När skall Vi Se Framsteg? | Patricia Cota-Robles, 30 november, 2023

När skall Vi Se Framsteg? | Patricia Cota-Robles

 

av Patricia Cota Robles

Hej Dyrbara Hjärta, tack för att du är med på vår veckovisa vlogg. Den här veckan ska vi utforska de framsteg vi gör för att förbättra kvaliteten på våra individuella och kollektiva liv. Det finns mycket hängivna människor som har åberopat Guds Ljus i årtionden och ändå återspeglar yttervärldens framträdanden ofta inte deras uppriktiga ansträngningar. Faktum är att saker och ting i många fall verkar bli ännu värre, vilket jag vet är otroligt nedslående. Som ett uppmuntrande ord vill jag att ni ska veta att Ljusväsen försäkrar oss att saker och ting inte blir värre. Tvärtom, de säger att vi lyckas bortom Himlens största förväntningar. Anledningen till att saker och ting inte verkar gå framåt är på grund av vår begränsade uppfattning och det faktum att vi inte ser den Större Bilden. Förhoppningsvis kommer dagens vlogg att hjälpa till att lösa det problemet.

En av de viktigaste sakerna för oss att komma ihåg är att vi är flerdimensionella Varelser som fungerar i flera Medvetanderiken samtidigt. Våra åkallanden och våra böner och meditationer formas först i Orsakens rike där allt börjar. Sedan magnetiseras de genom olika Dimensioner av Medvetande in i Jordens fysiska plan som är känt som effekternas värld. Även om vi tänker på det fysiska planet som mycket verkligt, är det faktiskt det MINST VERKLIGA av alla Medvetanderikena vi vistas i, och det är den allra sista Dimensionen som återspeglar de förändringar vi åberopar.

När vi åberopar Guds Ljus utan att se de resultat i den yttre världen som vi skulle vilja se, ger det oss intrycket att våra åkallanden och meditationer inte fungerar och att våra böner inte besvaras, men så är det aldrig. Guds Ljus svarar på våra åkallanden och meditationer varje gång vi deltar i dessa aktiviteter, och våra böner hörs alltid och de besvaras alltid. Och kom ihåg, om vi innan vi börjar våra åkallanden, meditationer och böner bekräftar, “JAG ÄR min JAG ÄR Närvaro och JAG ÄR Ett med HELA mänsklighetens JAG ÄR Närvaro”, kommer våra ansträngningar att expandera exponentiellt och vi kommer att åkalla Guds Ljus in i livet för de 7½ miljarder människor som utvecklas på denna planet.

I samma ögonblick som vi åberopar Guds Ljus, på något sätt, börjar en matris för den tankeform vi vill Samskapa att bildas i Orsakernas Rike. Varje gång vi upprepar våra åkallanden eller våra böner och meditationer växer vår matris och blir mer kraftfull. När något väl har formats i Orsaksrikena, kan ingenting hindra det från att så småningom manifestera sig i effekternas värld, som är Jordens fysiska plan. Den enda variabeln är hur lång tid det kommer att ta och det är upp till dig och mig och resten av den Vakna Mänskligheten.

Jorden är underkastad Fysikens Lagar. Och det finns en faktor som vi lär oss om i Kvantmekaniken som avgör när förändringarna vi åberopar och ber om kommer att manifesteras i den fysiska formvärlden. Den faktorn kallas KRITISK MASSA. Allt består av atomära och subatomära partiklar och vågor av intelligent energi som vibrerar vid olika frekvenser. De negativa saker som manifesterar sig i våra liv är resultatet av tung och disharmonisk energi som vi misskvalificerade i det förflutna genom tankar, känslor, ord och handlingar som inte var baserade på Kärlek. De positiva saker som manifesterar sig i våra liv är resultatet av positiva och harmoniska tankar, känslor, ord och handlingar som vi uttryckte i det förflutna som var baserade på kärlek.

För att förändra de negativa sakerna som händer i våra liv till positiva saker, måste vi höja vibrationen av energin som manifesterar sig på negativa sätt och omvandla den tillbaka till frekvenser av Ljus. Denna ostoppbara förändring inträffar när den negativa energin når en Kritisk Massa av den högre frekvensen av Ljus. Den snabbaste och mest kraftfulla frekvensen av Ljus som finns tillgänglig för att omvandla negativitet tillbaka till Ljus är den Violetta Flamman av Guds oändliga perfektion. Denna speciella gåva från vår Fader-Moder är utformad för att hjälpa var och en av oss att nå en Kritisk Massa av positiv energi snabbare än någon annan frekvens av Ljus. Så varför ser vi inte mer påtagliga resultat på det fysiska planet? Det beror på att vi ofta ger upp innan vi åberopar tillräckligt med Ljus för att nå den Kritiska Massan av vad det än är vi strävar efter att Samskapa.

Ett mycket vanligt scenario är att när vi Vaknar och blir medvetna om hur Kraftfulla våra Kreativa Tanke- och Känsloförmågor är, inspirerar vår JAG-Närvaro oss att ändra vårt beteende. Vi uppmanas att kontrollera våra tankar och känslor, och vi är motiverade att åkalla den Violetta Flamman så att vi kan Förvandla de negativa saker som manifesterar sig i våra liv. Vi bestämmer oss för att tänka positivt och kontrollera våra känslor, och vi fokuserar vår uppmärksamhet på vad vi vill manifestera i vårt liv. Ibland, och efter vad som verkar vara en tapper insats, fortsätter vi att uppleva några av samma gamla problem. Det är då vi ofta blir avskräckta och tappar förtroendet för vår förmåga att förändra vårt liv.

När detta händer ger vi vanligtvis upp och slutar försöka förbättra vår situation. Vi åberopar inte längre den Violetta Flamman, och vi slutar göra våra affirmationer. Detta får oss att gå tillbaka till våra gamla, negativa beteendemönster. Vi börjar ägna oss åt våra rädslor, problem och utmaningar istället för att använda våra tankar och känslor för att stärka våra mål, våra förhoppningar och våra drömmar. Som ett resultat av det återfallet blir saker i vårt liv värre och vår situation verkar vara ännu mer hopplös. Detta fenomen uppstår för att vi slutade åkalla Ljuset innan vi nådde en Kritisk Massa av vad det nu är som vi försökte Samskapa. Så vad måste vi göra för att nå det ostoppbara skiftet av Kritisk Massa? Vi måste “hålla på” även när det verkar som om vi inte gör framsteg, för så är det aldrig.

Det finns många variabler som avgör när något når Kritisk Massa, men för att göra saker lätt sade Ljusväsendena att vi skulle tänka på Kritisk Massa som 51 procent av energin, vibrationen och Medvetandet av vad det än är som vi vill Samskapa. När en elektron ökar i vibration och 51 procent av dess vibration når den högre frekvensen, sker en ostoppbar förskjutning och de återstående 49 procenten av elektronen absorberas omedelbart i den nya vibrationen och hela elektronen Stiger upp till den högre frekvensen.

Så om vi till exempel strävar efter att skapa välstånd, måste 51 procent av vår energi, vibration och medvetande från alla tidsramar och dimensioner både kända och okända, vibrera med en frekvens av välståndsmedvetande istället för fattigdomsmedvetande. När vi når den Kritiska Massan av 51 procents Välståndsmedvetande sker en ostoppbar förändring och ingenting kan hindra Välstånd från att manifestera sig i våra liv. Detta är sant för varje enskild sak vi strävar efter att Samskapa i våra liv. Om något som vi har arbetat mot inte har manifesterats i våra liv ännu, betyder det bara att vi inte har nått Kritisk Massa och vi måste “fortsätta att fortsätta” med våra ansträngningar. Om vi inte gör det kommer det vi försöker Samskapa aldrig att manifesteras.

Jag vet att det är väldigt skrämmande när vi inser att vi måste nå en Kritisk Massa av vår energi från alla tidsramar och dimensioner, både kända och okända, men mirakel har ägt rum under de senaste åren och att nå en Kritisk Massa för våra positiva mål är mycket lättare än det någonsin varit tidigare. För det första kan vårt manipulativa mänskliga ego inte längre blockera våra ansträngningar, och vår JAG ÄR Närvaro tar återigen kommandot över våra liv. En annan kritisk faktor är att Guds Ljus expanderar exponentiellt på Jorden varje dag. Ljus är oändligt mycket kraftfullare än de fragmenterade och förvrängda mönstren i våra mänskliga felskapelser. Ljusväsendena har avslöjat att en person som åberopar Ljuset genom sin JAG ÄR Närvaro och JAG ÄR Närvaron av HELA mänskligheten kan förvandla århundraden av felkvalificerad energi under en mycket kort tidsperiod.

Utöver dessa mirakel har vår Fader-Moder Gud, på grund av tidens behov, gett Himmelens Sällskap en helig Kosmisk Dispensation som tillåter Ljuslegionerna att förstärka våra ansträngningar tusen gånger varje gång vi adderar till Världens ljus. Vi får höra från De Högsta att detta är en Gåva av Gudomlig nåd som saknar motstycke i något System av Världar.

Även om det är omöjligt för oss att veta när vi når det där magiska ögonblicket av Kritisk Massa, kan det vara med nästa Andetag vi tar. Så Himlens Sällskap uppmuntrar oss att åkalla Guds Ljus med entusiasmen att våra mål skulle kunna nås med nästa Andetag, men med Hjärtats Åtagande att vi, i det Eviga Ögonblicket av NU, kommer att “fortsätta att hålla på” oavsett hur lång tid det tar.

Så den här veckan, Dyrbara Hjärta, “fortsätt att hålla på” väl medveten om att “Guds ljus är ALLTID Segerrikt och att DU är det Ljuset.”

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *