Saint Germain, Lord Voltar och Lady Valencia via Christine Meleriessee Hayden 23 oktober, 2017

Saint Germain, Lord Voltar och Lady Valencia

via Christine Meleriessee Hayden

23 oktober, 2017

Ett andligt meddelande från de Uppstigna Mästarna tillsammans med de Varelser som representerar Guds 10:e Flamma/Stråle av Pärlemor: En Integrering av det Gudomliga Maskulina och Feminina. Förmedlat av Pastor Christine Meleriessee Hayden – en integrativ kanal hos ’Walking Terra Christa’.

Käraste Vänner!

Det är jag, Lord Saint Germain, som kommer med Ljusets Gudomlighet för att hjälpa var och en som är Initierad att förstå vägen till transformation och tillväxt. Denna process kan färdas genom flera lager i och med att det Eteriska Självet önskar bli Ett inom ert medvetande och hela kroppssystemet.

Att försöka förstå de element eller frågor som ni får hantera, ur perspektivet inom det Mentala Sinnet, kan i sanning skapa många förändringar när ni önskar finna svaren på varför ni får uppleva ert liv på det sätt som det vecklar ut sig. Det är varför ni träder in på Uppstigningens Väg, för att helt och hållet få acceptera att ni är en Gudomlig Varelse av Ljus, med flera nivåer av hågkomst, vilka kommer att avslöjas för er för att ni, i egenskap av Initierade, fullständigt ska acceptera er sanning.

Så många gånger kan individer på denna väg bli mycket förvirrade, eftersom det som de får uppleva i det fysiska sinnet är annorlunda än det meditativa sinnet. Det är viktigt att inse att dessa två aspekter av er själva fullständigt behöver komma i linje så att ni, som den fysiska varelsen, helt och hållet ska kunna stiga in i ert bemäktigande. Detta är varför vandringen genom Initieringarna kan vara så besvärlig för på en tredje-eller fjärde-dimensionell nivå så kan ni ha en total brist på förståelse av varför ni får uppleva vissa situationer inom ert liv.

VÄNLIGEN VAR MEDVETNA OM ATT NI INTE KOMMER ATT KUNNA FÖRSTÅ NÅGOT SOM INTRÄFFAR UTIFRÅN ERT LÄGRE SJÄLV – DET KAN I SANNING INTE UPPNÅS PÅ DET SÄTTET.

Det är vid denna tidpunkt som den Initierade behöver ta ansvar för sin Andlighet, så att denna essens som ni önskar ha inom er själva blir den verklighet som ni önskar få uppleva.

Jag har sett så många Initierade bli så upprörda med sin historia om vilka de har varit, antingen inom denna livstid eller någon annan, det spelar i sanning ingen roll. Vad som är viktigt att beakta är den vandring genom förändringar som ni upplever, eftersom varje ögonblick på den resan är mycket viktigt. Det kommer att hjälpa er definiera vilka ni håller på att bli, utifrån den Andliga Essensen, i stället för att bara befinna sig inom det Fysiska Sinnet. Genom denna väg kommer ni börja lära er mer om ert högre Själv, i och med att en del av er Andliga Essens börjar sammanflätas inom er. Men innan detta sker finns det flera andra dörrar som ni behöver stiga igenom, för att helt acceptera den Gudomlighet av Ljus som ni är.

Vissa kan kalla detta att ”skala bort lökskalen” där man ständigt lossar på lagren av bråte eller ouppklarade element, för att komma till en medvetenhet gällande sitt fysiska själv.

När ni alltmer börjar relatera till ert Högre Själv, så inser ni vilka ni tidigare har varit och ni kanske inte gillar den personen så värst mycket. Men det som ligger under alla dessa element är er Eviga Sanning som blir uppenbarad för er.

Denna process är mycket mer komplicerad än de ord som jag kan dela med mig av. Ni är en Multi-Dimensionell Varelse av Ljus och inom denna essens är ni mycket komplicerad. Ni har levt flera livstider och färdats vida omkring mellan planetariska system, så att ni skulle kunna förbereda er själva för detta ögonblick. Men ändå, när ni anländer i kroppslig form, är upplevelserna helt annorlunda än vad ni hade förväntat er. Det är inte lika lätt som ni trodde det skulle bli. De utmaningar som ni får genomgå är stora och det kan förekomma många stunder av att inte förstå processen. Det kanske skapar en dysfunktion som inträffar i ert liv eller det får er att känna er mycket ensam i ert sökande efter ert Gudomliga Själv.

Detta är när ni träder in på Mästar-Vägen, när ni lär er att den healing som ni får uppleva allt är en del av den Gudomliga Planen. Ni får lära er om de Uppstigna Mästarna och känner en djup förbindelse. Detta är för att ni har förberett er själva i de tidigare ögonblicken, före er inkarnation. Men sedan inser ni att det inte är så enkelt. Ni måste för ert fysiska själv avslöja de gamla minnen som har legat inlåsta i eoner av tid. Många gånger känner ni er disharmoniska och i emotionell smärta, men ändå går ni vidare, eftersom det finns något inom er som talar om för er att detta är var ni behöver vara. Ni börjar införliva energierna från de högre rikena när ni förnimmer en ny känsla av er själv. Ni har färdats vida omkring för att komma till denna punkt inom er skapelse. Ni börjar få en känsla att fastän resan är utmanande, så är detta i sanning var ni hör hemma.

Ni har lärt er så många saker längs vägen, men ändå finns det ett element av osäkerhet som kan dyka upp i ert medvetande.

Processen av att låta det Högre Självet integreras med den Fysiska Kroppen, är en som man har klurat över i eoner av tid, bland många av de bästa mästarna i världen. Det finns ingen bestämd regel gällande hur detta sker och hur länge det kommer att dröja tills ni kan bemästra era känslor och tankar genom de Emotionella och Mentala kropparna.

Healing-Resan behöver upprätthållas för att man ska kunna Stärka upp ert Fyra-Kropps-System.

Ni är en Initierad som förbereder sig för att stiga in i ett Mästerskap inom er framtid och förhoppningsvis, på Jorden. Det är viktigt för er att reflektera inombords i varje ögonblick av er utveckling genom era Emotionella och Mentala Kroppar. Det finns inget annat sätt att komma till målet för transformation, eftersom denna process inte kan uppnås förutan att det Feminina och det Maskulina Gudomliga är aktiverade inom er.

Det är viktigt att inse att det finns flera steg på Transformationens väg. För att uppnå ert Gudomliga Själv måste det Fysiska Självet gå igenom steg eller insikter och tillväxt. En del av detta kan vara mycket utmanande. Ni måste ständigt inom er affirmera att ni är på väg att gå igenom steg av tillväxt och ibland kan dessa cykler av tillväxt vara mycket försvagande för känslorna inom er, vilket leder till er tankeprocess. Det är det enda sättet på vilket ni helt och hållet kan acceptera att ni låter ert Gudomliga Varande bli en del av er verklighet.

Detta är varför det är så väldigt viktigt med Initieringsnivåerna i två steg – Mästerskap för den Emotionella Kroppen och alla känslor som inträffar och sedan Steg 3 – att Utveckla ett Självmästerskap över det Omedvetna Sinnet, samt att förena de tre sinnena som omfattar det Övermedvetna, det Undermedvetna och det Fysiska medvetandet.

Det kan ta många livstider för en Initierad att bara komma igenom dessa initieringar i det förgångna, men med de rådande energierna på Jorden har varje själ tillgång till att accelerera på många sätt.

När en Initierad rör sig genom dessa steg, är det viktigt att vara retrospektiv inom självet. Se på era lärdomar för att få se vilka utmaningar som ni har fått uppleva och acceptera den tillväxt som äger rum utifrån dem. Det är viktigt att ni inser att ni har potentialen att ta er genom stora förändringar, men ni måste arbeta inom de känslor och tankar som ni upplever.

Vissa av de element som ni kan uppmärksamma i ert liv är:

 • Avlägsna begränsningar från era Emotionella och Mentala kroppar
 • Lär er att vara Spontana i alla handlingar i livet
 • Låt er själva ha tillit till hur ni känner er, så att ni ska kunna vara emotionellt och mentalt intima tillsammans med andra
 • Se till era emotionella frågeställningar (inom det Inre Barnet/Multi-dimensionella Självet) så att denna del av er essens kan vara Ett inom den vuxna som ni är i ert medvetande
 • Använd ert Ljus för Skydd, för att få Frihet och Näring
 • Acceptera era alla Utmaningar som Lärdomar
 • Skapa nya sätt att Hantera de Frågor ni ställs inför i livet
 • Acceptera er själv oberoende vilken situation det är som ni upplever, var Bemäktigad
 • Bli Ett med ert Högre Själv i er Fysiska Kropp och under övergångsfasen, ha Tålamod med processen
 • Lös alla era olikheter med Kärlek och inte med låga emotioner
 • Kom ihåg att ett Kämpande aldrig borde vara er verklighet – sanningen är att Kärleken kommer att hjälpa er att uppmärksamma era Lärdomar och Upplevelser av Tillväxt.
 • Transformera er själv till att bli som Örnen – Sväva Högt ovanför alla svårigheter medan ni helt och hållet integrerar Ert Inre Barn att bli en Gudomlig Varelse av Ljus.

I och med att ni lär er att få tillgång till dessa drag inom ert själv, kommer processen av att ni är en Initierad tillåta att ni börjar få en ny acceptans som ni hittills inte har kunna uppnå.

Så följande viktiga element är: Hur ska ni transformera den Emotionella Kroppen till det Feminina Gudomliga och den Mentala Kroppen till det Maskulina Gudomliga?

Om ni tittar på listan på drag som jag delade med mig, så representerar de alla den Maskulina och den Feminina Essensen, de känslor och tankar som behöver komma från ert Högre Sinne och ert Högre Hjärta.

Som jag tidigare har sagt, så är denna förnyelseprocess en som inte kan pushas fram, eftersom elementen inom ert Eteriska Själv ropar efter healing. Jag är säker på att ni känner till att de steg som är involverade kan vara mycket utmanande och att det kan ta er flera ögonblick att ens upptäcka att ni har ett problem inom er. I och med att ni lär er att låta det Maskulina och Feminina Gudomliga alltmer bli en del av ert medvetande, så kommer dessa drag mycket naturligt, men det behövs tid och ansträngningar från er sida.

När ni inser att en förändring måste ordnas i ert liv, acceptera då det gamla självet som blir helat i denna process. Var medvetna om att behov behöver rättas till och låt de högre frekvenserna av ljus hjälpa er att göra det. När ni låter det Maskulina och det Feminina arbeta tillsammans, kommer ni att märka att utmaningarna skiftar. Ni kommer att ha ett nytt perspektiv gällande er själv och ni förmår göra nödvändiga justeringar inom ert Gudomliga Själv.

Jag har bett Lord Voltar och Lady Valencia från Andromeda att dela med sig av sin essens med er. De representerar den 10:e Flamman av Pärlemor genom att sammansmälta det Maskulina Och det Feminina Självet till Enhet. De har uppnått denna storslagna alliering av Självet för att helt och hållet bli integrerade inom varandra. Andromedas Essens kommer från en källa av Gudomlig Kärlek som de förkroppsligar inom sig själva.

Jag tackar er för att ni vandrar tillsammans med mig.

Jag är Lord Saint Germain till er tjänst.

 

LORD VOLTAR OCH LADY VALENCA FRÅN ANDROMEDA FÖRKLARAR GUDOMLIG KÄRLEK UTIFRÅN EN 10:DE-DIMENSIONELL FÖRSTÅELSE FÖR MÄNSKLIGHETEN:

Hälsningar Våra Käraste Älskade!

Vi är Lord Voltar och Lady Valencia från Andromeda; vi kommer för att hjälpa er förstå de komplexiteter inom det Maskulina och Feminina Gudomliga vilka kan äga rum inom ert medvetna sinne.

Det viktigaste elementet som vi kan dela med oss är att det är av högsta vikt att låta energierna äga rum för er och inte mot er. Om ni tar fram Kärlekens essens, som sprudlande strömmar in i er Varelse, så upplever ni en Integrering av det Maskulina och det Feminina.

Javisst, så lätt är det, men er art önskar få alla svar. För att få veta vad som sker, varför, hur osv. I själva verket kommer ni inte att framskrida till några nya platser förrän ni inom er Mentala kropp är fullständigt på det klara med vad det är meningen att ni ska göra. Denna process hindrar er tillväxtpotential och kommer att göra så tills ni låter den Gudomliga Kärlek som ni är, att bli er verklighet.

Detta är varför ert samhälle är kontrollerat av de Maskulina energierna och det är inte Gudomligt; det är manipulation. Men vi kan se en sådan stor potential som sker inom er värld och det är varför vi väljer att vara här tillsammans med er.

Det första steget i att låta integrerandet av er Emotionella Kropp bli den Feminina Essensen, är att överlämna er själva till de energier som önskar finnas i er värld. Ni måste ta tid för er själva till och med när ni tror att det inte finns någon tid i er värld. Känn kärlekens välsignelse komma in i ert Hjärta, när ni utvidgar er medvetenhet på ett fullständigt nytt sätt. Låt detta Kärleksflöde bli ni och då kommer ni att börja bli healade.

Det är likt flödet i ett vattenfall. När ni står under det, kan det häftigt ösa över er. Men efteråt känner ni er ändå uppfriskade och föryngrade. Ni inser att ni var tvungna att stå ut med smärtan för att få den att återuppstå till den rena essensen av ljus inom er.

Ert Ljus har dramatiskt förändrats, för de gamla emotionerna blir healade och låter er bli Ett inom er själva. I och med att ni gör detta, så slappnar den Mentala kroppen av. Denna del av er är i så stor kontroll på grund av att den emotionella sidan inte uppvisar mod i sina beslut. Så den Mentala Kroppen måste ta över för att kunna genomföra de uppgifter som behöver utföras.

Ja, detta är det första steget av att Tillåta den Gudomliga Essens som ni är att flöda inom er.

Upphör med det Inre Tjattrandet inom er, finn tid för er tystnad så att det Feminina Gudomliga helt och hållet kan arbeta inom er fysiska kropp.

I och med att ni går igenom denna process, kommer ni att märka subtila skillnader som sker inom ert medvetande, inom era känslor och tankar och ni kommer att förmå agera annorlunda. Tro oss, det kommer inte att ske omedelbart, men med tiden, när ni i sanning låter det Maskulina och det Feminina Gudomliga arbeta inom er; ni kommer sakteligen att bli denna essens. Men ni måste vara starka och göra de nödvändiga förändringarna för att det ska kunna ske.

Vi sänder er Gudomlig Kärlek från Andromeda för att hjälpa er att förverkliga potentialen inom er själva.

Vi är Lord Voltar och Lady Valencia till er tjänst.

 

Integrativ kanal: Pastor Christine Meleriessee Hayden

 

 

Saint Germain, Lord Voltar and Lady Valencia via Christine Meleriessee Hayden, October 23d, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...