Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 14 juli, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

14 juli, 2017

 

Tiderna som råder kommer snart att föra med sig många avslöjanden för att höja er medvetenhet upp till en nivå där sanningen kan bli känd. Alldeles för länge har ni hållits i omedvetenhet gällande viktiga frågor som har stor betydelse för ert liv. I slutänden kommer ni att uppnå en nivå där endast sanningen kan existera och ni måste börja förbereda er för en dylik händelse. Till exempel så har er sanna historia som en Mänsklig Ras undanhållits från er av dem som har kontrollerat er utveckling för sin egen vinnings skull. Genom att hålla er i okunskap om sanningen har de kunnat utöva kontroll över er och fram tills alldeles nyligen hade den blivit nästintill total. Illuminaterna har varit den kontrollerande kraften med dem som även tror på att använda massorna för sin egen vinning och har lett er till att tro att ni inte var mästarna för ert eget livsöde.

Ett öppet sinne är viktigare än någonsin tidigare, i synnerhet för att sanningen under lång tid har blivit förvrängd av falska påståenden. Det är viktigt att ni är beredda på att ge upp sedan länge upprätthållna övertygelser när de större sanningarna blir avslöjade, eftersom de ges för att säkerställa att ni blir välinformerade när ni närmar er Uppstigningen. Kom ihåg att detta är en händelse som kommer att befria er från de övertygelser som har hållit er fångna under en stor del av tiden. Ävenså en frigörelse från de lägre vibrationerna och förvrängningarna gällande dualitet, när det tidvis har varit svårt att identifiera sanningen inom dem. Men det har alltid funnits de som har presenterat sanningen för er, för att saker och ting skulle kunna beaktas på ett rättvist sätt. Sanningen har en ’känsla’ runtom sig som ljuder verklig för många människor och gör det möjligt för dem att göra framsteg.

Varje Tidsålder har slutat rätt dramatiskt och på ett sätt som möjliggör en Ny Tidsålder att kunna inledas. Det gamla måste rensas ut medan en ny Tidsålder förverkligas, eftersom det inte har någon plats inom de högre vibrationerna. De gamla vibrationerna måste helt klart släppas eller höjas upp till en högre nivå om de ska kunna förbli kvar. Såsom det nyligen i detalj beskrevs i ett meddelande, gäller detta även den Mänskliga Rasen och även om ni stiger upp denna gång, så kommer ni stegvis att nå den punkt där ni är redo att göra det. I verkligheten är det ingen brådska att stiga upp, men ni uppmuntras på alla stadier att utvecklas och ni får all hjälp, utan att era val enligt er fria vilja förnekas.

I och med att varje livstid avslutas gör ni en återblick över den tillsammans med er Guide, för att identifiera vilka aspekter som ytterligare behöver upplevas. Ni fattar tillsammans ett beslut gällande sådana frågor som vilket Land som erbjuder de bästa situationerna för ert avancemang. Sedan kommer en tid när omständigheterna blir gynnsamma för ert följande liv och de finare detaljerna klareras ut. Den aktuella frågan är vilka mål ni har ställt upp för er själva och hur ni på bästa sätt ska uppnå dem. Ni är delaktiga i att välja era kommande föräldrar som ska uppfostra er i enlighet med de upplevelser som ni behöver. Huruvida ni är man eller kvinna har en viss betydelse på det liv ni kommer att välja och känn er försäkrade om att en hel del tankearbete och diskussioner görs i planerandet av det livet, och det kommer helt och hållet att omfatta alla karmiska frågor som ni behöver uppmärksamma.

En annan viktig faktor är uppenbarligen huruvida ni kommer att ha syskon och hur de ska påverka era tidiga år. Ibland skapas mycket nära band inom kärleksfulla relationer som varar bortom er barndom. I själva verket är det sannolikt att ni kommer att inkarnera med de själar med vilka ni har haft tidigare liv tillsammans. Era relationer kan vara annorlunda och bestäms utifrån era behov av vissa typer av upplevelser om ni ska fortsätta utvecklas. Fattiga eller rika, det beror på er livsplan, men känn er försäkrade om att ni kommer att finna er själva i de exakta omständigheter som ger er varje möjlighet som ni kan behöva. Genom hela ert liv har ni en fri vilja, men en själ som planerar att ta varje tillfälle i akt för att utvecklas, kommer att fullfölja det som planerat.

Utan att ha ett syfte i livet skulle möjligheter gå till spillo, eftersom Mänskligheten som helhet gynnas av en kollektiv insats som siktar på att utvecklas i och med varje livstid. Såsom ni tveklöst inser, förekommer ofta flera spelare i varje karmisk situation, vilka tar tillfället att tillsammans få uppleva. Det är värt att notera att eftersom ni befinner er i sluttiderna, så har vissa av er åtagit sig ett krävande och aktivt liv, vilket innebär att det kan bli rätt hektiskt. Men, såsom många gånger har konstaterats, så tar ni inte på er mer än vad ni kan klara av.

Som många av er utan tvivel känner till, så har var och en av er en aura med flera färger som kan förändras i enlighet med vilken sinnesstämning ni befinner er i, såtillvida att när ni utvecklas andligt och befinner er vid god hälsa så är de klara och ljusa. Men när ni saknar andlig tillväxt och är involverade i negativa aktiviteter, så blir färgerna dämpade och mörka. Det kanske är lika bra att mycket få av er kan se dem, och det är bäst att acceptera människor utifrån sitt yttre. Energierna som sänds ut kan förnimmas av andra och de kan attrahera likasinnade själar, vilket förklarar varför vissa människor kommer samman i ett ömsesidigt tycke för varandra.

Ert internet har visat sig vara ovärderligt i att erbjuda sökare varje möjlighet till att hitta information gällande praktiskt taget alla ämnen. Det finns många goda länkar till dem som delar med sig av sin andliga kunskap till andra. Men det finns också de som med avsikt ger sig ut för att skapa förvirring och sänder ut falsk information. Men de själar som arbetar via Internet har förvärvat en hel del sann kunskap och delar villigt med sig av den till andra och gör ett ofantligt gott arbete med att hjälpa andra att finna sanningen för att gå vidare i sin utveckling. Naturligtvis finns det även utmärkta böcker tillgängliga och författarna är redan välkända. Dessa kan man hitta via bibliotek och Internet.

Ljusets Styrkor arbetar flitigt med att ta itu med alla som stöttar de Mörka krafterna, för att avväpna dem och avlägsna deras förmåga att förorsaka problem, vilka fördröjer kommandet av större händelser som kommer att frigöra er från deras grepp och kontroll. En hel del av deras aktiviteter kontrolleras från underjordiska baser, som har lokaliserats och där de invånare som vägrat ge upp har blivit tillintetgjorda. Det är en utmaning som kan tillgodoses, eftersom Ljusets Styrkor nu överskrider dem till antalet. Så sakta men säkert, ändå med en känsla av nödvändighet, görs stadiga framsteg. Det är fortfarande omöjligt att exakt säga när den tiden kommer som kan medge en öppen kontakt med Varelserna av Ljus, men den kommer mycket närmare.

Din hjälp är extremt viktig vid denna tid, för i egenskap av en av Ljusarbetarna kan du hjälpa skina med ditt Ljus varthelst du går. Stegvis sprider det sig vida omkring medan det transmuterar de lägre energierna. Dina ansträngningar uppskattas i hög grad och du är älskad bortom vad ord kan beskriva.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och det bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...