Trädens Medvetenhet via Natalie Glasson, 24:e november 2017

Trädens Medvetenhet via Natalie Glasson,

24:e november 2017

 

 

 

Uppstigning genom att Skapa tillsammans med Träden, genom Trädens Medvetenhet

24:e november 2017

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 24:e november 2017 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Vi omsluter er med vår energi och välkomnar er i vårt medvetenhet; vi är den kollektiva energin hos trädvarelserna/andarna. Vi vill välkomna er in i vårt ljus, så att ni kan förstå vår föresats nu under uppstigningen, hur vi tjänar Moder Jord och hur vi kan skapa tillsammans med er, för att stödja ett djupare uppvaknande hos alla. Vi, Trädmedvetandet vill ge er vägledning för hur ni får tillgång till vår energi, och varför det är viktigt nu.

Som fysiska träd på Jorden, representerar vi en länk mellan de inre planen och Moder Jord. Vårt syfte är att förankra den gudomliga energin i Jorden, så att Moder Jord och alla som befolkar henne kan bli vitaliserade av Skaparens ljus. Vi är healare av marken och rensar de områden där vi fysiskt är rotade, från negativa och begränsande energier. Vårt syfte är att se till att Moder Jord förblir ansluten till energin av Skaparens gudomliga flöde. Vi har en direkt koppling till de inre planen genom utstrålningen från kärnan i vårt väsen, till Jorden och hennes invånare. Vi har en fontän av andlig kunskap och förståelse, som vi är öppna för att dela med er, när ni ansluter till vår energi.

 

Healing och Assistans till Blockerade Träd

Vissa träd sover; de förankrar bara lite ljus i Jorden, och det beror oftast på att de vuxit i ett område där mycket negativitet har skapats. Träden tar på sig den negativa energin med sikte på att omvandla, för att återfå Skaparens ljus. Men ibland är den negativa energin för tät, och det slutar ofta med att träden tar till sig en energi som de inte kan transformera. Det är då träden verkar somna, och mycket lite energi cirkulerar och utstrålas från kärnan. Ibland kan trädets fysiska hälsa bli lidande, men inte alltid. För er som tycker om att koppla ihop er med energin och kärnans vibrationer från ett träd, ber vi bli medvetna om detta. Om ni stöter på ett träd som har ett väldigt litet energiflöde, och inte svarar på era hälsningar, så behöver det trädet er hjälp. Den negativa energin i dess omgivning dränerar det, det blir överbelastat och oförmöget att uppnå sitt syfte.

Under dessa omständigheter ber vi er kalla på en valfri energi, och ladda ner ljus i trädet. Omge trädet eller träden med en ljusbubbla, och vägled med er intention ljuset genom grenarna och löven om det finns några, och genom rötterna tills dess energin har samlas i stammen på trädet eller träden. Be sedan trädet att åter börja andas, och låt det återigen börja skapa ett eget flöde av energi, genom att ni helt enkelt har en vision av trädet omgivet av ljus. Ni kommer så småningom att märka, att det kommer att översvämmas av energi då trädet börjar healas och återställa sin existens, och förvandlas framför era ögon. Trädet kommer också att börja återställas, rensa och omvandla sin omgivning som ursprungligen orsakade att trädets energi stängdes ner. Vi ber er vara till tjänst för oss på detta sätt.

 

Trädens Förenade Medvetenhet

Alla fysiska träd på jorden är kopplade till trädmedvetandet, som är en aspekt och ett uttryck för Skaparen. Träd skapar ett nätverk och ett nät av ljus över hela Jorden. När ett träd har stängt ner sig och drar sig tillbaka på grund av att det är nedtyngt av den negativa energi som finns i dess omgivning, så påverkar detta nätverket som orsakar en blockering i flödet av Trädets Medvetenhet, och begränsar möjligheten för att alla träd att kunna ansluta och kommunicera med varandra.

Det förenade trädmedvetandet kan nås genom att ansluta med träden på Jorden, eller genom anslutningen med vår energi i de inre planen. När en anslutning görs kan ni få tillgång till vår visdom, ladda ner vår kunskap och vårt perspektiv på Jorden och uppstigningen. Vi påminner er om trädens förenade medvetenhet, eftersom det är en viktig energi för att kunna stödja mänskligheten av att komma åt deras eget förenade medvetande. Vi träd, syntetiseras och kopplas till varandra, och även om vi på Jorden syns som enstaka fysiska varelser, så är vi ett. Ju fler träd ni ansluter med, desto mer kommer ni att förstå att varje träd kan uttrycka sig på sitt eget sätt och verkar ha en egen karaktär. Fast ni kommer att förstå att ni ansluter med samma energi, medvetenhet och sanning. Ni kanske också kommer att förstå att vi har samma uppdrag, syfte och skäl för att vara på Jorden. Det är exakt detsamma som för mänskligheten. Ni är alla av samma energi men med olika uttryck; ni har enhetlig medvetenhet, enhetliga syften och anledningar för att vara på Jorden. Ni mottar alla samma energi och visdom. Ni är här för att stödja varandra, genom att ge och ta emot stöd. Kan ni föreställa er att er ultimata anledning och ert skäl för att finnas på Jorden, är detsamma som hos alla andra? Mänskligheten är stark när den ansluter med sin förenade medvetenhet, enighetens energi och eviga anslutning.

 

Upplev Trädens Förenade Medvetenhet

Vi, Trädmedvetenheten, vill be om att ni ansluter till oss, med avsikt att erkänna vår förenade medvetenhet. Ni kan be ett fysiskt träd att hjälpa er med det, eller ansluta till oss energetiskt under meditation. När ni upplever att trädmedvetenheten flödar över och genom er, låt er då uppleva den energin av förening och enighet som finns närvarande. Ni kanske känner igen den som en stark inre kraft, som tar er till ert centrum och utökar er medvetenhet om allt som finns runt om, och inom er. Vårt trädmedvetande kan visa er den stora förbindelsen av alla träd, hur den stöder Moder Jord och allt. Vår största önskan är att vår energi aktiverar er egen förmåga att ansluta till de många och olika nivåerna, av förenad medvetenhet inom er själva. Ni är anslutna och som ett med alla varelser, skapar det många källor av visdom och förståelse, för er att kunna nyttja. Ni kanske kommer till förståelse för er egen relation med trädmedvetenheten, hur lika vi är, delar av samma energi och källa. Det är lätt för er att sammansmälta med oss, och vi med er eftersom vi är kopplade till medvetenheten hos mänskligheten, era själar, själstillhörigheter, de Uppstigna Mästarna, Änglarna och så vidare. När ni blir mer införstådda och får tillgång till den högt värderade energin i enigheten inom er, börjar allt verka vettigt; ni känner er centrerade, jordade och uppfyllda. Vi ber er att beakta enighetens energi som alla upplever, som ett verktyg för att upptäcka er själva och Skaparen mer totalt.

 

Aktivera Diamantens Center

Vid basen av trädets stam och dess rötters början , finns en brunn av energi och en källa av ljus. Detta är livskraften i Trädets Ande, dess essens och kärna. När ett träd låter er få tillgång till sin källa, kommer ni att märka att den är likvärdig med flytande ljus, eller en stor pool av energi. Skönheten är enorm, och visar verkligen den gudomliga Skaparens flöde. Inom denna källa kommer ni att upptäcka mycket. Där finns en djupt rubinröd kristall som har stor kraft. Kristallen är grundläggande för trädet och trädets medvetenhet. Den fungerar som trädets stabilitet, jordning och centrerande energi. Varje träd har en sådan kristall, alla kristaller är sammankopplade och energin flödar genom dem.

Vi, Trädmedvetenheten, vill be er att stödja oss med att aktivera kristallen hos alla träd, med syfte att grunda nya koder och energi, från vår energis renaste vibrationer. Detta för att stödja träden i deras uppdrag på Jorden, samtidigt som de förankrar heliga vibrationer av stabilitet, jordning och centrering till Jorden, och därmed mänskligheten. Vi har vägletts av Skaparen för att utstråla stabilitet, jordning och centrering, så att mänskligheten kan ta till sig och väcka det inom sig själva. Således kommer alla andliga vibrationer att stiga upp, så att mer ljus kan förankras.

”Trädmedvetenhet, jag ber att er energi och ljus av enighet ska strömma igenom min varelse nu.

Jag önskar få tillgång till enigheten i er energi och bli ett med Trädmedvetenheten. Med ert tillstånd ber jag att få bli medveten om de miljoner djupt rubinröda kristallerna som finns i varje fysiskt träd på Jorden. Må dessa kristaller bli ett, som är deras naturliga tillstånd. Jag tar nu emot denna kristall i mitt Hjärtchakra, där jag duschar den med kärlek. Sedan placerar jag den i mitt Rotchakra, och ber er förankra den genom den energi och det ljus ni anser den ska penetreras med, för att kunna skapa den nödvändiga aktiveringen och utstrålningen av stabilitet, jordning och centrering. Min avsikt när jag blivit kopplad till Trädmedvetenheten, är att vårda kristallens egenskaper. Vänligen stöd och vägleda mig, i hur ni vill att jag ska vara till tjänst.”

När ni känner att processen är klar, ge tillbaka kristallen till Trädmedvetenheten och alla träd, och ange er avsikt. Bjud sedan in mänskligheten med en tyst fråga, om att acceptera energin av stabilitet, jordning och centrering liksom de nya energetiska koderna, som nu utstrålas. Ta en stund för att andas in i den energi som utstrålas från alla träd runt om i världen, och ta emot den.

I förening och enighet,

Trädmedvetenheten

 

Read More from the Tree Consciousness

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...