Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 10 Mars, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

10 Mars, 2017

 

Ni har många gånger fått höra att ingenting faktiskt är som det verkar vara, eftersom ni har skapat er egen verklighet. Den återspeglar exakt hur ni har uppfattat era behov och hur ni tillgodoser dem. Ni har också inspirerats till att söka de bästa resultaten som stegvis kommer att ha tagit er framåt och uppåt i en alltmer ökande takt. Utvecklingen har naturligtvis skickligt fått hjälp av det inkarnerande av själar som har förmått inspirera er till större och bättre saker och ting. Men eftersom ni alla har en fri vilja, så har det slutliga valet varit ert, men de som har styrt från sina höga poster har inte alltid tagit beslut som varit i ert högsta intresse. I sekel efter sekel har ni blivit utsatta för många krig och efterföljande död och kaos, som gång på gång har inträffat, i ett hjul av orsak och verkan.

Men nyligen har en ny medvetandenivå blivit tillräckligt kraftfull för att tillhandahålla förändringens energier. Som ett resultat har människor yttrat sig och kräver en ny väg för Mänskligheten som ska leda till fred på Jorden. Ni har blivit medvetna om de många demonstrationerna mot de myndigheter som tenderar att ignorera folkets vilja. De kommer att fortsätta äga rum tills deras krav blir hörda och man skrider till verket. Känn er försäkrade om att ni, folket, har en enorm makt att kunna påverka en förändring, så bruka den väl så kommer ni att få skörda framgång.

Under tiden blir fler förändringar som hjälper er utveckling kända och flera som med avsikt har blivit nertryckta kommer också att avslöjas. Framstegen till den Nya Tidsåldern kommer att äga rum, oberoende av alla försök från de Mörkas sida att stoppa dem. Det håller på att bli uppenbart att ni börjar identifiera de tillkortakommanden inom olika näringsgrenar som förefaller ha stagnerat, och fortfarande lever i det förgångna. Mycket av det beror på att man inte önskar ge upp sina lukrativa vinstkällor och i och med det förnekar man er utveckling till den Nya Tidsåldern, som skulle kunna erbjuda er en mycket bättre utdelning. En förändring är på väg oberoende av om den välkomnas av de Mörka eller inte, eftersom det är dags för er att gå vidare och få åtnjuta fördelarna av förbättringar och uppfinningar, vilka kommer att lyfta upp kvalitén i era liv.

I och med läckorna i officiella dokument får ni ta del av information som underrättelsetjänsterna skulle föredra att ni inte fick se. De avslöjar hur människorna på Jorden stegvis i allt mindre utsträckning får åtnjuta ett privatliv och man spionerar på er medan ni utför vanliga alldagliga sysslor. Sådana avslöjanden möjliggörs via människor som ni kallar ”visselblåsare”, vilka blir skyddade på grund av sitt viktiga arbete. De har avslöjat exakt vad som har skett och det är viktigt att ni får veta det. Det visar att hemliga aktiviteter har sträckt sig bortom de Mörkas behov och man har gjort intrång på era rättigheter. Ju fler saker som avslöjas, desto mer kommer ni att kräva ett slut på spionaget och slutligen kommer det att bli så. I framtiden när vibrationerna har höjts, kommer det inte att finnas något behov av sådana kontrollmetoder.

Genom att visualisera framtiden, förverkligar ni den, så ju fler människor som känner till sanningen, desto snabbare kommer den att manifesteras. Era tankars energier skapar ständigt er framtid och allt med att tiden går blir det nödvändigt för er att bibehålla en positiv nivå vad sådana saker anbelangar. Tankar är verkliga och har alltid skapat er framtid och när vibrationerna lyfts, blir de allt mer potenta. Till exempel så blir ni healers genom att använda er tankekraft och även större saker, och det är varför ni ibland använder frasen att ”tron kan förflytta berg”. I framtiden kommer er tankekraft faktiskt möjliggöra det för er att utföra ögonblicklig healing och med er visualiseringskraft även kopiera föremål. Ni skapar redan för er framtid, så var försiktiga vad ni önskar er, eftersom det kan gå i uppfyllelse.

När ni börjar förstå mer om er sanna potential, blir även era tankar mer specifika och meningsfulla. Ju mer ni kan betrakta varje levande form i termer av Universell Kärlek, desto mer bidrar ni till harmonin och kärleken runtomkring er. Livet blir en glädje och så givande att ni får uppleva ständig lycka. Det behöver inte sägas; livet blir så uppenbarligen gynnat av andra själars närvaro, vilka också är av en högre vibration. Den cykel som ni precis har fullbordat är en blek återspegling av er sanna verklighet, men från och med nu förändras saker och ting för det bättre när vibrationerna fortsätter att stiga.

I eoner av tid har ni haft återkommande inkarnationer, där ni har hållits nertryckta, och ni har låtits tro att ni var underlägsna dem som hade makten. Men i och med ert nyligen inträffade uppvaknande har ni insett att ni har en så mycket större potential som har hållits tillbaka. När ni nu har fått möjligheten, kommer ni att gå framåt i en snabbare takt och uppnå alla mål ni kan tänkas rikta in er på, utan begränsning avseende era ambitioner. Alltsedan alla människor började få utbildning, har den Mänskliga Rasen naturligt förmått uppnå större och snabbare framsteg. Med tiden kunde ni bli ”programmerade” för alla olika uppgifter ni har valt att utföra, sålunda med en inbesparing av enormt mycket tid.

Det är lika bra att ni får ta del av hur mänsklighetens framtid sannolikt kommer att veckla ut sig och på det sättet kan ni förbereda er för vilken väg ni önskar välja. Möjligheterna är oändliga och det är lika bra att påminna er om att ni kommer att ha mer än tillräckligt med tid för att få uppleva allt som ni har planerat. Jorden har varit en skola för dem som har strävat efter större saker än den hade att erbjuda och det är era upplevelser som kommer att ha förberett er för er tilltänkta framtid.

Följ er egen intuition på bästa sätt för att utveckla er själva, eftersom varje själ är unik och har sin egen väg att följa. Vissa kan vara mycket likartade och tidvis kan ni vilja förena er med andra själar som är som ni. Ni kommer alltid att få rikligt med hjälp och behöver inte bekymra er över hur ni ska förverkliga era ambitioner. Jordens själar befinner sig bara en kort bit på väg längs evolutionen och kommer att få hjälp att göra de framsteg som behövs för att gå vidare.

När ni väl exakt vet vad ni önskar utav livet på Jorden, så kommer era planer att fokuseras på framgång och det finns ingen orsak till varför ni inte skulle lyckas. Samtliga själar får samma möjlighet att fortsätta sin evolution och ett misslyckande är det inte fråga om, eftersom ni får hjälp under hela vägen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...