Sananda via John Smallman, 29 mars

Jesus Sananda

Sananda, 29 mars 2016
via John Smallman
Uppvaknandet av mänskligheten pågår just nu, i detta eviga ögonblick.

Mänskligheten befinner sig precis enligt tidtabellen för sitt förestående uppvaknande. Gud vill att mänskligheten vaknar, och mänskligheten har tagit det kollektiva beslutet att vakna, så ingenting kan förhindra det. Nedslås inte av massmedias reportage med dåliga nyheter. Ja, naturligtvis lider människor som lever i krig och i trängande fattigdom på många ställen på Jorden, detta är dock inget nytt, krig och fattigdom har varit endemiskt på Jorden under eoner. Men aldrig tidigare har så många brytt sig medlidsamt, om det lidande och fattigdom som de mindre lyckligt lottade än de själva genomgår, och aldrig tidigare har så mycket gjorts för att lindra fattigdom och lidande, och för att få slut på krigen.

De allra flesta inkarnerade på Jorden vid denna tidpunkt är redo för att stora förändringar ska ske, för att få ert sätt att leva i linje med Guds vilja, vilket naturligtvis är helt i samförstånd med alla era viljor, även om många ännu verkar vara omedvetna om denna kollektiva vilja. Många, som inte ser den sanna andliga utvecklingen av människans evolution, klamrar sig i rädsla fortfarande fast vid dömande och klander, medan de djupt inom sig själva desperat hoppas och ber om den förändring som är nära förestående.

Människor vill ha fred och överflöd åt alla, det är bara det att många känner sig i stort sett obetydliga i de stora tingens ordning, och tror därför att deras böner och intentioner är nästan ineffektiva i att åstadkomma det. Men, som ni så ofta fått höra, bara att göra den personliga avsikten dagligen för att vara kärleksfull i varje situation, i varje ögonblick, är otroligt kraftfullt eftersom det ställer in er med den gudomliga Viljan, och den gudomliga Viljan uppnås alltid perfekt.

VET att uppvaknandet är nära förestående, påminn er själva varje dag att det är så, och ha för avsikt att öppna upp för ert inre eller andliga vetande som bekräftar detta. Kärlek är allt som existerar, och då ni håller avsikten att vara kärleksfull, stärker ni den kollektiva avsikten som bringar er alla till uppvaknandet. Uppvaknandet av mänskligheten pågår just nu, i detta eviga ögonblick, och påvisas över hela världen av det massiva energifältet av medkänsla, som växer dagligen då fler och fler människor beslutar att det måste finnas ett bättre sätt att leva tillsammans på Jorden. Och naturligtvis finns det! Slutligen har kollektivet bildat sin avsikt att vara kärleksfull, accepterande, medkännande och förlåtande. Och det kollektiva beslutet har obegränsad makt i att inbringa de väsentliga förändringar som behövs för att skapa fred mellan er alla.

Alla är En, som så många kanaliserade meddelanden, från oss som lever i de andliga världarna, har informerat er om under en mycket lång tid. Det budskapet har slutligen accepterats och delats. Insikten att alla är En är ett enormt steg framåt på er andliga utvecklingsväg. Om ni inte accepterar den gudomliga sanningen och lever i enlighet med den, kommer krig, samvetslöst lidande och fattigdom att fortsätta förstöra liv och försörjningsmöjligheter över hela världen. Den Goda Nyheten är att denna gudomliga Sanning har insetts och accepterats av ett tillräckligt stort antal människor, för att den skall träda i kraft i varje nation och varje kultur, och det händer just nu.

Som det har sagts till er så ofta, vaknar Mänskligheten upp! De samvetslösa föregripande attackerna som under eoner har inletts av den ena arroganta och egoistiskt drivna gruppen efter den andra, kommer till ett slut, eftersom dessa – massorna – som instruerades att genomföra dem, på grund av en ökande medvetenhet om det meningslösa i denna typ av beteende, kommer inte längre att utföra order från sina överordnade, utan invändningar.

Varje människa är ett älskat Guds barn, En med varandra och med Gud, och var och en kommer till insikt om denna Sanning – den gudomliga och eviga Sanningen – att ni är, varje individ av er, fullständigt och personligen ansvarig för era övertygelser och beteenden. Ni kan inte, jag upprepar, KAN INTE skylla på era överordnade eller på de order som de ger er, för vad ni gör! Vad ni tänker, säger, eller gör är ert eget personliga ansvar – ingen annans – bara ert. Och dagligen vaknar fler och fler människor till insikten om denna heliga Sanning.

Ni har alltid haft fri vilja, men inom illusionen där ni har tagit formen som enskilda människor, till synes helt separerade från varandra, har ni accepterat illusionen som ett verkligt tillstånd, bestående av auktoritetsnivåer som ni måste underställa er. De flesta av er tror att var ni befinner er i den maktstrukturen, är ett resultat av er familjs plats i denna struktur, modifierad av era egna intellektuella förmågor och akademiska prestationer. Med andra ord kan ni gå vidare uppåt genom denna struktur till platser av makt och inflytande, och systemet uppmuntrar er att tro detta och göra ert bästa för att stiga i graderna.

Inledande framgångar eller prestationer kan vara mycket givande och beroendeframkallande, och uppmuntra er att försöka klättra allt högre i organisationen och göra anspråk på de ytterligare belöningar som framgången erbjuder er. Ni slingrar eller modifierar er ärlighet och integritet på till synes små och obetydliga sätt, så att ni kan stiga uppåt till positioner med ökande makt, auktoritet och bifall, bara för att upptäcka att ni inte längre är fri, och i stället tillhör den dogmatiska auktoritära struktur till vilken ni har gett bort er makt. Det blir uppenbart att hur högt ni än stiger, finns det alltid någon ovanför er som ni står till svars för och vars auktoritet ni måste acceptera, även om ni är helt oense över de anvisningar och order som ni måste följa. Då, på grund av era personliga åtaganden – finansiellt, familj och vänner – och era små obetänksamheter där ni har övergett ärlighet och integritet för att stödja era överordnade, upptäcker ni att ni är fångade i ett nät av bedrägerier varifrån det inte verkar finnas något sätt att komma undan.

På de högsta nivåerna i alla organisationer lever människor i intensiv rädsla! Rädsla för upptäckt eller rädsla för uppsägning, och så uppmuntras de och frestas att överge all sin återstående integritet och ärlighet, de aspekter av sig själva som de ursprungligen lärde sig att tro var de mest heliga. Att komma till denna nivå och inse att det inte finns någon väg tillbaka är chockerande och skrämmande, eftersom all personlig makt nu är förlorad, har getts bort, och för ingenting!

Men, naturligtvis, har ni alltid fri vilja. Den kan aldrig tas ifrån er. Men för att återta den krävs ärlighet och integritet, och genom att göra det visar ni att ni har blivit korrumperad, så er image är kraftigt skamfilad, och det är troligt att ni aldrig mer kommer att bli betrodd. Att bekänna och be om ursäkt är både oerhört smärtsamt och absolut nödvändigt om ni ska återfå er självkänsla. För att göra det måste man erkänna att den vanliga världen av handel och politik är en illusion och ytterst korrupt, och sedan röra sig bort från den. Att göra detta är smärtsamt eftersom de som ni betraktat som era vänner och kollegor under många år kommer att förskjuta och ringakta er. Det kräver mod på en nivå som ni aldrig har behövt uppbringa innan – det är fasansfullt, det är avgrundens rand, och ni måste hoppa.

Den goda nyheten är att ni inte kommer att falla. Den person som hoppar är ert ego, och ni måste frigöra er från era egon, eftersom det är de, dessa overkliga aspekter av er själva, som ledde er in i förvirringen och kaoset av illusionen till att börja med.

Att hitta modet att hoppa är den svåraste biten. Men när ni väl har hoppat kommer all skam och självdömande upplösas och ni kommer känna er fri, fri att vara den Riktiga Ni, den Ni som ni alltid har varit; och sedan kommer frid och glädje att följa med er. Er förnyade medvetenhet, ert uppvaknande till den Riktiga Ni som alltid har funnits inom er, som ansluter er till Källan, kommer att visa er mycket tydligt att ni alltid har varit fri och att ni alltid kommer att vara fri, eftersom det är Guds Vilja för er, och även er egen vilja. Så, gå inombords, erkänn den sanna Ni, det eviga Ljuset som brinner inom er, templet inombords där ni finner Gud, och vet att separationen aldrig inträffat, aldrig kan inträffa, och att ni har vaknat ur en otäck dröm, och vad ni gjorde i den drömmen, oavsett hur orimligt det kan tyckas att den har varit, har förlåtits. I själva verket hände det aldrig på riktigt!

Så, gå inombords dagligen, gå till ert inre tempel, denna Ljusets plats där ni är evigt Ett med Gud, och öppna era hjärtan för att ta emot det oändliga överflödet av Kärlek som är er rättighet och ert gudomliga arv och i vilken ni alltid har varit insvept. Skicka sedan Kärlek till alla, gör inga undantag, och vet att ni väcker upp hela mänskligheten in i Verkligheten, ert eviga Hem. Efter att ha gjort detta kommer ni att finna, att i stället för att möta konflikter kommer ni möta Kärlek i ert dagliga liv, då ni gör er väsentliga del i att föra mänskligheten till vakenhet.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/2016/03/29/the-awakening-of-humanity-is-occurring-right-now-in-this-eternal-moment/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...