Mehbians: Meea från den Inre Jorden | James Gilliland (ECETI)

Mehbians: Meea från den Inre Jorden | James Gilliland (ECETI)

Meddelande från Mehbians

Meea från den Inre Jorden

Vi är en ras varelser som tog oss inåt till många grottor under ert sista polskifte. Vi är en kombination av Atlantier och Lemurier. Det fanns redan flera raser som levde i det inre, några extremt avancerade, mer energetiska än fysiska. Dessa varelser gjorde att vi kunde överleva och fick förmånen att fortsätta utvecklas.

 

Vi är mänskliga, och man kunde inte se några skillnader mellan vårt folk och människorna på ytan. Vi är genetiskt mer förädlade, har avancerad teknologi för energi, transport och healing. Vi är en mycket gammal civilisation, byggare av megaliter och stentempel. Det har alltid varit vår önskan att återvända till ytan och förena oss med resten av Jordens mänsklighet, och få använda vår visdom och teknologi för att hjälpa till i många av de utmaningar som mänskligheten på ytan står inför. Vi har överlevt krig, sjukdomar, fattigdom och brist på allt, men våra behov är enkla. Vi är en del av en Allians från stjärnorna med förmågan att resa med överljusets hastighet och interdimensionellt. Vi drivs inte av vinstintressen och föredrar kvalitet framför kvantitet, naturligt framför syntetiskt. Detta lämnar mycket mindre avtryck i vår miljö som är balanserad och blomstrande.

Innan vi kan överväga att förena oss med Terras befolkning på ytan, måste de på ytan finna enhet. I vår värld finns det många livsformer, vissa mycket utvecklade andra mindre. Vår civilisation består av mycket långa varelser, varelser av medellängd och de som är mycket korta, precis som på ytan bara mer variation. Fler raser, kulturer och färger finns representerade i omgivningen. Vi har genom att kommunicera, lyssna uppmärksamt utan att döma, släppa det förflutna, släppa gammalt agg, söka gemensamma band och mål, funnit vägen till enhet. Att stå till tjänst för hela samhället i all dess mångfald, gällde först och främst. Dessa som var välsignade med överflöd, högre kunskap, förmågan att heala och ge utan ansträngning, hjälpte de mindre lyckligt lottade. Vår civilisation är dedikerad till Universell Lag, vilket skapar möjlighet för varje individ att nå sin högsta potential. På grund av detta upplevde vi ett kvantsprång i evolutionen, och levde ett överflödande, kärleksfullt och glädjefyllt liv i harmoni med varandra och miljön. Terras befolkning på ytan kan göra detsamma om den så vill.

Det finns en förutsättning innan denna process kan starta. Terras befolkning behöver förenas för det gemensammas bästa. Detta innebär att överrida alla gränser, av religiös, kulturell eller rasrelaterad karaktär. Även om det finns många raser, religioner, kulturer så har varje individ en själ. Den själen kom från Gud/Skaparen/den Store Anden, det Förenade Fältet av medvetande och energi, vilket namn eller beskrivning ni än vill använda. Vi är alla familjer på själsnivå, alla förbundna. Källan vi kom ifrån i sin mest obegränsade form, är ren ovillkorlig kärlek, glädje och lycka. Älska det ultimata, den eviga kraften i multiversum. När varje individ gör sin egen personliga koppling till Källan, så upphör krigen, sjukdomarna och fattigdomen. Det är verkligen så enkelt.

Det går bortom komplexiteten i intellektet, konkurrensen, rädslan, överlevnad, den socialt konstruerade okunnigheten som måste övervinnas, om det falska narrativet med splittring. Nästan alla krig inombords genereras av sår, trauman, felaktiga slutsatser från tidigare upplevelser och begränsande mentala koncept. Det var aldrig ett heligt krig, det fanns bara en kung eller en ledare som ville ha det som någon annan hade, och använde då rädsla, religion och splittring, för att elda på arméerna. Detta har utspelat sig i historien för befolkningen på Terra. De största av alla tyranner var de som var mest sårade och övergivna som barn, och sökte därför kärlek, respekt och egenvärde genom makt över andra. Ingen hade någonsin lärt dem att det eviga kommer inifrån medan det yttre är övergående, alltid föränderligt, den osläckbara törsten som aldrig upphör. Kärlek, glädje, lycka, erkännande ska inte sökas i det yttre utan inombords i själen, vilken är er anknytning till Källan. Där är ni älskade, accepterade och erkända bortom det ni kan förstå, inga ord kan beskriva Skaparens kärlek. Att veta skillnaden mellan att vara smart och vis, är också egenskaper för självbehärskning. Intellektet och alter egot drar er bort från detta. Genererar skäl för att misslyckas.

Ett mycket gammalt ord, Inlakesh har två översättningar. Den ena hälsar mitt andra jag, den andra är att Guden i mig hälsar Guden i dig. I vissa kulturer har man inte ens ett ord för jag eller mig.

Detta är grunden för vår civilisation. Denna och liknande uppfattningar var en gång grunden för Terras yta. De kapades av lägre negativa krafter över tid. Nu är det dags att återvända. På grund av naturliga kosmiska cykler är evolutionen och uppstigningen av Terra med återvändandet till den Universella Lagen, den som vissa kallar enhetsmedvetande, inte längre en option. Våra och andra avancerade civilisationer från stjärnorna, av vilka många är era forntida förfäder, finns här bara för att stärka och hjälpa till i denna övergång. Terra har en lång historia av invasion och manipulation av andra krafter med andra agendor. Det har varit ett intergalaktiskt krig i himlen såväl som under er Jord. Detta var för att ta bort både synliga och osynliga negativa influenser. Dessa krig var dimensionella och tidsbestämda. De välvilliga varelserna i det inre, krafter på ytan, galaktiska och interdimensionella varelser, har lyckats ta bort den största delen av dessa influenser. Detta är ett steg i riktning mot att få ett slut på tyranni, drakonisk lag och träda in i Universell Lag. De hierarkiska nätverken av dessa synliga och osynliga negativa influenser på Terra, existerar fortfarande. De finns insnärjda i varje regering, religion, byråer och institutioner. De är kända för sin ohämmade girighet och sitt maktbegär. De tjänar inte det högsta bästa, de ger inte kraft, de övermannar. Dessa ledare och deras kungadömen, har inte rätt frekvens för Terras utveckling till högre tillstånd av medvetenhet eller medvetande. Ageranden/reaktioner eller det vissa kallar karma, kommer att förstärkas och accelerera. Allt det som inte kan omvandlas eller anpassas till den Universella Lagen, kommer att minska eller kollapsa helt. Det är en process som ingen man eller kvinna, ingen teknik kan stoppa. Vi måste gå moderns väg vilken fasar ut från en dimension till en annan, och går in i ett högre medvetande och energi, ett nytt sätt att leva. De som valde denna väg har vårt fulla stöd. Det betyder inte att vi kommer att göra allt för er. Alla måste göra sin del, ta sin ställning, göra det som är rätt i tjänst för mänskligheten och Terra. Tyranni lever bara genom överenskommelse och okunnighet. Dags att vakna upp, resa sig upp, förena sig och gå med i resten av Universum i fred. En värld bortom vad ni kan förstå, väntar er.

Meea, från Inre Jorden

 

Permission to spread far and wide, granted.

www.eceti.org

www.bbsradio.com

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...