Yeshua via Pamela Kribbe, 17 juli 2021

 

Yeshua via Pamela Kribbe

17 juli 2021

Yeshua: Håll Kvar Din Tillit

Jag är Yeshua, er broder. Jag står bredvid er, inte över er. Jag vill röra ert hjärta, den plats där ni känner att ni vet. Jag ber er släppa taget om ert huvud, era tankeprocesser, och vara närvarande här från ert hjärta.

Att göra det är inte längre naturligt för er eftersom ni blivit tränade att vara i världen från ert huvuds perspektiv: att analysera livet, att förstå mentalt, att vara absolut säkra innan ni gör val och tar beslut. Känn för ett ögonblick hur mycket som händer med hjälp av ert huvud då ni agerar och talar med människor i ert dagliga liv och på arbetet. Föreställ er, på ett konkret sätt, hur mycket energi som cirklar runt ert huvud. Se hur aktivt ert sinne är i ert dagliga liv. Det verkar finnas så mycket att göra, att ordna, att organisera; så mycket information och stimuli som bombarderar er, ni kan helt enkelt inte absorbera allt detta, ändå försöker ert huvud hantera alla dessa intryck.

Emellertid, det finns ett annat skäl till att ni inte spontant ser och känner från ert hjärta. Hjärtat är djupt; det har känslomässiga djup och höjder som gör många av er oroliga, som en våg som driver er, men ni vet inte vart. Känslor betraktas som ”skrämmande”, vilken är en uppfattning ni ärvt från er tradition.

Mycket har förändrats över tid, men där finns fortfarande denna rädsla för riktigt djupa känslor. Dock är det bara genom djupa känslor ni kan inträda i själens domän. Själen har inga ”meddelanden” till huvudet. Huvudet och dess tankar är bara nödvändiga när ni interagerar med den yttre världen och det finns saker som måste göras. Men de djupare, underliggande besluten och valen sker faktiskt i andra dimensioner. Själens dimension är direkt ansluten till dimensionen för känslor, det känslomässiga, hjärtat.

Men det krävs beslutsamhet och stor ansträngning att släppa taget om huvudet, för det är en kollektiv börda ni alla bär på. Så jag ber er vända er uppmärksamhet väldigt avsiktligt till området för ert hjärta – för att komma ut ur ert huvud och in i ert hjärta. Känn strömmen av ljus som är närvarande där. Oavsett om ni vet det eller inte, ljuset finns alltid där. Er själ är alltid ansluten till er, även om ni inte är medvetna om det, medan era tankar är upptagna med andra saker. Men ni kan bli medvetna om denna förbindelse genom att regelbundet vända er fulla uppmärksamhet till ert hjärta och hela er kropp. Er kropp är i direkt kontakt med ert känslomässiga välmående. Hur mår ni egentligen? Inte hur ni borde må, eller hur ni tror att ni antas må.

Kroppen är spontan och autentisk. Känn hur er kropp känns i dess helhet. Är den spänd? Släpp då spänningen. Se om stressen kan glida av era muskler. Anslut till Jorden: känslan av den kärleksfulla Modern som stöttar er. Hon tänker inte, men hon vet allt. Känn hennes kärlek till er och vet att ni är välkomna här som hennes barn. Känn era fötter stadigt på Jorden. Låt Jordens energi flöda genom er så ni kan slappna av ännu mer och ni känner er välkomnade av dimensionen för Jordens känslor och av er själ. Jorden och själen hör ihop, men tidigare förmåddes ni tro att det inte är så. Det sades er att Himlen och Jorden är separata; att Jorden är domänen för det inte perfekta: lust, sensualitet, synd; att Himlen är den upphöjda plats där bara kärlek och visdom förhärskar. Men dessa uppfattningar är helt enkelt inte sanna; de är falska, felaktiga uppfattningar.

Himlen vänder sig till Jorden i form av er själ som inkarnerar här genom att gå ned i en kropp av kött och blod – och er himmelska själ gör detta medvetet. Er själ är inte här för att göra bot i någon form, eller som resultat av karma, eller för att omvandla synd. Er själ är här för att bringa ljus till Jorden genom att förbinda Himlen med Jorden, och för att uppleva hur vacker Jorden är: skönheten hos växterna, djuren, människorna. Allting här är fullt av liv som ett resultat av betoningen på tillväxt och uttryck, men allt det har blivit fördömt av er tradition, vilket är en stor tragedi. När ni återvänder till ert hjärta som ert center, navet i ert varande, då återansluter ni Himlen med Jorden, själen med Jorden.

Själens naturliga sätt när den är inkarnerad kan ses som ett sätt för glädje, för jordlig kärlek, för naturligt själv-uttryck, för anslutning till alla andra levande varelser på Jorden i en stor dans. Detta är upphetsande, spännande, kreativt, innovativt. Hela traditionen med kvävande dogmer, regler och disciplin är livsfientlig; den förnekar själva varandet för Jorden och essensen av er själ. Låt den traditionen var något i det förflutna. Stå i er fulla mänsklighet och följ åter ert hjärta. Känn vad som händer i ert hjärta, precis här – precis nu.

Föreställ er att en dansande kvinna är närvarande i ert hjärta. Hon är en budbärare för er själ. Ta en noggrann titt på henne – eller ni kanske inte ser henne tydligt, men istället känner ni henne. Låt henne tala till er. Låt henne berätta vad hon önskar, vad hon tycker om att göra, vad som ger henne en känsla av glädje och lätthet – glädje är tillåtet och bra. Inspiration kommer alltid med en känsla av glädje och lätthet, och dessa är energier som står i strid med överdrivet tänkande.

Nu vil jag säga något om ”själens mörka natt”. Själen inkarnerar på Jorden och kommer in i er som jordlig mänsklig varelse med ett mål: att manifestera sig i materia och därigenom lära känna sig själv bättre, att njuta av sig själv, och att utvecklas och växa. Det är själens naturliga flöde, dess naturliga inriktning. Men i er värld, det samhälle i vilket ni lever, finns det motstående krafter i arbete, sådana som avbryter er själs naturliga flöde. Era naturliga tendenser – vad ni vill göra, vad som känns rätt för er – störs tidigt i er barndom. Nästan alla störs i den naturliga känslan av sig själva och kan inte längre med lätthet upptäcka sanningen i sitt hjärta. Även om det nu sker många förändringar och nya öppningar mot ljuset, så måste ni samtidigt hantera ett tungt arv från det förflutna, det finns fortfarande mycket rädsla och sorgsenhet i människors hjärtan.

Många av er som jag talar till, och som uppskattar mig, är de som hör sitt hjärtas kallelse. De som tydligt känner inombords: ”Jag vill att saker ska vara annorlunda; Jag vill leva i enlighet med min sanning; Jag vill höra ropet från min själ och verkligen leva”. Denna drift, denna medvetenhet, börjar ofta gradvis med något ni läser, eller något någon berättar för er, eller som resultat av någon som inspirerar er. Men, då denna medvetenhet gradvis ökar, aktiveras motstående krafter därför att ni, som jordlig mänsklig varelse, har absorberat den kollektiva energin från det förflutna, och det kan inte vara på något annat sätt. Genom era föräldrar, familj, er utbildning – hela kulturen och dess sätt att tänka – står ni med en fot i en tung förtryckande tradition, som handlar i motsats till sanningen i ert hjärta.

Så snart ni börjar göra plats i ert liv för ert hjärtas rytm, er själs röst, då kommer ni att behöva hantera motstående krafter som säger; ”Gör det inte, det är farligt. Ni kan inte bara undvika allt; ni kan inte bara följa er känslas röst. Var resonabel; ni måste anpassa er mer”. Då uppstår tvivel: rädsla för att bli avvisad, rädsla för brist på pengar; rädsla för att bli förlöjligad, för att bli sedd som tokig. Alla dessa rädslor kommer upp, i större eller mindre grad, när ni kommer i linje med er själ, och detta kan bli en ”själens mörka natt”. Det som händer då är att de motstående krafterna – rädslorna, tvivlen, ensamheten – är så starka att ljuset från er själ, vilken först uppmuntrade er, inte längre kan ses eller kännas.

Samtidigt kan ni inte återgå till det gamla sättet eftersom ni vet att ni inte längre trivs där, och det vetandet gör er djupt olyckliga. Ni kan inte längre återvända till relationer som inte kan skänka er glädje. Ni kan inte längre återgå till ett arbete som inte passar er, eller till en situation eller livsstil där ni dör invärtes. Ändå kan inte ni inte gå framåt på grund av de känslor som griper er. Och detta är den verkliga vändpunkten mot transformation och det är vad detta nuvarande liv handlar om.

Det nya är ännu inte här, själens kraft kan ännu inte tydligt manifestera i ert liv, så ni vacklar, och det kan finnas flera skäl till att detta händer. Det kan vara externa händelser som placerar er i detta ”ingenmansland”, i detta vacuum, men det kan också vara en process inifrån. Ni bär mycket känslor inom er, inte bara från detta liv, utan också från andra liv ni levt på Jorden. Ni har ofta ett ”inre bagage” som vill synas i detta liv för att kunna helas. Vet att det finns så mycket som kommer till ytan i en sådan fas av kris, i en ”själens mörka natt”.

Uppriktigt uppmuntrar jag er att tolerera smärtan, förlusten eller rädslan ni känner. Att vara med den och kvarstå säker på att den passerar, det är ingen slutpunkt; att denna process är nödvändig. När ni befinner er i en mörk period, när all visshet slinker undan, håll kvar er tillit. Ni är ännu inte redo och ni kan ännu inte förstå varför och vart den leder. Dörren till själen står på glänt, men är ännu inte fullt öppen. Jag ber er att, trots detta förlita er på själva livets ljus. Universum, kosmos, är en kärleksfull helhet; det vill inte straffa eller skada er. Det finns ingen fördel i straff eller smärta i sig. Smärta stiger, lidande stiger, därför att ni inte har tillit till en bättre framtid, i det ljus som leder er och vill lysa.

Ni ser ofta med längtan på det förflutna, och när ni är desperata vill ni återvända till tryggheter ni en gång hade, men som inte längre finns. Ni är i sanning på väg mot något nytt, något ni ännu inte vet något om eller känner till. Er själ har lockat er; ert hjärta har låtit er veta att det är bra att resa vägen mot det nya. Emellertid, när ni måste hantera motstående krafter kan det vara mycket paralyserande och skrämmande.

Jag ber er precis att bjuda in ert inre barn att komma till er, den del av er som representerar det spontana och instinktiva. Det är den mest sårbara delen hos er. Det är ett barn på många sätt eftersom det är försvarslöst och oförmöget att ta hand om sig självt i denna värld. Det är fortfarande litet, ändå finns det samtidigt en enorm styrka i det barnet, därför att det kvarstår nära er själ, som ett nyfött barn som är nära den sfär från vilken den kom. Bjud in detta barn att komma med er in i ert hjärta.

Se ert inre barn framför er. Se er själva som detta barn, eller som någon bild som dyker upp. Se om detta barn är rädd för något eller behöver tröst. Kom ihåg att om ni vill prova något nytt, om ni verkligen vill förändra ert liv, att göra det gör er sårbara på ett mycket mänskligt sätt. Och det är mycket mänskligt att inte vilja ge upp det som får er att känna trygghet. Barnet inom er kan känna sig felplacerat och förvirrat, så ge det er hand. Känn den stora styrkan inom er. Ni är förmögna att framskrida på er själs väg, ert ”Jag”, med den jordliga erfarenhet ni erhållit. Detta barn av Jorden är förmöget att följa er själ.

Och om ni känner att förbindelsen med er själ, med källan av visdom i ert liv, gäckar er, kalla då på er egen styrka, på den ni i sanning är. Tro på er själva och underkasta er Jordens och universums krafter. Även om ni har en känsla av att vara ”blinda” och inte kan se vägen framför er, håll i er inre tillförsikt. Gå inte in i ert huvud, för det är inte därifrån som lösningarna kommer. Tankarna genererar mer rädsla, så hitta det där stilla utrymmet i ert hjärta.

Slutligen vill jag bara be alla här vara närvarande i era hjärtans område, och i tysthet. Och känn då att vi befinner oss i ett sammanslaget fält. I ert hjärta vet ni att ni är anslutna till alla andra hjärtan, att det inte finns någon separation. Huvudet separerar, men hjärtat förbinder. Känn fältet av vitt och helande ljus som förbinder oss. Känn tröst och bli sedda; ni är barn av Kosmos. Det ges er generöst att vara er själva, att utveckla och njuta av er själva till fullo. Njut av den ni är!

Tack för er uppmärksamhet.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...