Sananda – Audio, 3 Maj 2015

Sananda

Mänskligheten kräver att få veta sanningen, mänskligheten kräver

förändring och mänskligheten kommer att bli hörd! 

3 maj, 2015 av John Smallman

Vi i de andliga rikena är mycket medvetna om er otålighet då ni hoppfullt väntar på och avser att vara tålmodiga inför mänsklighetens uppvaknande. Vi är också mycket medvetna om era tvivel angående den gudomliga planen då massmedia synbarligen i oändlighet fortsätter att rapportera om ytterligare grupper av människor över hela världen som genomgår djupt lidande, medan ingenting verkar ske för att lindra lidandet som så många redan genomgår och redan under en lång tid har fått utstå. Det som överallt i världen håller på att ske, är sannerligen det klimax som kommer att leda till frigörandet av mänsklighetens uråldriga karmiska arv, ett frigörande som är en väsentlig aspekt av er uppvaknandeprocess. Det karmiska arvet kan man se utvecklas där tankar, ord eller gärningar som inte är förenliga med Guds vilja, av Kärlek, styr människors liv.

Som ni under den senaste tiden ofta har hört, och som jag behöver upprepa, har under de senaste hundra åren i många kulturer och raser överallt i världen inträffat ofantliga attitydförändringar. De två världskrigen under den första halvan av nittonhundratalet fick igång processen, för lidandet hos många som var inblandade var så förskräckligt och också på grund av den internationella nyhetsbevakningen som förde ut de hemska nyheterna till varje del av planeten. Inrotade egobaserade attityder, som uppmanade människor att tro att deras sida i konflikten var rättfärdigad och att den andra sidan hade fel, blev allvarligt försvagade och underminerade, då grymheterna som hade utförts av alla deltagare i dessa krig kom till allmän kännedom. Först gjordes försök att gömma de värsta av dessa, och när det misslyckades gjorde man försök att urskulda dem.

De som personligen var inblandade i den extrema misshandlingen av andra skämdes; senare blev de rädda för att deras rykte skulle skadas och att de själva skulle tillintetgöras, de strävade då efter att övertyga alla som ville lyssna, att beskyllningarna som riktats mot dem var osanna. Många lyckades vid den tiden, men senare kom sanningen ut i flera instanser. Ju mer som avslöjades desto mer chockerade och förskräckta blev människorna och en förändring i attityderna blev oundviklig, då människor överallt till slut började inse att våld alltid och oundvikligen leder till ytterligare våld och aldrig kan leda till bestående fred. Men en förändring av detta slag sker inte över en natt; nya generationer måste uppstå, ingjutna med de nya attityderna – som ni kan döma av världshistorien är dessa attityder mycket färska – och det är det som just nu sker.

Överallt i hela världen hör man om korruption och oärlighet som avslöjas som aldrig förr, då whistle-blowers rapporterar om de chockerande sanningar som alldeles för länge har dolts och förnekats. Detta är en enorm förändring! De som understöder förnekandet fortsätter att vara aktiva i en reträttstrid för att förhindra ytterligare ”läckage” av den mycket negativa informationen, men deras ansträngningar är till ingen nytta. Sanningen om många fruktansvärda planer och aktiviteter som har skadat och sårat så många och som även har gjort stor skada för planeten och hennes miljö kan inte längre hållas hemliga.

Mänskligheten kräver att få veta sanningen! Mänskligheten kräver förändring och mänskligheten blir hörd! Det finns verkligen inget sätt på vilket det gamla systemet kan förbli vid makten, än mindre i kontroll av maktmedlen. Den stora majoriteten av människorna önskar kärlek och vet, att behandla andra med kärlek, att behandla andra som man absolut själva längtar efter att bli behandlad, är den enda sunda filosofin att leva efter, även om de flesta av dem inte skulle uttrycka det så enkelt som så.

De stora världsreligionerna har en hel del att svara för beträffande lidandet som så många alltigenom tiderna har fått utstå. De olika religionerna etablerades av följare till visa och kärleksfulla män, som då de väl hade lärt ut och visat kärlek i handling, överlämnade sina mänskliga kroppar till den jord de hade kommit ifrån. Mycket snabbt efteråt infördes regler av några av dem som hade stått dessa män nära, vilkas huvudsyfte blev att tillförsäkra sig auktoriteten till sig själva och därmed tilläts de hävda att de själva långt mer än någon annan förstod visdomen och innebörden enligt mannen, vars läror de sedan valde att tolka och sprida på ett sätt som var menat att förhärliga dem själva och att bekräfta sina arroganta sätt för självutnämnande.

Organiserade religioner etablerades som maktstrukturer för att kontrollera och underkuva befolkningar på ett liknande sätt som tillämpades av kejsare och kungar. Makt är extremt förförisk. När man väl fått den är det inget som man gärna villigt lämnar ifrån sig och de som har den försöker vanligtvis rättfärdiga den med att hävda att enbart de själva uppfyller syftet att sörja för en trygg och omhändertagande omgivning, i vilken man kan leva i fred. Ingen tror på det i längden, eftersom ledarna bryter sina löften eller överenskommelser glöms bort och slutligen uppenbarar sig en ny ledare i precis rätt ögonblick för att kasta omkull den som sitter på tronen.

Mänskligheten har i eoner av tider levat på det viset, vilket enligt era olika historieberättelser är fullkomligt uppenbart, men nu håller stora förändringar på att komma till stånd på grund av att Guds Kärleks Ljus, som alltid har omgivit er, håller på att erkännas som den enda Kraft som någonsin har existerat. Den är oändlig och evig.  Den är självets kraft, kraften med vilken Gud utrustade vart och ett av Sina barn, och det betyder att ni svarar enbart till Gud, som älskar er oändligt precis som ni är, precis som Han skapade er. Ni kan inte göra någonting för att förbättra er själva för att få Hans godkännande, för ni har det redan och ingen annan människa har rätt eller befogenhet att döma eller fördöma er å Hans vägnar. Om man gör så försöker man döma Gud!

Gud är Kärlek . . . Kärlek är . . . Ni. Var och en av er är Kärlek, för det är så ni blev skapta. Ni har tillfälligt förlorat ert sikte på detta, er omistliga innersta natur och er uppvakningsprocess håller på att leda er mot att göra ert medvetande om ert innersta väsen permanent. Då varenda en av er vänder er inåt för att leta efter det gudomliga Ljuset som för evigt lyser inom er, har ni därmed för avsikt att uppleva Gud. Den avsikten börjar frigöra alla de aspekter av er själva, som hör till illusionen och som inte är inriktade på Kärlek. Resan kan bli svår då tvivel uppstår när ni till synes blir attackerade eller dömda och ni frestas att försvara er själva. Emellertid är det så, vilket ni så ofta har informerats om, att ni helt och hållet blir stöttade, i vartenda ögonblick, av Guds kärlek för er. Fortsätt att hålla fast vid er avsikt att enbart vara kärleksfulla för då blir er enda valmöjlighet att vakna, och det kommer ni också att göra.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...