Sananda via John Smallman, 14 maj, 2020

Sananda

via John Smallman

den 14 maj, 2020

”De flesta kommer att få uppleva en ny känsla av frihet, av suveränitet”

Trots den så-kallade pandemiska och globala nedstängningen, så är allting väl! Mänskligheten håller på att vakna upp, exakt enligt den gudomliga planen. Livet i illusionen visar sig slutligen vara fullständigt oacceptabelt för den största majoriteten av människorna, och det med all rätt. Som ett resultat av förändringarna som sker runtom i världen, så kommer alla att få ta del av en långt mer likställd fördelning av Jordens överflöd, medan man på samma gång vidtar åtgärder för att i hög grad reducera den nuvarande plundringen som drillning, gruvdrift och sprängteknik har förorsakat. Tiden har kommit då mänskligheten ska stå upp och bli sanna omhändertagare för planeten – Gaia och alla som lever på henne i ett symbiotiskt beroendeförhållande – och behandla henne med den vördnad och respekt som hon förtjänar för att hon så länge och så framgångsrikt kärleksfullt har stöttat er alla. Det är dags att tacka Gaia som allt kännande liv är beroende av och att göra det dagligen, för detta har länge försummats och det borde ha gjorts för längesen.

Den mänskliga befolkningens isolering eller nedstängning som har krävts av regeringarna, har gett människorna tid att ofta meditera över hur de vill leva sina liv, vilka förändringar i de dagliga rutinerna de vill göra och hur de vill hantera alla uppkomna frågor som rör relationer, när isoleringen avslutas. Många kommer att upptäcka att de nu har en mycket annorlunda uppfattning om hur de vill gå framåt med sina liv, nu när de har tillbringat en lång tidsperiod i retreat och har låtit ohanterade eller förnekade frågor uppstå i sin medvetna uppmärksamhet, för att nu uppmärksammas och hanteras. Med den visdom som en genomgången stillhet ger, kan man sedan med kärlek och tacksamhet släppa taget om de frågor som inte längre tjänar en och som man i hög grad har besvärats av.

Livet som människa presenterar befolkningen med många lärdomar som man väljer – innan man inkarnerar – att upplevas för att främja ens andliga evolution. Många av dessa förblev emellertid ouppmärksammade på grund av det dagliga mänskliga livets påfrestningar och stressmoment, men smärtan och lidandet som uppstod på grund av att dessa förblev ouppmärksammade, så måste de fortfarande hanteras trots att de var obemärkta eller ignorerade. Denna bristande medvetenhet leder ofta till ilska, dömande och bitterhet, vilket leder till olyckliga och otillfredsställande liv. Med de insikter som så många har fått som ett resultat av isoleringen, utan en enkel tillgång till de distraktioner som så många hade kommit att lita sig till för att undvika att ta tag i sina problem, så kommer många att göra det slag av livs-främjande förändringar som behövs för att man ska kunna fullborda sin uppvaknandeprocess. De flesta kommer nu att uppleva en ny känsla av frihet, av suveränitet, när de tar kontrollen över sina liv istället för att låta sig styras och manipuleras av andra.

Ni blev skapade fria och på grund av att Kärlek vördar och respekterar samtliga skapade varelsers frihet, så vet ni, djupt inombords att frihet är ert naturliga Gudagivna tillstånd. Men inom det spel som ni har spelat, har er medvetenhet om er gudomliga suveränitet varit dold från er och sålunda har de individuella vägar, vilka var och en av er planerade innan ni inkarnerade och vilka var utformade för att hjälpa er att avtäcka eller återupptäcka er sanna natur, fram tills nu förblivit dolda.

Den tid som under de senaste månaderna oförväntat gjordes tillgänglig för er, en tid som ni inte har efterfrågat eller strävat efter, har presenterat er med en fantastisk möjlighet till att göra ofantliga personliga framsteg i att minnas vilka ni i sanning är. När ni kommer ut ur isoleringen så kommer ni att märka att många på ett mycket kreativt sätt och framgångsrikt har använt denna tid till att öva på kärleksfull acceptans av vadhelst som dyker upp i deras liv, vilket gör det möjligt för dem att förstärka sin känsla gällande självet, medan det samtidigt förstärker och bemäktigar deras relation med sina partners, familjer och vänner, eftersom en allt ökande medvetenhet har utvecklats gällande mänsklighetens ömsesidiga beroendeförhållande – eller sin Enhet med varandra, samt med Källan.

Att faktiskt, och med stor säkerhet, vara medvetna om att Ni är En, att det bara finns En, fastän denna Enda också uppträder i egenskap av många, är extremt bemäktigande. Det löser upp era rädslor och ingjuter inom er ett underbart tillstånd av frid och själv-acceptans, som tar er till ett tillstånd av acceptans och kärlek för allting som dyker upp i ert liv, om ni så lever ensam med er själv, eller tillsammans med andra. Ni tillåter livet, såsom det i varje ögonblick vecklar ut sig. Ni kanske inte gillar vad det erbjuder er, men på grund av att ni kärleksfullt accepterar det, så märker ni att ni förmår hantera det. När ni regelbundet börjar uppleva detta, så ökar ert självförtroende, er tillit till att nijaget, eller det Jag som ni identifierar er med – mår bra, är OK. Som ett resultat av detta märker ni att ni allt oftare, under allt längre stunder, befinner er i ett tillstånd av frid, och ni förmår hantera allt som dyker upp, rationellt och praktiskt, i stället för att överrumplas av okontrollerade känslor som kan leda er, eller skenbart tvinga er till att säga eller göra något som är olämpligt och som ni mycket intensivt kanske ångrar, när ni senare överväger det och har lugnat ner er.

Trots den rädsla och ångest som många har känt när Covid-19-viruset har spritt sig över världen, och negativt har påverkat en mycket stor del av mänskligheten, så har det lett människorna in på en intensiv och väsentlig inre resa av självupptäckande. Många har förmått släppa taget om alltsedan länge hållna känslor av otillräcklighet och ovärdighet – något som den största majoriteten upplever under en stor del av sina liv – vilket har hindrat dem från att dela underverket gällande sig själva med andra. Javisst, ”underverket gällande er själva”! Var och en av er är en underbar, gudomlig varelse och när ni kan tillåta er själva friheten att visa er själva och era individuella skapande förmågor till alla som ni samverkar med, i stället för att visa enbart den aspekt av er själva som er uppväxt lett er till att tro att är acceptabel, så kommer ni att märka att ni faktiskt gillar att vara den ni är, i stället för att tycka att ni är ängsliga och rädda att andra på ett negativt sätt ska döma er, ert beteende och er livsstil.

När ni accepterar er själva och visar upp dessa själv för alla andra, utan att oroa er över deras åsikter om er, så kommer ni att märka att den största majoriteten med vilka ni samverkar också accepterar er, i själva verket så kommer de att beundra och respektera er för de ni är, för de kan nu se ert verkliga jag, den gudomliga varelsen, Guds evigt älskade barn som lyser fram från er när ni har och lever avsikten att enbart vara kärleksfulla, vad som än dyker upp.

Vadhelst massmedia berättar för er om Corona-Viruset, samt de följder det har runtom i världen, bara acceptera och vet – vilket ni i sanning på djupet av er varelse gör – att ni i detta nuvarande ögonblick befinner er exakt där ni är menade att vara, ni upplever exakt vad ni behöver uppleva, när ni i snabb takt och synnerligen effektivt går framåt på er väg till uppvaknande. Acceptera också att genom att ni gör detta så uppmärksammar ni på ett underbart sätt alla andra med vilka ni samverkar, på alla sätt, till uppvaknandeprocessens Verklighet och därmed hjälper ni massivt dem när även de rör sig mot uppvaknandet. Just nu befinner ni er exakt där ni ska vara, där ni innan ni inkarnerade hade för avsikt att vara när ni planerade denna livsväg, för att storartat hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess. Det finns ingen annanstans som ni just nu kunde befinna er, för att på ett bättre sätt hjälpa till i den här processen, så fastän det förefaller som om ni befann er på en väg med mycket liten betydelse, en väg på vilken ni praktiskt taget inte får ta emot någon uppmuntrande feed-back, eller ens någon uppmuntran överhuvudtaget, var medvetna om, vilket ni i sanning är, att var och en av er utför ett underbart arbete för att ta uppvaknandeprocessen till sitt mest fantastiska och gudomligt avsedda förverkligande – EN FULLT MEDVETEN INSIKT om er eviga Enhet med Moder/Fader/Gud. GLÄD ER, för ni, precis som jag, är Ett med Gud.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...