Meddelande från de Kinesiska Äldre 31 december 2017

Meddelande från de Kinesiska Äldre 31 december 2017

 

Meddelande från de Kinesiska Äldre 31 december 2017

Kinesiska Äldre 31.12.2017

Hej och helghälsningar till er alla,

Jag hade varit upptagen med att ta itu med några brådskande frågor som dök upp på grund av humanitära och andliga problem. Redd Hawke (min amerikanska bundsförvant) menade att jag skulle säga något före slutet av det Gregorianska året, även om jag helst skulle vilja göra det före slutet av det Kinesiska Månåret. Han hjälper mig att sätta ihop detta på ett sammanhängande sätt.

Det hade gjorts tydligt att den globala ÅTERSTÄLLNINGEN var väl på plats när Jokern Donald Trump blev POTUS (President of The United States). Jokern kunde inte namnges i början för undvikande av förebyggande eliminering från disharmoniska krafter. I själva verket började återställningsprocessen i början av Brandapans År i början av 2016. Olika delar av de ombalanserande krafterna påbörjade ett målmedvetet arbete för att säkerställa att Jokerscenariot var möjligt. Det var en hicka som resulterade i mindre än optimala resultat på grund av ego- och revirfrågor bland de så kallade vita hattarna, vilket fördröjer genomförandet av de mellanliggande faserna av återställningen i USA. Det hjälptes inte heller av den mindre än önskvärda uppvaknandenivån bland massorna, varvid trycket inte var tillräckligt starkt för att revolutionera den ”amerikanska imperatoriska domstolen”. De klokare bland de vita hattarna i samordning med Orientaliska Äldste var tvungna att improvisera och komma med snabba korrigeringar och förbättringar. Det anses att alla dessa fungerade tillräckligt bra för att POTUS och hans team skulle kunna börja med de nuvarande handlingsplanerna. Vi kan inte och bör inte gå in på detaljer. Det räcker att säga att reningsprocessen för ÅTERSTÄLLNINGEN är på gång.

Redd Hawke (Indiansk bundsförvant) meddelade mig att en viss vit hatt av lägre nivå, Steele, hade släppt ut informationen att de disharmoniska krafterna ville pressa Mr Trump att starta ett globalt krig i februari 2018. Notera att den angivna månaden var februari då Brandapans År 2017 slutar. Det var olyckligt att denna information spreds för tidigt. Hade den hållits tillbaka i några månader, skulle det ha varit lättare att eliminera arsenalen och tillgångarna som samlats för det syftet, eftersom de skulle ha varit närmare skådeplatsen vilket gjorde upptäckt så mycket enklare. Syftet är att oskadliggöra och avgifta, för att inte förstöra eftersom det kan finnas oförutsedda följder när man genomför sök- och elimineringsalternativ. Detta är ett exempel på icke optimala resultat på grund av överflödigt utövande av fri vilja, något vi måste leva med och lever med. Det är en övning i fri vilja, misstag görs och misstag kommer att fortsätta att göras. Den enda lärdomen är att vara försiktig när man ger information samtidigt som man gör gott.

Användningen av amerikanska vita hattar är avgörande eftersom ombalanseringens och harmonins krafter vet att på grund av den västcentrerade karaktären av den nuvarande globala utbildningen, informationsinsamlandet och spridningen, massmedia, socio-politisk struktur, ekonomiska och finansiella modeller osv. så MÅSTE INITIATIVET SES som kommande från USA eller väst. Detta har betonats tidigare. Annars kommer det mänskliga medvetandet som hållits fångat av eoner av västerländsk dominans att finna det mycket svårt att acceptera och assimilera förändringarna för att återbalansera. Undermedvetet motstånd format av eoner av kabalindoktrinering kommer att komma upp till ytan med så många rop på utländska konspirationer och erövringar. Den nyligen genomförda POTUS-åtgärden kan tyckas komma från en sida i den ryska eller kinesiska regeringshandboken, men när det är ”amerikanskt” så är det inte så chockerande att generera utbredd förbittring förutom för de direkt drabbade.

Nu är frågan om de senare faserna av ÅTERSTÄLLNINGEN kommer att vara skonsamma eller tumultartade. Andliga granskningar av mänskligt medvetande vid tidslinjeföreningsnoder till dags dato indikerar att en absolut sömlös fredlig återbalansering kanske inte kan uppnås. Människor, särskilt de som känner lite av det här eller det där, måste förbereda sig för störningar och chocker gentemot de flesta system som de är vana vid. Det är tid att komma till en sann kommunistisk livsmodell. Nej, inte en socialistisk diktatur som ni kallar Kina, Kuba eller Nordkorea. Men en sann kommunistisk eller kommunalistisk modell för självförsörjning, som att leva i självförsörjande små byar som delar väsentligheter och nödvändigheter i harmoni med naturen. Jag tror att den världsomspännande webben har massor av webbplatser med information om att leva på ett självförsörjande sätt I såväl som UTANFÖR systemet.

När man talar om kommunism och socialism, förlåt folk … ni kommer snart inse att er framtid kommer att vara en form av vad ni kan beteckna som välvillig socialism. Efter att ha sagt detta så kommer välvillig socialism att verka utopisk i många århundraden men det kan uppstå lathet, apati, självmord. Något som framtida kloka Äldsta måste justera och förbättra. Orientaliska Äldstas själsresor för att bedöma framtida trender kan redan uppfatta självbelåtenhet och brist på utveckling. Detta beror förmodligen på mänsklig andlig och psykisk stagnation i högre vibrationella oktaver, eftersom människor tenderar att sola sig för mycket i bekväma inställningar efter eoner i vår mycket utmanande nuvarande och förflutna verklighet.

Stora ansträngningar kommer att göras av människor vars själskontrakt och inneboende natur kräver iscensättning av en mjuk sömlös övergång till en balanserad verklighet. Men från den senaste andliga revisionen finns det fortfarande mänskliga medvetanden som vill ha, i områden där det betyder mest. ÅTERSTÄLLNINGEN är på spår men resan är kanske inte den smidaste.

Varför detta fokus eller denna besatthet för att åstadkomma en sömlös, fredlig återställning? Återigen är det fråga om mänskligt medvetande. Människor i Väst är besatta av sina kraftfulla förmågor och tycker att det är roligt. Det är inte i linje med naturliga kosmiska förändringar. Kraftfulla tumultartade förändringar ger massor av disharmoni, utbrett missnöje, fysiska och psykiska lidanden som människans psyken genererar. Detta ger negativa psykiska energier som matar de astrala entiteterna som är de högre dimensionella kontrollanterna av de jordbundna krafterna av disharmoni och dominans. Dessa entiteter frodas på negativa psykiska energier som härrör från mänskliga lidanden. De enorma negativa psykiska energierna som matas till dessa entiteter kommer att stärka deras krafter och skapa ytterligare motstånd mot återbalanseringsprocessen, varigenom tumulten och kaoset förlängs.

Av esoteriska operativa skäl så måste information om Orientaliska, och andra Globala och Kosmiska Äldres arbete med att orkestrera ÅTERSTÄLLNINGEN och ÅTERBALANSERINGEN minimeras. Internetfora är fulla med mycket bra och dålig information. De flesta avbryter, så den allmänna inställningen är att låta det vara.

Mina utländska kontakter beklagade att ett fåtal blåögda välgörare hade kopierat information från vissa webbplatser om återställningen. De var huvudsakligen inriktade på något som kallas GCR eller RV som jag tar för att betyda valutaåterställningsärenden. Hur sjuk har penningmagin gjort världen?! Besattheten med valutaåterställning för att tjäna en förmögenhet är avskyvärd trots allt vidlyftigt tal om att utbetala vad som helst för projekt eller liknande. Det är en oförskämd och beklaglig girighet i tider när människor ska försöka balansera sina fysiska och andliga behov. Vi strävar efter att ta vår examen ut ur detta paradigm av girighet, onödiga önskningar och sådant. Så även om valutaåterställningar kommer senare, är det inte den återställning som vi fokuserade på. Denna tråd var avsedd att dela kunskaper och information. Så det kokar ner till er läsare att utöva god känsla och urskiljning.

I öst har pengagalenskapen gått till det extrema med ambitiösa människor som alla ha fastnat i den amerikanska drömmen. I mitt inhemska Kina strävar de superrika efter allt stort. Stora herrgårdar, stora förorenande bilar, stora banketter, stort tal och de flesta stora saker slutar med fullständigt avfall, förutom att de skapar ett stort gap mellan de som har och inte har. Jag tror att detsamma gäller i Ryssland och Indien, alla är upptagna i ett destruktivt tänkesätt som spritts av den kapitalistiska kabalistiska propagandan. Utan att gå in i uttömmande, häpnadsväckande detaljer så är det lånehajarna, bankirerna och den globala kabalen som skördar mest från de illusoriska rikedomar som de nya rika feta katterna tror att de nu äger. Den utbredda massmedia-dyrkan av fysisk och ekonomisk förmögenhet från propaganda som stöds av den mörka kabalens ekonomiska lejda mördare är en verklig huvudvärk för de Äldsta som ger råd om balans och korrekt resursanvändning. Attraktionen till konstgjorda saker och huvudet i sanden när det gäller datorisering, artificiell intelligens och moderna manicker påminner om dumheten hos antika Ming och Ching dynastins tjänstemän när de introducerades till ”magisk vetenskap” av Jesuiterna.

”Det är härligt att vara rik”- uppmaningen från Deng Xiao Peng utan ett samtidigt påpekande om ansvarsfullt och moraliskt tillvägagångssätt för rikedomssamling var verkligen mycket förstörande trots vad alla abnorma ekonomiska guruer och analytiker säger. Miljöröran och de sociokulturella uppdelningarna är ett bevis på kortsiktigheten i politiken. Efterföljande politiska beslutsfattare som omfattar väl förankrade medlemmar i Shanghai-fraktionerna vilka påverkades starkt av de överblivna ”judiska” WW2-flyktingarna gjorde saken ännu värre. Därefter kom gänget från det igen tungt ”judiskt” påverkade Tsinghua universitetet.

Fokus på finansiell återställning är mycket oroande och det är därför jag undviker det. Att fokusera på finansiering, pengar, är oroande eftersom det undergräver vår mänskliga utveckling. Återställningen är ett holistiskt fenomen, med den ekonomiska aspekten att vara en väldigt liten del av mänskligt fokus eftersom saker bör falla på plats av sig själva utan att medföra stora mängder mänsklig energi. Krafterna som trycker tillbaka har varit så framgångsrika med att avleda mänsklig energi till detta via de alternativa medierna att det gör väldigt ont att se. Men det är en del av bedömningen, en del av finalen i sådan omfattning att prata om det nu egentligen betyder att jag kan vara mycket skyldig till att ”läcka lite information om finalens examensfrågor”! Människans utveckling kan inte fortskrida mycket om vi inte kan avvänja det mänskliga medvetandet från att fokusera på denna ”översvallande livsenergi som kallas pengar/ekonomi”. Det kallas ”livsenergi” av mycket goda skäl och det är en mycket kritisk fråga i er slutexamen.

Den frälsande nåden för Kina och Ryssland är massorna av vanliga människor som alla verkar fåraktiga, men som har en enorm inre styrka med enkelt mänskligt hjärtas och själs godhet. De är utan tvekan utsatta för de överväldigande sociala medierna som pratar beslöjad girighet, men enkelheten i deras existens lämnar dem fortfarande utrymme att uppskatta de enkla, naturliga sakerna i livet. Deras medvetenhet under de andliga revisionerna har fortfarande god potential. Detsamma gäller för vissa områden i Amerika och resten av världen.

På tal om examen, tidsramen beror på hur mänskligheten gör i finalen i den kosmiska tidsströmmen. Återställningsprocessen kan inte tas som examen men kan betraktas som en del av finalen. Kosmisk tid är alltid i ”nuvarande flöde”. Examen ger många möjligheter och sannolikheter på jordplanen, på de andra jordplanen och på de andra dimensionella planen, beroende på ens fria vilja och ens potential. Era högre jag ska se till den optimala utvecklingen av den äventyrliga resan av andlig utveckling. Synkronisitet i flödet med Vägen möjliggör optimal framgång.

ÅTERSTÄLLNINGEN har möjliggjort ”finalen” att vara på plats. Nuvarande händelser är en del av finalen som är möjlig eftersom ÅTERSTÄLLNINGEN redan är på gång. Hur människans medvetande, i den del av världen där händelserna inträffar, reagerar, presterar och lär sig kommer att bedömas. Ojämlikheten, ambivalensen och ibland den fullkomliga oförmågan hos vissa människor till examensmöjligheter är mest nedslående. Men det finns också många kluster av uppvakningar som precis kan uppnå minimikraven för genomförande av en smidig examen.

Bästa Önskningar och Varmaste Hälsningar.

TAO

– Inlämnad anonymt

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...