Moder Jord via Natalie Glasson, 8 december, 2017

Moder Jord

via Natalie Glasson

8 december, 2017

”Återvänd till Er Ursprungliga Utformning av Sam-Skapande tillsammans med Moder Jord”

Gudomliga Välsignelser och gåvor av ljus sträcker ut sig till er ur min varelse. Jag är Moder Jord; jag är Jordens rena medvetande och källa. Jag träder fram för att kommunicera med er, eftersom vi har ett gemensamt kontrakt gällande sam-skapande. För att vi ska kunna existera inom denna dimension, känd som Jorden, finns det ett behov för våra energier att vara som ett, att vi ska lyssna och kommunicera med varandra, såväl som att vi ska ha samma fokus för skapande. När vi i vår hela varelse har införlivat samma fokus för skapande, förenas våra frekvenser, vi bemäktigar varandra, väcker upp sanningen och blir en potent skapelsekraft. Då kan healing, hågkomst och allt som mänskligheten och jag, Moder Jord, önskar, bli uppfyllt. Vår gemensamma fokus och frekvens är nyckeln till att underlätta uppstigningen för alla varelser, Skapelsens hela uppfyllande och hågkomst.

Disharmoni och Frånkoppling

Ofta uppmärksammar mänskligheten inte sin disharmoni med, samt sin frånkoppling från mig, Moder Jord. Men för mig är detta uppenbart och kan märkas inom er egen verklighet. Det är mänsklighetens syfte att befinna sig i harmoni med min varelse och för mig att vara i harmoni med mänskligheten. För att avgöra huruvida ni och mänskligheten upplever en frånkoppling och en disharmoni gällande min energi, så kan ni i en stilla stund ställa några frågor till er själva:

Upplever jag ett energiutbyte med Moder Jord? Tar jag ofta ifrån Moders Jord Energi och ger min egen energi till Moder Jord? Tänker jag kärleksfullt på Moder Jord och mänskligheten under min dag? När jag fokuserar på skapande och uppfyllande i mitt liv, funderar jag på Moder Jord och mänsklighetens roll inom min egen existens? Söker jag efter vägledning från Moder Jord för att stötta mig själv och andra? Ser jag Moder Jord som en del av mig och ger ut min tacksamhet till henne för min existens på Jorden? Uppfattar jag Moder Jord som en spegelbild av min egen varelse, uppfattar jag energier som behöver helas och bearbetas? Uppfattar jag Moder Jords fysiska och energimässiga kroppar som en helig aspekt av mig själv och Skaparen?

Jag, Moder Jord, uppmärksammar att många själar på Jorden inte tar sig tiden att engagera sig med min energi, i själva verket inser de inte att det som pågår inom min energikropp och min fysiska kropp direkt påverkar deras varelser, uppstigning och existens. De är frånkopplade från sig själva, därför är de det också från Skaparen och min egen energi. Sålunda är de inte helt och hållet sig själva eller inom sin egen kraft. På grund av denna frånkoppling råkar våra energier ur fas; det är nästan som om vi repellerade varandras energier. Jag, Moder Jord, måste då skapa utifrån min kärnas källa, utan någon gudomlig förbindelse med mänskligheten och utan en förståelse för allas behov eller den gudomliga planen för mänskligheten som ett kollektiv, för jag kan inte längre få tillgång till den. Mänskligheten blir ouppfylld, destruktiv, kaotisk till sin natur, maktlös och saknar sann fokus och förbindelse med Skaparen.

Moder Jord och mänskligheten utformades till att existera i harmoni, att sam-skapa och bemäktiga varandra. Detta är något som är viktigt att ni håller kvar i er medvetna uppmärksamhet.

Harmoni och Sam-Skapande

Där det finns acceptans, kärlek, frid, harmoni, förenande, energiutbyte och en hågkomst om sanningen mellan mänskligheten och mig själv, Moder Jord, så blir alla bemäktigade. En ny förståelse gryr gällande livets syfte inom denna dimension, hågkomsten av hur man skapar och får tillgång till uppfyllelse, såväl som aktiveringar av frigörelse. Det är inte att jag har nonchalerat mänskligheten, inte heller är det så att mänskligheten ignorerar mig. Under tidens gång har vi blivit separerade och frånkopplade ifrån varandra. Jag, Moder Jord kan minnas hur det för oss blev planerat – att vi skulle förena oss och existera i harmoni. Många själar på Jorden kan fortfarande komma ihåg vår enhet. Men majoriteten har blivit distraherade och har därför förlorat sin makt. Det är dags för mänsklighetens kollektiv att komma ihåg sin harmonisering med mig, vårt behov för sam-skapande och vårt behov av att stötta varandra under uppstigningsprocessen. Jag önskar inbjuda er till att väcka upp er inre hågkomst, så att vi tillsammans ska kunna väcka upp densamma för alla.

När vi befinner oss i harmoni, kan jag stötta ert helande och ni kan hjälpa till med mitt.

Att väcka upp Er Inre Hågkomst

’Moder Jord, jag kallar på ditt helande, dina aktiverande energier och ditt medvetande, att nu närvara med mig. Det är min önskan för min hela varelse och alla energisystem att bli rensade och att på nytt bli aktiverade med syftet att lösa upp samtliga upplevelser av separation eller den energi som jag håller för att få vara förenad med Moder Jord och Skaparen. Omdirigera din energi till min gestalt för att påminna hela min varelse om sitt syfte av sin existens i ett med dig, Moder Jord. Återuppväck min medvetna uppmärksamhet och medvetenheten inom mina celler att komma i harmoni med din varelse, såsom det ursprungligen var tänkt. I och med att din energi rör sig igenom min varelse, låt mig upptäcka min centrala och sanna förening med dig, Moder Jord.’

Ta er tid att andas och uppleva mitt arbete med er.

’Moder Jord, jag delar med mig och ger dig nu min acceptans, kärlek, frid och harmoni. Må jag minnas hur vi var ägnade att arbeta som ett, att sam-skapa för självet, mänskligheten, Jorden och alla. Må denna hågkomst inspirera mig till att nu skapa nödvändiga transformationer inom mitt perspektiv, mina gärningar, mitt fokus och min service inom min existens. Upplys mig och dela vår djupaste förening med mig. Låt mig förstå hur jag kan tjäna dig, Moder Jord, samt hur jag inom denna livstid framgångsrikt ska kunna uppfylla mitt syfte tillsammans med dig.’

Dela med dig av din energi och kärlek till mig, Moder Jord, så får ni uppleva vårt utbyte av ljus och medvetande. Låt mig inspirera och upplysa er till hur vi kan harmonisera och sam-skapa. När våra energier är ett och en kraftfull förbindelse mellan oss har blivit etablerad, då förmår vi harmonisera vårt fokus och börja sam-skapa ett uppfyllande.

’Moder Jord, jag bjuder nu in dig till att inpränta den healing, de aktiveringar och den upplysning som du har delat med dig av och väckt upp inom min gestalt tillsammans med hela mänskligheten. Må mänskligheten nu komma ihåg sitt syfte av harmoni och sam-skapande tillsammans med Moder Jord. Tack så mycket.’

Ett förenat Sam-Skapande

Jag, Moder Jord, önskar dela med mig några steg i att fokusera på framskridandet i vårt gemensamma sam-skapande.

  1. Fokusera på upplevelsen av ett energiutbyte med mig, Moder Jord.
  2. Upplev enhet tillsammans med mig, när vi förenar vår energi; Vi skapar ett utrymme eller en helgedom av ljus, där vi båda existerar. Inom detta utrymme kan du uppmärksamma din kraft som uppstår och blir aktiverad, såsom även min blir det.
  3. Efter att vi några gånger har fått uppleva och fått tillgång till vår helgedom, bjuder jag, Moder Jord, sedan in dig, under samma förenande eller under en annan kontakt, till att låta mig lyssna till dig när du delar information som du vill dela med dig av. Du kan dela dina insikter om ditt syfte, ditt uppdrag på Jorden, hur du kan stå till tjänst, dina behov och önskningar för dig själv och mänskligheten. Detta låter vår frekvens och vårt fokus börja harmoniseras.
  4. Jag, Moder Jord, bjuder sedan in oss till att få gå in i vår helgedom med en avsikt att skapa ett förenat fokus. Vårt gemensamma fokus kommer att gro hos dig, det inspirerar ditt sinne och din gestalt. Du kan få ta emot en vision, en känsla, en idé, en insikt eller någon form av kommunikation som låter dig ta emot vårt gemensamma fokus. En idé, gärning eller energi som vi båda kan fokusera på och ge energi till. Detta blir en skapelse för din själsenergi, tillika för min.
  5. Du kan återgå till din helgedom tillsammans med mig, Moder Jord, närhelst du önskar fokusera på vårt samskapande, samt observera förankrandet av dess uppfyllelse.

Genom denna process lär vi oss på nytt hur vi ska existera i harmoni tillsammans med varandra, vi sam-skapar också för dig, för mig, för mänskligheten och samtliga varelser.

Låt oss tända upp vår enhet och sam-skapa uppstigningen med lätthet och perfektion.

Moder Jord

 

 

Mother Earth via Natalie Glasson, December 8th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – ww.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...