Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 24:e mars 2017

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 24:e mars 2017

 

 

Hej Älskade Ni,

Vi hälsar er med kärlek. Vi börjar denna överföring med att inbjuda er för att återta er verkliga grund. Vi ska lägga ut ett underlag och föreslår att ni uppmärksammar hur ni reagerar på dessa grundläggande tankar, som vi delar med oss av. Vi föreslår att ni känner efter hur ni uppfattar denna inriktning, med en ny grund för er erfarenhet. Men i själva verket är det mer rätt att kalla det, en återtagning av ert sanna tillstånd av varande.

Vi känner oss ganska passionerade (som ni skulle säga) för denna uppgift. Vi är tydliga och entusiastiska till fördelarna ni får, om ni tar steget ut till den här nya relationen till livet. För innan ni får en korrekt, evinnerlig och vibrationsinriktad förståelse för ert liv här, innan ni lärt er att leva i enlighet med dessa principer, så kommer livet hela tiden att kännas frustrerande för er.

Vi vill hjälpa er att få det enklare. I själva verket är det enkla en ingång till att samtidigt tillåta mer expansion strömma in, och ingjutas i er mänsklighet. Enkelhet är roligt. Den känns bra. Enkelheten speglar er kraft. Enkelhet är möjlig, på grund av vilka ni verkligen är.

Vi ber er att ägna mer uppmärksamhet åt det enkla och att välja det enkla som ett sätt att vara. I det enkla rör ni er utan att pushas, utan press, utan att känna er otillräckliga, utan att försöka så mycket och utan att bli uppskruvad. Ni låter er vara som de ni verkligen är, när ni går eller flyter fram.

Ni vet alla hur det känns då. Ni vet också hur det känns när ni inte låter livet vara enkelt.

Ni har alla haft upplevelser av när något känns rätt. Ni har alla känt att ni kanske borde ringa någon, men av någon anledning kändes det inte rätt att göra det, och då är det så; och i och med det så har ni ett val. Använder ni det eller går ni vidare med det ni hade för avsikt göra, och ringer ändå. Om ni gör det, kommer saker och ting inte på rätt plats, och det kommer inte att bli så bra som det kunde blivit, om det hade känts rätt.

När ni tar tag i det, kommer sakerna inte att radas upp för er, eftersom ni själva driver på livet, och försöker få saker att hända med handlingar, i stället för att använda er inre anslutning.

Er inre anslutning till vibrationens verklighet och hela skapelsen talar om för er, ögonblick för ögonblick för ögonblick, vad som är bra och vad som inte är det. När ni lever och handlar efter det ni får till er, och lämnar annat därhän, då blir det lätt. Det är så enkelt. Det är så lätt. (Leende.)

När ni lever informerade med denna kunskap, och tillåter er själva att gå den utstakade vägen, känns det lätt och ni får känslan för vilka ni egentligen är, eftersom det kommer ur flödet. Det är verkligen det bästa sättet att beskriva vilka ni egentligen är: ni är denna flödande, genomtänkta, kreativa, uttrycksfulla, kraftfulla rena energin. Även om det i förkroppsligandet ni fortfarande har, indikeras från erfarenheterna, att ni är kroppar eller en personer. Men det ni egentligen är, är medvetande. Ni är evinnerliga suveräna medvetanden. Som människor, är ni verkligen medvetenhet, den fritt flödande, rena, kraftfulla energin, som finns närvarande och ger liv till upplevelsen av er själva, i kroppen.

När ni lever i lätthet, och handlar enligt det ni får till er, då mår ni bra. Det är så enkelt.

Ni kan må bra mycket oftare än ni gör.

När ni mår bra mycket oftare än ni gjort tidigare, blir det som händer i livet bättre, eftersom livet anpassas till det frekvenstillstånd ni befinner er i. När ni befinner er i ett lättare tillstånd blir vibrationerna bättre, och manifesterar verkligheten ni upplever då ert liv utspelas, vilket börjar dyka upp på ett sätt som återspeglar de bättre känslorna ni har. Det som dyker upp är saker (erfarenheter, idéer, kontakter, manifestationer) som är mer synkroniserade med det ni vill. Det som börjar dyka upp mer, är situationer och sådant som stämmer överens med ert högre frekvenstillstånd.

De flesta av er vill leva i högre medvetenhet och känna, med rätta, att detta kommer att få oss att må bättre. Faktum är att ni ofta tänker på det som att ”leva i himlen”, och det är inte förvånande för oss att ni känner så, för det är att leva som ert sanna själv.

Det viktigaste här är, att när ni lever på detta sätt, så omdirigerar ni er till de ni verkligen är, ni återtar er verkliga grund. Ni lever och vet genom er själva, vilka ni verkligen är.

På något sätt kanske ni tänker att detta avslöjar vilka ni verkligen är, eller befriar er själva genom att låta ert liv bli enkelt, lätt och naturligt. Vänligen lyssna på oss nu och lägg märke till ordningsföljden i den sista meningen. Genom att välja det lätta så släpper ni fri er kraft. Ni släpper inte kraften fri först och upptäcker sedan det lätta. Det lätta är VÄGEN.

Genom att välja mer lätthet, börjar ni slappna av till livet. När ni väl lever genom sanningen från er varelse, blir livet riktigt bra, och ni känner er själva på det sätt som vi upplever er – som oändliga, evigt fokuserande och flödande fält av medvetenhet.

Vi tänker inte ens på er som varelser. Vi tänker på er som medvetandefält som flödar, genom ert val av fokusering, som uttrycker, utarbetar och oändligen skapar. Detta liv, denna kropp ni upplever, denna identitet, är ett uttryck; en manifestation av den storhet ni är, som ni har skapat genom fokusering och uppmärksamhet!

Er storhet, finns med er konstant i denna erfarenhet, och njuter av allt. Det mesta är fortfarande icke-fysiskt. Storheten ni är fungerar som medvetenhet och ni känner hela tiden om ni är i enlighet med storheten, eller inte. Det är det ni tycker är äkta i livet. Det som är sant.

Er relation till er storhet är det som ger er magkänslan för saker i livet, en känsla av vad som känns rätt för er och vad som inte gör det. Era känslor – alla era känslor i livet – handlar alltid om er nuvarande relation till er egen storhet.

Eftersom de i oändlighet eviga, kraftfulla, rena ni, ständigt finns med och håller perspektivet på er oändliga kapacitet i era upplevelser, letar inte efter saker som är rätt eller fel, utan vet att allt är bra, och ju mer ni njuter av det, desto mer synkroniseras det med allt ni är. Detta är lätt, eller det vi skulle kalla den rätta vägen, eller den lätta vägen.

Ibland i livet befinner ni er i samklang, i enighet, i synkroni med allt ni är, och när ni är det, mår ni er bra. Den känslan är en manifestation från en större anpassning. Om anpassningen är total, då känner ni er upprymda. Ni känner er lyckliga, ni känner er strålande.

När denna typ av enighet i anden blir ert tillstånd, känner ni den stigande strömmen, den ökande strömmen av skapelsen som expanderar inom er, då vet ni vilka ni egentligen är, att ni är här vid denna tid för att öppna nya vägar av ljus. I ett förkroppsligat manifesterat rike i samklang med hela skapelsen, är ni centrum och underlättar flödet – och tillåter storleken på flödet genom ert tillstånd av anpassning.

Nu kanske ni inte använder dessa ord eller benämner det på det sättet, men ni kan det. Känslan i det sättet att leva, är passion och livlighet, iver och entusiasm och en djup känsla av delaktighet och engagemang. Upprymdhet, men även uppskattning och tillfredsställelse, och med era ord, så kallar ni detta KÄRLEK. Det är hur ni känner det när ni är i en konsekvent, dansande, vacker samklang med det storslagna ni är, när ni är här. Det är det vi kallar den stigande spiralen, det otvungna ljusflödet från ren potential eller ren positiv energi, till en strukturerad form som fått fokuset och flödet från er. Från er.

Ni komprimerar vågorna till partiklar genom era intentioner och preferenser, och all energi blir då vibrationell verklighet. Den vibrationella verkligheten av intentionen, omsluts av er storslagenhet, och förstärks därmed genom uppmärksamheten av allt ni är (och allt vi är). Således skapar detta tillstånd en styrka som tas upp, och förändrar Enigheten genom att utöka den. Skapandet börjar iscensätta allt för att den nya skapelsen ska bli till, som ni har skapat genom ert fokus och er upprätthållna resonans, som genom detta öppnar upp flödet för att det ni skapat, skall kunna förverkligas i er egen verklighet.

När allt detta händer, pågår livet och Skapelsen kontinuerligt, och synkroniseras omedelbart, om och om igen. Denna organiserade sammanhållning är det som klargör att ni vet när något är rätt, och vad som ännu inte är redo. Det finns många fördelar av att förstå det, för med detta sätt av förhållning, kan ni välja det lätta. Ni kan välja att känna när saker är redo, och när de inte är det..

Ni är delar av den här stora orkestreringen, och när ni befinner er i synkroni med er storhet, känner ni vad som är redo och vad som inte är det. Ni känner vad som är ett ja och vad som inte är det. Det är egentligen allt ni behöver veta, för att vara i klarhet. Är detta ett otvetydigt ja? Om inte, så är det ett nej.

När ni utgår från detta av att helt enkelt direkt veta – ni har tillgång till denna vetskap redan – då är ni i harmoni med allt ni är, och livet känns lätt. Ni finns i ett flöde av vetande och klarhet, och det känns som otrolig poesi i ert liv. Ni känner stödet av skapelsen i ryggen, om ni tillåter det. Om ni tillåter er själva, om ni tillåter det lätta, kan hela livet bli lätt och underbart och ljust, och ni kan känna er mycket uttrycksfulla och fria.

Ni, essensen av vilka ni verkligen är, de sanna ni, älskar att vara uttrycksfulla. Ni kan inte låta bli att vara uttrycksfulla. Ni kan inte låta bli att fokusera energi, ni kan inte låta bli att göra val efter val av det ni uppmärksammar – eftersom ni är uttrycksfulla. Och känslan av att vara uttrycksfulla, expanderar allt liv. Det är magnifikt och allt liv dansar till er melodi. Allt i livet iscensätter valen och det ni uppmärksammar, så att det kan upplevas genom manifestationen. Men det är på grund av er som det kommer till manifestering; genom resonansen och tillåtelsen.

När ni lever på de sätt som ger er välbehag, som känns bra, som gör er lyckliga, som gör att ni känner glädje i livet, då samarbetar ni med allt som finns. Ni är ett harmoniserande inslag i denna universella orkestrering av allt liv.

Vi är ständigt i synkroni till det expanderande livet i Enigheten, i framkanten av allt som valts, avsetts och skapats av var och en. Enigheten som finns, uppdateras ständigt och samordnar ständigt alla önskningar och vibrationer från oss, alla oss.

Förstärkningen av det ni ger liv till realiseras. Det är fakta, det blir så. Det finns i vibrationens realitet och upplevs av storheten i er varelse, och att få det att flöda från den ickefysiska till er egen personliga upplevelse, möjliggörs av er anpassning. Er känsla för vad som är redo, och vad som inte är det, tillsammans med ert harmoniska synkroniserade kollektiva deltagande i helheten av skapelsen, och ni är mycket viktiga och kraftfulla kreativa ledare, vilket gör detta möjligt.

Ni är nyckeln till allt detta. Ni gör kosmiskt medskapande möjligt. Ni expanderar Allt Som Är genom er närvaro här, och genom det ni tillåter att strömma in till er livsupplevelse.

Ni har tendenser att tänka att ni behöver bevisa att ni är värdiga och måste fixa sådant ni gör fel, eller vad det nu är som håller det ni vill ha borta, och det är så ironiskt eftersom det är ni som befinner er i framkanten och ger kraft till Skapelsen! Vilket sätt som helst som gör att ni är vänligare mot er själva, och tillåter mer lätthet, öppnar upp flödet. Och vad är flödet? Flödet är de ni egentligen är, expanderade, fulländade, uttrycksfulla på fler och fler sätt.

Så verkligen, det viktigaste vi hoppas att ni ska kunna skymta i den här transmissionen, är att det är säkert att välja det lätta, men också att ni aldrig någonsin gör något fel. Det har ni aldrig gjort. Ert liv är bra nu och det blir så som ni tillåter det att bli, och det kommer att bli ännu bättre. Ju mer ni inser vilka ni egentligen är och hur allt fungerar, desto lättare blir det, och ju lättare livet blir, desto bättre. Ni är bara i ett tillstånd av omdirigering, för att minnas, för att återta, ni är inte dåliga, behöver korrigeras eller fixas med healing, etcetera.

Ni bara omdirigeras och tar fram den ständigt växande självkänslan, och det vi påpekar här är den viktigaste nyckeln, för att ni ska få uppleva ert liv lättare och glädjefyllt, och alla andra känslor ni behöver för att upptäcka vilka ni är och varför ni är här, baserat på vad som är verkligt. Återta er verkliga grund: ni är eviga, suveräna och fria!

Vi har lagt fram nya idéer för er att kunna tänka på, angående er grundläggande identitet. Allt är bra. Ni är oändliga, ni är suveräna, ni är ett med Allt Som Är. Ni är skapare från födseln. Ert liv här är ett uttryck, ett uttryck för vilka ni verkligen är och syftet med detta uttryck, är att uttrycka er själva ännu mer, och upptäcka er själva på nya sätt.

När ni förstår dessa grundläggande strukturer som ger grunden till ert upplevda förkroppsligande, så föreslår vi att ni tar dem till er, eftersom de verkligen är vilka ni är. De kommer att göra er fria från att leva livet i begränsning, och istället skifta till avsikten genom ert uttryck av förkroppsligandet, i högre medvetande.

Vi föreslår, och detta är mycket viktigt om ni vill utvecklas, vi föreslår att ni inte bara tar dem till er utan också tar er tid att absorbera dessa sätt av orientering, tills de blir er referensram för att förstå livet.

Vi uppmuntrar er att träna på att tänka på livet på dessa sätt ofta, frekvent. Ni behöver etablera dem som era referenspunkter, för när detta väl blir kraftsatt, förstärks den etablerade grunden inom er, och ersätter de begränsande tankarna. Kraften i denna vetskap, kommer att skifta alla era upplevelser.

Ni har alla uppfattningar om er livserfarenhet. Ni kan inte ha mänskliga erfarenheter utan uppfattningar. Ni kommer att ha uppfattningar om er mänskliga erfarenhet så uppfattningen är bara en tanke ni tänker ofta, men faktum är att en uppfattning som funnits länge blir sedan en mycket solid känsla.

Ni har en massa uppfattningar och tankar som är i motsats till det vi säger om vilka ni verkligen är. Några av er har hört, och känner igen tankarna om att livet är gott, att ni är fria, ni är evinnerliga och allt annat ni tidigare hört, och ni gillar tanken på det.

Vi vill att ni ska gå långt bortom att bara tro att det är sant, eller att bara gilla tanken på det. Vi vill att ni ska tänka på detta nya sätt av att se på er själva, ert liv, ert syfte, tills det blir så dominerande att ni ingjuter det i allt ni är, så att det omdirigerar hela ert liv.

Detta innebär att ni måste tänka sådana tankar. Ni måste titta på dessa tankar, ni måste skriva ner dem. Ni måste säga dem högt. Ni måste verkligen låta dem sjunka in och etablera sig, om ni vill ha denna relation till livet, eftersom ni har andra uppfattningar som förstärks kraftfullt och har fastnat i ert tankesätt, och de måste bytas ut till sanningen om er varelse.

Så lägg tid på detta, och se till att de blir till etablerade referenspunkter i ert medvetande.

När ni gör det, kommer de begränsande tankarna som fått er att känna er maktlösa, tvivlat på er själva eller känt rädsla, inte längre att vara aktiva eftersom ni inte uppmärksammar dem. Samma också med tankarna om att ni behöver healas, fixas eller renas, för att kunna få det liv ni känner är det goda livet. Det är en missuppfattning som är ganska vanlig i det fyrdimensionella medvetandet, och massor av människor har fastnat där. Ni kan kringgå det och öva med hjälp av ert medvetande, med att tänka nya tankar, genom att tänka på er själva och ert liv på ett nytt sätt. Enkel och lätt.

Det är mycket enkelt att göra och det tar inte mycket tid, men det krävs uppmärksamhet om ni vill leva på det sättet.

Om ni väljer att acceptera de ni verkligen är och fastställer det i ert liv, lägg då er uppmärksamhet på detta sätt att tänka. Tänk tankarna ofta och skriv ner dem, uttala dem, läs dem, vidareutveckla dem. Upprepa tankarna tills de kommer naturligt, och får en kraftigt etablerad uppsättning av neurala nät i er hjärna, som då blir en indikering till den trosstruktur som finns inom er, och dessa tankar och slutsatserna av dem, blir sedan en strukturerad grund i er verklighet, som är synkront med vilka ni egentligen är.

När ni gjort det, kommer ni och ert liv att uppgraderas radikalt, annorlunda, direkt, tydligt, expansivt, fritt. Genom att ni lätt känner igen ert sanna själv, kommer ni att känna er mycket mer levande och frigjorda. Ni kommer att upptäcka att ni kan ta emot visioner och insikter om vad som är möjligt nu, eftersom ni har klargjort tankarna om er. Drivkraften som kommer från detta kommer att bli stor, riktigt, riktigt stor och lätt.

Vi inbjuder er och vi har förklarat varför, och idag fokusera vi också på att på dessa nya grunder och etablerar dem i er upplevelse. Etablera dem och tillåta er själva att avsiktligt välja hur ni ska orientera er till livet och att leva. Vill ni fortsätta att leva ett liv i begränsning, kämpande och behöva förtjäna er väg till äran? Eller låter det roligare att precis nu, återta er sanna grund och leva som de fria, kraftfulla och eviga varelser ni är?

När ni hittat vägen till denna nya identitet, sitter ner och njuter, leker med det och känner det, kommer ni att uppleva den nya plattformen ni valt för ert liv.

Tankar skapar upplevelser. Etablerade tankar bildar plattformen eller grunden för upplevelsen. Vi vill vara riktigt tydliga här. Vi skapar inte en plattform ur tomma intet. Vi avtäcker det som finns inom er och vi uppmuntrar er att tänka på ett sätt som är i överensstämmelse med sanningen om vilka ni är, tills dessa sätt för att veta fastläggs inom er, och ersätter de falska premisserna ni har levt utifrån.

Vi vill att detta ska vara mycket tydlig. Även om vi föreslår att ni skapar en trosstruktur och referenspunkter i ert medvetande, så skapar vi inte de tankar som vi föreslår att ni kan använda er av. Vi skapar dem inte. Vi avtäcker sanningen tillsammans med er, och vad som går att sätta ord på, som ni kan använda och införliva som en fastlagd kunskap inom er egen förståelse.

Så det här är en växlingsapparat för den djupaste och enklaste vägen. Det kan, och kommer också, att på ett tillförlitligt sätt skifta allt, när den nya självkänslan kommer fram och verkligen etablerar sig inom ert medvetande. Detta sätt att förhålla sig till livet, kommer då att finnas som en grund i mänsklighetens kärna, och ge kraft till det expansiva flödet från den nya plattformen och lokaliseringen i kroppen, och många saker kommer inte längre att ha någon betydelse eller makt över er.

Ni kommer att tycka att livet känns riktigt, riktigt bra och roligt och tydligt och lätt och enkelt. Ni kommer att känna er starka och fria, eftersom det är det ni verkligen är.

Vi är klara. Vi är Rådet av Strålande Ljus.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

www.expectwonderful.com

Du gillar kanske också...