Uttalande av Lagen av Anna von Reitz, maj 26

th-1

Uttalande av Lagen av Anna von Reitz, maj 26

 

Anstiftarna kidnappade människor och tvingade till sig marktillgångar i de Kontinentala (fastlandets) Förenta Staterna med våld, bedrägeri och falskhet till de utländska internationella Havens Jurisdiktion. Våra egna anställda gjorde detta, samtidigt som de fick en lönecheck från oss.

De kan inte hävda att de var “i krig” med oss. De var enbart brottslingar som begick bedrägliga handlingar mot sina välgörare och arbetsgivare. Medlemmarna i “Kongressen” meddelas härmed att de inte representerar de Kontinentala (fastlandets) Förenta Staterna eller folket i de Kontinentala Förenta Staterna

De har inte ockuperat sina lagliga offentliga befattningar utan har i stället agerat genom att ge “liknande namn” till företagets befattningar, både på “federala” och “statliga” nivåer. De har inga som helst officiella rättigheter och inga giltiga avtal som förpliktar någon Amerikansk Stats Medborgare att lyda någon lag, kod, fördrag, förordning eller annan lagstiftning som lanserats som en Handling av “Kongressen” och har inte rätt att ockupera offentliga ämbeten och underlåta att agera som ansvariga förvaltningstjänstemän.

Medlemmarna i “Kongressen” meddelas vidare att de, och företagen de företräder, inte har Lagliga kontrakt med enskilda Amerikanska Statsmedborgare, födda i landen i de Kontinentala Förenta Staterna, och att alla anspråk, licenser, titlar och åtaganden mot människorna som lever där och deras tillgångar i landet, är ogiltiga från första början, på grund av bedrägligt förfarande, så långt tillbaka som i april 1862.
Medlemmarna i “Kongressen” har dessutom meddelats, att det som de nu instiftar och driver, har de ingen officiell bestämmanderätt över, avseende de Kontinentala Förenta Staterna, och får endast använda makten inom sina företagsenheter, så länge de handlar på rätt sätt och inom sina ramar, så att säga, för den myndighet som organiserar deras faktiska anställda, fastställer standarder för uppföranden inom sina egna bolag, och utför de uppgifter som föreskrivs av deras stadgar och lagliga kommersiella kontrakt.

Ledarna för medlemskapen i de Federala “Staterna” meddelas på liknande sätt och placeras under Allmänna Pantbrev (Public Lien), för att kunna få bort alla skenbara rättigheter och pantbrev, som registrerats under bedrägliga förhållanden, på de Kontinentala Förenta Staternas tillgångar.

The Joint Chiefs of Staff har meddelats, att de är skyldiga enligt Genèvekonventionens protokoll från 1949, samt Konstitutionen för Amerikas Förenta Stater, att hjälpa och stödja den civila befolkningen i de Kontinentala Förenta Staterna, och att skydda den civila befolkningen och dess tillgångar till varje pris, och att åtala dem som villigt brutit mot Del II, Paragraf 3, i Genèvekonventionens protokoll, för att försöka ändra födslorätten vid medborgarskap och nationalitet hos Amerikanska Statens Medborgare, i de Kontinentala Förenta Staterna, med bedrägeri, våld, och tvång.

The Joint Chiefs är också skyldiga att återlämna all civil egendom, intakt och oinskränkt, till de rättmätiga civila ägarna, och ta bort skenet av lagliga rättigheter och falska pantbrev om arbete och privata fastighetstillgångar hos Amerikanska Statsmedborgare, som rättmätigt tillhör landets jurisdiktion av de Kontinentala Förenta Staterna.

Joint Chiefs är tydligt meddelad att inget kommersiellt bolag på jorden, har laglig rätt att förklara krig och att de aktioner som bedrivs av den “Kongressen” och “Presidenten” endast är åtgärder som privata bolag utför, som är engagerade polisiär- och legosoldatverksamhet, och de måste granskas noga för att överensstämma med internationell militär lag, och med hänsyn till den faktiska Konstitutionen för Amerikas Förenta Stater och medborgarna i de Kontinentala Förenta Staterna.

President Barack Obama är härmed Meddelad att han bara är en verkställande tjänsteman för ett privat, och till största delen utlandsägt vinstdrivande statligt Servicebolag, inte en Statschef, och är inte berättigad att representera folket i de Kontinentala Förenta Staterna, och har inte befogenhet att ålägga dem militära aktioner eller ingå affärsavtal. Varje försök av Barack Obama eller medlemmar i “Kongressen” att attackera Amerikanska Statens medborgare med kommersiella legosoldater (NHS, BATF, NSA, FEMA, CIA, DIA, IRS, etc.) kommer omedelbart att åtföljas av gripandet av de ansvariga.

Finansministern och den FEDERALA SKATTEMYNDIGHETEN är under Pantbrev och nu krävs frigörandet av allmänhetens alla civila förtroendekonton och tillgängliggöra hela återstoden av National Credit (ett belopp som motsvarar Riksskulden, plus tillägg och räntor) för användning och placering av enskilda Amerikaner, utan restriktioner, ursäkter, eller ytterligare förvirringar.

Detta Offentliga Uttalande fastställer en oåterkallelig pant på tillgångarna av det Amerikanska Finansdepartementet och den Internationella Valutafonden (IMF) inkluderat samtliga dotterbolag och efterträdare i före detta Federal Reserve System och alla Federala Statliga franchiseföretag.

Generalsekreteraren och Generalsekreteraren för FN är båda Underrättade och har Delgivits Rättvisa Varningar, men Lägg märke till att FEDERAL RESERVE och FÖRENTA STATERNA AV AMERIKA, är två bolag som nyligen organiserats under överinseende av FN:s City State, av FN, INC. men har redan Överträtt sina Rättigheter, genom agerandet med kriminella syndikat, vid stranden till de Kontinentala Förenta Staterna, och försöker medvetet lura invånarna som bor i dessa fredliga Stater, att utöva olaglig kontroll över medborgarna och deras tillgångar.

De Nordamerikanska Vattnen och Power Alliance är under allmänt Pantbrev och identifieras härigenom som mottagare av den snattade krediten, som var till de Kontinentala Förenta Staterna och Befolkningen där, och man begär nu att alla enskilda Kapitalkreditkonton ska låsas upp för användning av den Amerikanska Statens Medborgare, som systematiskt bedragits och skuldsatts, vilket utgjorde fastställandet av dessa kreditkonton i deras “NAMN”, men finns kvar under kontroll av lokala allmännyttiga företag och NAWP.

Alla bedrägliga konvertibla skuldebrev, till följd av det semantiska bedrägeriet och missbruket av bedrägligt liknande namn, som getts till människor och legala fiktionsenheter erkänns här som förskingring av krediter, uppsåtlig identitetsstöld, piratverksamhet på land, valutamanipulation, förhindrandet av konkurs och olaglig handel orsakad av personer som upprätthåller processer för förövarna genom dessa system, vare sig de är utländska eller inhemska.

Kontinentala Förenta Staterna förbehåller sig rätten att utföra åtal mot alla juridiska fiktionsenheter för levande människors rättigheter, med rätt att ogiltigförklara alla befintliga kontrakt, alla skenbara lagliga rättigheter, alla åtgärder inom villkoren för semantiskt bedrägeri eller konstruktivt bedrägeri vid alla egennyttiga påståenden om “utländsk immunitet”, alla begränsningar av handeln eller de Naturliga rättigheterna för medborgarna i de Kontinentala Förenta Staterna, och alla intrång i dess jurisdiktion.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

https://mainerepublicemailalert.com

http://www.annavonreitz.com/anna210.jpg

https://mainerepublicemailalert.com/2016/05/26/declaration-of-law-by-judge-anna-von-reitz/

 

 

You may also like...