Sananda via Pamela Kribbe, 19:e april 2017

Sananda via Pamela Kribbe, 19:e april 2017

Jeshua via Pamela Kribbe: Livet, Medvetenheten och Arvet från det Forna Egypten

 

Kära vänner, jag är Jeshua. Jag hälsar er alla från Nilens strand! Jag är så glad att vara med er.

Som en familj samlas vi nu och då, på olika ställen och inom olika kulturer. Det finns en gemensam tråd som förenar och vägleder oss. Det är livets och medvetenhetens tråd, som båda försöker manifestera sig bredare och djupare på jorden.

Livet inombords längtar efter medvetenhet. Och medvetenheten inom oss längtar efter livet. Jorden ger oss liv genom våra kroppar och våra känslor. Dessa representerar livet inombords, som en flod som alltid forsar, vild och okontrollerbar ibland, så att det kan kännas som om ni drunknar, osäkra på vad ni är på väg mot.

Livet har frihet i sitt hjärta. Livet vill leva! Att vara vid liv, är ett syfte i sig själv; Ni kanske säger att det är trött på att, ”det yttre livet har friheten i sitt hjärta. Livet vill leva! Att vara vid liv, är ett syfte i sig själv; Ni kanske säger att det är trött på ”yttre omständigheter”. De kan upplevas när man tittar på naturen: fåglarna, bergen, blommorna. Naturen lever intensivt, och när ni bevittnar dess sorglösa överlämning till livets krafter och cykler, kan ni förstå att livets mening inte kan finnas utanför det, utan måste finnas inuti livets upplevelse, i livet självt.

Men, att uppleva livet kräver medvetenhet. Ju mer medvetna och uppmärksamma ni är, desto mer överflödande och fyllt blir livet. Som människor är ni inbjudna att expandera ert medvetande, så att livet kan utvecklas och uttrycka sig, på allt mer kreativa sätt. Medvetenheten ger utrymme och större frihet.

När ni tittar på djuren i naturen, finns det en ren överlevnadsinstinkt hos dem men ändå är de – mer eller mindre – begränsade till sina rikens instinkter, sina djurliv. Ni som människor har också en djurisk natur, men samtidigt finns det något i er – en gnista av ljus och medvetenhet – som ger er möjlighet att överskrida er djuriska natur, och tillägga något.

Detta extra något, är er medvetenhet, som genomtränger livet med mening, riktning och slutligen, kärlek.

Denna medvetenhet är ni; Det är den gudomliga gnistan inom er. Denna gudomliga gnista vill sammansmälta och dansa med livet, med inkarnationen, med kroppens kött och blod. Er ursprungliga gudsgnista har en önskan att uppleva livet till fullo, och absorbera det i alla celler i er kropp, för själva upplevelsens skull. Medvetenheten längtar efter livet, och livet längtar efter medvetenhet. Om ni låter dem dansa tillsammans, kommer ni att känna att ni finner mening och uppfyllelse i ert liv.

Ni tror ofta att ni måste uppnå något speciellt i ert liv, och ni är inriktade på något sorts mål eller något ultimat syfte. Om ni fortfarande är fångade i samhällets sätt, och är ”i världen” mestadels, kanske ni fokuserar på externa mål så som: ett jobb eller en framgångsrik karriär, ett förhållande eller äktenskap, barn, hus. När ni är mer orienterade mot andlighet och den inre världen, kanske ni strävar efter rening, upplysning eller inre balans.

Det senare kan verka som ett mer värdigt mål än det yttre, men även här – i er önskan om upplysning – berör ni inte grundorsaken till varför ni är här. Bakom all er strävan och målorienterade sökning, blir det ofta ett förnekande av livet självt. Ni är här för att uppleva livet – med all otvungenhet – och senare använda er medvetenhet av erfarenheten, som armar som omfamnar livet, och stöder det för att blomma och utvecklas.

Ni kämpar ofta med livet. Medvetenhetens ursprungliga kraft, har för de flesta av er minskat på grund av tankar och analyser, huvudets energi. Ni har känslor, önskningar och passioner, och sedan börjar ni tänka: ”Hur ska jag hantera detta? Är det bra eller dåligt? Hur kan jag greppa det, kontrollera det, ändra det? Hur kan jag uppnå mina mål? ”På så sätt blir Livet inuti er – i sin fria och vilda manifestation – avskuret och inskränkt. Det motarbetas, till och med attackeras, av tankarna.

Istället för en ömsesidig dans mellan liv och medvetenhet, uppstår ett gap och de blir separerade inom er. Livet blir inskränkt till (stoppade) känslor och Medvetenheten blir begränsad till tänkandet (ofta: oroande). Detta har hänt praktiskt taget alla: en splittring mellan den tänkande delen av er, som dömer och försöker kontrollera, och den känslomässiga delen, som har ett eget liv och verkligen inte kan bäras av era sinnen. Ni slits sönder. Livet och medvetenheten kan inte komma samman inom er.

På detta sätt kommer ni att uppfatta er själva som bestående av ett ”högre” och ”lägre” själv. Den tänkande delen kan inte hantera era passioner och känslor konstruktivt. Nästan alla religioner på jorden försöker kontrollera eller ”transcendera” den emotionella och den sexuella energin hos människorna, vilket skadar den levande källan för kreativitet och inspiration hos människorna. Endast väldigt få andliga läror accepterar hela Livet, naturen och jorden, och erkänner dem som jämställda partner av Medvetenhet.

Det jag berättar nu, är inte en abstrakt saga. Ni har alla genomlevt denna smärtsamma kamp i er egen mänskliga natur, detta artificiella gap mellan liv och medvetenhet, inte bara i det här livet utan även i de tidigare. Ni vet hur det är att känna sig söndertrasad inombords, splittrad från ert sanna jag, de sanna ni. Ert sanna jag är mycket levande. Jämfört med ert sanna jag, är ni halvdöda!

Det finns så mycket ni inte tillåter er att göra eller känna. Ni bär med er så mycket inre tabun: ”Den här känslan, eller längtan eller tanken är dålig, jag borde övervinna den, är jag inte av med den?” En känsla av misslyckande och tillkortakommanden följer er hela tiden. På det här sättet kan livet inte nå ut till er, eller ni till det. Ni har ett svårt förhållande med er egen mänskliga natur. Detta hindrar själen från att komma in i ert liv och er varelse.

Själen vill leva! Hon vill visa sig för er genom era känslor, drömmar och önskningar, ljusa och mörka, ”bra” och ”dåliga”. Själen vill klä sig i er mänskliga natur, er levande kropp. Ni förnekar den åtkomst eftersom ni inte låter er själva att vara. Men jag kritiserar er inte för detta; min punkt är att göra er medvetna om att ni kommer från en lång tradition, där människor försökte styra livet (både det inre, er mänskliga natur och det yttre, Jorden själv). Min avsikt är att göra er medvetna om det, så att ni kan börja låta det försvinna.

Ni bär på en lång historia. Det är meningsfullt att ni är här just nu, i Egypten, på denna plats och punkt i tiden. Jag skulle vilja säga något specifikt om detta. I det forntida Egypten fanns mycket kunskap tillgänglig om den inre världen, psyket, och det fanns en öppen förbindelse med andra riken utanför Jorden. Användningen av psykiska krafter och det tredje ögat, var mycket vanligare än det är nu. Det fanns ingen uppdelning mellan det vanliga och det paranormala.

Psykisk energi, avsiktens och fokusens energi, applicerades på många vardagliga bemödanden och användes vid konstruktion av byggnader, inom politik, krigsföring och handel. Andlighet var en del av det dagliga livet och påverkade varje del av det. Det fanns, å ena sidan, en djup medvetenhet om det mänskliga psykets kraft, och dess förmåga att skapa och förändra den fysiska verkligheten. Esoterisk kunskap nådde en hög nivå.

Å andra sidan, fanns det en stor obalans och social orättvisa i det forna Egypten. Under många århundraden höll makteliterna sig tätt till sina privilegierade positioner, och hindrade vanliga människor från att utöka sin medvetenhet. Det förekom både blomning och förtryck av medvetenheten.

Psykiskt maktmissbruk och manipulation var vanliga användningssätt, och den ursprungliga inspirationen som kom in i Egyptisk kultur från andra riken i universum, undertrycktes och förstördes till stor del av de som hade makten. De utomjordiska influenserna jag talar om, innehöll rena frön av ljus som hade som uppgift att hjälpa mänskligheten, att förvärva mer frihet och medvetenhet. Kunskapen som kanaliserades till jorden var tänkt att göra det möjligt för människor att koppla sina djuriska naturer, med sina själars närvaro; Att skapa en bro mellan personligheten och själen, mellan livet och medvetenheten.

Egypten var vaggan och födelseplatsen för djup esoterisk kunskap, som kommer till jorden från högt utvecklade platser i universum. Den kunskapen och medvetenheten mottogs i hjärtat och sinnet hos människorna som levde på den tiden, som var öppna för tillströmningen av denna ljusa och revolutionerande nya medvetenhet. Det var konstnärerna, författarna, det vanliga folket med ett öppet hjärta och några härskare som bortsåg från behovet av makt.

Konsten, myterna och de monumentala byggnaderna i det gamla Egypten, vittnar om djupet och kraften i denna kosmiska impuls. Det finns en slags magi i antikens Egypten, som ni kan känna påverkan av, när ni går bland lämningarna av templen och gravarna. Många av er har levt tidigare liv i denna tid. Ni känner till både de ljusa och mörka sidorna i denna kultur. Ni förstår vad som hände med den esoteriska kunskapen och det tredje ögats kraft – hur de missbrukades i maktkamper och krigsföring.

Några av er var kanaler eller medium själva, och hade en verklig relation med övernaturliga kraftfält och högre energier. Ni befann er i ett dilemma som slet sönder er: hur ni skulle kunna uttrycka er kunskap och inspiration, i en miljö där den antingen kunde användas för personlig vinning, eller för att undertrycka frihet och sanning. Det finns en smärta inom er av det maktmissbruk som ägde rum, och ni kan fortfarande känna er jagade av rädslan för att äventyra er integritet, när ni idag börjar använda era gåvor med psykisk tolkning, healing och kanalisering.

Jag är här för att berätta att ni kan göra det nu. Ni kan använda era förmågor att kanalisera, känna energier och dela er kunskap om det inre riket, och om livet och döden. Ljusets impuls och medvetenhet, som var ursprunget till de högsta uttrycken i Egyptisk kultur, väntar fortfarande på att bli fullt mottaget. Det kunde inte absorberas fullständigt då, för den mänskliga medvetenheten på jorden, var inte redo.

Ni kan jämföra det med födelsen av ett döfött barn. Det transporterades till Jorden, men det kunde inte leva där ännu; Omständigheterna var för hårda, barnet var för ömtåligt. Men då det trots allt föddes, var barnet där och det märktes, det erkändes av vissa som bärare av ljus och frihet.

Ni kallas idag för att föra ut er visdom, er intuition och tydlighet i världen, och dela med er av det från ett öppet hjärta, utan maktmissbruk som hedrar er humanitet. Ni är här för att slutföra ett uppdrag, för att uppfylla ett löfte som ni en gång höll väldigt kärt. Ni är bärare av ljus. Ni är här för att skapa förändring. Det är nu möjligt att göra det, utan rädsla för att förlora er frihet och integritet.

Ni lever i en annan tid nu. Den kollektiva medvetenheten har uppnått gränserna för rädsla och separation. Det finns en ökad medvetenhet om att förändring behövs, inte bara i den yttre nivån utan av inre förändring, en förändring i hjärtat. Människan börjar inse att den energi som nu mest behövs, är Kärlek. Kärleken är anslutningens energi, den känner igen det som förbinder människor, det som gör dem lika, den skapar empati och medkänsla.

Kärleken bygger broar. Kärlek är bron mellan den mänskliga personligheten och själen, mellan liv och medvetenhet, mellan jord och himmel. Kärlekens närvaro växer stort i det mänskliga samhället. Fler och fler människor får kurage nog, att hedra och uttrycka sin individuella natur: det är ett tecken på kärlek.

Att vara fri att utforska vilka ni är och hur ni kan uttrycka er själva – oavsett om ni är kvinnor, män, ung, gammal, fattig, rik etc. – ses idag mer och mer som ett eftersträvansvärt mål. Det är otroliga framsteg. Även om verkligheten inte överensstämmer med det ideala ännu i många delar av världen, så är det ett faktum, att detta mål nu offentligt uttrycks som ett värdigt och viktigt tecken, på en expanderad medvetenhet.

Fritt uttryck av den individuella naturen, var inte möjligt i det forna Egypten, eller endast mycket begränsat. Ni har nu fötts i en värld, där utrymmet för livet växer igen. Den mänskliga personligheten med alla passioner, känslor och nycker, kan komma in i ljuset av medvetenhet nu, och infrias.

Det är det sanna skälet för andlighet, medvetenhetens verklighet: att hedra och respektera livet i dess mest individuella uttryck, vilket är människans själ, för att hjälpa den blomma och expandera med kreativitet och glädje.

För er alla nu, sättet att ansluta livet och medvetenheten inom er, är att omfamna er livsglädje, era känslor, era mänskliga naturer. Omfamna det ickedömande, acceptera er själva, bli fria! Släpp andliga fördomar, förtryck inte er själva utan låt er öppna medvetenhet tränga djupt in i era mörkaste känslor. Det här är den alkemi ni letar efter.

När ni tillåter medvetenheten och livet, medvetenheten och känslorna, dansa tillsammans i en kärleksfull omfamning, blir ni fria. Ni lär er förstå meddelandena bakom era mörkaste och ljusaste känslor; Ni kommer att arbeta med dem, istället för att slåss med dem. Livet består av känslor. Livet, i form av känslor, ropar på medvetenheten: se mig, känn mig, fyll mig med ditt ljus!

Själen är bäraren av medvetenheten, och ju mer ni accepterar era känslor med uppmärksamhet, desto mer kan er själ komma fram och sammansmältas med er personlighet. När detta händer, känner ni er levande och glada, även om problem kommer och går, de typiska problem som alla människor upplever. Glädje är det säkraste tecknet på att ni blir hela: en blandning av livet och medvetenheten, som alltid rör sig och utvecklas, och samtidigt hålls i säkerhet av Evighetens armar.

 

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

“Jeshua via Pamela Kribbe: Life, Consciousness and the Heritage of Ancient Egypt,” March, 2017, at http://jeshua.net/home/home6.htm

 

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...