Meddelande från Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 29 mars, 2019

Meddelande från Ärkeängel Mikael

via Ronna Herman

29 mars, 2019

”Själens Evolution”

Älskade Mästare, ni måste bemöda er med att expandera er förmåga till Kärlek/Ljus så att det inkluderar Skapelsen: Kärlek till naturen, Kärlek till djur, Kärlek och medkänsla gentemot mänskligheten, Kärlek till era uppfattade fiender och viktigast av allt: Kärlek till Självet. För i princip är hela Skapelsen en del av dig och du är en Facett av den Högste Skaparen. Gudsmedvetandets expansion resulterar i en expansion av ditt aurafält – din Ljus-Utstrålning. Med tiden kommer allt fler av er att utveckla en utstrålning som är så kraftfull och expansiv att den börjar få en positiv effekt på alla i er omgivning – och slutligen på Jorden och hos hela mänskligheten. Ett rätt stort antal av de mer avancerade Själarna har redan fått denna förmåga. Men ni måste förstå att ni inte kan förmedla något som ni inte har gjort anspråk på såsom ert eget. Kom också ihåg detta: en viktig del av ert uppdrag på Jorden är att intensifiera Ljuset i de lägre Dimensionerna. Expansionen av Själsmedvetandet resulterar i en expansion av aura-fältet, vad gäller både intensitet och mängden inflytande.

En aspirant på Vägen måste fokusera på att träna både i den yttre och den inre världen. Du måste sträva efter att bli en medveten observatör gällande vad som sker runtomkring dig. Det är livsviktigt att du övar på att bli fullständigt engagerad med fokuserad uppmärksamhet, på de fysiska händelserna i det dagliga livet, såväl som att lära dig hur du ska bearbeta de harmoniska och de disharmoniska frekvensmönster för vilka du utsätts. Sedan måste du vidta ändamålsenliga åtgärder. Att utöva emotionell och mental disciplin är också mycket viktigt när du strävar efter att bli en Självets Mästare. Du får inte vända ryggen till världen och livets upplevelser, utan du ska möta dem direkt. Men det är nödvändigt att du lär dig betrakta livet från en högre utsiktspunkt. Sträva efter att se den större bilden och nästla inte in dig i de små dramerna.

Logik är en funktion i den fysiska mentala kroppen och ditt sinne. Kom ihåg att den kunskap eller de teorier som du accepterar som din egen sanning måste upplevas för att du ska kunna få tillgång till visdomen från den avslöjade informationen. Inspiration erhålls från det Högre Självet och ditt Heliga Sinne. Du måste lära dig att uppmärksamma impulserna från ditt Heliga Sinne och ditt Heliga Hjärta eller till indatan i den rådande Facetten i ditt Högre Själv, för det är hur du gradvis lär dig kommunicera med varelserna i de Högre Sfärerna och tar till dig kosmisk visdom.

Till att börja med förekom det kommunikation med och bland specialiserade grupper av Andliga Guider och Väktare; men med tiden har denna gåva eller förmåga gått förlorad. När mänskligheten sjönk allt djupare till materiellt medvetande, så blev de nersänkta i sensationerna hos de fem sinnena och man upphörde gradvis att vända sig inombords för att få en känsla av förening med medvetandets högre sfärer. Där finns ett dimmigt eller disigt överdrag. De Själar som existerar i denna omgivning inser inte detta, för det är det medvetandetillstånd som de är vana vid. Verkligheten i de Tredje/Fjärde Dimensionerna skulle kunna liknas vid att existera inom en mörk labyrint där man för evigt letar efter den väg som leder en tillbaka till medvetandets rena Ljus. Dimman börjar småningom skingras när man rör sig till den Fjärde Dimensionens mellersta Under-nivåer och världen blir ljusare och klarare när man korsar varje Högre Under-nivå. För att kunna ta emot Ljusets lärdomar, måste man höja sitt medvetande till att tona in sig till åtminstone den Fjärde Dimensionens Femte undernivå. I denna Sub-Universella upplevelse finns det Sju Under-nivåer i varje Dimension, där den Första Under-nivån är den lägsta/tätaste och den Sjunde under-nivån är den högsta och mest förfinade. Mästarna och dina guider är villiga att möta dig halvvägs; men bara vid mycket sällsynta tillfällen kommer de att sänka sina frekvenser till tätheten för extrem dualitet, för det är alltför obehagligt för dem. Egot är en Facett av den fysiska personligheten; det skapades för att hjälpa er med att med tiden utveckla en känsla av identitet och individualitet. Ett sinne som fokuserar utåt blir väglett av egot. Det missinriktade ego-självet var bidragande till att skapa det materiella planets illusoriska trossystem, en verklighet baserad på separation, fruktan, själviskhet och brist. I och med att ni expanderar era mentala horisonter, börjar ni bryta ner barriärerna i själv-begränsande uppmärksamhet. Sinnesutvidgandet inkluderar ett aktiverande av slumrande celler i hjärnans högre-dimensionella nivåer samt att få tillgång till visdomen i ert Heliga Sinne. Blind lydnad krävs inte för att bli Upplyst, för ni strävar efter att bli en Mästare över Självet och att få leva era personliga sanningar såsom de har uppenbarats för er och bekräftats av er hjärtmonitor.

Mänskligheten befinner sig mitt uppe i ett uppvaknande på Själs- och cellnivå. När ni tar er in i de högre Fjärde och lägre Femte Dimensionernas vibrationsmönster, kommer era celler, er eteriska kropp och ert aurafält att påbörja en accelererad reningsprocess. Denna process möjliggör och resulterar ytterst i nerladdningarna av de många Facetterna i ert Högre Själv och det gradvisa återuppförandet av er Ljuskropp. Var i varje stund uppmärksamma och medvetet närvarande så att er fokus blir riktad och tydlig. Ni kommer stegvis att utveckla en känsla av självbekräftelse och trygghet, en vetskap om att allting är väl och att det så kommer att förbli.

Själen är en del av en förlängning av ert Guds-Själv eller er JAG ÄR-Närvaro. Själen använder sig av den högra hjärnhalvans medvetande för intuition, som är förbunden med det högre Heliga Sinnet och den Andliga Viljan. Ett sinne som fokuserar inåt vägleds av Själs-Självet. Mänskligheten befinner sig i processen av att utveckla de subtila, förfinade sinnen som har dämpats på grund av att man har missbrukat dem. Ni måste ta er förbi de grundläggande ofta förvrängda sinnena, medan ni ihärdigt engagerar er med att utveckla de högre mentala sinnena för intuition och Gudomlig visdom. Det är av största vikt att ni lär er kontrollera er emotionella natur och att stadigt hålla era tankar på Ljuset.

Ert Guds-Själv är er ursprungliga Kärn-Intelligens, er första individualiserade identitet inom en Universell eller Sub-Universell upplevelse. Inom denna Sub-Universella upplevelse skapade er JAG ÄR-NÄRVARO era första Tolv Själs-Fragment eller Själs-förlängningar. Alltsedan denna tid har er Guds-Essens brutits ner och separerats oräkneliga gånger. Ni befinner er nu i processen av att på nytt lägga anspråk på samtliga multipla Facetter i ert Gudomliga Själv inom detta Sub-Universum, så att ni ska kunna ta er vidare till en större, mer dynamisk och expansiv version av ert Gudomliga Själv. För att hjälpa er med att uppnå detta omfattar er Innersta Kärnas Guds-Cell och ert personliga Skaparhjul för Livets Blomma en fullständig uppsättning av de Tolv Strålarna för Gudsmedvetande för denna Sub-Universella upplevelse. De planerades så att ni alltid skulle komma att ha tillgång till er GUDOMLIGHET I HELA SPEKTRAT för denna Sub-Universella upplevelse. Ert uppdrag är att aktivera dessa Strålar, för att införliva de Guds-egenskaper som de omfattar och att sedan använda er av dessa egenskaper och kännetecken för det högsta goda. Det råder fortfarande stor förvirring gällande vad Själen är, hur den fungerar och var den vistas. Det är synnerligen viktigt att ni förstår den intrikata processen av att återuppta kontakten med ert Högre Självs många Facetter. Det är också viktigt att ni får klarhet gällande de mer ingående läror som vi har gett er och som berör de multipla Högre Självs-Fragmenten (ni har flera, inte bara ett) samt processen för att införliva dessa multipla Facetter av Självet. Därför känner vi att det är dags för en avancerad förklaring om denna synnerligen viktiga process för SJÄLENS EVOLUTION:

Ni bär inom er Innersta Guds-Cell en kristallin Atom av Minnes-Frö med full Självinsikt om ert ursprung. Den omfattar en mycket kort översikt över höjdpunkterna i varje liv ni någonsin har levt, de största lärdomar som ni har lärt er och de färdigheter som ni har bemästrat medan ni har färdats genom detta universum.

Själen är en förlängning på ert Guds-Själv eller er JAG ÄR-Närvaro. Själen är varken Ande eller materia. Den är en kristallin Helig Eld, en Atom för ett Minnes-Frö, ett Fragment av ren Ljus-Essens som har programmerats till att registrera er resa genom denna Sub-Universella upplevelse. Den är länken mellan er, de många högre Fragmenten i ert Högre Själv, och ytterst, ert Guds-Själv.

Ert personliga Själs-Själv för denna livstid, vistas inom ert Heliga Hjärta som en Facett i er Innersta kärnas Guds-Cell. En Cell av medvetande vistas också inom Tallkottskörteln. Varje Facett av högre Frekvens i er Själ har sina egna Minnes-Frö-Atomer. När en viss Facett bosätter sig inom er Själs-Stjärna i egenskap av er Över-Själ, så kommer den stegvis att vidarebefordra sina personliga vibrationsminnen till Minnes-Frö-Atomen inom er Innersta Kärnas Guds-Cell och också till ert förkroppsligade Själs-Själv. Först kommer den att aktivera de ändamålsenliga Minnes-Frö-Kristallerna inom ert Heliga Sinne. I och med att era frekvenser expanderar för att härbärgera dessa, så blir de Minnes-Frö-Kristaller som hålls reserverade inom er Innersta kärnas Guds-Cell aktiverade. På det sättet, när ni införlivar era samtliga Själs-Fragment, så kommer ni slutligen att uppnå förmågan att få tillgång till all den visdom, de förmågor, positiva minnen och upplevelser som finns inom er JAG ÄR-närvaro för detta Sub-Universum. Denna process upprepar sig själv om och om igen när ni färdas genom de multi-dimensionella nivåerna i Guds-medvetandet och införlivar alltfler Facetter av ert Gudomliga Själv.

NI BLEV PROGRAMMERADE TILL ATT I EVIGHET STRÄVA EFTER DET HELIGA HJÄRTAT INOM ER ESSENS, ER INNERSTA KÄRNAS GUDS-CELL OCH ER KRISTALLINA KÄRN-ATOM FÖR SKAPAR-ESSENSEN.

Vid specifikt bestämda tidsintervaller har det alltid förekommit grupper av speciella, unika Varelser som har inkarnerat till de olika raserna och sub-raserna och som tagit fram nya idéer, har införlivat nya egenskaper och förmågor. Dessa avancerade Varelser har plötsligt skjutit in sin visdom, sitt högre medvetande och sina specifika talanger genom att vara exempel och de har också fysiskt sammansmält med utvalda medlemmar av den mänskliga rasen för att utveckla mänsklighetens DNA-kodningar. NI LEVER FÖR TILLFÄLLET I EN SÅDAN SPECIFIK TID.

Den Fjärde Dimensionen skulle kunna kallas för en ”övergångsverklighet” för detta är var ni börjar släppa taget om allt förutbestämmande i det förflutna. Den Fjärde-Dimensionella sfären är mer emotionell till sin natur och därför ligger hjärtats och känslornas natur huvudsakligen i fokus. De som levde i forna dagar kallade den Fjärde Dimensionen ’sfären för Maya eller illusion’. Mänsklighetens kollektiva medvetande fyller upp den Fjärde Dimensionens lägre tre nivåer och detta är var merparten av mänskligheten existerar mentalt, tills de gradvis börjar vända sig inåt för att lyssna på knuffarna från Själs-Självet. Personligheten för egots längtan är en mästerlig manipulatör i denna sfär och den driver ständigt på en att sträva efter större tillfredsställelse och lycka via sensationer och yttre medel för tillfredsställelse.

Ni börjar koppla upp er till er Potential för Inre Kraft i och med att ni rör er till den Fjärde Dimensionens högre Sub-nivåer. Materia blir alltmer flytande och därmed blir det lättare att manifestera vad ni önskar er. Det är varför ni måste lära er att vara beslutsamma och att fokusera era tankar med tydlig avsikt. Ett disciplinerat sinne förenar tankebanorna i en ändamålsenlig följdordning.

Det är synnerligen viktigt för er att förstå att splittrade tankar är skadliga för er utveckling. Att leva i nuet – i det ögonblick som sker NU – är en viktig komponent i att uppnå Mästerskap över Självet. En mental ansträngning behövs för att med framgång kunna korsa över denna upplysningsväg. Stegvis kommer en stor del av er hågkomst gällande tidigare händelser börja blekna, när ni tar er ut från sfärerna i er instinktiva hjärna/sinne till det Högre Sinnets Hjärna. Viktiga egenskaper hos en Själv-Mästare är fokuserade observationsförmågor och harmlöshet i tanke, ord och gärning. I egenskap av en aspirant på Vägen, kommer allt större Kosmiska Sanningar uppenbaras för er. Men ni borde vara medvetna om att de smärre principerna för tidlös visdom ständigt kommer att expandera till att införliva de unika lagarna, reglerna och sanningarna på nästkommande existensnivå, i den ändlösa cykeln för uppstigning i medvetandet.

Ni måste hålla kommunikationskanalen öppen mellan Själen och hjärnan, via sinnet. Detta initierar Tallkottskörtelns långsamma om-aktiveringsprocess samt öppnandet av portalen till det Heliga Sinnet, som befinner sig på hjärnans baksida, i närheten av hjässan. Det Heliga Sinnet genljuder till de Högsta Fjärde-Dimensionella Sub-nivåerna, såväl som till samtliga Femte-och Sjätte-Dimensionella nivåer, med en liten del av datan/frekvenserna i den Sjunde-Dimensionen, vilka är reserverade för framtida bruk när ni uppnår förmågan att korsa de nivåer som är de högsta möjliga för mänskligheten i denna Sub-Universella upplevelse. Men ni måste stegvis öka era egna vibrationsmönster för att kunna få ta del av detta lager av Kosmisk Visdom.

Det Heliga Sinnet och det Heliga Hjärtat är inte gjorda av materia från den materiella världen; de består av flor, en tunn väv, eterisk Ljus-substans som inte kan upptäckas med vetenskapliga medel. Men de är mer verkliga än någon del i er fysiska kropp. För när ni väl på nytt etablerar förbindelsen mellan ert Heliga Sinne, ert Heliga Hjärta och er Guds-Cell i er Innersta Kärna, så kommer ett ständigt flöde av Adamantine-Partiklar att finnas, såväl som tillämplig, avancerad information som härstammar inifrån era Minnes-Frö-Atomer och också från er Över-Själ/ert Högre Själv. Det är varför det är så synnerligen viktigt att ni på nytt tar kontakt med Gudsmedvetandets Tre-enighet, det Heliga Sinnet, det Heliga Hjärtat och alla Facetter i er Innersta Kärnas Guds-Cell.

När ni rör er till den Femte Dimensionens vibrationsmönster, så påbörjar era celler, er eteriska kropp och ert aurafält en accelererad reningsprocess. Stillheten börjar på den Femte Dimensionens lägsta nivå och förstärks exponentiellt. Att få tillgång till Gudskraft och visdom kräver att ni rör er bortom de oerhörda trossystemen i mänsklighetens kollektiva medvetande, till en justering med ert Kosmiska Medvetande, via de många Facetterna i ert Högre Själv.

Det krävs emotionell och mental möda för att framgångsrikt kunna korsa vägen för upplysning. Det förekommer en lag för JÄMVIKT som gäller den Femte Dimensionen och ovan. I korthet så är den Sjätte Dimensionen en Dimension för Odödlighet och ett mycket utvidgat Själs-medvetande, eftersom ni på nytt tar kontakt med de högsta nivåerna i er Själs potential inom detta Sub-Universum. Den Sjunde Dimensionen är den slutliga evolutionsgränsen för mänskligheten inom denna Sub-Universella upplevelse. Den första Under-Nivån (den lägsta i frekvens) i den Åttonde Dimensionen är den SLUTLIGA PORTEN, som ni kommer att förmå ta del av när ni uppnår förmågan att integrera alltmer av de högre frekvenserna. En sipprande effekt påbörjas när ni uppnår förmågan att få tillgång till var och en av de högre frekvensnivåerna, varmed pyttesmå mängder av mer förfinat Guds-Ljus börjar strömma in till er personliga Ljuspelare, och sålunda lägger till Ljus till ert aurafält och vitaliteten i er Själs-Sång.

MINA TAPPRA, KOM IHÅG ATT NI LEVER MITT UPPE I EVIGHETEN. De meddelanden av visdom som vi ger er är inte menade att skapa fler regler eller nya dogmer. Vår avsikt är att tända upp era hjärtan med eld av kärlek och att ge er en glimt av den strålande framtid som ni står inför. Jag kommer att vägleda, visa, inspirera och skydda er och jag strålar ut den eviga kärleken hos vår Fader/Moder Gud till var och en av er. JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

​​​Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:

RonnaStar@earthlink.net

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...