Gaia via Pamela Kribbe, 13 augusti 2021

 

 

Gaia via Pamela Kribbe

13 augusti 2021

Ta Emot Er Själva

Kära vänner, jag är Jordens röst.

Jag finns under era fötter och jag hälsar er alla med värme och ett djupt välkomnande från mitt hjärta. Jag är med er, så väldigt nära. Känn min närvaro i luften ni andas, vattnet ni dricker, i er egen kropp som följer er i detta liv, från början till slut. Jag vill känna er, absorbera er närvaro, därför att ert medvetande berikar mig. Jag kan lära av er och ni kan lära av mig, om ni vill det. Vi är här för att skapa och arbeta tillsammans.

Ni har ett medvetande som till själva sin natur är både kreativt och resursstarkt, och tack vare den speciella typen av medvetande skiljer ni er från andra levande varelser på Jorden. Allting som existerar har ett medvetande, en själ, men ni har en kreativ kraft som särskiljer er från andra levande varelser på Jorden. Ni är på väg att bli gudar – ni är blivande gudar – och ni håller på att lära er hur ni blir medvetna om, och accepterar, er kreativa kraft.

Emellertid är ni ofta inte medvetna om er kreativa kraft, eller så vet ni inte hur ni ska hantera den på ett bra sätt. Det finns en del i er som känner sig vilsen, avvisad i detta liv på Jorden; en del av er som inte är ansluten till Källan till allt, Källan som bär livets helhet. Och jag vill idag uppmuntra er att engagera er i denna förbindelse med det större hela, Källan – Gud, så att säga – som bär er genom hela ert liv. Det är den enda förbindelse genom vilken ni verkligen kan känna ovillkorlig trygghet och en absolut acceptans av den ni är.

Den förbindelsen är det ni letar efter, och från den jordade förbindelsen kommer er kreativa kraft att ta sig ett positivt uttryck. När ni försöker skapa utan denna basala trygghet, av känslan att bli buren av ett större fält av kärlek – när ni, med er kreativa kraft, står separat – känner ni er ensam och vilsen, och sedan kan denna energi ibland vända sig mot er. Tänk bara på ert dagliga liv, på hur ofta ni känner er avskurna från Källan som bär er, och då börjar ni oroa er, med förvirrade och kaotiska känslor. Allt detta har att göra med denna bristande förbindelse och att inte kunna släppa försöken att kontrollera livet; att inte veta att ni blir burna av Källan.

Hur skapar ni då denna förbindelse med Källan, essensen av den ni är? Varhelst den Källan uppenbarar sig är ni också där. Ni är inte faktiskt separata, det finns ett nät av liv som omger och genomsyrar all form, alla varelser. Ni är hela detta nät; men samtidigt är ni en del av det: ni är samtidigt del och helhet. Detta är kanske svårt att förstå med ert sinne, men ni behöver inte förstå det med ert intellekt, det är en känsla. Och min gåva till er, det ni kan lära av mig, är att underkasta er detta enorma nät av liv.

Se bara på naturen, på icke-mänskligt liv. Alla varelser i det nätet känner att de är burna och närda, stöttade av miljön medan de utvecklar sin egen individuella potential. En blomma som blommar på ängen använder krafterna här på Jorden: solen, vinden, regnet. Den frågar inte huruvida det kommer att vara soligt vid rätt tid, eller vatten i marken, eller tillräcklig skugga från ett träd. Den förväntar sig att rätt omständigheter dyker upp, och även om de inte gör det, underkastar sig denna naturliga livsenergi till det som dyker upp och, om nödvändigt, dör den för att åter blomma i någon annan form. Den kraften i underkastelse finns i hela naturen: djuren, växterna, stenarna. Allt som lever vet hur man ska uppföra sig inom detta allt omfattande nät – utom ni, som så ofta verkar vara förvirrade och utan rötter, på drift. Varför är det så? Ni är förvirrade och på drift just på grund av era stora förmågor och talanger, era kreativa krafter. Vägen tillbaka till klarhet och att åter känna rötterna, är också vägen till fridfull implementering av er kreativa kraft. Och den glädjefyllda upplevelsen av det går genom Jorden, genom att återvända till en enhet med allt annat liv omkring er – det är nyckeln, lösningen. Försök känna den enheten en stund, börja med er kropp, det är min gåva till er. Känn livet flöda där, känn er kropp som ett levande energifält. Titta inte efter vad som är fel, eller var det finns problem, känn bara livet självt ett ögonblick, flödande och pulserande i hela er kropp.

Denna kropp är vacker och oskyldig, ett uttryck för meningen med livskraften. Låt Solen lysa på den och föreställ er att ni befinner er fullständigt i det ljuset och att cellerna i er kropp dricker in Solens kraft, vilket symboliserar så mycket mer än bara fysiskt ljus. I Solen bultar ett hjärta, samma som i mig. I Solen pulserar en visdom, ett vetande. Solen är den fundamentala kreativa kraften i detta solsystem. Jag absorberar dess ljus och energetiska kraft, vilken jag omvandlar till livsformer. Ni är en del av solen, och man kan säga att ni kommer från Solen, i metaforisk mening. Ni bär Solens kreativa kraft inom er och ni är här för att ingjuta den kraften i mig för att bringa fram blomstrande och överflödande liv på Jorden. I gengäld är min gåva till er att jag tar emot er, jag ger er tak över huvudet där ni kan leva så att ni kan njuta av det här livet.

Lita på mig. Många av er misstror mig, kanske inte medvetet, men det finns så mycket ni lärde er av traditionerna hos de många dominanta kulturerna på Jorden. Deras doktriner och teorier säger att kroppen på ett eller annat sätt är mindervärdig; att naturen ligger under människan och är mindre utvecklad, mindre viktig; att denna natur i er, er livslust, era känslor och vad kroppen vill ha, måste överträffas till förmån för ”andlig sanning” – även om ingen vet precis vad detta innebär. Ni är så alienerade från er mänskliga natur, er förening med mig, Jorden, att det gör er sorgsna och ensamma. Jag ser er alienation dagligen. Ni blir bombarderade med stimuli från omgivningen och speciellt från era egna förvirrade tankar. Ni har förlorat fotfästet på grund av att er fundamentala förbindelse med kraftfältet som jag är, har undgått er.

Överlämna er nu till min kraft och låt mig ta emot er. Låt er själva vara den ni är och försök inte så hårt vara annorlunda än ni är, känna annorlunda än ni känner. Ni är bra som ni är. Ert ”sätt” är att vara den ni är och aldrig vara någon annan än den ni är – ert sätt är att alltid vara er själva. Precis som en blomma, när den blommar, avslöjar sitt djupaste syfte, så blomstrar ni när ni låter ert hjärta stråla som det naturligt vill göra, utan att försöka begränsa och kväva det med uppfattningar som inte är av er natur. För att återvända till ert naturliga varandetillstånd, är det nödvändigt att ni förlitar er på er själva, och inte på en så kallad ”högre själv” på vilken ni borde fokusera. Förlita er på er egen mänsklighet och lägg ett lyssnande öra på den. Vad är det människan i er vill?

Hela den här idén om att ni borde fokusera på en högre ordning av existens, en hierarki som är höjd över Jorden, är ett missförstånd. Ni är inte här för att överstiga er mänsklighet. Det är precis i er mänsklighet som förbindelsen mellan Himmel och Jord ligger, mellan solkraft och jordkraft. Just genom att vara människa kan ni bli fullkomliga och hela, och däri ligger ert öde. Det är inte genom att undertrycka er mänsklighet, utan genom att omfamna den, som ni kan komma Hem till er själva och bli den vackra blomma ni är ödesbestämda att vara.

Vad är denna mänsklighet som blivit så undertryckt, dömd och fördömd av huvudet genom tänkande? Er mänsklighet har att göra med era känslor. Ni är här på Jorden för att lära genom att våga känna, genom att tillåta era känslor vara, och genom att rida på vågorna av dessa känslor. Lär er att leva från era känslor, och våga lita på att det kommer att föra er Hem. Ni är burna inom ett dynamiskt fält av rörelse, vilket naturligt strävar efter balans och växande. Emellertid tror ni inte på detta eftersom era känslor ofta verkar vara förvirrade och svåra att förstå, men era känslor tar er Hem, era känslor är er själs budbärare.

Genom att utan förbehåll lyssna till era känslor, eller vad ni kan kalla det inre barnet, kommer ni att upptäcka var saker blivit obalanserade inom er. Ert inre barn, era känslor, leder er till era rötter. Föreställ er för ett ögonblick att ni ser ett litet barn komma till er, ett barn som stiger upp ur er kropp, från den där djupa platsen inom er där ni upprätthåller en energibalans. Ta upp barnet i ert knä. Låt denna bild utvecklas av sig självt, eller skapa bara en förbindelse med era känslor – ni behöver inte se något.

Inom er finns ett levande barn: ett barn av Jorden och av Himlen. Det vill säga er vad det behöver, det vill peka ut vägen till att känna frid och trygghet på Jorden. Låt detta barn tala om hur det mår, vilka känslor som är starka inom det, och låt detta barn uttrycka dem. Om ni låter barnet göra detta kommer ni att se att det blir mer fridfullt och lyckligt. Ni kan ta det i handen och tillsammans gå genom livet i nära kontakt med er mänsklighet.

Vad ni alla djupast behöver på er väg är att ta emot er själva, att verkligen säga ”Ja” till alla aspekter som kommer fram inom er. Bara när ni faktiskt säger ”Ja” till allting inom er – era tankar, era rädslor, er förvirring – kan er kreativa kraft utsträckas till, och omfamna, allt. Er kreativa kraft, vilken jag här jämför med Solen, är en strålande kraft som sträcker sig inifrån utåt; en kraft som vill ge och förena och manifestera. Jag, å andra sidan, är den mottagande kraften, den mottagliga Jorden som absorberar. Dessa två krafter behöver varandra för att faktiskt komma till en balanserad skapelse – en sam-skapelse.

Ni har båda krafterna inom er, Solen och Jorden, givare och mottagare. Ni kan mer och mer utveckla den mottagande kraften – Jordkraft – inom er genom att verkligen säga ”Ja” till er egen mänsklighet, genom att verkligen ha medkänsla med de djupaste behoven inom er, såväl som med mörkret och negativiteten som råder där. Kan ljuset från denna inre Sol lysa på er? Kan det värma er? Det är därför ni är här, för att bilda en bro mellan Himlen och Jorden. Om ni verkligen vet hur man tar emot, och också att inte döma någon aspekt av er själva, då penetrerar er kreativa kraft, strålarna från denna Sol, verkligen kärnan av er mänsklighet och kärnan i Jorden. Då blir ni upplysta inombords av ert eget ljus, er egen värme.

Låt det ske – var Jorden. Föreställ er att ni är Jorden och låt denna Sol lysa på er och penetrera er. Se hur denna Sol lägger allting inom er i ljuset, och gör så utan dömande så att allt tillåts vara. Känn lättnaden av det – inget är förbjudet, inget är dåligt. Låt denna Sol lysa. Föreställ er att ni ligger på rygg på Jorden och att ni tar in allting och känner: ”Jag tillåts vara den jag är.” Genom att vara den ni är blir ni den ni är avsedd att vara – Solen och Jorden förenade inom er. Denna förening av krafter manifesterar sig som en känsla av frid och välmående, och är tecknen på att ni fått kontakt, att ni fått upp bron. Om ni känner stillhet och frid inom er, då är det bra. Ni behöver inte göra mer än det, resten kommer av sig självt.

Jag ber uppmärksamma detta mottagande från Jorden, vetande att ni är ett med mig och sägande ”Ja” till er själva. Om ni vet hur ni ska förkroppsliga denna förbindelse, tar ni verkligen ner ljuset till Jorden, och ni blir också en givare, en skapare, en strålande Sol. Ni kommer att se att dessa två synbart motsatta saker är en och samma sak – den givande och den mottagande är ett, inte två. En vacker blomma, en ros, ger genom att vara sig själv, genom att veta att den bärs av alla närande element omkring den. Ni är sådana. Var som en ros, lita på att ni närs av elementen. Givandet och delandet av er skönhet sker av sig självt, genom att ni är den ni är. Jag hälsar er alla. Acceptera min gåva.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...