Saul via John Smallman, 22 oktober, 2017

Saul

via John Smallman

22 oktober, 2017

Mänsklighetens uppvaknandeprocess är ett enormt åtagande som har pågått i eoner, men den största majoriteten av människorna har varit, och fortsätter vara omedvetna om att det mänskliga livet endast är en ytterst liten portion av vad som finns tillgängligt för dem, samt att uppvaknandet från drömmen till Verklighetens yttersta glädje är deras oundvikliga livsöde. Den illusion som ni kollektivt har uppfunnit och konstruerat förefaller fullständigt verklig för dem som befinner sig inom den, vilket var er avsikt när ni byggde upp den. Men avsikten var inte att för all evighet råka vilse inom den, utan att få uppleva separation och sedan göra ett val huruvida ni ville ha Verkligheten eller illusionen.

Uppenbarligen är Verkligheten det enda meningsfulla val som ni skulle kunna göra, för det finns inget annat. Men först blev ni fångade av det som ni hade byggt upp, och sedan, när ni färdades längre och längre in i den, råkade ni vilse och blev ytterst förvirrade – Kärlek är er natur och ändå föreföll det er som om ni hade separerat er från Den. Upplevelsen av detta har pågått alltigenom eonerna och som en följd uppstod rädsla – motsatsen till Kärlek, det är bara det att det inte finns någon motsats, det finns endast Kärlek – och det ledde er till misstro, svek och ändlösa konflikter.

Äntligen har ni utvecklats eller framskridit tillräckligt mycket för att uppmärksamma sanslösheten i detta obarmhärtigt skrämmande tillstånd och ni har kollektivt gjort ett val att befria er från illusionen genom att låta den vika undan, och därigenom återställer ni er till fullt medvetande om er gudomliga natur, Ett med Gud. Den gudomliga planen för ert uppvaknande från illusionen framskrider naturligtvis helt perfekt, precis som planerat. Det är Guds plan, så det finns inget annat sätt på vilket den skulle kunna veckla ut sig, för allt som är av Gud, är till sin självaste natur perfekt.

Det fortsatta kaoset och den förvirring som pågår, vilka utgör illusionen, presenterar er kraftfullt med allt som inte står i fullständig linje med Fader/Moder/Gud, Kärlek – rädsla, hat, bitterhet, harm, dömande samt oärlighet i alla sina myriader former – så att ni inombords ska kunna uppmärksamma dess närvaro och fullständigt släppa taget om det. När ni håller fast vid något som är kärlekslöst, så skapar ni blockeringar på vägen till att få tillgång till ert hjärta, sålunda stänger ni ute den fullständiga och villkorslösa kärleken. Ja, ni får kärlek av er familj, era vänner, partners, men bara som en motsats till dem som inte passar in i dessa kategorier och det sätter gränser på den kärlek som ni omfamnar och delar. Men KÄRLEKEN är gränslös, oändlig och genom att försöka sätta gränser på Den så utestänger ni er själva från den.

Ni är Kärlek, men det som för er i egenskap av människor förefaller vara vidsträckta områden där det endast finns hat, bitterhet, konflikter och våld, är i själva verket mycket små och betydelselösa. De förefaller bara vara vidsträckta när ni fokuserar er uppmärksamhet på dem eller engagerar er i dem, sålunda uppfyller ni era sinnen så fullständigt att ni inte har rum för vad som är oändligt verkligt och vidsträckt, nämligen KÄRLEKEN. Som människor har ni alla vid någon tidpunkt fått uppleva känslor av ilska och rädsla, vilka har gjort er förmåga att älska era nära och kära obrukbar, för det mesta bara tillfälligt, och medan ni blev medvetna om detta så har ni fått se att er rädsla och er ilska har ökat och intensifierats.

Det som just nu pågår på Jorden är liknande, det är en massiv uppståndelse av förnekad och begravd ilska och rädsla, för att ni ska kunna uppmärksamma dessa och sedan släppa taget om dem i stället för att engagera er i dem. Men, vilket många lägger märke till, så blockerar deras intensitet ofta era förmågor att resonera, så ni reagerar på dem på liknande sätt, och kan i hög grad förvärra en mycket obehaglig situation, vilket leder till en oöverstiglig situation, från vilken ni inte kan ta er förutom genom Kärlek. Och i sådana situationer tror ”en förnuftig människa” att Kärlek omöjligt skulle kunna fungera.

Övertygelser är ofta destruktiva för de representerar inflexibilitet, en ovillighet att kommunicera annat än från en känsla av rättfärdighet, som i själva verket bara är en total vägran att överhuvudtaget kommunicera på något sätt. Följaktligen kollapsar ett flertal förhandlingar på många områden i det mänskliga samhället, från en till en rätt upp till nation mellan nation, på ett fullständigt oordnat sätt, enbart på grund av ett rättfärdigt förnekande att ens göra ett försök för att se den större bilden, att se till alla möjligheter och att söka områden där man skulle kunna hitta en överenskommelse som likvärdigt respekterar alla inblandade.

Naturligtvis är stolthet en enorm stötesten i situationer som dessa, för alla har vid en eller annan tidpunkt bevisats ha fel och blivit kraftigt utskämda, därför vill man aldrig vara med om ett upprepande av denna upplevelse. Men hela poängen av rättfärdigande är att skämma ut någon annan. Det skapar en oändlig, återupprepande ögla från vilken det inte verkar finnas någon utgång, för att erkänna att man kan ha haft fel anses vara den oundvikliga vägen till skam samt att få skulden, och ingen vill hamna där.

Men just nu finns det på Jorden många visare och mognare själar som är villiga att erkänna sina misstag, samtliga gör misstag, och vilka då utan att känna skam – för i deras mogenhet och visdom förstår de fullständigt att det bara är mänskligt att göra misstag – kan framskrida för att lösa de frågor som har dykt upp. Dessa visa och välsignade själar dyker upp på många ställen som förhandlare och medlare, för att underlätta eller lösa upp blockeringar på flera nivåer i det mänskliga samhället där olikheterna kan vara mycket oeniga – internationella, politiska, affärsmässiga, religiösa, kulturella och etniska – och de arbetar kärleksfullt och harmoniskt tillsammans för att ytterligare hjälpa till med den massiva och pågående uppvaknandeprocess som mänskligheten för närvarande upplever.

Kom ihåg att era individuella val att vara kärleksfulla vad som än dyker upp, och era dagliga besök till era heliga inre helgedomar, ger ytterligare enorm energi och enormt stöd till dessa lysande medlare och förhandlare. Ni alla är viktiga deltagare i uppvaknandeprocessen bara genom er närvaro på Jorden, i egenskap av människor vid den här tiden av enorma och ofantliga förändringar. Som ni många gånger tidigare har fått höra, så är mänsklighetens uppvaknande oundvikligt och det sker NU! Så tappa inte modet, överlämna er inte till tvivel, överlämna er i stället fullständigt till KÄRLEK och i detta val och denna avsikt, ta fullständigt och entusiastiskt del i uppvaknandeprocessen, er egen personliga uppvaknandeprocess.

Mänskligheten håller på att vakna upp, men det är ett uppvaknande som sker individuellt, för fastän kollektivet har valt att vakna upp, så har var och en av er fri vilja och det kommer ni alltid att ha. Detta betyder inte att ni kan välja att inte vakna upp, utan det betyder att ni är fria att fördröja ert uppvaknande. När ni väljer rädsla och ilska framför Kärlek, så gör ni effektivt valet att fördröja ert uppvaknande och genom att göra så intensifierar ni er egen smärta och ert lidande. Man behöver inte nämna att när man föreslår för andra att de ska göra det, så är det extremt ogynnsamt och olämpligt. Var och en av er har er egen högst heliga väg till uppvaknandet och det finns inget sätt på vilket ni skulle kunna känna till någon annans väg. Bara erbjud hjälp, råd, eller vägledning till någon annan när det efterfrågas, oberoende av hur säkra ni är på att ni vet vad de behöver göra. Detta är extrem arrogans. Endast Fader/Moder/Gud förstår och känner till den väg som en själ har valt att följa och har därför visdomen att erbjuda en kärleksfull knuff eller möjlighet till någon som har svårigheter. Kom också ihåg att ni alla blir oändligt älskade och ärade och att det inte finns några undantag här, för alla har gjort ett personligt val att finnas inkarnerad vid det här ögonblicket i uppvaknandeprocessen, för att kunna få ta del och hjälpa till och det är vad alla gör, fastän det från en mänsklig ståndpunkt förefaller vara extremt osannolikt. Ni känner inte till Guds Sinne.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, October 22nd, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...