St Germain via Sharon Stewart, 1 april 2021

 

St Germain via Sharon Stewart

den 1 april 2021

”Att lära sig Lydnad”

 

Jag: St Germain, jag läste i en bok som publicerades om ”De Uppstigna Mästarnas Föredrag”, att du sade att lydnad är det första som man måste lära sig. Jag skulle vilja att du vänligen förklarar detta, för när du säger lydnad, så ryser jag.

St G: Hej Sharon, jag är St Germain, till ditt förfogande. Jag skulle vara mycket tacksam att få besvara din fråga gällande lydnad. Naturligtvis måste jag säga att den ni måste lyda är Gud, för i er lydnad inför Gud, så är ni fria.

Jag: Det verkar låta som en motsägelsefullhet.

St G: Låt mig då förklara detta ytterligare. Ni alla är aspekter av Gud. Ni alla är en del av Gud. På samma sätt som er kropp består av celler som var och en antingen har en individuell eller kollektiv funktion, så är ni alla en del av Guds kropp, som omfattar helheten.

Vad gäller lydnad, så får jag föreslå att detta ord till sin betydelse har blivit oanpassningsbart efter att er frekvens sänktes för inte så länge sedan.

En gång betydde lydnad helt enkelt att ställa sig i linje med, att återspegla egenskaperna av, att välja att vara såsom den som ni lydde. Det innebar sympati, en harmonisering med Den som är Gud.

Er nuvarande förståelse av ordet ”lyda” är att tillåta att ni själv underkastar er andra. Detta har typiskt en negativ bi-betydelse och lydnad sker nu ofta i ett tillstånd av rädsla. Som Ivo har sagt, så har flera av era ord förvridits i sin betydelse eftersom er tolkning av dem härstammar från ett rädslobaserat tillstånd. Ni tar exemplet av ordet ”respekt” som en gång i tiden betydde beundran för någon, men som nu innebär att ni inte får bedra den person som ni respekterar. Så som i respektlöshet. Så betydelsen av detta ord har förändrats i och med att er kollektiva frekvens sjunker.

Detsamma gällde för lydnad.

Gud dominerar inte. Gud använder sig inte av rädsla för att skrämma er till underkastelse. Ifall ni älskar en Gud som gör detta, så älskar ni inte Gud.

Att lyda Gud på det sätt som jag hade menat var helt enkelt att lära er reglerna med vilka Gud utövar herraväldet över Sig själv och ni är en del av detta Själv. Gud har vissa egenskaper och det är ert uppdrag att ställa er i linje med dessa egenskaper. När ni gör det, så känner ni er själva alltmer och ni känner Gud alltmer.

I och med att er frekvens höjs genom de högre medvetandetillstånden, så känner ni också alltmer intensivt innebörden av de ord som i era lägre tillstånd hade en lägre betydelse.

Så när jag säger att ni måste lyda, så innebär detta att ni måste lära känna Gud, för när ni gör det, så är ni fria att vara helheten av vilka ni är. Det är rätt enkelt.

Javisst, inse att flera av era ord till och med under det senaste århundradet har förändrats, till att anta fler negativa innebörder. Lägg till detta det antal ord som har försvunnit från ert lexikon och ni får en anledning till oro. Ord är vad man använder för att ge uttryck för sin frekvens i det fysiska tillståndet. Med ett mindre lexikon blir era uttryck färre och er frustration börjar torna upp sig.

Ni befinner er nu på en mycket låg punkt i denna process. Det finns så mycket emotionellt som har tryckts ner, vilket finns lagrat och som kommer ut vid vilket tillfälle som helst som dyker upp. Sålunda har ni era incidenter med ilska på vägarna.

Så många av er generas av era tankar och emotioner, men ni inser inte att ni är långt större än dessa tankar och emotioner och att de är en pytteliten del av ert totala uttryck. Vänd er inåt för att finna er själv och för att få se den dynamiska energivarelse som ni är. Förena er med den del av er själv som inte kräver ord för att uttrycka sig själv och förstå att ert liv på Jorden endast är en fraktion av er egen helhet, så kommer ni att förstå storheten gällande vilka ni är.

Jag: Tack, St Germain. Att vända sig inåt är jättebra, och ja, det sker utan ord.

St Germain: Det gör det, men en sådan underbar färd! Jag står alltid till er tjänst och för idag säger jag adjö till er!

 

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...