Saul via John Smallman, 3 juni, 2017

Saul, 3 juni 2017

Via John Smallman

 

Människans uppvaknande är gudomligt och avsiktligt, därför kommer det med all sannolikhet att uppnås.

Det enda inom illusionen som är konstant, är förändring. Ni vet alla detta, men ni behöver påminna er själva om att förändring är en del av illusionen, en tidsaspekt som är den linjära koefficienten för det illusoriska koncept ni valde att konstruera och upprätthålla. Nu när grunden eller stödet håller på att kollapsa, sker förändringarna mycket snabbare. Och dessa förändringar är särskilt märkbara i relationer, från personliga eller familjära till mellanstatliga.

Förändring är en del av utvecklingen och alla utvecklas, och er utveckling sker helt enkelt längs en andlig väg, även om en stor del av er inte verkar ha något andligt intresse eller någon medvetenhet, förutom kanske att tro att allt andligt är overkligt, resultatet av ett obalanserat känslomässigt behov till följd av en känsla av ensamhet, orimlighet och den rädsla som det ger upphov till.

Dessa behov är faktiskt mycket utbredda bland dem som medvetet försöker följa en andlig väg, och kan mycket väl tyda på de första tecknen på en ökande medvetenhet om att det skulle kunna, och faktiskt finns, mer än den allmänt accepterade tredimensionella materialistiska driften efter mer av allting, som ger människan tillfredsställelse. Och, djupt sovande och drömmande som människan är, så verkar det vettigt. Allt som tycks ge trygghet, säkerhet och tillfredsställelse för individen är uppenbart något som det är värt att anstränga sig för.

Under de senaste decennierna har allt fler av dem som bor i de till synes trygga och bekväma materialistiskt framgångsrika delarna av världen, blivit alltmer medvetna om den enorma kontrasten mellan deras livsstil och de miljarder som lever utan grundläggande behov – rent vatten att dricka och laga mat i, livsmedel, boende, kläder och viktiga sanitära anläggningar. De är uppriktigt bekymrade för den stora klyftan mellan de relativt välbärgade och de fattiga. Klyftan mellan de omåttligt rika och ”resten” är en helt annan sak, eftersom de extremt rika och djupt sovande anser sig själva ha rätt till sina till synes privilegierade liv, i sin egoistiska okunskap om det faktum att de är ännu mer beroende av andra, än andra är av dem. De kommer också att vakna upp.

Denna medvetenhet har lett till en stark önskan och avsikt att ”balansera spelfältet,” så att alla på Jorden behandlas med den heder och respekt som varje skapad varelse har rätt till, just för att de är Guds älskade barn. Den växande medvetenheten är en aspekt av uppvakningsprocessen, i vilken varje enskild varelse har en roll att spela, en uppgift att slutföra. Det är också mycket tydligt att ett stort antal människor absolut inte har något minne av sina löften om deras individuella engagemang för att hjälpa till i mänsklighetens uppvakningsprocess.

Det var också mycket tydligt i de andliga världarna att många, efter ankomsten till Jorden som människor, inte hade något minne av de löften de gav innan de inkarnerade på Jorden. Och det är därför som det finns så många inkarnerade på Jorden just nu. Eftersom det för närvarande finns så enormt många inkarnerade, finns det absolut ingen möjlighet att uppvakningsprocessen inte utvecklas som den var gudomligt planerad och föreskriven. Ni kan, med er mänskliga terminologi, säga att den gudomliga planen för ert uppvaknande har en överdriven åtgärd. Det är på grund av att det är ett enormt antal av er som är involverade, och därför kan det absolut inte misslyckas, eftersom tillräckligt många av er kommer att minnas era uppdrag och kommer att leverera som ni lovat.

När vi, i de andliga världarna, fortsätter att berätta för er direkt, och genom de många kanaler som vi till fullo hedrar och respekterar, är mänsklighetens uppvaknande gudomligt beslutat och kommer därför att uppnås. Det har redan uppnåtts, men på grund av er trångsynta syn på livet, fokuserat som det för det mesta är på illusionen och de spel som ni fortsätter att spela där, ser ni inte den stora bilden, den Gudomliga Bilden, där alla lever i glädje, frid och harmoni som Ett med varandra och med Gud. Det är det tillstånd som ni alla skapades i, och det tillståndet har ALDRIG förändrats och ni har aldrig lämnat det!

Det som sker över hela världen är den snabbt växande insikten om att det troligen inte finns något sådant som separation. Ja, ni är individer i separata kroppar, men ett stort antal av er håller på att bli medvetna om att allt är intimt sammankopplat och oskiljaktigt. Därför påverkat allt ni tänker, säger eller gör alla andra, även om ni som människor faktiskt inte kan förstå att det händer.

Gud är oändligt vis, medkännande och kärleksfull. Han är allvetande för att Han ÄR. Och Han skapade er till sin Avbild. När ni utformade och konstruerade illusionen, där ni lever som små och i grunden obetydliga individer, hade ni alla Hans förmågor och talanger, ni bara valde att använda dem på ett extremt annorlunda och kärlekslöst sätt.

Ni valde separation som en livsstil, som ett sätt att bevisa att ni var oberoende av och inte hade något behov av er Källa. Att leva som separata och avskilda varelser är inte bara opraktiskt, det är omöjligt och extremt smärtsamt, vilket ni nu håller på att bli intensivt medvetna om.

Livet är verkligen en glädjefylld upplevelse, såvida ni inte väljer att det ska vara annorlunda. Det handlar inte om att klandra de av er som inte är tillfreds med livet – den stora majoriteten av mänskligheten – det handlar om att påminna er om att ni har er fria vilja, eftersom Kärlek, Gud inte bestraffar eller kontrollerar. Därför är era val, även om ni är omedvetna om eller förnekar möjligheten att ni kunde ha gjort val som skulle orsaka er så mycket smärta och lidande, aldrig för evigt. Att vakna är att inse att ni är fria och att livet, existensen, er medvetna medvetenhet är er att använda på vilket sätt ni vill.

Sanningen i det här verkar inte rimligt alls när ni befinner er i situationer eller relationer som är mycket smärtsamma och från vilka det inte finns någon självklar väg ut. Men vitsen med en väg ut är det ögonblick då ni väljer att engagera er med Kärlek fullt ut. När ni gör er av med rädslan och allt som uppstår genom den, förlorar den sin makt över er, makt som den aldrig hade. Ni valde bara att vara maktlösa, det vill säga fulla av rädsla.

Hela konceptet med gudomligt ingripande i era liv, en gud som dömer och bestraffar er för era förseelser, är ett rent mänskligt påfund. Ni skapades som perfekta människor och det är oföränderligt. Men som människor i illusionen som spelade ett spel av separation, otillräcklighet och värdelöshet, behövde ni en domare som dömde er. Ni var emotionellt och psykologiskt oförmögna att acceptera er egen negativa bedömning om ert val att separera från Källan och den intensiva och pågående smärta som det valet gav, så ni uppfann ett system av belöningar och straff.

Därefter byggde ni en samhällelig maktstruktur eller hierarki, i vilken var och en anpassades i överenstämmelse med hans popularitet eller slughet, med möjlighet att klättra i det system som var tillgängligt, men det var endast för några få, medan resten måste acceptera sina underordnade placeringar, och uppföra sig så som utfärdades av de myndighetspersoner som systemet erkände och stöttade.

Tanken var att utplåna all känsla av självständighet, och det har fungerat extremt bra. Även de som befinner sig på de högsta posterna i systemet, lever i rädsla för degradering eller till och med total utfrysning. Ni ser det här hända över hela världen när personer i maktpositioner kriminaliseras för korrupta aktiviteter, som i allmänhet inte skiljer sig från de aktiviteter som de som fördömer dem sysslar med.

Det här uppenbarligen ett vansinnigt sätt att leva, och nu äntligen, efter eoner av smärta och lidande, tillåter sig människor att bli medvetna om detta. Det är er uppvakningsprocess. Inledningsvis kommer det att finnas starka drivkrafter för att få de som betraktas som ansvariga inför rätta och straffas, vilket har pågått i eoner. Vad som händer nu är den växande medvetenheten om att dessa gamla idéer helt enkelt inte fungerar, samt medvetenheten om att alla är ansvariga för denna pågående galenskap.

För att gå framåt, i stället för att döma och straffa, är en öppen, ärlig och tydlig kommunikation nödvändig, vilket först leder till förståelse för dessa vansinnigheter, och sedan till försoning och slutligen till förlåtelse. I illusionen har alla syndat, alla är syndare, och när det är accepterat kan ett helande ske. För det finns ingen synd och inga syndare, det är en del av den mardröm ni har levt i. Det finns bara Kärlek och det är den som är Verkligheten.

I grund och botten har ni, det mänskliga kollektivet, gjort ert val och bestämt er för att sluta spela de spel som representerar illusionen, spel som kräver svek och våldsam konkurrens och som alltid leder till ytterligare smärta och lidande, vilket avhåller er från er sanna natur, Kärlek. Rädslan är stark och måste erkännas och släppas. Om ni väljer att engagera er med Kärlek är det möjligt.

Det är bara det kollektiva valet att inte vara kärleksfulla, som har hållit er till synes instängda i mardrömmen. Som människor vill ni alla bli älskade, men på grund av era val att uppleva separationen känner ni er, djupt inom er själva, oälskade och ni använder otroliga mängder energi för att leta efter Kärlek från någon annan ”där ute”, där ni inte kommer att hitta den, eftersom det inte finns något ”där ute.”

Jag vill därför än en gång påminna er om att ta en paus varje dag och gå till ert inre, till djupet av er varelse, och upptäcka den Kärlek som finns där och väntar på att ni ska acceptera Den. Ni är alla oändligt älskade i varje ögonblick av er eviga existens, det enda hindret är er vägran att acceptera er själva totalt och villkorslöst, som Gud gör.

När ni väl har öppnat er i acceptans, kommer ni att befria er själva från attityder och beteenden som på något sätt är kärlekslösa, och ni kommer att se Kärlek i andra, och ni kommer också att bemöta dem med Kärlek. När ni bestämmer er för det här nya sättet att vara, kommer ni att upptäcka att ni har färre och färre orsaker att avfärda eller döma andra, eftersom ni hos dem känner igen den smärta och det lidande ni själva gick igenom, innan ni valde att anpassa er till er sanna natur.

Var Kärlek, ge Kärlek och öppna er för att ta emot den Kärlek som är ert gudomliga arv.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...