Yeshua via Pamela Kribbe, 18 juni 2021

 

Yeshua via Pamela Kribbe

den 18 juni 2021

”Uppvaknandeprocessen på Jorden”

Kära Människor, Jag är Jeshua. Jag är er vän och själsfrände. Jag kommer till er med vördnad och respekt för vilka ni är och för den väg på Jorden längs vilken ni färdas. Ni alla skickar ner rötter in till Jorden varifrån ni bygger ert liv. Ni föds som ett hjälplöst spädbarn, utlämnat åt Jordens makter och åt samhället i vilket ni lever.

Som ett litet barn absorberar ni mängder av stimuli och den här energin samlar ni i er emotionella kropp. I allra första början är det fortfarande inte alls tydligt vem ni är, mitt uppe i alla dessa stimuli och intryck. Men sakta bildas ett ”Jag”, en mittpunkt i det energifält som ni utgör. Stegvis uppenbarar sig en mark under era fötter och en inspiration växer fram i ert hjärta som är unik för er. Och med ”er” hänvisar jag här till ert högre själv, er själ.

När ni inkarnerar så dyker ni ner i djupet, ni överlämnar er, ni låter er överflödas med intrycken i ett nytt liv. Och er jordiska personlighet blir betingad och formas av de många intryck som ni får ta emot. Men inom er finns också en stilla plats, ett stilla utrymme som härstammar direkt från er själ.

Detta stilla utrymme kommer direkt från Himlen, från den kosmiska dimensionen därifrån ni kom. Det är genom ert levnadssätt här på Jorden som ni med tiden återställer denna plats av stillhet, detta stilla utrymme i ert hjärta, i er varelse. I samma ögonblick som ni befinner er inom denna tystnad, på denna centrala plats, så börjar ni Leva, med stort L – ni ”levs” inte längre av de många externa impulser som avgör era känslor. Någonting föds inom er, något oerhört fast som ger er en riktning och i samma ögonblick står er inre kanal öppen. Ni kan förbli under press från en hel del intryck i ert liv, av vilka många inte riktigt passar er och kanske inte ger näring till er, men det förekommer nu en motkraft. Nu har ni en stabil grund att arbeta utifrån, så att ni kan fokusera på återupptäckandet av ert själv.

I ett högt utvecklat samhälle sker denna vändpunkt, varifrån ni hittar ert själv medan ni befinner er mitt uppe bland alla intryck, idealiskt under era unga vuxna och tonårs-år. Ett högt utvecklat samhälle fostrar barn och unga med en viss respekt för tradition, men det uppmuntrar dem även till att hitta sin egen väg i livet och i samhället. Ett högt utvecklat samhälle inom vilket det råder en andlig medvetenhet, där det finns visdom och kunskap om själen, uppmuntrar unga människor till att finna sin inre väg och befria sig själva från förväntningar och föråldrade traditioner.

Olyckligtvis är detta högt utvecklade samhälle ännu inte en verklighet och ni ser nu i flera människors liv att denna vändpunkt uppnås mycket senare, eller inte alls. Det är möjligt att någon inte finner eller uppmärksammar sin egen själ och de kommer sedan att bli ”levda”, bokstavligen. Men livet försöker väcka upp er – det gör tecken åt er, ibland genom smärta och kris, för att ni att vända er inombords, att lyssna till er själ. Men det skulle göra en stor skillnad ifall människor var medvetna om sin potential och tog emot en uttrycklig uppmuntran från människorna i omgivningen runtomkring, för att hitta sin egen unika väg medan de växer upp. Detta berättar jag för er, för ni som närvarar här vill naturligt spela en roll i uppvaknandeprocessen i ert samhälle, samt på Jorden. Ni står mitt uppe i livet och ni har även hört ropet från er själ. Men kanske detta rop inte ännu är helt tydligt, så det finns gånger när ni känner att ni själv driver bort från er inre röst. Men det förekommer en bestämd rörelse i var och en av er, för att ni ska stanna kvar på vägen och göra skillnad i er omgivning och i ert samhälle.

Jag ber er att först av allt göra denna rörelse till ett sökande med avsikten av att finna er egen röst och er sanna natur. Leta inombords och känn er egen önskan att vakna upp, att låta er själsenergi flöda, att bli inspirerad, att leta med försök och misstag.

Inom var och en av er finns en beslutsamhet, en drivande kraft, att ta er egen själ och andlighet till Jorden. Det är viktigt att vörda och respektera denna del av er själv, för detta behov av att utveckla den här delen i er själv är inget som ännu är uppmärksammat av världen. Det kräver mod och beslutsamhet av er att göra så, för när ni gör detta, så kliver ni på ett vis utanför samhällets normer. Känn denna kraft och detta mod inom er själv. På ett sätt är det inte ens något som ni gör – det är något som ni naturligt måste göra. Och det är ett tecken på själsmognad när själen, av sin egen natur, längtar efter en grad av inåtblickande och avskildhet och på nytt undrar varför saker och ting är som de är.

Ära er själv och föreställ er hur ni bokstavligen har placerat ena foten utanför samhället, där samhället står för ett otvivelaktigt överlämnande av sig själv till traditioner, rädslor, regler och betvingande till vilka ni har anpassat er. Men där finns också den andra sidan av er; den fot som är placerad utanför samhället, så flytta ert medvetande, er uppmärksamhet, till den delen. Och föreställ er att ni har en plats någonstans i naturen som återspeglar den delen av er som är en utomstående. Det kan vara en vild plats i naturen, eller vilken plats som än dyker upp i sinnet. Det här är den plats där ni kan ta kontakten med er själ; där er kanal kan öppnas upp för era ursprungliga impulser som vill bli manifesterade i ert liv.

Föreställ er att ni kan vandra eller sitta på denna vilda plats där det finns ett fåtal mänskliga inflytanden och känna hur ”hemma” ni känner er där. Det är för att ni inser precis hur hemma ni känner er när ni bara befinner er ett steg ifrån världen. Det finns något eller någon där som vill hälsa er och få er att känna er välkommen. Se vad ni finner där. Det kan vara en människa eller ett djur eller en guide, eller kanske en kraft eller en känsla av något och känn hur ni blir mottagen med glädje.

Ni är invånare i två världar. När ni öppnar upp kanalen till er själ, så är ni också någon som kommer att förändra saker och ting på Jorden, för det är genom inflödet av själens energi i många individer som denna verklighet sakta transformeras till mer utvecklade samhällen. Genom att vända er inåt till er själv, så får ni kontakt med en inre dimension som är lika mycket ert hem som Jorden är det, med alla dess bekanta delar. Se ifall ni kan ta emot ett meddelande, när ni kommer i kontakt med denna guide eller energi på den där vilda platsen inombords. Det kan vara ett enkelt meddelande om vänskap, uppmuntran, stöd – det behöver nödvändigtvis inte vara en uppmaning. Något vill bli givet till er, så var öppen för att ta emot det. Och ni behöver inte ögonblickligen veta vad det är; ni behöver bara säga: ”Jag är öppen för att ta emot”.

Den största barriären för människor att verkligen öppna upp denna kanal med sin egen själ och inre visdom är att de måste stiga igenom barriären och stiga ut ur det mänskliga samhällets fält. Detta steg kräver ett ”nej” till det som inte passar er i era omgivningar och att säga ”nej” kräver mod och tydlighet i sinnet. För att själens energi ska födas in på Jorden, måste alla stiga igenom en barriär av rädsla och av gamla attityder och mönster. Ni måste våga vägra vad som står i vägen för er själs energi och de sakerna är alltför ofta uppfattningar, åsikter och förväntningar vilka ni har absorberat från världen runtomkring er och från era föräldrar, bekanta och till och med från vänner och partners.

Den vägen, detta steg igenom och ut bortom barriären är ett steg ni gör på egen hand. Ingen annan kan ta detta steg för er. Det är er inre hängivenhet och önskan om sanning och inspiration som leder er till att ta steget. Ibland behöver ni en knuff för att ta det steget och det finns en logik och dynamik som fungerar i livet och som säkerställer att ni får denna knuff. Bara blicka bakåt i ert liv för att se ifall det har funnits sådana knuffar då något hände som inte kändes bra just då, vilket kanske var mycket smärtsamt och till och med kändes överväldigande och meningslöst, men som senare gav er något mycket värdefullt. Just då, när alla säkra kort faller samman, så anländer ni automatiskt till denna vilda plats som ingen känner till, där kunskapen ni har lärt er från det förflutna inte längre fungerar. Ni blir utknuffade, nästan utspottade.

Dra fördel av dessa omständigheter att gå djupt inombords, att lyssna till en annan röst, en som blir tydligare när ni vågar lämna det välbekanta och det förflutna. Och när ni känner er berikad och inspirerad av vad ni har fått ta emot på denna vilda plats utanför samhället, så kommer många av er att vilja återvända till samhället och det är som det är menat att vara – det är där ni låter ert ljus lysa. Men det kräver mod och styrka att förbli sann till denna andra dimension, er själs röst, för där bor även ett skrämt barn som fortfarande vill ha bekräftelse och godkännande från dem som finns runtomkring er, fastän dessa människor fortfarande sitter fast i det förflutna med dess begränsande övertygelser. Det kan fortfarande såra er djupt ifall ni blir avvisade av andra människor.

Detta är varför det i själva verket är ett pågående inre arbete som pockar på engagemang, att hålla ert ljus levande samt att förbli sann gentemot er egen röst. Fastän detta arbete för ett flertal är osynligt – det håller den inre vägen fri, den inre kanalen öppen, genom att ni för er själv upptäcker att en viss mängd avskildhet, av stillhet, är nödvändig – det är samtidigt det mest jordnära, praktiska arbete ni någonsin kommer att utföra. Detta arbete inkluderar modet att bryta med inflytanden, situationer och människor som inte längre ger näring till er. På det sättet krävs av en ljusarbetare ett visst slag av själsstyrka; en varaktighet och ett mod att säga ”nej”, för endast därifrån kan ni ta kontakt med samhället på ett meningsfullt sätt.

Ni har något att ge samhället som underminerar saker och strukturer, så var medvetna om denna aspekt i er själv. På detta sätt och vis är ni en revolutionär och det är en revolution som behövs och att uppnå denna revolution kräver en stark personlighet. Med en stark personlighet menar jag att ni är medveten om de rädslor och tvivel som fortfarande finns kvar i ert liv; att ni är medveten om och understödjer det inre barnet som fortfarande letar efter att bli uppmärksammat och godkänt utanför sig självt. Det är det sanna inre arbetet som är grundvalen på vilken ni kan stå kvar i världen, medan ni fortsätter med att höra och ge form till er själs röst. Och var och en av er här är hängiven detta inre arbete.

Därför ska ni respektera er själv. Och jag säger det på nytt, för det är inte uppenbart. När ni märker att ni ärar och respekterar er själv, så skapar ni det utrymme ni behöver för att uppnå detta arbete. Ljuset som kommer till Jorden kommer att födas genom människor, och detta ljus börjar lysa i världen via den inre transformationen hos var och en av er. Ni är det instrument genom vilket denna födelse sker och att vara detta instrument kräver en hel del inre styrka, mod och engagemang. Det är av den här anledningen som jag djupt respekterar er. Jag hälsar er alla och från mitt hjärta så är jag sammankopplad med var och en av er. Tack så väldigt mycket.

https://tinyurl.com/527s6ujr

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

You may also like...