Moder Jord via Natalie Glasson, 20 juli 2018

Moder Jord via Natalie Glasson.

20 juli 2018

Moder Jords Dimensioner

Skönheten i min varelse kan ses överallt omkring er, i de minsta växter och de största träd. Min essens finns inom varje partikel i jorden och i varje blomma som blommar. Ni hittar mig i essensen av djur, insekter och alla former av levande varelser, då de bär min energi med sig.

Ni kommer att upptäcka att min energi finns inom er varelse, vibrerande i harmoni med er essens och ert ljus. Jag är Moder Jord/Gaia. När ni söker och upptäcker skönheten i min varelse inom Jorden och naturen som omger oss, stor eller liten, låter ni er själva träda in i en annan dimension av er själva och Skaparens energi.

Livet är en samling dimensioner. Ni väljer vilken dimension ni existerar inom genom era uppfattningar, tankar, och er villighet att öppna hjärta och själ.

Jag, Moder Jord, talar inte om dimensionerna på de inre planen eller Skaparens Universum, jag talar om Livets Dimensioner på Jorden. Det finns så många sätt att leva på och uppleva livet och det finns många dimensioner att möta på Jorden. Det finns dimensioner av skapelse som beskriver naturens kungariken, elementalernas kungariken, och till och med elementens. Sedan finns det dimensioner av existens som var och en betecknar en särskild öppenhet av varande och acceptans av sanningen. Vid existens på Jorden ska ni inte så mycket försöka upptäcka vilken dimension på Jorden ni upplever. Det handlar mer om att söka en större förbindelse, involvering, och enhet med mina energier, Moder Jord. Genom att göra det öppnar ni er själva bortom alla falska begränsningar skapade av mänskligheten, inte Jorden självt, och börjar utforska den sanna naturen och upplevelsen av Jorden.

Begränsningarna och lidandet, umbärandet och smärtan är en skapelse av mänskligheten och dess tankevärld i generationer och detta har utvecklats till att bli förstärkt och bemyndigat. Sådana tankeformer kan påverka elementen och till och med naturens närvaro. När mänskligheten låter sig själv släppa alla tankeformer som begränsar, blockerar och orsakar kaos, då kommer dess syfte med existensen på Jorden att uppenbaras. Det finns dimensioner för öppenhet, expansion, och förbindelse med naturen, och för mig själv, Moder Jord, som tillåter nya andliga upplevelser. Inom Jorden, kan man säga, finns det en skatt som väntar på upptäckt. Denna skatt är ett nytt att vara, uppleva, se, känna, höra och existera för er på Jorden.

Livets Dimensioner på Jorden

Det finns otaliga dimensioner av liv på Jorden, jag vill dela tre sådana med er som kommer att påbörja er resa in i dimensionerna av min varelse och existens.

Ljusets Dimension

Ljusets dimension ger er ett uppvaknande av era sinnen, den stöttar er i att se, känna och uppleva ljus som en del av er varelse och er omgivning. Ni erkänner ljuset som en byggsten och ett fundament för alla skapelser och har förmåga att upptäcka de olika vibrationerna av ljus i hela skapelsen. Ljus kan ta sig många former, har otaliga vibrationer och olika färger, det förändras och expanderar hela tiden. När ni integrerar er in i Ljusets Dimension På Jorden känner och erkänner ni livet, er existens och er verklighet som energi i konstant flöde, expansion och transformation. NI ser bortom den fysiska världen, upplever livet med era sinnen som ett samarbete av ljus eller vibrerande partiklar av energi. Ni kan förstå att inget är permanent och kan knådas med era tankar och avsikter. Detta skapar en upplevelse av befrielse och hopp då ni tar ansvar för världen av ljus och energi inom och omkring er. Orsak och verkan blir väldigt uppenbart och också er förmåga att förstå ljusets resa från ett frö eller avsikt till dess manifestation och bortom.

Ljusets Dimension är så vacker att utforska för den låter er skapa en brygga i er medvetenhet mellan den energetiska och fysiska sfären, erkännande dem som ett, och får er därmed att börja greppa syftet med Jorden.

För att få tillgång till Ljusets Dimension på Jorden, kalla på mina energier och min, Moder Jords, hjälp, och bjud in mig att hela och väcka era sinnen att bli medvetna om de jordliga dimensionerna. Förställ er, känn eller bekräfta att jag placerar en orb av ljus i er medvetenhet. Då ni lägger er medvetenhet in i orben av ljus ser ni, känner och bekräftar naturen överallt omkring er, glödande av ljus. Naturens vibrationer rör sig genom er varelse och väcker upp era sinnen, skapande ett vackert helande inom er varelse. Grönt ljus översvämmar er varelse och era sinnen och låter er träda in i Jordens dimension av ljus. Tillåt er själva uppleva detta. Övning får er sinnen att vakna upp ytterligare och dimensionen att uppenbara sin sanning inom er.

Skönhetens Dimension

Skönhetens Dimension kan verkligen greppas och förstås genom att observera naturen i alla dess många former. När ni erkänner naturens skönhet blir ni medvetna om perfektionen i alla ting och ert behov av att släppa dömande om vad skönhet borde vara eller se ut som. Skönhet existerar i alla ting, varelser och situationer, den är inte reserverad för en del och inte andra. Skönhet är inte nödvändigtvis den yttre speglingen, den föds mer ur den inre speglingen. Skönhet kan manifesteras som många kvaliteter och har ändå förmåga att stå i resonans med andra och skapa ett intimt uppvaknande av sanning.

Skönhetens Dimension främjar inom er ett inre uppvaknande av sanning och en spegling av Skaparens renhet och de energier jag kanaliserar genom min varelse: Moder Jord. När ni existerar i Skönhetens Dimension, ser, känner och bekräftar ni verkligheten omkring er som perfektion manifesterad. Allting talat till er om Skaparen och ni utvecklar en djupt liggande vördnad, tacksamhet och uppskattning av allt som manifesteras. Skönhetens Dimension låter er få tillgång till en djupgående förståelse och förbindelse med Jorden och Skaparen vilket öppnar er för att ta emot och bli Skaparen i ett större mått. Ni blir ett uttryck för och ett vittne till skönhet, och förstår den bortom den fysiska manifestationen och mer som en direkt länk till Skaparen.

För att få tillgång till Skönhetens Dimension behöver ni bevittna er egen inre skönhet. Det finns ett behov för er att söka inom er varelse bortom er yttre manifestation, bortom era tankar, uppfattningar och känslor, att resa till källan och kärnan i er varelse. Det är inom er essens som ni kommer att upptäcka er skönhet. Att utstråla er inre skönhet in i er varelse och omgivning, speciellt till naturen och Jorden, kommer att stötta er i att få tillgång till och att existera i Skönhetens Dimension. Detta kan kräva en del tålamod, då det ofta finns en illusion som döljer Skönhetens Dimension, men när ni väl fått tillgång så kvarstår den och ni kan dagligen uppleva Skaparens skönhet i manifestation genom Jorden.

Mångfaldens Dimension

Mångfaldens Dimension uppmuntrar er att erkänna förändring som en naturlig aspekt av er varelse och verklighet. Det kontinuerliga flödet och expansionen av Skaparen på Jorden som arbetar genom Jorden blir uppenbart för er. Ni inser att tiden inte existerar och att allting därför har en konstant natur och evigt manifesteras medan det också utvecklas, transformeras och omvandlas till något annat. Balansen hos den konstanta och ändå föränderliga naturen hos Skaparen upplevs av er med harmoni, lätthet och en känsla av under och respekt. Det är i Mångfaldens Dimension som ni kommer in på lagarna i Skaparens Universum och hur detta påverkar och formar Jorden. Ni blir också medvetna om den permanenta och icke-permanenta naturen hos er själ, innebärande er förmåga att gå samman med allt som är Skaparen, släppande allt ni erkänner er själva att vara medan ni bekräftar er identitet eller identiteter. Detta kan vara en av de mest utmanande dimensionerna att förstå, dock, den inbjuder er att släppa förnuft och försök att förstå och istället se de verkliga systemen och funktionerna i er varelse, Jorden och Skaparen. Ni börjar experimentera med syftet och processen hos dualitet såväl som med kravet på väsentliga upplevelser av balans.

För att börja utforska Mångfaldens Dimension finns det ett behov av att kalla på mina, Moder Jords, energier för att hela er spegling av allt som separat och linjärt. Detta kommer att bli ett skifte av era uppfattningar om er själva och er yttre verklighet och låter begränsningar och illusioner försvinna, uppmuntrande er att bättre kunna erkänna närvaron av mångfald i alla aspekter av Skaparen på Jorden. Då ni tillåter mig arbeta med er och lånar min energi och främjar en inre omvandling så uppmuntrar jag, Moder Jord, er att utforska vad mångfald betyder för er och den djupaste kärnan i er varelse. Det är genom ert utforskande som förståelse kommer att flöda in i er varelse och därmed låter er få tillgång till Mångfaldens Dimension på Jorden och fördelarna med dess påverkan och närvaro i er verklighet.

Det är viktigt för mid att poängtera att den jordliga verkligheten kvarstår likadan när ni träder in i Jordens Dimension, det är ett skifte inom er och era uppfattningar som manifesteras, en djupare förbindelse med och förståelse för Jorden. Ni träder in i en ny dimension av ert jordliga varande och er förbindelse med mig, Moder Jord. Dimensionen upplevs genom er och det sätt på vilket ni ser och interagerar med världen omkring er.

Med kärleksfull sanning och generöst stöd,

Moder Jord

Du gillar kanske också...