Saint Germain via Natalie Glasson, 26 januari 2018

Saint Germain via Natalie Glasson, 26 januari 2018

Meningen med Livet av Saint Germain

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 26 januari 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/

Jag, Saint Germain, skickar ut min energi och mitt ljus med en violett och gyllene klarhet och rening, för att tränga igenom vart och ett av era chakran. Snälla ta emot mitt ljus inom er, för att låta varje chakra att harmoniseras, förenas och skapa en vacker våg och uppgradering av ljus inom er. Eftersom klarhet och rening fyller er varelse och strömmar ut i alla riktningar, väcks er inre klarhet och stiger upp i ert medvetna medvetenhet. Ni är varelser av gudomlig klarhet. Jag, Saint Germain, uppmanar er att deklamera detta till er själva, när ni upplever ljuset växa genom hela er varelse: ”Jag är gudomlig klarhet i manifestation”. När ni känner det som om ni förkroppsligar påståendet, känner och erkänner meningen, sätt er då helt lugnt och observera allt ni är i den gudomliga närvaron av klarhet. Njut av känslan, även om ni inte kan förstå eller förklara upplevelsen.

När vi börjar vår kommunikation tillsammans idag, med den uppväckta och erkända närvaron av er inre klarhet, diskuterar vi ett djupt ämne; meningen med livet. Det är bara genom närvaron av inre klarhet, som detta ämne kan börja förstås. Det är viktigt att jag säger att jag talar om meningen med de jordiska livs- och själsuppdragen.

Livets mening är individuellt för alla varelser på Jorden.

Vi kan inte bestämma vad meningen är för någon annan, vad anledningen eller betydelsen av deras liv är. Även av den djupaste kopplingen till Skaparen, acceptansen av Jordens medvetenhet och utforskning av Skaparens gudomliga plan, kan vi fortfarande inte fullt ut förstå syftet med deras själar. Det är heller inte meningen att ni ska försöka göra det. Med anslutningen till Skaparen, acceptansen av Jordens medvetenhet och utforskningen av Skaparens gudomliga plan, har ni förmågan att förstå er egen mening med existensen på Jorden. Därför kan ni inom er få gräva djupt, medan medkänslan, acceptansen och förlåtelsen behövs från andra.

När ni upptäcker meningen med ert liv, känner ni er inre sanning.

Beroende på hur ni upplever er själva och er existens på Jorden, så kommer det att påverka den nivå av mening med livet som ni ansluter till. Det finns en version av er mening med livet inom er emotionella kropp, mentala kropp, fysiska kropp, andlig kropp och själen. Varje version kommer att vara lite annorlunda, och kommer att ta fram förverkligandet av den aspekt den håller inom sig. När en aspekt av er, inte uppfyller sin mening eller sitt syfte i er nuvarande existens, då kan disharmoni och obalans manifesteras i er, och i era upplevelser. Varje version av er mening med livet, är som pusselbitar, och när alla är inbegripna, aktiverade och kraftsatta, känner ni er kompletta i er existens på Jorden, hela och balanserade på en andlig och fysisk nivå.

För att upptäcka meningen med ert liv, kan ni börja med att fråga er emotionella kropp, mentala kropp, fysiska kropp, andlig kropp och själen, ”Vad är ditt största mål i den nuvarande existensen? Vad vill du övervinna eller heala, och vad vill du fullt ut förkroppsliga? ”Att ta er tid för att ansluta er till dessa fem aspekter av er, kommer att ge er möjlighet att forma en bild av klarhet, riktning och befrämjande inom er medvetna medvetenhet, för att låta er flöda djupare i er sanning. Medan en större bild, vision, förståelse eller vetskap vaknar inom er, så förstår ni den gudomliga planen för er existens. Detta kommer att starta en större insikt om hur ni kan vara till tjänst, hur ni kan heala er själva, hur ni kan uppleva förverkligande och så mycket mer.

Att släppa ert egos krav på separation, rädsla och drama, tar er till ett utrymme av frid inom er.

När ni känner större frid inom er själva, speciellt inom ert ego, är det mycket lättare att erkänna Skaparens närvaro hela tiden i er existens. Frid i egot, är när det inte längre är fokuserat på överlevnad, utan istället fokuserar på närvaron av tillfredsställelse och lycka. När ert ego är fokuserat på överlevnad, så påverkar det hela ert varande och er verklighet på ett kraftfullt sätt, som stödjer upplevelser av utmaningar, smärta och lidande. Liksom negativitet, destruktivt tänkande och känslor av att vara ovärdig, oälskad och oönskad. När ni upplever egots perception och fokus på överlevnad varje dag, distraherar ni er själva från den verkliga meningen med ert liv. Då blir fokuset på överlevnad från egot, meningen med ert liv.

Ni kan kalla på mina energier och min närvaro, Saint Germain, för att heala och upplösa energierna av rädsla, separation och drama, som ni kanske håller fast vid och förkroppsliga, samt inbjuda mig för att omstrukturera ert ego till sitt ursprungliga syfte, av att stödja er till att fullt ut uppleva meningen med ert liv.

”Saint Germain, jag kallar på dig för att arbeta med mig när jag sover, från och med nu och tills dess din närvaro och service inte längre behövs. Vänligen dela med dig av den mest lämpliga healingen till mig, för att stödja mig i frigörandet från energier av rädsla, separation och drama. Stöd mig enkelt och perfekt, så att jag kan göra detta energetiska skifte inom mig. Saint Germain, jag inbjuder dig dessutom till att upplösa mitt egos alla negativa aspekter för överlevnad, och omstrukturera det till tillfredsställelse och glädje och för att stödja mig i att känna, uppleva och förstå meningen med mitt liv. Jag tackar på förhand för det arbete du uppnår med mig”.

Denna begäran behöver bara göras en enda gång till mig, och jag kommer att påbörja processen under sömnen, och fortsätter tills en större känsla av mening med ert liv manifesteras i er medvetna medvetenhet.

Inspiration expanderar er energi, och låter er få access till helheten i er varelse och Skaparens.

När jag, Saint Germain, fanns på Jorden, insåg jag att om jag sporrade mig till att kontinuerligt inspireras och sortera upplevelser, från människor och platser som inspirerade mig, då befann jag mig ständigt i ett tillstånd av expanderad energi, som gjorde att jag kunde ansluta till Skaparen på en djupare nivå. Detta tjänade mig och uppmuntrade mig till att inse, att min inspiration och expanderade energi/medvetenhet, projicerades från mitt inre. Jag förstod då att känslorna och uppvaknandet av inspirationen, var Skaparen som talade med mig och genom mig, en aktivering av Skaparens energi inom mig. Jag började söka inspiration från mitt inre och jag hittade alla aspekter inom mig av tankar, känslor och manifestationer, som inspirerade mig, och jag utforskade dem på djupet. Den ständiga rörelsen av ljus, kärlek och anknytning inom mig, skapade en djup enighet och förening med Skaparen vilken föddes inom mig. Skaparens födelse inom mig, var mycket större än någon annan upplevelse av anknytning med Skaparen, som jag tidigare hade upplevt. Jag upptäckte mitt själv, som ett sant uttryck för Skaparen, och kände mig själv ta till mig kraften för att inspirera Skaparens väckande av andra. Min resa fortsatte att fördjupa sig i Skaparens djup inom mig, och så blev mina vägar som låg framför mig ett uttryck för Skaparen, fyllda med klarhet, riktning, frid och mening.

Bjud in mig för att gå bredvid er, så att jag kan rikta er uppmärksamhet till sådant som inspirerar er, inom er och runt er.

Med kärleksfull klarhet,

Saint Germain

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...