Moder Jord Via Natalie Glasson, 25:e november

 

Moder gaia  kategori

Utnyttja Kraften och Essensen Inom Er från Moder Jord

Kanaliserad genom Natalie Glasson, 25: november, 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

 

Älskade själar som är inkarnerade på min kropp, jag skickar min energi, kärlek och sanning till er, jag är Moder Jord. Det är en stor ära att få kontakt med era hjärtchakran, från mitt utrymme av djup kärlek till er. Vi är ett, vi är speglingar av varandra, jag är du, och du är jag. När ni föddes till jordens verklighet, på min kropp, sammanfogade ni en del av er själva/ era essenser med mig, och vår energi förenades. Jag stödde er när ni jordade er till den jordiska verkligheten, jag stödde er vid förkroppsligandet till en fysisk kropp, och anslöt ert medvetande till mitt och de som redan fanns här. I gengäld delade ni med er av ert ljus, ni lovade er själva att behålla essensen av min sanning, och att finnas på jorden som exempel för min essens. Ni har inom er essensen av min själ, Moder Jord, liksom essensen av Skaparen, vi båda sammansmälter med era själars essenser, för att skapa de ni är nu, och vilka ni kan bli, när ni tillåter er själva att väckas ytterligare, och komma ihåg era sanningar. Jag hedrar er djupt för ljuset och essenserna av ren sanning, som ni har i era varelser; Det är en kraft och visdom som är unik för den jordiska verkligheten. En syntes som endast accepteras av de som är födda på jorden.

Eftersom ni befinner er på jorden, har ni många uppgifter att ta hand om, acceptera och manifestera. En uppgift är en möjlighet som skapar sanning, inspiration och upplysning, men det är inte något som är obligatoriskt för er att utföra, det är helt enkelt en möjlighet som är tillgänglig för er, som kan hjälpa er med er andliga utveckling. När ni anser att ni har en uppgift som är viktigt för er att utföra, men ännu inte förstår vad det är, då hindrar ni det kreativa flödet från Skaparen, och uppmuntrar er själva att blunda för essensen i era varelser. När ni förstår att ni har många uppgifter på jorden, och att var och en är möjligheter som inte är obligatoriska för er att utföra, då börjar ni utnyttja det magiska kreativa flödet från Jorden, som vägleder er genom er resa i inkarnationen.

Vissa aspekter på Jorden kan uppfattas som om de håller er tillbaka, begränsar och är restriktiva, men det är inte de sanna essenserna från Jorden, de är för frigörelse, frihet och expansion. Energierna från min varelse, Moder Jord, har många nivåer, man skulle kunna säga dimensioner av energi som ansluter med nivåer och dimensioner av era varelser. Om ni anser att Jorden är en negativ plats som håller er tillbaka och begränsar er, då tittar ni inte på essensen, sanningen och juvelerna från min varelse och energi. Ni tillåter då inte er själva att se och ansluta er på djupet av mitt väsen, för att upptäcka sanningen. Då skulle ni förstå den magiska energin, visdomen och de heliga vibrationerna som finns inom min varelse. Även om jag, Moder Jord, är ett med alla på Jorden, har många ännu inte upptäckt sina egna essenser, eller djupet av mina essenser för att känna igen sanningen i denna jordiska verklighet, och upptäcka det magiska som finns tillgängligt. Det är när ni börjar uppskatta, älska och vara fascinerade av naturen, och inser att Skaparen, jag själv och att era varelser finns inom allt på Jorden, då börjar ni ansluta er med den magiska Jorden.

Det är också då ni börjar känna inom er, att kärleken är närvarande, medkänslan, friden och sanningen, och förstår att allt inom er är detsamma som det som finns utom er, framför allt i naturen. Det magiska på Jorden visas för er, när ni kommer ihåg kopplingen som är stark och äkta, som en bro av ljus mellan sanningen i era varelser och sanningen i min kropp; Jorden. Anslutningen ni gör med er själva, och allt som jag manifesterar, ger er tillgång till den magiska höga vibrationsenergin och visdomen, som är unik på Jorden. Den finns inom min varelse och hos er själva, eftersom vi vid er inkarnation på Jorden, syntetiserade vår energi för att fungera som en, och samskapa för manifestationen av Skaparen.

Min kropp är en brunn av energi, en syntes av aspekter från Skaparen. Jag representerar kraften och möjligheten att vara expansiv och fri, för att manifestera så ni kan använda er inre kraft, och att vara ett uttryck för Skaparen genom handling. Den energi, essens och visdom jag har, stödjer er att uppleva er själva på det sättet, med friheten att upptäcka er inre essens, de ni verkligen är och minnas allt som är av Skaparen, inom er och runt omkring er. Ni kanske inte känner att ni har tid att bara begrunda den vackra syntesen av min energi, er energi och Skaparen i er varelse, i min varelse och er omgivning. Men när ni börjar lägga märke till denna heliga, magiska, och i sanning, den essentiella energikällan för era varelsers existens på Jorden, då blir tiden expansiv, flödet synkroniseras, och den kreativa essensen av Jorden, era varelser och Skaparens, uppenbaras för att stödja och vägleda er. Det är viktigt för er att inse, att er inkarnation på Jorden innefattar och uttrycker flödet av energi, och skaparens aspekter, som jag förkroppsligar.

Under er inkarnation på Jorden, är ni förlängningar av Moder Jord och Skaparen, vilket betyder att ni har tillgång till all den kraft vi har. Ni kan känna er maktlösa som människor på Jorden, men ni har möjlighet att få tillgång till kraften, genom att hämta den inifrån era varelser och manifestera den som en upplevelse för alla. Er kraft som inkarnerade på Jorden, är enorm. Det är därför så många Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Änglar, Utomjordiska Varelser och Ljusvarelser är så intresserade av att observera och hjälpa de inkarnerade på Jorden. De vet att varje själ har en möjlighet att kunna samskapa med den syntetiserade essensen och sanningen från Moder Jord och Skaparen. De vill se om mänskligheten kommer att förstå vilken kraft de har fått, och hur mänskligheten kommer att välja att använda den, om det är för att skapa kärlek eller för att skapa kaos. Det är som om alla ögon i universum önskar stödja er, för att utnyttja kraften som finns tillgänglig för er. Om ni bara förstår att den kraft som finns tillgänglig för er, och den skönhet som ni kan skapa hela tiden i er verklighet, då skulle ni aldrig tänka på er själva som offer, ovärdiga eller oälskade. I stället skulle ni uppleva er själva som sammankopplade och värdefulla delar i samskapandet med mig själv och Skaparen. Ni skulle uppleva er själva som representanter och uttryck för kraft och sanning, eftersom vi finns inom er. Ni skulle känna igen den magiska Jorden och den magi som kan upplevas och föras fram till uppfyllelse, kärlek och glädje. Lidande, smärta och kaos skulle försvinna, eftersom ni inte skulle känna igen det i era varelser. Lidande, smärta och kaos kommer av separation, eller tron på separation. Många själar på Jorden, upplever separation från den kraft som finns tillgänglig för dem, från Jorden och Skaparen, igenkänd som den inre kraften. Många människor vet på någon nivå, att de inte kom till Jorden för att uppleva negativitet. Istället kom de hit för att minnas inifrån, om fullbordan, kärlek och frid.

Skaparen manifesterar det hela tiden.

Det enklaste sättet att heala och göra sig av med separation, är att träna och uttrycka uppskattning, acceptans och tacksamhet till er själva, till naturen eller till någon manifestation hos min kropp. Inse att det finns en vacker syntes av Skaparen, Moder Jord, era varelsers själar och i allt omkring er. Hedra denna energi, för ju mer ni känner igen denna syntes, desto lättare blir det för er att minnas och känna igen kraften, skatterna och sanningen inom era varelser, som ännu inte är upptäckta. Tillåt er själva att värdesätta kärlek, fred och kreativ kraft, i allt och omkring er, och genom att göra så, kommer ni att tillåta att ert medvetande flyttar in i nya dimensioner av förståelse, där ni kan bekanta er med er kraft, och inse att det är en magisk energi för fullbordan, för att ni ska kunna samskapa och manifestera det ni vill.

Besök Moder Jords Kammare för Transformation och Fullt Förverkligande

Jag vill bjuda in er till att besöka min Kammare för Transformation och Fullt Förverkligande, i mitt hjärtas center. Uppge helt enkelt er avsikt och jag, Moder Jord, kommer att transportera er till min kammare. Väl inne i kammaren kan ni känna er oerhört fridfulla eller som i en virvelvind, eftersom var och en får sin egen upplevelse. Energin av frid kommer att ta er till kraften inom er, medan virvelvindskänslan finns i kammaren som arbetar med illusioner och begränsningar i upplösning. Jag, Moder Jord, kommer att arbeta med er för att stödja ert minne av er inre sanning; syntesen av min energi, Skaparens och er egen energi som flödar från er varelse, skapar en fullbordad verklighet för er och för alla andra.

Jag, Moder Jord, är ständigt närvarande för att stödja er,

Moder Jord

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Read More from Mother Earth

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...