bjud varje gång in dig själv till att begrunda vad du ser, förnimmer eller uppmärksammar, när du upplever energin i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter. Var uppmärksam på att din upplevelse kan vara annorlunda varje gång du mediterar för att förena dig med energin. Ju mer du kan bli bekant med energin i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter, desto lättare kommer det att vara för dig att förkroppsliga, uppmärksamma och skapa inifrån din verklighet.

Föreställ dig vad du skulle kunna skapa från energin av Skaparens gudomliga flöde, rörelse och oändliga möjlighet. Vilken verklighet skulle du leva i? Vilken slags person skulle du vara? Hur skulle din upplevelse av Jorden se ut? Det är viktigt att ta dig tid för att i sanning begrunda din integrering och ditt skapande med dessa av Skaparens egenskaper. Med begrundande kommer du att börja inse att till och med när du föreställer dig hur ditt liv skulle se ut, så skapar du dig en energi och en upplevelse som är fixerad, på ett visst sätt eller orörlig. För att gå in i tunneln och skapa en ny andlig värld för dig själv och andra på Jorden och de inre planen, så finns ett behov av att fokusera på Skaparens energi i det pågående ögonblicket, och att inse att den här energin ständigt skiftar och fluktuerar. Acceptera därför en tanke eller insikt såsom din egen, såsom din verklighet och upplevelse. Låt den sedan flöda, bli gränslös och fylld av rörelse, så att den ska kunna utvecklas till något större och mer expansivt än vad du för närvarande kan uppfatta. Låt den fyllas med Skaparens egenskaper av oändliga möjligheter, skapelser och av visdom. Låt skapelsen vägledas av Skaparen, lika underbar, kraftfull, salig och oändlig som Skaparen önskar! Du överlämnar dig i sanning till det som du kan förnimma från Skaparens flöde och möjliggör för att det överflödande ska strömma till ditt väsen och din verklighet.

Det finns fortfarande ett behov av att fokusera på vad du önskar och längtar efter i din verklighet, detta är väsentligt. Men lägg märke till när du blir helt upptagen av en fixerad omständighet, upplevelse eller skapelse. Om det efter ett tag inte förekommer någon rörelse eller något flöde, så föreligger ett behov av att inse att du begränsar, eller till och med avfärdar de oändliga möjligheterna, tillfällena, skapelserna samt visdomen. Ifall detta är din verklighet, så finns ett behov av att så mycket som möjligt ta kontakt med Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter.

’Jag existerar för evigt i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter.’

Det är inte bara att ta kontakt, det är att existera inom dessa heliga egenskaper hos Skaparen.

När du börjar förstå den upplevelse som vi från Andromeda talar om, så kommer du att börja se på världen på ett nytt sätt, inombords och runtomkring dig. Det betyder att situationer och omständigheter runtom i världen vilka förefaller vara orubbliga, börjar transformeras. Mänskligheten kommer inte längre att uppfatta sig själva och sina verkligheter som fixerade, på ett visst sätt eller orörliga. Sålunda kommer en ny andlig värld att dyka upp för alla att få uppleva. När vi talar om en ny andlig värld, så hänvisar vi till en värld som baserar sig på den andliga naturen hos varenda själ på Jorden. Föreställ dig detta för ett ögonblick, det är en extremt spännande tanke och likaså ett koncept; en värld som baserar sig på den andliga naturen hos varenda varelse som vistas på Jorden. Vi inbjuder dig till att meditera på denna tanke och uppmärksamma vad du varseblir, ta sedan kontakt med dig själv såsom en som för evigt existerar i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter, vad dyker då upp för dig? Att för evigt existera i Skaparens flöde, rörelse och oändliga möjligheter är att bemäktiga dig själv, världen och uppstigningsprocessen hos samtliga. Detta är en mäktig upplevelse och uppstigningsövergång som nu kan upplevas.

Om ni önskar förstå eller uppleva mer av vad vi idag har berättat för er, vänligen kalla på oss från Andromeda, så ska vi kärleksfullt omge er och berätta allt som är ändamålsenligt.

I ständig stöttning och kärlek.

Andromedanerna

 

Channeled through Natalie Glasson –  Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

You may also like...