Sananda via John Smallman 22 april, 2020

Sananda via John Smallman

22 april 2020

Det finns verkligen, även i dessa oroande tider, enormt mycket orsaker till hopp och glädje.

 

Jordens befolkning upplever just nu mycket ångest då myndigheternas nedstängning av många länder allvarligt begränsar människors självbestämmande och frihet. Orsaken till nedstängningen sägs officiellt vara att skydda mänskligheten, en förebyggande åtgärd som är viktig för att förhindra, eller starkt begränsa, spridningen av Coronaviruset, och därmed starkt reducera antalet möjliga döda på grund av smittan. Människor accepterar generellt det kloka i åtgärden, men är naturligt nog mycket bekymrade över den långsiktiga avsikten hos dem som pålagt dem dessa restriktioner, och hur dessa skulle kunna fortsätta begränsa den personliga friheten efter att pandemin haft sin topp och till stora delar upplösts.

Då andra frågor, som ersätter COVID-19, kommer i förgrunden hos massmedia kommer ett ökat tryck att läggas på myndigheter över hela världen att lätta på och sedan ta bort restriktionerna på rörelsefrihet, vilka sades vara tillfälliga när de infördes. Människor kommer att börja ställa anspråk på sitt individuella självbestämmande då det blir uppenbart att det finns, och väldigt länge funnits, en enorm korruption i regeringar – om de så är förment demokratiska eller kraftfullt auktoritära – över hela världen, som inte längre kan hållas dold för allmänheten. Pandemin har fått människor att mer fritt och djupt ifrågasätta motivationen hos dem som styr, och givit dem tid och möjlighet att göra det. Många saker av skändlig natur avslöjas dagligen då undersökande journalister, som inte är anställda hos någon av de stora massmedierna, akademiker och visselblåsare, gör sina undersökningar och sedan publicerar fynden på internet.

Det här är en tid i vilken den mänskliga befolkningen mycket snabbt växer i medvetenhet, inte bara om alla människors ömsesidiga beroende av varandra, utan också om deras totala beroende av Planeten Jorden, som är ett enormt sammankopplat och ömsesidigt beroende system i vilket välmåendet hos varje del är viktig för välmåendet hos alla andra delar. Den enorma skada som åsamkats ert planetära hem de senaste tre hundra åren, delvis på grund av okunskap eller vägran att lära sig detta ömsesidiga beroende, och delvis på grund av den vansinniga uppfattningen att ni har den omistliga rätten att använda planeten som en konsumentprodukt som kan och kommer att slängas bort när den inte längre är användbar, kan inte längre tillåtas fortsätta, för att inte tala om ignoreras eller avfärdas. Kännedom om den enorma skada ni kollektivt åsamkat ert vackra hem börjar till sist stiga upp i mänsklighetens medvetande, och många grupper bildas över hela världen i avsikt att få ett slut på detta massiva vanhelgande och att starta det stora arbetet med att reparera lite av skadan. Det finns mycket som inte kan repareras, dock, med de enorma förändringar av attityder och beteenden som nu sker kommer nya idéer och åtaganden att möjliggöra ersättning av en del av de oreparerbart skadade systemen med nya ekologiskt sunda alternativ som kraftigt kommer att gynna Gaia och alla de livsformer hon så kärleksfullt stöttar.

Mänskligheten har verkligen trätt in i en tid av enorma kreativa möjligheter, en tid när människorna, genom att släppa det rädslofyllda egoistiska drivet, och genom att ta av de masker som så många burit – av rädsla för att betraktas som de otillräckliga personer de helt orealistiskt trott sig vara – istället tillåter sig vara sig själva, de vackra varelser de faktiskt är, och då kan förändringarna som är väsentliga för mänsklig överlevnad på Planeten Jorden realiseras och sättas i verket. Nu är en central tid av stor potential, en potential som måste ses, erkännas och utvecklas – NU!

Det finns obegränsat med hjälp tillgängligt för er från era stödteam i de andliga sfärerna. Ni har var och en – som individer i form av människor just nu inkarnerade på Jorden – ett magnifikt och kraftfullt stödteam redo och villigt att hjälpa er och vägleda er genom denna viktiga men mycket oroande period i mänsklighetens andliga utveckling. Ni har fri vilja – det mänskliga kollektivets fria vilja – vilken ni kan använda antingen för att befrämja mänskligheten och leda den framåt, eller för att fortsätta att allvarligt skada ekosystemet på vilket allt kännande liv på Jorden beror, sålunda massivt hotande mänsklighetens långsiktiga överlevnad.

Emellertid så tog det mänskliga kollektivet helt nyligen det oåterkalleliga valet och beslutet att fortsätta framåt, att ta ett stort steg framåt i sin andliga utveckling så att ett tillstånd av ”Himlen på Jorden” kan etableras. Det kommer att vara ett tillstånd där alla förses med överflöd, dock inte slösaktigt, i varje ögonblick, och i vilket gränslösa och ändlösa kreativa bemödanden kan och kommer att göras till allas förtjusning och glädje, förstås glädjande Moder/Fader/Gud då hon så kärleksfullt vakar över alla sina älskade barn.

För närvarande finns det mycket förvirring och rädsla då medierna gör sitt bäst för att fokusera er uppmärksamhet på de negativa aspekterna av Coronaviruset, och det verkar verkligen finnas många, men, eftersom ni allmänt sett är isolerade, de flesta av er, har ni nu gott om möjligheter att gå inom och ansluta er till era andliga stödteam eller vem ni nu normalt väljer att vända er till eller be till i de icke-fysiska sfärerna. Att göra det och samtidigt välja att öppna era hjärtan låter intuitiv vägledning av mest välgörande art flöda in med det Kärlek/Liv flöde som är den ni är och som kommer att lyfta upp och inspirera er då ni i ökande grad blir medvetet medvetna om att ni är precis där ni avsågs vara i detta nu-ögonblick. Den insikten kommer att upplösa era tvivel och er ängslan, och ge er stor tröst i vetandet att er närvaro i form i denna tid av ovärderlig potential för mänskligheten inte bara är mycket viktig, utan också förbluffande effektiv, även om ni inte får den typ av positiv feedback som ofta ges i kontakt med andra som, precis som ni, för närvarande upplever livet som människor i form.

Det finns verkligen, även i dessa oroande tider, enormt mycket orsaker till hopp och glädje, därför att ni är aldrig ensamma och ni kan alltid välja att tona in och uppleva värmen och glädjen av Kärlek, av Ett, av Moder/Fader/Gud i vars kärleksfulla omfamning ni för evigt och tryggt omsluts.

Er kärleksfulla broder, Jesus

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...