Sanat Kumara via Natalie Glasson, mars 18

sanatkumara kategorin

Vad hindrar er Uppstigning? Av Sanat Kumara

Hämta kanaliserat meddelande genom Natalie Glasson,
18 mars 2016
Original Källa: Sacred School of Omna

I en värld av begränsningar är ert syfte att röra, se, känna, tänka och existera bortom påverkan av begränsningar. Många människor inser inte detta när de lever på Jorden, i stället accepterar och absorberar de alla utmaningar eller begränsningar som sina egna, som en del av sin verklighet som inte kunnat undvikas. Begränsningar kan också beskrivas som illusioner; det är samma sak. Illusioner är falska föreställningar, överenskommelser och medvetanden som orsakar begränsningar inom ert väsen och verklighet. När ni accepterar illusioner som skapats av er eller programmerats in ert väsen av andra, fångar ni er själva i vad som verkar vara ett ofrånkomligt utrymme. Allt som ni vill ta del av, verkar existera utanför ert ofrånkomliga utrymme, men varje gång ni rör er mot era önskningar och drömmar, skadar ni er själva på hindren i utrymmet. Det är först när ni blir medvetna om, att ni accepterat begränsningarna och illusionerna som skapat hindren, som ni kan låta dem rivas ner.

Illusioner, som ni medvetet eller omedvetet, dagligen affirmerar som sanning, skapar omfattningen och urvalet för er uppstigning på Jorden. Om ni inte låter er programmeras av illusioner, begränsningar och brister, då tillåter ni uppstigningen, processen och upplevelsen att expandera bortom era fantasier. I sanning, ni tillåter er själva att stiga upp nästan omedelbart när ni uppfattar den stora upplysningen inom er som sanningen.

Med denna förståelse, kan man vara medveten om att uppstigningen inte hindras av er oförmåga, brist på andlig känslighet eller visdom. Allt detta är helt enkelt ett resultat av er tro på de begränsningar och illusioner som är er egen verklighet, och som dagligen snärjer er och får er att uppleva ett otillfredsställande liv där er uppstigning skyndar långsamt. Ni tror kanske att det finns många saker, människor och upplevelser som håller er tillbaka, men det är bara ett trossystem som har utvecklats för att konsumera er , och det finns i ert medvetna och undermedvetna. Denna tro är begränsningar och illusioner, men kärnan är bristen i tron på den expansiva och utvecklande karaktären av Skaparen.

Begränsningar och illusioner stöder er i livet på jorden; de hjälper er att förankras i er verklighet, att vara seriösa i era liv och uppmuntrar er att känna, erfara och engagera. Men jorden och hennes människor når högre vibrationer av ljus inom sina strukturer, och då finns det inte längre något behov av att använda begränsningar och illusioner som ett ankare. Många människor inser värdet av att leva på jorden och hur det kan skapa en kraftfull accelererad uppstigning. Tänk om ni inte längre var förankrade på er Jord, då hade ni kunnat välja om ni ville vara på Jorden eller i de inre planen. Det är mest troligt att ni skulle vilja återgå till de inre planen, på grund av de svårigheter och fallgropar ni har upplevt på Jorden. Illusioner och begränsningar har hållit många själar förankrade i den jordiska verkligheten under många civilisationer, men mänskligheten kan nu ta ansvar för sin egen andliga utveckling på Jorden. Om begränsningar och illusioner togs bort, skulle ni kunna se Jordens prakt, med närvaron av den expansiva och utvecklande Skaparen av allt. Detta i sig skulle uppmuntra er att stanna kvar på Jorden, för att fortsätta utvecklas i samklang med Skaparen. Jag, Sanat Kumara, vill dela det här budskapet med er eftersom ni inte längre behöver begränsningar och illusioner som ankare på Jorden, i stället behövs era rena avsikter och er kärlek.

Många Mästare och Änglar har uppmuntrat er att älska er själva, och den vackra Moder Jord; Detta beror på att kärleken kommer att bli ert nya ankare i den jordiska verkligheten; er rena kärlek till Moder Jord. Vilken gör att ni har friheten att skapa en verklighet från sanningen. När ni och mänskligheten älskar Moder Jord, kommer illusioner och begränsningar, födda av er själva och andra, inte längre ha effekt eller vara relevanta för att påverka er. Det är verkligen ert medkännande och er villkorslösa kärlek till er själva, andra och Jorden som kommer att riva ner de väggar av illusioner och begränsningar, som tidigare verkat omöjligt.

Vårt ändamål med att skapa en Era av Kärlek på Jorden, är att ni ska bli fria för att kunna leva i er sanning.

Det finns många påhitt och former av begränsningar, programmering och hjärntvätt, som ni och andra dagligen aktivt deltar i. Föreställ er att många människor utvecklat en förmåga av att veta vad som är sant, ser igenom bedrägeri, då skulle sanningen bli en naturlig del av verkligheten vi lever i. Ni har denna förmåga nu; ni har alltid haft den och kommer alltid att ha den, men, de begränsningar och illusioner som ni accepterar och absorberar, säger och visar något annat. Det finns många nivåer av egna begränsningar och begränsningar från andra människor, men det finns vissa begränsningar som jag vill berätta om för själarna med inriktning på andligt uppvaknande.

De uppfattningar inom trossystemen jag vill ta bort eller förändra är:

Falskt: Det enda sättet att växa andligen är genom utmaningar eller att era själar gillar utmaningar eftersom de växer då. Sant: Ni kan växa andligt genom att sprida kärlek, att ge uttryck av kärlek och kärleksfulla handlingar, detta fyller och när era själar.

Falskt: Andliga själar måste förneka uppfyllelse/fullbordan, rikedom och överflöd eftersom deras syfte är att stå till tjänst, därför är att förneka eller bortse från sina egna behov att föredra. Sant: Uppfyllelse/fullbordan, rikedom och överflöd är er gudomliga rätt att ha. Att ha tjänat är värdefullt om det uppfyller och vårdar era själar, dock betyder inte tjänande att ni måste offra er själva. Uppfyllelse/fullbordan är för evigt tillgängligt för er.

Falskt: Det är nödvändigt att stå till tjänst eller att göra något för att få uppleva stöd och kärlek av Skaparen. Sant: Allt ni behöver göra är att Vara Närvarande i er själva och Skaparen, för att ta emot kärlek och stöd från Skaparen. Att Vara Närvarande betyder att erkänna Skaparens stöd och kärlek som är evigt tillgängligt för er, och allt ni behöver göra är att acceptera och ta emot i överflöd.

Det är dags att inse de begränsningar och illusioner som håller er infångade och begränsade för att uppleva uppfyllelse/fullbordan och expansion på Jorden. Vad tror ni inte är sant i detta? Vad har andra sagt som inte gäller för er, men ni har accepterat det? Vilka negativa situationer tror ni medvetet eller omedvetet kommer att hända er i detta liv? (Åldrande, sjukdom, fattigdom, ensamhet) Vilka farhågor har ni som dagligen hindrar er från att uppleva lycka och tillfredsställelse? I sanning, vilka illusioner tror ni på och vilka begränsningar accepterar ni som verkliga och er sanning?

Det är dags att begrunda, upptäcka och utforska era varelser och sinnen och förstå att trossystemen föddes i era medvetna och omedvetna sinnen, genom er brist på anslutning och expansion för uppfyllelse/fullbordan av Skaparen. Denna tro existerar inom alla varelser och frigörs nu med kärlekens kraft. Ni kan påskynda processen, genom att medvetet släppa era gamla vanor och era perspektiv, och samtidigt inom er föreställa er att ni är en stor källa av ljus och medvetande, som kommit från Skaparen. Denna inre källa tillåter uppfyllandet och expansionen av Skaparen som bekräftar det i varje del av er varelse. För att uppnå detta, erkänn dagligen er inre glöd, vilken inte bara tillåter er att känna er oerhört glada och upplyfta, utan den kommer också att möjliggöra att en djup healing kommer att ske inom er, vilken kommer att förvandla era perspektiv på er själva till en Skapare med ett entusiastiskt kärleksfullt perspektiv. Ni befriar er till att inse att allting är möjligt i er verklighet, både på en fysisk och en andlig nivå.

Det är bara bristen på tro om ert uppfyllande och expansion av Skaparen som hindrar er andliga utveckling, uppstigning och självförverkligande och er jordiska verklighetsuppfattning. När ni älskar er själva, andra och jorden, då aktiverar ni och tillåter expansionen och uppfyllandet av Skaparen att rusa genom era varelser och verkligheter, och skapar mirakulösa transformationer genom att anpassa er till era sanningar.

Jag är känd som Lord av Expansionen, kontakta mig så stödjer jag er egen expansion: “Sanat Kumara, jag ber om din energi, kärlek och närvaro för att förstärka, förbättra och väcka min egen vibration, medvetenheten och frekvensen för expansion. Låt mig vara omgiven av din energi av expansion, vägled mig in i kärnan av Skaparens expansion inom min varelse. Här kan jag känna igen mina egna healade och uppvaknande vibrationers expansion, syntetisera/sammanställa dem i hela min varelse och verklighet. Jag vill uppleva expansionen. Tack.’

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including

‘Natalie Glasson www.omna.org,’Thank you.

 

 

 

You may also like...