Plejaderna och Arkturierna Via Sue Lie och Kim Garland, 23 december, 2018

Plejaderna och Arkturierna

Via Sue Lie och Kim Garland

23 december, 2018

”Vilken Verklighet är den verkliga Verkligheten?”

Hälsningar, vi är Plejaderna och Arkturierna som talar som EN röst. Inom vår verklighet i den femte dimensionen och bortom, är det rätt allmänt förekommande att förena våra kommunikationer med andra, eftersom vi huvudsakligen kommunicerar via Hjärtat/Sinnet.

Vårt Hjärta/Sinne är det kollektiva budskapet i våra tankar och emotioner, vilka direkt sammansmälter med Hjärtat/Sinnet hos dem som vi talar med. Det är av den anledningen som vi kan kommunicera med våra vänner och vår familj, vilka som bäst bär en fysisk jordfarkost.

Naturligtvis upprätthåller dessa volontärer för att hjälpa Gaia, genom att ha tagit sig en jordfarkost, sina verklighetsfrekvenser av den femte dimensionen och bortom. Men de har valt att ta sig en tredje-dimensionell jordfarkost för att bättre kunna kommunicera och vägleda alla som för tillfället bär en mänsklig kropp.

Våra jordbundna kan också förena sig med andra Galaktiker som bär en Jordisk kropp. Det är på det här sättet, genom inter-dimensionell förbindelse som de kan komma ihåg ”vilken verklighet som är den verkliga verkligheten”.

Det här säger vi för de människors skull vilka fortfarande tänker i termerna av ”antingen/eller”. Men de av oss som fortfarande är medvetna om sin högre fjärde- och femte-dimensionella kropp, tänker i termerna av ”här och nu”.

En av de största utmaningarna för våra Galaktiker som bär en jordisk kropp, är att avgöra ”Vilken verklighet som är den VERKLIGA verkligheten?” Naturligtvis är den ”verkliga verkligheten” den verklighet som man upplever inom varje NU.

Detta faktum är emellertid en av de första saker som våra frivilliga, vilka hjälper Gaias Jord, är mest benägna att glömma bort. När de väl, vilka ofta är ni, väljer att uppleva en viss tredje-/fjärde-dimensionell verklighet, så öppnar ni upp en Portal till denna specifika verklighet.

Utifrån vårt femte-dimensionella perspektiv förstår vi naturligt hur alla verkligheter äger rum inom detsamma NUET. Men när vi väl förenar oss med vår människa, den jordbundna kroppen, så glömmer vi strax bort detta faktum.

När väl vårt femte-dimensionella SJÄLV väljer att uppleva en upplevelse i en viss tredje-dimensionell verklighet, så börjar vi glömma bort vårt sanna Multi-dimensionella SJÄLV. Vi kan ofta ha en ”vetskap” gällande vårt sanna SJÄLV, när det glider undan mitt uppe i vårt dagliga tredje-dimensionella liv.

Det är av den här anledningen som vi, er Plejadiska och Arkturiska Familj, tar kontakt med er så snart ert medvetande utvidgar sig till de fjärde och femte dimensionerna. Detta utvidgande av medvetandet sker när ni mediterar, ber, kallar på er Galaktiska Familj, vandrar i Gaias Natur eller älskar varandra på djupet.

Det spelar ingen roll vilka ”andra” ni förenar er med. En dag kan ni förena er med Naturen. En annan dag kanske ni har en kraftfull meditation. Ni kan också vara tillsammans med vänner och familjen och känna kamratskapet av att vistas tillsammans med andra människor med vilka ni känner er trygga, inspirerade och viktigast av allt, älskade.

Lyckligtvis finns det allt fler människor som kan minnas hur de ”villkorslöst ska älska” ALLT liv. Det är denna ”Villkorslösa Kärlek” för alla varelser på er planet som initierar er uppstigningsprocess.

Vi säger ”uppstigningsprocess”, eftersom uppstigningen är en process av att återvända tillbaka till ert sanna, högre-dimensionella SJÄLV. För att kunna återvända till ert Högre SJÄLV, behöver ni förstås minnas att ni har ett Högre SJÄLV.

Rätt ofta är sedan den andra komponenten i att komma ihåg ert Högre SJÄLV, att ”villkorslöst ÄLSKA” det själv inom vilket ni i varje ögonblick under ert dagliga liv vistas.

Den villkorslösa Kärleken har inget behov av högmod, eller av uppmärksamhet från andra. I själva verket är den Villkorslösa Kärleken något som ni har låtit ert själv få ta emot från de Högre Varelserna som ni har träffat i era drömmar och meditationer.

I och med att du tror på det faktum att ”DU” har ett högre-dimensionellt SJÄLV, kommer detta att vägleda dig till processen av att komma ihåg att DU också genljuder till högre verklighetsfrekvenser.

Inom de högre dimensionerna förekommer inget som är bättre eller värre inom dessa högre verklighetsfrekvenser; SAMTLIGA högre verkligheter är FRIA från dömande och baserar sig på Villkorslös Kärlek.

”Vad är Villkorslös Kärlek?” kan ert tredje-dimensionella själv fråga sig. Vi, er Galaktiska familj, sänder oavbrutet Villkorslös Kärlek till ER. Ni är våra tappra som valde att ta er en jordfarkost för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

De som ser, märker att stackars Gaia allvarligt har misshandlats av många av Sina mänskliga invånare. Mänskligheten är i själva verket de främsta, om inte de enda varelserna som ignorerar sin Moders behov. Med det menar vi er ”Moder Jord”!

Vi, er Galaktiska Familj, är glada att få påminna er om att allt fler av våra ”volontärer som tog sig en jordfarkost” håller på att vakna upp till det FAKTUM att också de är medlemmar av självaste den Galaktiska Familjen som de försöker hjälpa i detta NU, inom vilket Gaia har drabbats av ALLTFÖR många sår på sin planetariska kropp.

Lyckligtvis finns det allt fler människor som håller på att vakna upp till Gaias behov, fler och fler för varje dag som går. Därför kommer vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, att träda in i medvetandet hos alla som är redo att tro på att det finns SÅ MYCKET MER till verkligheten än ytan på stackars Gaias i hög grad allierade och allvarligt skadade Jord.

Kommentarer via Kim:

Mina kära, vi önskar förtydliga ”stackars Gaias allvarligt skadade”. Vi ser att det utanpå är lika som inuti. Gaias förfall representerar det förfall som existerar inifrån många varelser. För ett flertal framkallar detta smärta, rädsla och lidande. Den ”åverkan” som ni utvändigt upplever är en signal på vad som existerar inombords.

Det kan kännas oöverstigligt att ta upp vad som överväldigande befinner sig i oreda och så kan det vara ifall tilltron ligger till att ”reparera” besvärliga situationer eller att ta itu med det som dyker upp i sinnet. Här uttalar vi dessa ord, för vi känner att många skulle kunna läsa orden ”stackars” och ”skada” och kanske reagerar med en lägre frekvens av rädsla, ilska eller avsky.

Kolla in med dig själv just nu och se hur du känner dig. Och i denna ”känner”, hur uppfattar du det? Och i denna uppfattning, kanske du känner hjälplöshet, hopplöshet, för i detta lägre frekvensfält av ”görande” kan du inte inse din kraft.

Det gäller att i NUET tänka på Gaia, inte som ett ”ting” som vi lever PÅ, utan en levande varelse, där många lever inuti såväl som utanpå. Inuti Gaias kärna finns en uråldrig civilisation med varelser från hela Galaxen, vilka har anlänt för att hjälpa kära Gaia i Hennes tid av behov och stor transmutation. Gaias behov beror på mänskligheten, som är den huvudsakliga, om inte enda orsaken till ALL enorm skada på Hennes planetariska kropp, så väl som de tilltagande farliga klimatförändringarna vilka inte bara utsätter mänskligheten, utan hela Hennes Planetariska kropp, för fara. En stor del av skadorna på Gaias nuvarande Jordiska kropp beror på klimatförändringarna.

Kommentarer via Kim:

Min kära, vi önskar förtydliga ”fara”. Intensiteten i de signaler som du upplever är blott till för att fånga din uppmärksamhet. Vi ber dig återigen att kolla med din kropp när du läser dessa ord, som en övning i att medvetet jobba med din frekvens. För att helt och hållet varsebli detta meddelande betyder det att du ska observera din varseblivning genom hela överföringen. Det förekommer inget dömande hos de galaktiska varelserna, vi känner ingen rädsla, för rädsla är en låg frekvens.

SAMTLIGA, eller åtminstone DE FLESTA, klimatförändringar beror emellertid på mänsklighetens misshandlande och respektlöshet gentemot planeten som har erbjudit sig själv till att bli ett hem för de humanoider vilkas egna Hemvärldar har skadats och inte längre är beboeliga.

Vissa av dessa skador har berott på naturliga orsaker, men en större procent av dessa skador på Gaias Jord har berott på de varelser som nu är kända som ”människorna”. Många av de första immigranterna till Gaia, såsom Plejaderna, var underbara Planetariska Väktare.

Det fanns emellertid andra varelser, såsom de varelser som nu är kända som Sirianerna, från planeten Sirius och som kom till Jorden för att skövla och plundra guld, dyrbara metaller och rent vatten. Därför har Gaia haft en tidig historia av att ha fallit offer för inkräktare.

Kommentarer via Kim:

Det har funnits många som har genomsökt och grävt igenom Gaia och som har letat efter ”skatter” i tron om att bytet ligger inuti hennes kropp. Det som har hittats har konverterats till någon annan form för att uppfylla behov, önskningar och en längtan av en lägre frekvens. Det är en fascinerande upplevelse att observera när känslorna av längtan blir besvarade utvändigt.

Gaia har varit en planet som har gett tillåtelse till många varelser att utnyttja hennes överflödande tillgångar som ett laboratorium för experiment. Likt en whiteboard-tavla där många idéer kan avvägas, så kan de också strykas bort. Vi vill ta er uppmärksamhet till whiteboard-tavlan för att notera att tavlan är överfylld och att det endast finns mycket lite vitt utrymme kvar.

Olyckligtvis håller de tidiga inkräktarna i sin nuvarande mänskliga kropp fortfarande på att skada Jorden. Men det finns andra orsaker till Gaias tilltagande ”dåliga klimat” och förstörelse för en stor del av Hennes jord, luft, vatten och eter.

Lyckligtvis finns det fortfarande många Galaktiker som har valt att sig en mänsklig kropp för att hjälpa kära Gaia med de allvarliga problem som hon nu står inför. Men varje problem har källor som ligger dolda på djupet i omedvetenheten hos alla som har valt att vara omedvetna om de verkliga frågorna, eller som vill kvarhålla sina pengar, sin berömmelse och sin livsstil, fastän dessa val innebär katastrof för alla som kommer efter dem. Därför ställer vi, er Galaktiska Familj på nytt frågan: ”Vilken verklighet är den Verkliga Verkligheten?”

Är den ”verkliga verkligheten” en värld som är baserad på själviska behov och personlig förnekelse av den ”verkliga verkligheten” som MYCKET högljutt har talat till mänskligheten under år 2018?

Väljer ni att ha alltfler katastrofer under år 2019, eller kan NI uttala: ”Jag, (ditt namn här), väljer att engagera mig själv i att hjälpa Gaia på det sätt som jag bäst kan tjäna!”

Kommentarer via Kim:

Kära du, vi önskar förtydliga ordet ”tjäna”. Du kanske uppfattar ”tjäna” som ”att göra” något. Denna tjänst är ett åtagande för att höja din frekvens, som kommer att skifta din varseblivning. Och i detta förhöjda tillstånd förtydligas valen på ett organiskt sätt. Det är ett enkelt steg för att ändra din fokus från att vara extern till intern. Enkelt är inte detsamma som lätt. För det kräver en fokusering på NUET.

Väljer ni att gå in i år 2019 med ett större engagemang att tjäna Gaia på det sätt som ni valde innan ni tog på er den här inkarnationen? De flesta av er som dras till att läsa denna artikel tjänar redan Gaia.

Därför ber vi, er Galaktiska Familj, att DU ska hitta det sätt som du väljer, på vilket DU kan tjäna kära Gaia och avge ditt Nyårslöfte som inte är för din egen personliga vinning, utan för Villkorslös Kärlek och Ständig Hängivelse för din älskade Moder Jord – Gaia!

Gå in i djup meditation, anslut dig till dina vänner, gå ut i Gaias Natur och sänd din djupaste Villkorslösa Kärlek och ditt Djupaste Engagemang för att hjälpa kära Gaia år 2019 och bortom!

Vi, er Galaktiska Familj, kommer att känna ditt enorma bidrag och vi hjälper dig att hjälpa Gaia!

Glada Helgdagar till ER och till GAIA!

Från er Galaktiska Familj OCH ert Galaktiska SJÄLV.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

      

 

 

 

 

Du gillar kanske också...