Peggy Black och ‘Teamet’ ~ Er Individuella Matris, 19 januari, 2022

Peggy Black och ‘Teamet’ ~ Er Individuella Matris

19 januari 2022, via e-post

 

Vi är här för att hedra och fira er som multidimensionella varelser av energi. De flesta jordbor är omedvetna om sin egen individuella energi, energisignatur eller energin som omger dem. Därför är de omedvetna om det utbyte av energi som ständigt äger rum mellan dem själva och andra, och mellan dem själva och sin omgivning.

Vi vill att ni ska börja förstå att ni, allt och alla har en energimatris, från den minsta lilla atom ända till galaxen; var och en ansluten, inlemmad och sammanvävd i en kosmisk helhet. Dessa griddar eller hologram samverkar med era egna griddar av energi eller hologram.

När ni rör er genom livet, rör ni er genom många griddar och matriser. Vi inser att ni vanligtvis inte medvetet kollar, känner av eller ens kan läsa av energiflödet. Men det är en viktig färdighet att utveckla.

När ni väl börjar känna eller se de subtila vibrationerna, även de tankeformer och känslor som skapar miljön ni stiger in i, kommer ni att börja förstå hur dessa vibrationer påverkar ert eget individuella energifält, såväl som effekterna på era fysiska kroppar och det informationsutbyte som äger rum.

Ni rör er genom dessa energifält hela tiden, men för det mesta är ni helt omedvetna om hur de interagerar med ert fält eller er individuella matris. Inse att det är matrisen som håller mönstret, ungefär så som matrisen av sten håller kristallen.

Er individuella matris håller kontakten med denna dimension; den är ramverket, gridden av energi som vibrerar med minnen, upplevelser och familjemönster. Er individuella matris skapas utifrån era tankeformer, vanor, känslor och programmerade övertygelser. Er energisignatur eller matris kommer alltid att påverkas av energin som omger er.

Kom ihåg att känslomässiga vibrationer eller frekvenser är smittsamma. Om ni stiger in i ett utrymme eller en matris där det finns rädsla, så kommer det säkert att utlösa er egen lagrade rädsloenergi. Ett sjukhus eller en tandläkarmottagning är exempel på utrymmen, där ni kan uppleva att er egen rädsla utlöses. Bli medveten om vibrationerna som tillhandahålls av de utrymmen eller de matriser ni rör er in i.

När människorna börjar vakna och blir medvetna och ansvarsfulla, då blir de mer medvetna om sitt individuella energifält. När varje människa strävar efter att berika sin medvetenhet, att växa, att expandera, då expanderas deras individuella matris, blir ljusare än den varit.

Det är värdefullt och viktigt att bli medveten om sin egen matris, och som vi sa tidigare, att bli medveten om gridden eller energifälten som omger er hela tiden. Detta är ett stort arbete. Detta är en nivå av medvetenhet som ger ert medvetna själv en större lekplats. Tillåt er själva att se, känna och bli känsliga för de matriser som omger er hela tiden.

Börja lägga märke till energimatrisen eller energivibrationen ni erbjuds från er planet, stjärnorna, galaxen och det kosmiska kollektivet. Skapa en intention för att lära er läsa av den, känna eller höra denna energi som omsluter er. Var känner ni era kopplingar till den globala matrisen. Känns det för stort, för omöjligt att ens föreställa sig? Var känner ni er koppling till den galaktiska matrisen? Börja själva att undersöka er egen individuella matris, gridd eller energifält.

Uppmärksamma hur långt denna matris sträcker sig. Ni kommer att inse hur sammankopplade ni är med er planet, ert samhälle, er krets av vänner och bekanta, er andliga och er fysiska familj. Lägg märke till den familjematris ni upplever. Utlöser denna matris några begränsande känslor eller tankar, eller känns den expansiv och accepterande?

Vi inbjuder er att bli medvetna om hur er individuella matris stimulerar, påverkar, skiftar och tonar in till andra energifält, och hur andra matriser tar in era vibrationer.

När ni rör er genom ert liv, var medveten om varje subtil förändring, de förnimmelser, de känslomässiga och mentala erbjudandena i matrisen för varje upplevelse. Det kommer att finnas en matris vid varje aktivitet som ni tillfälligt kansluter till, en grupp människor kommer att dela en gemensam matris, skapad av allas kombinerade energifält. Ni kommer att utveckla förmågor som gör att ni kan läsa informationen från andra som tillsammans delar samma utrymme.

Mycket mer data utbyts mellan en varelse och en annan, mellan er och matrisen ni stiger in i. Detta utbyte sker under inandning och utandning. Kom hela tiden ihåg, att helt enkelt säga ”all energi som inte tillhör mig skickar jag tillbaka, för att välsignas och omvandlas. Jag kallar tillbaka den välsignade och omvandlade energin.” Detta är ett skonsamt men kraftfullt sätt, att hålla ert energifält fritt från andras inflytande.

Vi föreslår att ni tänker på den gångna veckan och reflekterar över aktiviteterna, alla utbyten som skett i butikerna eller på gatan. Reflektera tillbaka till alla människor ni gick förbi eller satt bredvid, inse att energi utbyttes, särskilt med de som fick ögonkontakt eller pratade med er. Förstå nu att de också påverkades av er matris, ert energifält, er gridd.

 

Ni har möjlighet att erbjuda en högre vibration, en mer medveten vibration vid varje utbyte och med alla ni möter. Ni har möjlighet att trigga uppvaknandet hos någon annan genom ert medvetna utbyte, utan att behöva säga ett enda ord.

Ni har möjlighet att lyfta och aktivera en känsla av välbefinnande, en känsla av helhet hos de andra. Ni har möjlighet att uttrycka acceptans och respekt för de andra. Ni kan helt enkelt tyst inom er säga ”Jag ser dig.” Energin i det uttrycket kommer att lyfta den andre. Kom ihåg vilka ni är som magnifika varelser och använd er medvetenhet för att transformera och erbjuda expansion till alla ni möter.

När ni deklarerar ”Jag är medveten om att jag är medveten.” När ni bringar in er fulla medvetenhet av er matris, er fulla medvetenhet in i ert fält, då svarar andra också från deras högsta förståelse. Ni sätter igång deras medvetenhet om vilka de är.

När ni sätter er avsikt att känna av dessa griddar och alla de andra matriserna, observera hur ni svarar på det och hur andra svarar på er. Ni börjar medvetet följa med i dessa energiflöden, röra er genom dessa energifält med förtjusning och glädje. Detta är platsen för omvandling, för mirakel som ni kallar dem, för total synkronicitet. Träna på det. Var i frid, Älskade Ni, ”Teamet”

 

©2022 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...