Vår Galaktiska Familj via Suzanne Lie, 6 mars, 2017

Vår Galaktiska Familj

via Suzanne Lie

6 mars, 2017

Jordens skola för Universell Kunskap

 

Vi, er Galaktiska Familj, önskar sända er mer information om NUET inom er Personliga och Planetariska Uppstigning. Mycket ofta talar den fysiska kroppen om vad hjärnan fruktar att få veta. Hjärnan ska härbärgera all er gamla skuld, era lögner och dolda sanningar. Därför agerar kroppen ofta som en väktare på tröskeln till ert femte-dimensionella medvetande och er femte-dimensionella ande.

Era kroppar vet före er hjärna när ert medvetande utvidgar sig till de högre frekvenserna, så väl som när det kollapsar tillbaka till ert tredje-dimensionella själv och/eller ert tredje-dimensionella medvetande, vilket naturligtvis allting är samma sak.

Ert tredje-dimensionella själv och ert tredje-dimensionella medvetande arbetar i par för att hjälpa er att varsebli och samverka med er tredje-dimensionella värld. Ert tredje-dimensionella medvetande binder er samman med ert tredje-dimensionella själv, och ert tredje-dimensionella själv binder samman ert medvetande med er tredje-dimensionella kropp.

När kroppen känns trygg och sund kan den utvidga sig till sin inneboende femte-dimensionella frekvens, resonans och sitt medvetandetillstånd. Under tiden sjunker den femte dimensionen längre och längre in i all tredje-dimensionell materia. Precis som det finns femte-dimensionell materia inne i Gaias kärna, så finns det femte-dimensionell materia i allt fysiskt liv.

På samma sätt som alla frön bär löftet om nytt liv inne i kärnan av det som ni kanske tror att inte har någon livskraft, så har allt liv på, eller inom Gaias jord, luft, vatten och eter en liten, eller en stor kärna av femte-dimensionell materia.

Med denna kärna, ekar inom varenda molekyl av liv ett inre behov att få fokusera på den femte-dimensionella kärnan inom Gaias Kärnkristaller. Dessa Kärnkristaller befinner sig i kärnan i Gaias Planetariska SJÄLV.

Gaia har omkalibrerat sitt planetariska själv alltsedan Hon en aning föll av sin axel under Atlantis fall. Det som var känt som människor blev reducerade på grund av de många experiment som gjordes med dem under insynen av de mörka under Atlantis tid.

Lyckligtvis håller de mörka nu på att dö bort och flera av deras barn är inte villiga att vistas inom denna mörka dimension. Därför håller Illuminaterna på att dö ut. Det finns naturligtvis ett flertal exempel på makt över andra – härskare, som måste transmuteras inom ert Nu. Ni, mänsklighetens medlemmar under detta ”Nu” i det planetariska skiftet, blir kallade till att hjälpa er Moder Planet, Gaia.

Gaia är en kärleksfull varelse som är havande med sitt femte-dimensionella barn. De mörka är också medvetna om Gaias förmåga att transmutera hennes planetariska själv till en högre frekvens. Hon har övat sig på denna transmutation djupt inom sin kärna längre än vad er 3D-tid skulle kunna räkna, för Gaia har alltid kunnat förnimma sin femte-dimensionella resonans, som har växt till sig inom hennes kärna.

Men på grund av all hjälp från Galakterna, Änglavarelserna och de högre-dimensionella gästerna som nu bor inom Hennes kärna, börjar Gaia känna att hon ”rätar upp sig” i förberedelsen för Sin Planetariska Uppstigning.

NU, vänds sedan länge utdöda ”nycklar” för att öppna upp sedan länge förlorade platser inom Gaias kropp. Precis som er mänskliga kropp, påverkas Gaias kropp till hög grad av de emotioner och tankar som sänds till Henne. Gaias kärnkristaller har laddat ner alla meddelanden och hon håller på översätter alla dessa meddelanden till femte-dimensionellt Ljus-språk.

Det femte-dimensionella Ljus-språkets multi-dimensionella kraft blir impregnerad i Gaias kropp på samma sätt som en tatuering präntas in på en mänsklig kropp. När väl denna impregnering har skapats, behövs det ytterligare att majoriteten av mänskligheten gör förfrågan för att den ska bli aktiverad.

Vänligen tänk på Gaia som en jättestor levande dator. En dator laddar ner filer; samt tolkar, aktiverar och utför vissa kommandon. På samma sätt noteras mänsklighetens förfrågningar och Gaia reagerar slutligen på dem. När denna handling inträffar sker den i enlighet med planetariska behov, snarare än med mänskliga behov.

Hur kan en planet ha tillräckligt medvetande för att förvägra eller acceptera ett kommando? Till och med nu inträffar det ökande episoder som visar att Gaia håller på förändras. Trots allt, hur skulle inte Gaia förändras nu när det femte-dimensionella Ljuset stiger upp från hennes Kärnkristaller, och samtidigt kommer ner från rymdens sfärer bortom Hennes atmosfär?

När denna högre-dimensionella Ljusfrekvens kommer in i Gaias atmosfär, transmuterar den en stor del av föroreningarnas lägre dimensioner. Det förekommer en Alfa, som är begynnelsen av denna process, så väl som en Omega, som är Gaias final. Med andra ord, detta NU är början på det som kommer att utvecklas till Gaias skifte.

De första femte-dimensionella Gamma-Vågorna av ljus kommer till Jorden. Alla de som representerar ”makt över andra” kommer att bli chockade och förvirrade av denna ljusfrekvens. Till en början kan även mänskligheten bli chockad och kan till och med bli skrämd.

Men snart minns man att man endast är tredje-dimensionella jordfarkoster av stoft, vilket man fick höra i de många lögner som man blev matad med. I stället börjar allt fler av mänskligheten inse den Sanning som det Högre Ljuset delar med inom allas dagliga liv.

Lyckligtvis, med hjälp av det medvetna, eller kanske till och med omedvetna, ökande exponeringen för det Högre Ljuset, börjar människorna utvidga sin resonans och sålunda sitt medvetandetillstånd, till de högre fjärde och femte dimensionerna.

Hur sker detta, hör vi er fråga? Detta mirakel har alltid förekommit inom Nuet inom dem som är femte-dimensionella.

Ni behöver inte förändra eller förbättra det som ni fruktar och/eller fördömer. Vänligen släpp i stället taget om mörkret, vilket vanligen är den rädsla som i alla tider har gömt sig i de mörka hörnen inom ert medvetande. När ni släpper taget om dessa urgamla rädslor och frustrationer till det Högre Ljuset, kommer de mörka skuggorna som har samlats inom Gaias aura, på grund av mänsklighetens rädslor och aggressioner, att rensas bort.

Fri från mänsklighetens skadade eller skadande skugga, kommer Gaia att kunna varsebli och acceptera det Högre Ljuset, inte från en sidovinkel i vilken ljuset ger alltför många skuggor för att hon ska kunna se sanningen, utan rakt ner och in uppifrån och bortifrån det.

Det var också ”Steg Ett” i den Stora Planen för att alla illusioner och skuggor skulle bli synliga, så att de som håller på Uppstiger skulle kunna lära sig att göra en åtskillnad mellan det som var Multi-dimensionellt Ljus och Villkorslös Kärlek samt det som var illusion och makt över.

När mänskligheten är redo att varsebli och på ett djupare plan förstå, sanningen om den mängd mörker som fritt har fått omge denna värld, blir de inkallade till aktiv tjänstgöring. De Uppvaknade har under sina många inkarnationer fått lära sig att om man slåss mot de mörka genom att vara mörk, så blir man mörk.

Då har ni förlorat. Ni har då förlorat striden och allra viktigast, ni har förlorat er förbindelse med ert SJÄLV. För att vinna denna ”planetariska tävling” måste man vara Den Enda. Den Enda vi talar om är hela mänsklighetens kollektiva medvetande, så väl som mänsklighetens samtliga livsformer som är förenade till processen som är den Planetariska Uppstigningen.

När mänskligheten väl har förenats inom denna process som är den Planetariska Uppstigningen, blir kraften i denna förenade och kollektiva avsikt absorberad till självaste väven av tid/rum.

Hur sker detta? För att bevara den kraft inombords som till en början lät er ta er en jordfarkost, blir ni kallade till att kombinera detta mod med allt ljus, all kärlek, all fruktan och alla utmaningar som ni någonsin har fått uppleva i era samtliga jordiska inkarnationer, för att ni ska kunna påbörja er fullbordandeprocess.

När ni väl är fullbordade innebär det att ni har balanserat samtliga energifält i era samtliga myriader inkarnationer. ”Att balansera” innebär att ni har släppt taget om polariteterna gällande ”bra vs. dåligt” eller till och med ”du vs. dem” för att kunna upptäcka och genljuda med Den ENDA.

Ni har också lärt er att ”tiden är en illusion inom den tredje/fjärde dimensionen”. Det är när ni har kunnat släppa denna illusion som ni lättare kan kliva in i det femte-dimensionella NUET.

Till sist, kom ihåg att för att kunna ta examen/uppstiga från ”Jordens Skola för Universell Kunskap” så behöver ni ha lärt er/kommit ihåg den Medel-Väg som går emellan för att kunna förena samtliga tredje-dimensionella polariteter.

När ni befinner er emellan alla polariteter, har ni befriats från alla rädslor och allt mörker som ni har fått uppleva under era samtliga inkarnationer. När ni är fria från rädsla och mörker kan ni allt lättare minnas att

NI ÄR LJUS.

Det är då som ni får ta examen från ”Jordens Skola för Universell Kunskap”.

Vad är Universell Kunskap?

När ni förstår och lever ut svaret på denna fråga, kommer ni att uppstiga!

 

STEGEN FÖR ATT SKAPA ETT HÖGRE-DIMENSIONELLT LIV

VARSEBLI att verkligheten redan är manifesterad.

KÄNN hur lycklig du är för att du äntligen har uppnått detta mål, denna gåva OCH detta mål.

TILLÅT detaljerna i denna verklighet att förbli en aning suddiga, så som du varseblir dem i de högre dimensionerna.

RÖR dig genom det kaos som föregår all förändring genom att skapa en Portal av Ljus som lätt kan öppnas framför dig.

SE portalen av Ljus framför dig.

LÄGG MÄRKE TILL hur portalen öppnas för DIG.

FÖRESTÄLL dig att du går in i portalen.

LÄGG MÄRKE TILL dina första tankar och emotioner när du går in genom portalen.

HUR påverkar dessa tankar och känslor din upplevelse?

ACCEPTERA och älska villkorslöst alla dina rädslobaserade och negativa tankar som delar av dig själv.

SÄND din Villkorslösa Kärlek till alla dessa rädslor och negativa tankar.

BEKRÄFTA att du är mycket modig för att du skapar denna nya verklighet.

DELA denna villkorslösa kärlek med ditt jordade Själv.

FÖRSTÅ att denna resa kan bli svår för att du måste blicka djupt in i dig själv.

BLICKA djupt in i dina många aspekter av ditt SJÄLV.

BJUD IN alla aspekter av ditt själv som INTE vill ha denna förändring, för att kommunicera med dig.

OMFAMNA denna kommunikation med kärlek och tålamod.

 

 

Earth’s School of Universal Knowing – Our Galactic Family through Suzanne Lie

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...