Sananda och Maria Magdalena via Lea Chapin 26 september, 2017

Sananda och Maria Magdalena

via Lea Chapin

26 september, 2017

Hälsningar, Kära Söner och Döttrar av Ljus, javisst, det är jag, Kristus. Min älskade Maria Magdalena är också här. Vi kommer för att berätta för er, Käraste Barn, att detta är en dag av stort jubel och en storslagen dag för upprymdhet. Det är mycket energi som strömmar över er planet under denna tid som vi kallar omvälvande frihet, omvälvande ljus.

För såsom så många av er har fått uppleva, så har de kraftfulla energierna framkallats uppå er Norra kontinent, samt över den Norra halvan av jordklotet. Vi ber att ni lägger era fötter på jorden och andas djupt in och helt enkelt börjar andas in energin av Helig Nåd, Nådens Elohim, andas in denna kraftfulla energi av Helig Nåd, Nådens Elohim. Och andas in denna frekvens av kärlek, andas in denna frekvens av frid och andas in denna frekvens av omvälvande ljus. Vänligen ta ett djupt, djupt andetag och börja andas. Andas in denna transformationens kraft, i dessa nya frekvenser som står i färd med att bli framkallade på denna planet. När ni börjar ta ytterligare ett djupt andetag, vänligen låt dessa omvälvande energier framkallas in i ert system och andas in i essensen av Allt Som Är.

Kära Söner och Döttrar, det är med stort jubel som vi kommer för att införa frekvensen av balans inom var och en av er. Gudomlig, helig balans till varenda en av er. Framkalla denna energi av balans till varenda cell, varje fiber, varje por i er gestalt, kalla in denna energi av Helig Nåd och Kärlek och inandas denna frekvens av kärlek. Så idag, Käraste Barn, när ni står i ljuset och i kärleken och i friden och transformationen av Allt Som Är, så finns där en glädje som är på väg tillbaka in till ert system. Vänligen släpp taget om all fruktan och oro som under denna tid kan bildas, med anledning av de kraftfulla förändringar som äger rum på denna planet och som sker inom era individuella och kollektiva liv. Vänligen var medvetna, Käraste Du, att detta är en energi av balans och den framkallar inte bara fred på detta Jordiska plan, utan Frid inom vars och ens själ. Samt frid till samtliga kännande varelser. Så upprätthåll ditt ljus, håll kvar din frekvens och håll kvar din frid som en underbar frihet av kärlek, ljus och glädje. Och därför, Kära Ni, när ni står i den levande Gudens närvaro, må ni börja förnimma denna essens av en underbar energi av lugn och fridfullhet och frid och balans som har återställts inom ert system.

Det har varit rätt svårt, Kära Ni, att få se att er planet och hela skapelsen lever i ett tillstånd av fruktan och stor oro. Vi är medvetna om att dessa tider är de svåraste och ändå är det av största vikt att ni upprätthåller era ideal, era övertygelser och era underbara energier i vad vi kallar en helig samstämmig essens av frid. Ja, Käraste Barn, när ni tillåter er själva att få förnimma denna frihet, må ni få förnimma kärlekens kraft som nu transmuterar all fruktan, all disharmonisk energi och låta er själva förbli kvar inom den högsta vibrationen av frid, kärlek, ljus och glädje. Frid, kärlek, ljus och glädje. Börja förnimma essensen och närvaron av denna kraftfulla transformation och var och en av er skiftar från vad vi kallar er lågt vibrerande energi, från ert ego, från den separation ifrån Guds-essensen som ni har fått uppleva. Nu rör ni er till vad vi kallar ert Högre Medvetande, ert högre sinne, ni rör er till aspekten av er översjäl. Nu, Käraste Barn, lever ni utifrån denna kraftfulla frekvens i er översjäl, ni vet och förenar er med Allt Som Är. Idag blir var och en av er nerladdad och förenad med er översjäl, som om ni hade pluggats in i ert medvetande och er förbindelse med Guds Levande Ljus. Upprätthåll ert Ljus och upprätthåll er Kärlek och håll kvar er kraft och frekvensen av frid så starkt inom er varelses essens.

Så jag ber er att andas djupt, djupt in, Käraste Ni, och känn denna förbindelse med er översjäl, som om ni hade pluggats in. Där, Käraste Ni, kommer rädslan att börja avta, förvirringen kommer att börja vika undan och där blir ni transformerade till sanningen, essensen av er varelse. Detta är en mäktig tid, Käraste Ni, för de energier som har förts in på denna planet vid denna tid, från orkanerna, från jordbävningarna, genom alla förändringar på Jorden, är kraftfulla helande energier. Ni kanske inte förstår eller tror på eller accepterar det faktum att förändringens vindar har skapat kärleksfulla och fridfulla energier för alla att få ta del av. Ni säger: ”Men vad är det som gäller i fallen av all död och förstörelse, all rädsla och kaos?” Käraste Barn, vi säger att det är mycket, mycket olyckligt att många har blivit drabbade och har befunnit sig mitt uppe i dessa förändringar, och ändå, Käraste Barn, är det dags för alla själar att på nytt vakna upp och leva utifrån sitt Högre Själv, utifrån sin översjäl, utifrån sitt Guds-själv. Detta är en tid såsom vi har sagt, för stor tacksamhet. Samt för att leva inom frekvensen av Gudomlig Nåd och tacksamhet och tillit till er egen inneboende visdom, att ha tillit till Guds Levande Ljus och att ha tillit till essensen av Allt Som Är. Därför, var vid denna tid medvetna om att ert hjärta och alla hjärtan som slår på denna planet, nu blir förenade till den universella friheten och kärleksvibrationen.

En transformation sker i mycket snabb takt på er planet och all energi som har utrensats från den Norra Kontinenten har banat väg för att fred och harmoni och kärlek ska få råda. Det är dags för er att kalla in detta och att leva ut detta, att andas det, och att förkroppsliga det, medan ni vandrar på detta Jordiska plan med frid i hjärtat; transformativa energier av storslagen kraft sker inom er medan vi talar, kan ni känna det? Kan ni förnimma det? Kan ni känna av den levande Gudens sanning som bor inom er gestalt? Kära Söner och Döttrar, var medvetna om hur viktigt det är att vara suverän över ert eget energifält. Precis som vi gjorde på vår senaste samling, när vi placerade var och en av er i en underbar diamant-pyramid, den underbara innersta kärn-essensens nätverk av ljus, ert eget merkaba-fält, så får ni nu ta emot så mycket frid och transformerande ljus, att det som ni gör påverkar så, så många, i och med er närvaro, i och med ert medvetande, via er pågående energi av att upprätthålla tankeformer av frid och kärlek och ljus, er födslorätt. Käraste Ni, därför förekommer dessa transformativa energier som håller på att skiftas och framkallas på denna planet och var medvetna att det goda har ägt rum, oberoende om vad ni ser och bevittnar; det förekommer välsignelser och godhet som framkallas på denna planet. Vi här i de himmelska sfärerna vakar över våra bröder och systrar och när ni kallar på oss, för att få hjälp, vänligen ta emot vår gåva. Precis såsom Maria och jag behövde gå igenom den omvälvande processen för att finna balans inom oss själva, för att förmå upprätthålla en impregnering av balans för mänskligheten, så blir ni nu också impregnerade med er egen eteriska modellbeskrivning, som nu håller på att återställas till balans.

Detta är en början, såsom vi tidigare har sagt, på den Nya Jorden och den Nya Jordens varelser som vandrar på denna planet, mycket varsamt, mycket fridfullt och med ett klart uppdrag, med en stor avsikt; alla själar blir nu transformerade till Guds Levande Ljus, till sina högre själv och kommer att vandra på det Jordiska planet med en avsikt, nu förbundna med sina uppdrag och sina Gudomliga färdvägar. Varje själ och inklusive alla som tar emot detta meddelande, är i färd med att transformeras i detta exakta ögonblick, för att leva i essensen och närvaron av den frid inom vilken de skapades. Detta är en omvälvande tid och en mycket, mycket kraftfull tid av transmutation och transformation, detta är en tid av storhet och storslagenhet, hopp och förnyelse. Därför, Käraste Ni, när ni andas in denna transformativa energi, kommer era kroppar att börja återställas med en balans av helhet och enhet, kärlek och ljus. Precis som var och en av er har levt inom denna frekvens innan ni blev förkroppsligade i egenskap av Jord-varelser, återgår ni tillbaka till ert ursprungliga tillstånd av enhet och förening med er gudomliga ande och ni lever utifrån denna frekvens just nu, hela tiden. Ert underbara tredje öga, ert klarseende öga, ert all-seende öga, börjar nu öppna sig och ni förmår helt tydligt se er väg och ert livsmål. Ni kommer att förmå känna av denna energi när den rör sig genom er, i en så snabb takt att det kan bli förvånande hur tydligt ni får ta emot er klarhet och er visshet, och vissa kommer att ha visioner, andra kommer helt enkelt att veta.

Käraste Du, därför får du idag som gåva denna gåva av transformation och transmutation. Inom din varelse kan du känna healing-ljuset av Guds essens. Var medvetna om, Käraste Barn, att tiden är av denna essens och det finns ingen tid att förlora. Tiden är av essensen och det finns ingen tid att förlora. Det är av yttersta betydelse att ni idag tar emot denna gåva, att ni blir förmedlarna och budbärarna och att ni blir fredsbevakarna för denna omvälvande energi av balans. Er kropp och ert sinne och er ande kommer att återgå till balans. Varje dag, när ni väljer att stå kvar inom denna frekvens, kan ni känna essensen av kärlek. Vi överöser er med denna kraftfulla kärleksfrekvens och detta omvälvande ljus. Därför ger vi er som gåva denna energi av glädje, glädje för världen; Ni, Käraste Ni, bringar glädje till världen. Ni sprider er kärlek och ert ljus och er glädje på denna planet. Ni bringar kärlek, frid och glädje till världen och ni sprider energin till planeten. Detta är den energi som framkallas genom förändringens vindar. Det är varför dessa förändringens vindar är nödvändiga, det är att inte skada, inte döda, inte förstöra, det är att transformera.

Därför, Käraste Ni, vänligen låt förändringens vindar, vindarna av glädje, komma in i ert liv. Låt dem förkroppsliga essensen av er varelse, glädje för världen, glädje för världen, glädje för världen. Ni är ljuset och glädjen som för alltid ska lysa, för Käraste Barn, ni är skapta i glädje och i glädje ska ni förbli. Ni är skapta i kärlek och i kärlek ska ni förbi, ni är skapta i ljus och i ljus ska ni förbli. Så, Käraste Barn, jag ska lämna er och låta min Maria Magdalena tala. Var medvetna, Käraste Ni, att detta är en kraftfull tid för transformation och om ni väljer att ta emot, tillåt oss att föra in balans och återta essensen av er själ till frid.

Hälsningar, Mina Älskade, javisst, det är jag, Maria Magdalena. När jag kommer till er på den här ytterst gynnsamma dagen, tackar jag var och en för att ni vakar och har styrkan och förmågan att gå framåt under dessa synnerligen svåra tider. Såsom vi tidigare har sagt, så kommer energierna att börja avta och i slutet av året, så kommer det, såsom min älskade Jeshua har nämnt, att råda en kraftfull frekvens av glädje och frid, som sänker sig över denna planet. Den förkroppsligar nu denna planet. Er älskade planet är omgiven av så många ljusvarelser vilka strålar in kärlek, frid och glädje till moder Jords hjärta samt till samtliga kännande varelser, till samtliga livsformer. Och ni, Käraste Barn, strålar, era auror glittrar, era ljuskroppar glittrar och vi förmår komma in i er fysiska kropp, in i ert medvetande, in i ert undermedvetna, precis som Jeshua nämnde, så håller ni på att bli transformerade. Släpp in denna energi i era kroppar och förbli i frid och förbli i frid med alla ting. Förbli i glädje gällande alla ting, glädje till världen, glädje till världen, glädje till världen. Kan ni känna förväntan? Ni förstår, Käraste Barn, vi är så glada för att få komma med denna information så att andra ska kunna ta bort sin rädsla och börja ansluta sig till denna frekvens, att börja leva ut den. Så många lever utifrån en plats av rädsla inom hjärtat och gläder sig inte över sina liv. De gläder sig inte över denna upplevelse här på detta Jordiska plan. De går igenom sina dagliga liv och är olyckliga, rädda, frustrerade eller ensamma. Därför kallar vi in denna essens till er gestalt. Kalla in denna frekvens in i er gestalt. Glädje till världen, glädje till världen, glädje till världen.

Idag, när vi står tillsammans med er och den stora Guden står bredvid er, var därför medvetna om att varje aspekt i ert liv befinner sig i gudomlig harmoni. Börja ha tillit till att allting befinner sig i gudomlig harmoni, att där ni bor, vad ni gör, vad ni upplever, befinner sig i gudomlig harmoni för det högsta goda för er individuella själ. Och nu, idag, transformerar vi såsom vi har sagt, dessa lägre frekvenser så att ni ska kunna leva i ett högre medvetandetillstånd, samt i kärlek, frid, glädje, harmoni, bemäktigande. För ni, Käraste Ni, är lärarna som är budbärarna, vi kallar er fotsoldater, som stiger fram för att hjälpa planeten och för att väcka upp så många själar som möjligt. Många kanske inte förstår att det är er tur att undervisa, det är er tur att vakna upp, och att allt ni kan göra är att upprätthålla frekvensen tätt intill hjärtat och säga: ”Jag har tillit till min förening med Guds Levande Ljus och med Allt Som Är”. När ni strålar ut denna frekvens av frid, lugn, kärlek och glädje, hjälper ni era bröder och systrar att göra samma sak. Det är varför vi idag har kommit hit, för det är dags och efter era senaste några veckor av Jordens förändringar, orkanernas vindar som har kommit in på er norra kontinent, så är det nu dags att förkroppsliga denna frekvens av balans som har framkallats.

Vi är medvetna om att det kan vara mycket svårt att förstå allt som sker, men vi ber er att ta emot det med nåd och tacksamhet och att säga: ”Jag har tillit till att allt är i sin ordning och att allt är som det ska vara”. För det är svårt när ni befinner er i er mänskliga kropp att ha en större förståelse och en större bild av livsuppgiften och den gudomliga planen för planeten och hela mänskligheten. Så ni ska idag veta att i och med att ni upprätthåller denna frekvens, och vi inpräntar nu detta i er, vi ber att ni har tillit och litar på Guds Ljus. Lev i essensen av er varelse. Andas, Käraste Barn, andas. Andas in Guds Levande Ljus. Healingens underbara regnbågsfärger lyser nu ner på er, alla strålar av ljus skiner på er när ni belyses med de klara frekvenserna och er aura strålar, det röda, det orangefärgade, det gula, det blå, det violetta, det är som om ni pulserade alla dessa frekvenser och ni glittrar. Därför, Käraste Barn, öppna era hjärtan, låt era hjärtan öppna sig, idag är var och en av er förenade, ni återgår till enhet och återigen, ni är sammanlänkade av er villighet att få ta emot. Vad vi säger, Kära Ni, är att ni är sammanlänkade i en mänsklig kedja av att ta in regnbågsfärgerna av frid, kärlek, glädje och stillhet till denna planet, detta är hur förändringen kan äga rum, detta är hur fred kommer att råda. Var och en lär ut till en annan, var och en leder en annan. Varje själ förkroppsligar det som förkroppsligar frekvenserna av frid.

Ni kanske inte förstår hur mäktiga dessa frekvenser är, eller hur mäktig ’spirit’ ni är, men ni påverkar så mycket genom att låta frekvenserna återgå till balas. Ni kommer att få se en balans i ert liv, i era samtliga aspekter av ert liv, mentalt, emotionellt, fysiskt, ekonomiskt; ni återgår till balans. Därför, Käraste Ni, känn glädjen, detta är en vibration, det är energin inom Guds essens. Det är varför det är den sista lektionen i Jeshuas bok: ”The Mastery Teachings of Christ”. Det är den sista lektionen av en anledning. Det är fullbordandet då själen återgår till Enhet med Allt Som Är. Och därför, Käraste Ni, var medvetna om att denna dag är extremt betydelsefull, för ni återvänder, hela, igen till er själva. Må Guds kärlek omge er, Guds kraft skydda er, Guds närvaro vaka över er, varhelst ni befinner er, så finns Gud och allting är väl. Detta är en strålande, strålande, strålande dag, Käraste Barn. Denna dag för med sig stor transformativ förändring av healing för denna planet. Detta är den frid och den stillhet som vi har väntat på att få ta hit. Låt inga yttre omständigheter skifta ert medvetande till rädsla. Förbli lugna och ha tillit. Vi hjälper var och en av er individuellt i era individuella liv. Och som vi tidigare har sagt, så hjälper vi er att återgå till balans. Precis som Jeshua och jag gjorde inom våra egna Jordiska inkarnationer. Detta är en kraftfull, kraftfull tid av förändring. Vi ber er att ni tar emot detta inom hjärtat och känner den glädje och den hågkomst av den frid som ni är. Därför, Käraste Barn, släpp taget och tillåt Gud och ha tillit och låt allt ske.

Andas in glädjen, för detta är essensen av Guds Levande Ljus som bor inom er varelse. Glädje, glädje, glädje, kan transmutera all sorg, all ledsenhet, all frid. Transmutera det till glädje. Låt ert ljus och den underbara ande som ni är förkroppsliga frekvensen av Allt Som Är. Glädje till världen, glädje till världen, glädje till världen. Inte bara under firandet av Jeshuas födelse, utan alltigenom evigheten, upprätthåll denna frekvens så kärt inom hjärtat. Jag ska ge mig av, Käraste Ni, så jag ber er att ni upprätthåller denna vibration intill hjärtchakrat och är i tacksamhet, så kommer förändringens vindar att hjälpa er i er transformationsprocess. Släpp taget om alla, som fortfarande behöver komma till en insikt och som har påverkats av förändringens vindar. De kan öppna sig själva till denna kraftfulla frekvens av glädje; hjälp varje själ att förkroppsliga denna frekvens, så att de ska kunna återgå till frid, och för att vi alla ska kunna leva i harmoni på denna underbara planet. Jag säger vi, för vi finns här tillsammans med er och vi känner och upplever allt som ni upplever. Det är dags, det är dags, det är dags för att friden i sanning ska få råda, för att harmoni ska få vistas på denna planet, precis såsom ni förut har gjort, vi ber er nu att förkroppsliga detta och att omfamna konceptet och övertygelsen och frekvensen att detta är verklighet och att ni kan leva inom denna frekvens såsom de underbara fysiska-andliga varelser av ljus som ni har blivit skapta till att vara, nu gå i frid, alla Mina Barn, och var i stillhet, var i stillhet, var i stillhet och vet att ni är Gud. Var i stillhet, var i stillhet, var i stillhet och vet att ni är glädje. Var i stillhet, var i stillhet, var i stillhet och var medvetna om att ni är frid. Gå nu, Mina Barn, och omfamna förändringens vindar som ni står inför. Maria Magdalena!

 

Source – Lea Chapin

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...