Sananda via John Smallman, 2 maj

Jesus Sananda

Sananda 2 maj 2016

Ni som läser eller lyssnar på det här meddelandet gör det inte av en slump.

2 maj 2016 av John Smallman

Jesus Audio blogg för måndag 2 maj

Mänskligt medvetande är en pågående andlig evolution en process, som ni kollektivt väljer att genomgå och där det inte finns några gränser. Gränser är gränser, som ni byggt runt den illusoriska miljö, som ni lever i som människor, men som ni är fri att individuellt, avveckla eller flytta utanför. Fler och fler av er inser detta och väljer att gå igenom den till en medvetenhet om de obegränsade möjligheter, som skapas och erbjuds er i varje ögonblick. De, som i Sanning kommer till medvetenhet, är helt fria!

Efterhand som fler av er öppnar för denna underbara Sanning och erkänner att ni förstorar gapet, när det gäller begränsningar från små enskilda vägar till en enorm, sammanlänkad motorväg, som hela mänskligheten kan och kommer att använda för att lämna illusionen och Passera ut ur den begränsande miljö, där ni har tillbringat eoner till synes kontrollerade och begränsade av osynliga krafter med enorm makt, ni vaknar i ett oändligt område av ofattbara obegränsade möjligheter. Detta är vad mänskligheten är i färd med att göra just nu.

Det globala kaos och förvirring, som för närvarande uppstår, identifieras av mänskligheten, som en ändlös och enorm operation, där den globala uppvärmningen, skiften i de tektoniska plattorna, extrema vädersystem, ändlösa krig, samvetslösa företag, politisk korruption och girighet till synes leder till en oundviklig global katastrof, som kommer att förstöra miljön och de flesta om inte alla livsformer, som finns på jorden, inklusive, naturligtvis, mänskligheten. Problemen, som mänskligheten står inför, verkar nästan olösliga.

Detta är inte fallet. Det som händer är avlägsnandet av de skygglappar, som för er dolde ert medvetande, om det inbördes förhållandet mellan allt. När ni börjar se det inbördes förhållandet mellan absolut allt, kan ni inte hjälpa att ni också ser vansinnet av det sätt på vilket ni har försökt att leva era liv separerade från varandra. Modern psykologi visar att de flesta människor lever ego-drivna, rädslo drivna, bor där var och en verkar vara centrum i sitt eget lilla universum, ett universum där andras universa orsakar smärta och lidande för alla. Och mycket av detta lidande är i själva verket resultatet av förnekade känslor, som ger upphov till starka känslor, vilka sedan projiceras på andra där de reflekteras tillbaka varifrån de kom, på sig själv.

Uppvaknande är en öppning till medvetenheten om att alla de skenbara enskilda universum, som människor verkar bebo är i själva verket en helt integrerad del av det oändliga fält av gudomlig kärlek, som är Allt Som Är. En känsla eller känd medvetenhet om att det inte finns någon separation, att alla faktiskt är Ett. Gud är ett oändligt område där hela skapelsen har sin eviga tillvaro i perfekt harmoniskt samarbete där var och en kärleksfullt hedrar och respekterar alla andra. Det finns ingen uppdelning, meningsskiljaktigheter eller konflikter eftersom alla känner igen varandra, som en och samma, även om alla är individualiserade och uttrycker sig på ett helt personligt och unikt sätt. Skillnaderna omfamnas med intensiv glädje eftersom de ger ett magnifikt bidrag till den pågående kreativa avsikten, Guds Gudomliga Vilja.

Som så ofta har berättats för er, det finns bara Gud. Inom illusionen är ni begränsad av ord och språk, så ni har många ord för Gud. Jag använder ordet Gud här eftersom det är välbekant och bekvämt för kanalen, som växte upp i en religiös och kulturell miljö som använde och fortfarande använder det ordet. Ni måste komma ihåg att ord är pekare utan inneboende mening, de är bekväma indikatorer men overkliga. Jag kommer att fortsätta att använda det ordet enbart av bekvämlighet, tillsammans med källa, kärlek, Gudomliga Viljan och pronomen honom och henne, omväxlande.

För att fortsätta, det finns bara Gud. Det är INTE en begränsning. Det betyder att allt som existerar finns inom Gud och Gud är oändlig – utan begränsningar, utan gränser, utan slut, utan tid, utan utrymme, som alla är begränsningar! Som en del av era vise män och mystiker har föreslagit – Gud Är. Inget annat försök till definition är nödvändigt, eller meningsfullt.

Gud kan bara upplevas. För att uppleva Gud, oändlig Lycksalighet, allt som inte är i perfekt linje med henne måste kasseras, överges, lösas upp, släppas. Mänskligheten är nu i färd med att göra detta och det kan bli mycket rörigt! Alla bindningar till kärlekslösa avsikter, tankar, ord eller handlingar måste släppas. Allt dömande av sig själv eller andra måste släppas. Era hjärtan är de fysiska manifestationerna av er Enhet med det Gudomliga, de fysiska aspekterna representerar centrum av ert eviga väsen och i dessa har ni över eoner laddat bland annat, rädsla, hat, ilska, agg, skam, dom, bitterhet, och värdelöshet, som olika aspekter av er, som ni sedan har förnekat och projicerat på andra eftersom de är alltför smärtsamma att se hos er själv.

Men de är inom er själv, eftersom alla är ett. Dock, självet där de är bosatta är inom egot. Egot är en till synes avstyckad eller separat del av er själv. Ert själv är evigt ett med Gud och med alla levande varelser och kan aldrig skiljas från Henne. För separation skulle vara att upphöra att existera och det är omöjligt eftersom det Gud skapar är evigt. Era egon är de små själv som ni föreställde er, så att ni kan spela spelet inom illusionen.

Modern psykologi använder begreppet ”det inre barnet” för att hänvisa till den del eller aspekt av en människa, som gömmer sig bakom masken, som en person presenterar för världen. Det döljer sig, eftersom barnet under sin barndom blev allvarligt skadat och det vill inte bli sårat igen. Emellertid fortsätter det att bli skadat, eftersom det känner sig sårbar och osäker och har aldrig vuxit till mognad, i verklig vuxen ålder. Dess skolastiska, akademiska och fysiska talanger och färdigheter gör det möjligt att presentera en mask av förtroende för världen, men bakom masken bor fortfarande ett litet barn präglat av rädsla.

Psykoterapi i många former används för att hjälpa detta inre barn att återvinna sitt självförtroende och självacceptans genom att göra det möjligt att se att allt detta negativa dömande av sig själv är helt ogiltigt. Effektiviteten av kompetenta och medkännande psykoterapeuters ansträngningar beror på lidandet, som barnet har fått utstå.

Dock erbjuds varje människa, genom livet lärdomar av många slag, de möjligheter, som krävs för att läka det inre barnet och var och en av er har åtminstone en andlig guide, som följer er hela tiden för att hjälpa er med denna krävande process.

Under eoner har det funnits många liv, många upplevelser, mycket smärta och lidande som inte har läkt och så under denna period av mänsklighetens evolution, som alltid pågår och alltid är andlig, har många frivilligt inkarnerat enbart för att bistå mänskligheten i helandet av dessa enorma rester av begravda, förnekade eller obekräftat lidande. Det är sannerligen alltför smärtsamt för bara en människa att ta itu med. Enorm delning av lidande sker, så att den kan frigöras i mängder efterhand som individer klarar av att hantera dem, när de stöds både i de fysiska världarna genom att älska vänner, kloka och medkännande terapeuter, liksom av de av oss i de andliga riken, som också knuffar er mot självacceptans och själv förlåtelse.

Väldigt många av er har begravt eller förnekar smärta, smärta ni känner på någon nivå ni antingen förtjänar eller att vara mogna vuxna stark nog att höja sig över. Men på detta smärtsamma och skrämmande slagfält, som är intensivt verkligt och fysiskt för vissa, där ni plockar upp er själv, behöver ni enormt med hjälp. Ni klarar inte av att resa er ensam. Att försöka göra det är att stanna kvar i det overkliga tillstånd av separation, som det inte verkar finnas några utrymningsvägar ifrån. Ofta intensiv skam avskräcker människor från att söka hjälp; skam förklädd till ilska, som sedan projiceras utåt orsakar ytterligare skador. Det är från detta stadium, som beslutet att ta sitt eget liv ofta görs. Men när detta händer löser det inte de problem, som personen flyr ifrån.

Ni som läser eller lyssnar på det här meddelandet gör det inte av en slump, tillfällighet eller olyckshändelse, men eftersom ni gjort det mest medkännande och kärleksfulla val att vara på jorden just nu för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande process, en process som innehåller och innebär varje varelse, som någonsin har upplevt livet på jorden! Du är här för att hjälpa folket, som fortfarande finns kvar fullständigt omedvetna om att de är andliga varelser, som har en tillfällig mänsklig erfarenhet.

Som ni så ofta fått berättat för var och en av er, att i sanning vara ett med Källan, är varelser av enorm makt, oändlig makt, eftersom det är så ni skapades. Den kraften är med er i varje ögonblick och i all evighet. Er fysiska form är tillfälliga fordon skapade från era energifält av kärlek och er jordiska uppgift är att hålla avsikten att älska i varje ögonblick och i varje situation. Denna avsikt är extremt kraftfull och det är en oersättlig och viktig aspekt av mänsklighetens uppvaknande process.

Ni kan inte vakna ensamma! Varför? Eftersom alla är en! Ni kanske kan föreställa er att skapa kanalen, som vägleder mänsklighetens separerade energi fält tillbaka till Enhet med Källan. Separationen har aldrig förekommit och kan aldrig inträffa, men på grund av den kraft ni fick när Gud så omsorgsfullt skapade er kunde ni etablera en mycket verklig upplevd fysisk miljö för att spela ert spel och så småningom bli skrämmande förlorade.

Vet att ni är högst hedrade här i de andliga sfärerna, som ni snart kommer att återvända till, för att göra det mest underbara och medkännande val att inkarnera i detta ögonblick i Jordens historia för att bistå detta väldiga himmelska projekt vars framgång är gudomligt säker.

Er kärleksfulla bror, Jesus.

Du gillar kanske också...