Vår Galaktiska familj, via Suzanne Lie, 17:e januari 2017

Vår Galaktiska familj, via Sue Lie, 17:e januari 2017

ATT LÄSA LJUSETS SPRÅK

Vår Galaktiska Familj – Genom Sue Lie

2017, Året med Ljusets Språk

 

Nu är det dags att komma ihåg att ni är Skaparna av er verklighet. Nu är det dags att släppa ALL utsatthet, självömkan, konkurrens, och makt över SAMTLIGA personer, platser eller saker.

2017, är det År ni frivilligt valt att komma ihåg ert SJÄLV, eller missa bussen. Vissa vet inte ens att det finns en “buss” medan andra inte vill hoppa på “bussen”, även om ni stannar, öppnar dörren och väntar på dem.

2017, är ett År av Beslut

När ni inser hur mycket kraft för manifestation ni har i denna frekvens av verkligheten, måste ni växa upp MYCKET snabbt, för att möta och uppfylla ert stora ansvar. 3D är inte längre en testkörning, för upplevelse av fysisk manifestation. 3D blir det när, då ni minns vem, vad och var ni brukade vara.

2017 är Året med att Minnas ert SJÄLV

Det är det året ni har möjlighet att minnas, hur ni kan VARA och vilka ni ÄR!

Det är också det år då ni måste ha tillräckligt med kurage, för att VARA de ni ÄR!

Med andra ord, 2017 är det år, då ni slutligen tillåter er att älska ER SJÄLVA Ovillkorligt.

Före detta NU, var kärleken fortfarande befläckad med villkoren från polaritet och separation.

2017 är det år, då ni börjar minnas att NI ÄR HÄR NU!!

Med andra ord, är 2017 det år då ni kommer att röra er in till det ständigt närvarande NU, av den femte dimensionen och bortom. Vad betyder det “ständigt närvarande NU”? Ni vet förmodligen inte det! 2017, är det år då ni MINNS NU!

2017 är året med att Minnas Ljusets Språk

Perceptionen av Ljusets Språk, börjar genom att minnas er inneboende förmåga att uppfatta energifält. Kom ihåg att all verklighet faktiskt är mönster av energi som tillfälligt samverkar för att skapa NUET i varje givet ögonblick.

Dessa mönster av energi är multidimensionella. En del av dessa mönster skapas till att börja med inom den tredje dimensionen, och kan eventuellt ta sig upp till de högre frekvenserna av verkligheten.

Å andra sidan, “uppstiger” en del av dessa energimönster, vilket då innebär att energin verkar ha uppstått i tredimensionella fysiska världen, och sedan “klättrade eller flödade” till i de högre dimensionerna av verkligheten.

Dessa uppstigande mönster av energi, ansluter med de “fallande” energimönstren som uppstår i de högsta frekvenserna av verkligheten, och har hittat sin väg in i den fysiska verkligheten. När ett uppstigande energimönster möter ett fallande energimönster, sker något mycket speciellt.

Det uppstigande mönstret sammansmälter med det nedåtgående mönstret, skapas en tvåvägskrets, som en rulltrappa i en affär, där man kan välja att ta “rulltrappan” upp, och samtidigt observera “rulltrappan” som går ner. Detta synsätt fungerar även omvänt, eftersom de som åker rulltrappan ner, kan observera de som åker uppåt.

När uppstigande och nedåtgående mönster samverkar, förvandlas den “tid” det tar att gå uppåt eller neråt till NU, genom det simultana nedgåendet och uppstigandet. Det är den simultana sammankopplingen av de uppåtstigande och nedåtgående energifälten, som kortsluter er vanliga verklighetsuppfattning.

Innan ni “lurade” er 3D-hjärna att simultant uppfatta “motsatta realiteter,” kunde ni bara uppfatta er tredimensionella “tid/rum”-verklighet. ELLER, så kan ni meditera och blunda för att uppfatta de nya, högre dimensionella energifälten, som hjälper er att expandera ert medvetande.

Det är blandningen av de uppåtstigande och nedåtgående energifälten, de simultana perceptionerna av de tredimensionella och multidimensionella perceptionerna av verkligheten, som expanderar er perception i det femdimensionella energifältet av “Här/Nu.”

Kom ihåg att tid och rum, är illusioner av den tredje dimensionen. Dessa illusioner baseras på medvetandetillståndet, och det ni gör när ni har er tredimensionella upplevelse.

Eftersom era tredimensionella perceptioner är baserade på tid och rum, kommer de att upplevas som om de är utanför ert rum, och de kommer att verka finnas i de perceptuella fälten, endast under en viss “tid.”

Å andra sidan, finns det många femdimensionella, tidlösa händelser, som är, och har varit inom NU, som ni varit omedvetna om. Ni är omedvetna om det, eftersom era medvetna perceptioner är låsta i tre/fyrdimensionell tid.

Det är bara via era femdimensionella sinnesintryck, som ni kan uppfatta en tidlös händelse som existerar oändligt. Men ni kan plötsligt “få en skymt” av den femte dimensionen, med era tre/ fyrdimensionella känseldetektorer, och ni kommer sannolikt att se det som en kortvarig händelse.

Det är därför som ni just NU inte uppfattar vågorna av högre ljus, som kommer in i Gaias atmosfär, utan just NU minns ni bara att ni haft en femdimensionell perception.

Tidsbundna, tredimensionella perceptioner, lagras lätt i er tredimensionella hjärna. Och de behöver återgå till högre dimensionellt medvetande, innan er femdimensionella tidlösa perception slutligen kan komma online i kretsarna hos er primära tredimensionella hjärna.

Eftersom 97% av er hjärna alltid fanns där, men var offline från ert 3D-medvetande, kunde ni bara uppfatta 3% av det som var aktiverat i era hjärnor och i ert DNA, av det tredimensionella energifältet.

Det ni nu börjar uppfatta som den femdimensionella Nya Jorden, har alltid varit Gaias frekvens, precis som med ert osynliga, femdimensionella Ljus, alltid har varit en frekvens i er mänskliga jordfarkost.

Inom detta NU, utökar fler av er sina dagliga medvetanden till att omfatta femdimensionella perceptioner. Det är av detta skäl, som det kommer fler och fler rapporter om femdimensionella Rymdskepp, liksom andra femdimensionella perceptioner.

Anledningen till att termen “uppvaknande”, så ofta förknippas med begreppet “uppstigning”, är att ni alltid haft en medfödd femdimensionell Ljuskropp, och Gaia har alltid varit en femdimensionell Ljusplanet.

Precis som att ugnen kan värmas till 300 grader, men kanske aldrig använt den höga värmen, så har er kropp och er planet alltid haft en “femdimensionell knapp”, men bara de Uppstigna Mästarna har lärt sig att använda den. Eftersom det femdimensionella och Ljuset bortom, tränger in ert Kronchakra, aktiveras minnet av era femdimensionella önskningar och perceptioner.

Sedan, när det Högre Ljuset stannar i den Tredje Ventrikeln i hjärnan, kallar den på den “omedvetna informationen”, som ni lagrat i kroppens energifält, som då börjar ta sig ner till Kärnan av Gaia, för att bli totalt jordad.

När det Högre Ljuset är helt jordat, kan det återgå till ert första Chakra och resa upp genom ryggraden, chakra efter chakra, för att sammansmälta med det pågående energifältet som ständigt flödar in i ert Kronchakra.

Sedan, när er tredimensionella kropp är helt förankrad i kärnan av Gaia, och alla högre dimensionella enheter för omvandling, som lagras i vart och ett av era chakran, då aktiveras er femdimensionella Självs Ljuskropp, som börjar vakna i er tre/fyrdimensionella jordfarkost.

Inom det NU kommer ni att bli öppna portaler för det Högre Ljuset, som då kan flöda genom er farkost och jordas i kärnan av Gaia. När väl det högre dimensionella/frekvensiella Ljuset är jordat, kommer det att “koppla på” er förmåga att förstå, och kunna projicera Ljusmeddelanden ut till er verklighet.

Då fler och fler mänskliga Portaler jordas, och projicerar Ljusmeddelanden från de högre frekvenserna av ljus i er verklighet, kommer baslinjens “medvetandetillstånd” att höjas för hela mänskligheten, som är redo att ta emot det.

Tyvärr finns det fortfarande många människor som inte kan acceptera Högre Ljusmeddelanden, eftersom de inte kan släppa sin böjelse för det tredimensionella, och/eller så har de ännu inte slutfört Gaias tredimensionella läror om att “energi ut ger lika energi tillbaka” och/eller transmuterar Separation till Enigheten.

Därför uppmanar vi alla våra uppstigande varelser, att hjälpa dem som ännu inte kunnat uppfatta och acceptera meddelanden från Högre Ljus. Inte bara att ni skulle hjälpa en medmänniska, ni skulle också vara till stor hjälp för Gaia.

Kom ihåg de tredimensionella lärorna av: “Illusionen av separation”, “valet av makt över andra versus kraft inom” och “läran om att erkänna och transmutera tredimensionella illusioner till femdimensionella sanningar”.

Tiden är också en illusion av den tredje dimensionen, liksom “makt över andra.” I själva verket, existerar inte “makt över” i den femte dimensionen, utan den förvandlas till “kraft inom.” När man känner sin egen “kraft inom” finns det ingen önskan eller avsikt om att ha “makt över” andra.

Makt över andra, är en av de många tredimensionella snedvridningarna av ett femdimensionellt koncept. Först när ni började läsa, kunde ni lätt missa innehållet i hela historien, för att ni lärde er genom att läsa alla ord.

På samma sätt, först, när ni börjar uppfatta de femdimensionella frekvenserna av verkligheten, kan ni bara fokusera på en del av hela upplevelsen.

När ni lärde er att gå och prata, tog ni ett steg och sa ett ord i taget. Därför, när ni “lämnar tiden” för att uppleva flödet i den femdimensionella kommunikationen, kan det kännas överväldigande. Därför är det bra att ta steg för steg, så att ni kan jorda era erfarenheter längs vägen.

Kanske känner ni er säkra när ni simmar i en liten pool, men ett enormt hav känns alltför hotfullt. Därför, precis som när ni stannar kvar i det grunda vattnet vid havet, tills ni känner er mer säkra, kan ni komma att stanna på tröskeln till den femte dimensionen, tills ni känner er mer säkra.

Era första erfarenheter av den femdimensionella verkligheten, är bäst att lämna till er “fantasi.” Ert tredimensionella tänkande, har inga ord för att uttrycka era femdimensionella upplevelser. Acceptera därför att ni kan dela er upplevelse, genom att dela tankar och känslor som flödade genom er, när ni befann er i upplevelsen.

Ert medfödda, femdimensionella språk kan INTE delas i separata ord, eller ens i skilda begrepp.

I själva verket, går er femdimensionella kommunikation samman i er varelse, som en vacker bild eller ett minne. Ni kommer att uppleva kommunikationen mer som “förtrolighet!”

Därför vill vi, er Galaktiska Familj, visa något som vår kanal tagit emot som en bild, ritade som en bild, eftersom hon förra sommaren, fick i uppdrag att skriva en kort mening som skulle hjälpa henne att komma ihåg, hur hon skulle “läsa” bilden.

Vi inbjuder er att “läsa” vad bilden säger till er i kommentaren i den här bloggen. På detta sätt kan ni “öva på ert Ljusspråk.” Ni kanske, eller kanske inte, kan få motta samma meddelande som skrevs på bilden.

Då och då, en sida i taget, kommer Suzille sätta upp bilderna, i den ordning som hon illustrerade dem. Längst ned på varje bild finns ett “ord” som hon hört från bilden. Vi ber, att var och en av er placerar de ord NI hör, i kommentarsfältet på bloggen.

På detta sätt kan ni se och förstå, hur var och en av er kan skapa sin egen berättelse, av det som talar till er från sidorna. Alla era “egna” berättelser, kommer att finnas i avsnittet med kommentarer, så att ni kan läsa den “kollektiva” upplevelsen av varje bild.

Kom ihåg att all kommunikation, där någon delar uppfattningen om bilden, är en påminnelse om att ni alla ser samma verklighet, genom olika perspektiv. Sammanslagningen av de “separerade” perspektiven, förbereder er alla för djupare enhetsmedvetande, i den femdimensionella frekvensen av verkligheten.

Jag bestämde att ändra min uppfattning,

för att uppfatta verkligheten ur ett nytt perspektiv.

***

Vi skulle älska om ni vill delta i detta arbete, genom att skriva i kommentarerna vad den här bilden säger till er. Kom ihåg att det inte finns någon uppfattning som är “rätt” eller “fel”. Det finns bara “din” uppfattning. Som vi alla minns, genom att vi litar på våra nya inkommande femdimensionella perceptioner, så kan vi dela dem med andra. Vi går in i en ny frekvens av verkligheten, med ett nytt sätt att kommunicera.

Var och en av oss kommer att se den nya frekvensen av verkligheten, på vårt eget sätt. Således, mycket av det vi behöver för att lära oss ett nytt språk, när vi flyttar till ett annat land, kommer vi att behöva nu, som är ett kollektivt imagistiskt språk, när vi går in i en ny dimension.

Vem kommer att lära oss detta språk?

Vårt eget Högre Själv

Tack,

Sue

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

You may also like...