ÄÄ Mikael via Ronna Vezane den 2 juli 2021

 

ÄÄ Mikael via Ronna Vezane

den 2 juli 2021

”Strävan efter inre Frid och Stillhet”

Älskade mästare, det är dags att göra en inventering av vad ni vanemässigt tänker och av energin som ni projicerar under dessa kritiska dagar av konflikt, kaos och stress på er planet.

  • Spär ni ut, eller förvränger ni auran av harmoni som ni har skapat runtomkring er, genom att låta er själva fångas av miss-skapandets kaos och förstörelse som äger rum på Jorden just nu?
  • Hålls ni fängslade av scenarierna som om och om igen uppvisas via TV, radio och tidningsmedia?
  • Har ni åter en gång låtit er själva bli dragna tillbaka till tätheten i den negativa omgivningen av desinformation och illusion?

Ifall ert svar är ja på någon av dessa frågor, så lägger ni bränsle på de kaotiska vibrationerna hos det negativa massmedvetandets trossystem med er energi, i stället för att lägga er Kärlek, ert Ljus och er Kraft på det som hör till andra sändebud av harmoni och stillhet i världen.

Står ni på samma sida som de vilkas högsta önskan är att åstadkomma en fredlig lösning som gynnar samtliga allra mest – eller ställer ni er omedvetet i linje med dem som vill förespråka separation, lidande och dominans?

Vi menar inte att ni inte borde informera er om vad som äger rum runtom i världen; men vi säger detta nu, som aldrig tidigare, att ni måste höja er ovanför det som sker och ansluta er till oss, i egenskap av iakttagare från en högre utsiktspunkt; en utsiktspunkt där det inte finns något rätt eller felaktigt sätt, bara olika nyanser av sanningen och olika motiv; en utsiktspunkt där ingen ras, inget land eller ingen religion rättfärdigas eller är utan skuld, ej heller har fullständigt fel.

Kom ihåg att varenda Själ på Jorden inombords bär en Gnista av det Gudomliga. Ni måste förbli hjärtcentrerade och Själs-fokuserade när ni justerar er till ert Högre Själv med ett andligt inspirerat medvetande, så att era handlingar och beslut ständigt står i linje med den Gudomliga Planen.

Då, mina älskade, kommer ni att stå bland leden av de rättfärdiga vilkas högsta önskan är att återta Jorden och mänskligheten till ett sant tillstånd av fridfull sam-existens i en omgivning där vår Fader/Moder/Gud enväldigt regerar.

Det är garanterat att det finns de som har gått med på att spela djävulens advokat, de som uppvisar er skuggsida för er på sitt mest destruktiva sätt. Det finns andra som självrättfärdigat hävdar att ha enbart de högsta, mest altruistiska motiven; men vi ser och känner till de yttersta motiven bakom besluten som tas, såväl som de handlingar som initieras i fredens och rättvisans namn.

Dualitetens spel utspelas på Jorden i sin mest dramatiska form precis i detta ögonblick och det är upp till er huruvida eller inte ni vill bli indragna i den virvlande nedåtgående spiralen av mass-karmisk aktion som för närvarande äger rum.

Tidigare har vi flera gånger talat om lagarna om orsak och verkan eller ”för varje aktion finns en reaktion”, vilket leder till vad som är känt som negativ eller positiv karma. Under flera Tidsåldrar, har ni i egenskap av de upplysta, flitigt jobbat för att få er personliga karma, förfädernas karma och ras-relaterade karmiska inflytanden i balans. Det var en större del av spelet gällande dualitet och polaritet – att återgå till balans och harmoni i samtliga Facetter av ert Varande.

Det förekommer en hel del antaganden om vad som nu ska hända när vindarna av krig, konflikter och förstörelse snurrar som ett mörkt och tungt moln runt Jorden, och vidrör och påverkar allt och ”alla”. Kära Ni, det beror på vad ni känner och tänker. Vad har ni i sinnet och i ert hjärta? Står ni stadigt i Ljuset eller ökar ni på de negativa karmiska tankeformer som skapas i varenda stund?

Många av er har beundransvärt lyckats med att balansera er karmiska loggbok om livet. Föreställ er symboliskt att ni har en plus- och minus-kolumn och att ert mål är att vända minus till plus, eller positiva energimönster.

Vi ber er inte att ni passivt ska sitta vid vägkanten och inte göra något. Ni blir ombedda att stå upp och räknas med, för er dynamiska Livskraftsenergi behövs nu som aldrig förr. Ni är väldigt mycket kraftfullare än vad ni kan föreställa er, mina tappra vänner. Begå inga misstag, ni spelar en betydelsefull roll i att få till en fredlig lösning på en mycket instabil världssituation.

Den kollektiva energin som ni och andra Ljusarbetare utstrålar från era hjärtcentrum har precis lika stor inverkan på resultatet i den här stora konflikten som de som befinner sig på ”frontlinjerna”. Även ni befinner er på frontlinjerna, så att säga, för ni har förmågan att koppla in er till Skapar-Ljusets icke-manifesterade Adamantinpartiklar, så att ni ska kunna forma dem till kraftfulla positiva tankeformer och handlingar som kan övervinna alla bakslag.

Det har stört flera av er att vi använder oss av termerna ”Fredskrigare” och ”Ljuskrigare” eller vad som kan tolkas som militär-terminologi. Här finns det återigen många olika tolkningar och olika Facetter av sanningen.

Alltsedan Jordens och mänsklighetens fall till tätheten av separation och smärta, så har vi flitigt kämpat för er och tillsammans med er. Vi har slagits mot skuggorna av illusion och negativitet, vilka skapades av ert kollektiva medvetandes övertygelser om rädsla, skuld och ovärdighet. Vi har färdats för att hjälpa er att på nytt ta kontakt med er Gudomlighet, samt för att hjälpa er att minnas hur magnifika ni i sanning är.

Vi har även flitigt följt de kommandon och direktiv som har vidarebefordrats ner från vår Fader/Moder/Gud samt Skaparen. ”Hjälp våra barn att återgå till Ljuset och återta sitt Gudomliga Arv”. Ja, vi har i eoner av tid varit involverade i ett krig mellan Skaparens Ljus och mänsklighetens skuggor; men våra vapen har varit kärlek, medkänsla, förståelse och stöd när ni färdas genom desperationens dalgångar och strävar efter att sväva till bergstopparna av hopp och upplysning.

Om ni önskar ansluta er till oss i våra ansträngningar att ta in Ljuset till skuggvärlden och mänsklighetens hjärtan; ifall ni vill stå stadigt i era övertygelser om att det rätta ytterst kommer att råda (i vetskapen om att endast vår Fader/Moder/Gud är medvetna om hela bilden och vilket det bästa resultatet ytterst blir); om ni kan upprätthålla en känsla av frid och glädje inombords och stråla ut Skaparens expansiva kärlek till HELA mänskligheten, så är ni i sanning en krigare i våra Legioner av Ljus.

De som protesterar, ropar och marscherar för fred lägger till sin energi till smältdegeln av kaos. De erbjuder inte lösningar, inte heller agerar de positivt, utan skuldbelägger och protesterar mot andras gärningar, vilka deklarerar att icke-handlande är det enda sättet att uppnå fred och harmoni. Det är en annan form av staket-sittande eller att inte ta ställning.

Så många gånger förut har vi talat om för er att det är dags att kliva av staketet av tröghet och obeslutsamhet, det är dags att deklarera vilken sida ni vill tjäna – Ljuset eller skuggsidan. Det är dags att deklarera att ni är en Utsände av Ljus, en strålande Gnista av det Gudomliga och en sam-skapare av kärlek, glädje, överflöd och harmoni. Eller att ni är en människa som är villig att ta den lätta vägen genom att följa vad andra dikterar, och därmed för tillfället lägga er Gudomliga Födslorätt åt sidan.

Frid och stillhet är inte samma sak. Frid hänvisar till de lägre Fjärde-Dimensionella fälten av medvetande, vilka främst domineras av mänsklighetens emotionella natur. Varje steg framåt på Ljusets Väg är markerad av förbehåll eller utmaningar och kaos, blandade med perioder av integration och en känsla av frid.

Stillhet i sinnet och känslorna skapar ett djupt lugn inombords, som är befriat från alla emotionella störningar och därmed fokuseras den emotionella naturen inombords inom ett mycket smalt spektrum av dualitet. De högsta valen är regeln och en distanserad syn på alla omständigheter kan upprätthållas. Frid är ett lägre tillstånd av medvetande, medan stillhet är en Femte-Dimensionell emotionell egenskap.

”Frid” är ett ord som ofta används i dessa oroliga tider och kan tolkas på en mängd olika sätt. Ni använder termen ”sinnesfrid”, vilket innebär att ha ett lugnt, stillsamt sinnestillstånd, som är fritt från disharmoni, oharmoniska tankar eller mentala konflikter. Frid kan innebära en ömsesidig överenskommelse mellan två personer, en familj, en grupp, ett grannskap, en stad eller en nation som gynnas av alla som är involverade och åstadkommer en lugn, stillsam och trygg atmosfär, såväl som lagenlig ordning.

Det kan även betyda ett avtal eller en överenskommelse för att förhindra eller stoppa en konflikt mellan två falanger med avvikande åsikt. Man kan kallas en fredlig person eller pacifist för att man är benägen att, eller för att man strävar efter att förespråka en fredlig omgivning. Man kan ”eftersträva frid” eller ha för avsikt att ”behålla friden” genom försonande gärningar eller genom att lösa meningsskiljaktigheter genom att kompromissa.

Frid är slutresultatet av att uppnå harmoni och balans i vilka situationer som helst. Frid uppnås aldrig via egots emotionella natur eller sinne, utan genom de Andliga högre-vibrationsenergierna, vilka alltid strävar efter det största och bästa resultatet för SAMTLIGA berörda.

I er värld av dualitet och polaritet är den optimala målsättningen att eftersträva frid och balans i alla saker och ting; men denna harmoni måste börja inifrån. Den måste blomstra inom hjärtat när ni låter det Andliga stiga ner och återta herraväldet inom er fysiska farkost. Då börjar ni se genom ögon som är filtrerade med kärlek och ni lyssnar med öron som dämpas av medkänsla.

  • Ni kommer att veta att allt ni någonsin behöver finns där för er när ni ber om det och ni eftersträvar inte längre att ta något som tillhör någon annan.
  • Ni kommer ständigt att eftersträva en vinn/vinn-lösning och ni vet att när den ena förlorar så förlorar även alla andra. Ni blir Ljusets kämpar och ni går fram sakta men modigt, när ni bär det flammande svärdet av Gudomliga vilja, ära, sanning och rättvisa.
  • Ni affirmerar det som är er sanning och ni lever er sanning stadigt med integritet och ödmjukhet, ni undervisar med ert exempel och ger alla andra samma rätt.

Ni måste först eftersträva frid inifrån, mina älskade, och när ni hittar vad ni söker, så utstrålar ni en aura av stillhet ut till världen där den ledsagas och förstärks av auran hos andra som är av en fridfull och harmonisk natur. Tillsammans och med styrka så kan ni övervinna alla bakslag och ni kan skapa och betona cellerna eller områdena av Ljus som ni bygger upp på Jorden, såväl som inom er nya Femte-Dimensionella omgivning.

Och när dessa tankeformer av Ljus uppnår en viss nivå av förstärkande, så kommer de på ett mirakulöst sätt att börja manifesteras på det jordiska planet. Flera av era visioner närmar sig denna punkt och de kommer att manifesteras skenbart utan ansträngning. De sista justeringarna görs nu och förberedelserna är nästan slutförda, mina älskade. Håll nu utkik efter de underbara resultaten i alla era ståndaktiga insatser.

Mänsklighetens omänsklighet gentemot varandra har varit en pågående process som aldrig har upphört alltsedan fallet ner i täthet. En fredlig sam-existens har knappast någonsin varit det ultimata resultatet i en konflikt. Den underliggande avsikten har oftast varit att erövra, inta och tvinga andra till underkastelse, utan någon hänsyn till välfärden hos dem som har fångats mitt emellan eller tvingats till att slåss.

För ett tag sedan förklarade vi hur avgrunden mellan Ljuset och skuggorna under en tid har vuxit till sig. Men stegvis börjar Ljusets vibrationsmönster överlagras över den Tredje-/lägre Fjärde-Dimensionella världen av illusion och skuggor. Detta förhållande håller på att bli alltmer dramatiskt definierat för var dag som går.

Det är mycket viktigt att ni håller er vaksamma, hjärt-centrerade och andligt inspirerade i varenda stund. Ni måste lära er att sätta bestämda gränser och ständigt förstärka er sköld eller er pelare av beskyddande Skapar-Ljus. Ni måste lyssna till ert hjärtas viskningar, för det är där som era änglaguider och lärare lämnar juveler av visdom för er att få tillgång till och ta bruk av.

Vänd er inombords, mina trogna följeslagare, och kom ihåg hur vi för så många eoner sedan svävade genom alla Universum tillsammans när vi skapade nya galaxer, världar och civilisationer bortom era vildaste drömmar. Kom ihåg hur ni hade tillgång till Skapelsens samtliga Gudomliga substanser och allt ni behövde göra var att föreställa er något och så dök det mirakulöst upp framför er. Försök minnas de många former ni har antagit – en del av dem mänskliga – men även andra former i en variation av sammansättningar, beskaffenheter och utseenden, men samtliga vackra och perfekta i vår Fader/Moder/Guds ögon.

Det är viktigt att ni minns att ni har upplevt varje rot-ras som någonsin har befolkat Jorden, vilket innebär att ni har haft varje hudfärg, och ni har burit varje kännetecken hos varenda ras som just nu är förkroppsligad på det Jordiska Planet. Vi talar om för er att ni, Stjärn-Frö-Själarna, är mångfacetterade Varelser som har upplevt all rikedom och allt mångfald som denna Jord, detta solsystem, denna galax och detta Universum har att erbjuda.

Hur kan ni därför döma era bröder och systrar som följer efter på Vägen bakom er, för att de i det här livet har en annorlunda hudfärg än ni och för att de har olika seder, övertygelser och för att de tillber eller kallar sin Gud vid ett annat namn? Det har blivit sagt, men det tål att sägas om och om igen: ”Ni dömer endast er Själva!”

Kom ihåg, tappra hjärtan, att ni under dessa tider av stora förändringar kan göra skillnad. Lys med er Kärlek/ert Ljus så att alla ska kunna se det. Låt oss hjälpa er att uppfylla ert jordiska uppdrag och ge näring till er med vår kärlek. Tillsammans segrar vi.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...