Arkturierna via Marilyn Raffaele, 26 mars, 2017

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

26 mars, 2017

 

Kära Ni, vi kommer i kärlek och med budskap om sanningen för er, i dessa tider av tumult och osäkerhet. En energi av universell sorg råder inom det andliga samhället när man observerar och inte kan se några uppenbara tecken på den världsupplysning som man hade förväntat sig.

Förstå att en hel del av det som förväntades för dessa tider har grundat sig på tre-dimensionella koncept, vilka endast kan återspegla det som redan är känt. Den andliga verkligheten dansar inte enligt tredje-dimensionella drömmar, men tvivla aldrig på att den ändock finns intensivt närvarande och just nu strömmar i överflöd. Ha tillit och låt processen ha sin gång både inombords och utanpå, och tro aldrig att en värld av ständigt ökande Gudomligt Ljus någonsin skulle, eller ens skulle förmå återgå till något mindre än det som redan har åstadkommits.

Nej, kära Ni, dessa yttre intryck som trasar sönder så mångas hjärtan är inte den nya verkligheten, utan representerar ett avslöjande av och en dödskamp hos dualitetens och separationens energier, vilka har anhopat sig i tusentals år.

Nya och högre frekvenser är ytterst skrämmande för den som inte har vaknat upp och som också får uppleva dem, men som endast förmår tolka dem från sin medvetandenivå. Sålunda far dessa kära ut på de enda sätt de kan förstå, i ett försök att uppnå eller hålla sig kvar vid sina koncept om godhet, de gör det genom dominans, regler och regelverk.

Glöm aldrig – Ett med Gud är en majoritet.

Alla har ett val att ta sig till nya medvetandenivåer genom att acceptera eller förkasta sanningen. Varje människa har fri vilja och är fri att stanna kvar i det kända, men var medvetna om att ifall ni läser dessa meddelanden så har ni vid någon tidpunkt antingen medvetet eller omedvetet gjort ett val att utvecklas.

Försök att inte tappa modet kära Ni. Glöm aldrig att bilder från dualitetens och separationens illusioner aldrig kan existera permanent och kommer att lösas upp när den energi som skapade dem inte längre finns närvarande. I den tredje dimensionens energier vilka genljuder lägre, har de flesta människor glömt bort att de var uttryck av Gud och alltså skapare, och formade sålunda på ett ignorant sätt världen sådan som ni känner till den – utifrån gott och ont (dualitet) samt vi mot dem (separation).

Var medvetna om att ifall ni känner er dragna till sanningens djupare lärdomar, så valde ni att befinna er på jorden vid denna kraftfulla tid för att kunna avsluta alla återstående lärdomar och rensa ut gamla cellminnen för att kunna vara en del av Gaias och människornas uppstigningsprocess som äger rum. Trots de många smärtsamma livsupplevelser som var nödvändiga för lärdomar och utrensande, har de flesta av er uppnått eller befinner sig i processen att uppnå allt som ni kom för att göra.

Men det är vid denna tidpunkt som många fortfarande lever med en fot i vardera världen. Det kommer en tid inom varje andlig resa, då man måste göra ett val gällande vilken värld man vill leva i. ”Tror jag verkligen på och accepterar jag faktiskt att jag är ett uttryck av Källan och allt som DEN är, eller håller jag fast vid uppfattningen att sanningen låter underbar, men är alldeles för opraktisk för att tas på allvar?” Som alltid, är den fria viljans val ert.

Alla som seriöst studerar sanningen måste nu börja röra sig till tillit, djup tillit. ”Om Enheten är sann, så är den SANN – punkt.” Om ni har accepterat sanningen att ni är ett Gudomligt Medvetande i uttryck, så måste ni också acceptera det faktum att er kropp existerar inom medvetandet; medvetandet finns inte innanför kroppen. Tillit är att vila i denna medvetenhet, att veta att allt som ni behöver redan finns närvarande inom detta medvetande som är ni.

Att stanna kvar i det som är gammalt och bekvämt efter att ha blivit medveten om sanningen, på grund av rädsla för förändring eller för att bli avvisad av andra, kan endast tjäna till att hålla er kvar och att fördröja ytterligare utvidgande.

Gå under dagen ofta inombords, ta täta mentala avbrott för att helt enkelt vila i en medvetenhet om Enheten. De som finns omkring er märker inget. Släpp taget om alla återstående intryck av press på att andligt göra, göra, göra; flytta i stället till ett tyst vilande inom JAG ÄR. ”De upplevelser, de sanningar, den kunskap, den medvetenhet, den andlighet som jag försöker dra till mig själv finns redan närvarande, för det är den JAG ÄR.”

Jämför aldrig era personliga andliga upplevelser eller en brist på dem, med andra som ni kanske läser eller hör talas om. Jämförelser eller en tro på att ni skulle ha misslyckats för att ni inte har samma upplevelser som någon annan, eller sådant som någon bok har sagt att ni borde ha, kommer alltid att lämna er i tron på att ni själva är andligt misslyckade.

Varje andlig utvecklingsresa är individuell, grundad på tidigare livsupplevelser och en andlig beredvillighet som avgörs av det Högre Självet. Många av de andliga upplevelserna som ni läser om, är i verkligheten illusoriska skapelser som har framkallats genom energier av överstimulerad religiositet i hjärnan på en individ som upprätthåller intensiva men falska övertygelser om vad andlighet utgör. Glöm aldrig att ni är skapare som formar er värld på ett perfekt sätt, utav substansen i ert medvetande.

Andliga upplevelser och mediala förmågor manifesteras för vissa utan ansträngning, för de bär dem i sitt cellminne – tekniker och förmågor som har uppnåtts i tidigare livstider då man vistats i olika ashram, mysterieskolor samt andra skolor för andligt lärande och disciplin.

Det finns verkliga och oerhört andliga upplevelser som väntar alla, när ens energi förfinas och man förmår få tillgång till de högre dimensionernas frekvenser. Ni kommer intuitivt att veta när något helt enkelt har formats i hjärnan eller om det är en verklig andlig upplevelse. Försök aldrig skapa andliga upplevelser. Manipulerande med energi har fått många in i situationer som de inte hade förväntat sig. Låt dessa saker veckla ut sig genom ert Högre Själv när ni är redo.

I Tystnaden ligger de Gudomliga Ni och väntar på att bli upptäckta av er, kära Ni. Ni behöver inte längre leta inom riter och ritualer, endast inom Tystnaden. Gå ofta inombords och vila i den Gudomliga Tystnaden i er egen Gudomlighet, släpp taget om alla återstående övertygelser som ni måste jobba och kämpa för att finna.

Alltigenom era livstider har ni befunnit er på resan mot att minnas. I början fick ni ta babysteg, och gick långsamt framåt genom livstiderna, till de vuxna stegen av att få upptäcka vilka och vad ni är. Ha tålamod med dem som bara förmår gå med babysteg, för alla måste färdas i sin egen takt och kanske är nya för livet på jorden. Ni har redan utfört ert arbete och är sålunda redo att leva med era hjärtan öppna och era händer utsträckta, för att kunna fatta händerna hos dem som med beslutsamhet letar efter mer.

Vi vet att vi har gett er en stor del av denna information i andra meddelanden, men många seriösa och utvecklade studenter tror fortfarande att de måste fortsätta göra någon rit eller ritual för att vara en del av uppstigningsprocessen. Det betyder inte att ni inte skulle bli vägledd till någon bok eller kurs som kan hjälpa er att förstå något, eller att ni måste slänga bort alla era kristaller, utan det innebär att ni ska inse att slutsatsen är att – Ni är uppstigningsprocessen – och alla lärdomar som talar om för er att ni är mindre än det, grundar sig på separation.

Ni har anlänt men har inte trott på det. Andliga lärdomar som betonar ett behov för studerande att göra det ena och det andra, eller stå emot och kämpa för att kunna bli andlig, behövdes för länge sedan när världen var mycket tät och ovaken. De kan bli verktyg för nybörjare som precis börjar vakna upp, men inte för er som har fullbordat begynnelsefasen på er evolutionsväg.

Snart kommer ni att få se förändringar på jorden, vissa skrämmande och vissa inte, för Ljusenergierna från det här hållet och ert, håller på att klarna och löser upp så mycket av den energi som genljuder lägre, den substans från vilken tredje-dimensionella skapelser har bildats.

Försök att inte lägga ytterligare energi på det som ni ser och hör inom det gamla trossystemet, för rädsla och oro ökar bara på energin till substansen hos saker som ni inte gillar. Håll er separerade från alla bråk i en värld som ännu inte känner till vilken den är. Ni är vägvisarna som tjänar de förvirrade, arga och frustrerade, genom att vara exempel och ibland genom ord.

Att vila inom Gudomligheten är inte att göra ingenting. Det är en levande medvetenhet om en verklighet som handlar om att vara, till och med mitt uppe i all aktivitet. Tillåt allt tredje-dimensionellt nonsens spela ut sig självt i insikten om att allt som bildas av energierna av falska koncept och övertygelser, inte har någon lag som håller dem på plats.

En plats för födelsen av ett nytt och högre världsmedvetande håller på beredas, en plats av villkorslös kärlek som fritt kan flöda mellan alla riken på jordens livsformer – rikena för kristaller/mineraler, växter, djur, devor, elementaler, naturandar samt de mänskliga rikena alla inom och utav den Enda. Ett universellt medvetande utan dömande gällande hudfärg, sexuell orientering, könstillhörighet, ras, osv – ett medvetande som erkänner den ENDA som uttrycker Sig själv i oändlig form och variation. Detta är evolution.

Var de som ni vet att ni är. Lev, rör på er och håll er varelse i er sanning om er Enhet, för det är förverkligandet av det som ni har sökt efter i livstid efter livstid. Omfamna helt och hållet er Födelse, håll den kär och skydda den. Ni har nått fram.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

 

The Arcadian Group via Marilyn Raffaele, March 26th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...