Adele Arini Kanaliserar sitt Högre Jag, 7 oktober 2019

Adele Arini Kanaliserar sitt Högre Jag, 7 oktober 2019

Det Inre ’JAG ÄR’ – Ett meddelande från mitt Högre Själv (7 oktober 2019).

Adele:

”Min älskade, du vet att jag omväxlande har använt följande termer: Högre Själv, JAG ÄR, Guds-Själv, den Heliga Kristus Själv, Över-Själ, Själ, Källa – det mest lämpliga att använda i en given situation, genom att följa inspirationen från det inre. Kan du snälla kasta mer ljus på alla dessa angående de exakta betydelserna, rollerna och/ eller skillnaderna mellan dem, så att vi kan förstå det bättre?

 

Högre själv:

Innan jag börjar ge dig mer information om de termer som används ovan, är det viktigt att påminna er om att ALLA är EN.

Innan vi börjar ”dela upp” dessa termer på ditt mycket restriktiva mänskliga språk, är det viktigt för dig att komma ihåg att det aldrig finns någon separation mellan dig och alla andra/ allt annat du kan se, känna, röra, lukta eller höra, inte heller mellan alla aspekter av dina multidimensionella själv (dåtid, nutid och framtid).

Idag är Vårt mål att hjälpa er alla, att framgångsrikt kunna förstå storleken och storheten för både de: Universella och det Individuella JAG ÄR, som framgår av detta meddelande.

Definitivt inte någon lätt uppgift för oss, kära ni. Eftersom alla ni som läser detta, på många sätt fortfarande är begränsade:

1) i er uppfattning om hur stora ni är,

2) genom er starka upplevelse av Separation (från de utanför er själva) och,

3) genom er linjära 3D-uppfattning om tid.

De av er här som har varit vakna ett bra tag, kanske inte håller med om våra iakttagelser – och tycker det har varit så ganska länge, eftersom ni har fått mycket mer förståelse för allt det ovanstående. Ni kanske till och med säger till OSS, att ni numera inte ifrågasätter er egen storhet; ni har känt er så förenade med allt/alla ni möter dagligen; och att er egen uppfattning av Tid nu har blivit mer 5D än 3D. Vi håller med om att ni verkligen har förändrats, utvecklats och lyft upp er medvetna förståelse till högre nivåer. Men detta är en process som sker gradvis och behöver mer tid, tills alla på planeten jorden kommer till samma nivå av förståelse.

Till exempel, om ni verkligen förstår hur stora ni är, varför känner sig då de flesta av er här, ofta besegrade av era livsutmaningar; eller känner er rädda/osäkra när någon större förändring uppstår i ert liv? Vet ni inte/förstår ni inte att ert inre, ert Guds-Själv faktiskt växer av att möta utmaningar, och ser på dem med spänning, entusiasm och tacksamhet, för att de uppstår i er fysiska verklighet? Dessa utmaningar är de ”livsspel” ni planerade för er själva, och utan deras närvaro i era liv, skulle ni alla känna er totalt uttråkade av det fysiska livet på Jorden.

Om ni verkligen förstår att ingenting någonsin är avskilt från er själva, varför hamnar ni då ibland fortfarande i konflikter/dispyter med andra, till exempel när något i ert liv inte går bra? Finns det någon i ert liv just nu, som förtjänar mer kärlek, medkänsla, tålamod, respekt eller vänlighet från er? För du är de och de är du – Alla är En. Och varför behandlar många människor andra levande varelser, med antingen: intolerans, likgiltighet, våld eller grymhet?

Till exempel, vet ni verkligen inte, kära ni, att djur dör i miljoner varje dag över hela världen? Och ni – vad är er roll just nu i förhållande till detta? Bidrar ni dagligen, direkt eller indirekt, till deras lidande? Om så är fallet, kommer ni att vara villiga att permanent släppa allt motstånd mot ert Högre Själv, och släppa ert mentala/emotionella behov av att konsumera er favoritmat – den som är gjord av olika djurprodukter? Kom ihåg att så småningom, när det inte finns någon efterfrågan, kommer det inte att finnas något utbud. Och om ni fortfarande tror att ni bara kan få protein från animaliska produkter, är det kanske dags för er att överge den falska 3D-övertygelsen?

Ni måste bara ta er tid att titta djupt in i ögonen på varje enskilt djur, för att hitta ”er själva” i dem; eller bli djupt förälskade i dem. Ert hjärta – er kraftfulla Sanningsbarometer, kommer att kunna berätta allt ni behöver veta, om er obestridliga Enighet med alla medlemmar av Djurens Rike.

Djur har tyvärr länge betraktats som en underlägsen art; som produkter, tillgångar eller boskap – detta har varit en globalt accepterad praxis på Jorden under tusentals år, allt sedan mänsklighetens historiska fall till lägre medvetenhetsnivåer. Det är sant att många ljusarbetare arbetar hårt varje dag för att förändras – något som blir lättare nu när fler och fler människor väcks av energierna, från den Gudomliga Kärleken som duschar planeten dagligen. Det nuvarande accepterade sättet med att behandla djur som underlägsna människor, är faktiskt mycket likt det många Tyskar under krigstidens Nazi-Tyskland ansåg. Många Tyskar trodde då verkligen att Judarna var en underlägsen ras, och att det därför var helt okej att utöva etnisk rensning.

Kom ihåg kära ni, att det Sanna rätt eller fel (från Gud), beror på vad som faktiskt är acceptabelt enligt Gudomliga Kosmiska Lagar om: Kärlek, Harmoni och Karma – som Portia & Pallas Athena nyligen förklarade i sitt meddelande genom Adele. Att bli högdimensionell innebär också fullständig efterlevnad av de Heliga Lagarna från Gud – lagarna som styr alla förkroppsligade själar som lever i högre dimensionella omgivningar där: Kärlek, Fred, Frihet och Enighet råder.

Älskade ni, det är aldrig Vår avsikt att kritisera er för era tidigare eller nuvarande handlingar/vanor, genom att ta upp detta potentiellt känsliga ämne – för ni har alla en fri vilja att göra det ni önskar med era liv. Vi vet emellertid att de flesta av er som läser detta är seriösa med att kunna bemästra sig själva; bemästra livet/energin och stiga upp till 5D.

Och därför har vi idag beslutat att inte skräda orden – för det behövs en mer direkt strategi. Älskade ni, om ni verkligen är seriösa, passionerade och engagerade i att förkroppsliga ert Högre Själv (dvs. om ni vill lyckas fullfölja er uppstigning till 5D), är det dags för er att undersöka, ifrågasätta och ändra varje återstående vana, programmering eller beteendemönster, som sviker ert Heliga Mål, av att bli ett med ert allomfattande kärleksfulla och allsmäktiga Gudssjälv.

Att frigöra allt motstånd, envishet och självdisciplin, är nycklarna till att hjälpa er att skapa större Momentum av spirituell tillväxt och bemästrande av livet. Men om ni föredrar att vara på denna Resa av Uppstigning, men ständigt slår till bromsarna som när ni kör bil – genom att först köra framåt och sedan stanna hela tiden – då till slut om ni håller på så, så kommer ni inte att komma någonstans.

Att vara en Ljusarbetare innebär att sprida Ljuset; att konsekvent skapa kraftfulla rörelser av Kärlek var ni än är – och det bör återspeglas i allt ni gör dagligen. Med andra ord, kära ni, är det dags för alla ni som läser detta, att verkligen gå in i era livsuppdrag som: Rollmodeller, Sändebud från Himlen eller Ambassadörer av Kärlek, Ljus, Fred och Enighet, genom att vara förebilder.

Att skapa Himlen på Jorden börjar med dig!

När allt kommer omkring, enda sättet att framgångsrikt förändra världen är genom att förändra sig själv.

För om ni tror att ni har makt att förändra någon, kanske ni behöver tänka om. Ingen kan få någon annan person att förändras, särskilt inte om motståndet är stort. Ni kan pressa någon till att förändras, men om de för syns skull ger efter för era krav, kan de någon gång i framtiden fortsätta göra samma sak igen, bakom ryggen på er. Deras förändringar kommer då förmodligen att vara tillfälliga.

Sann förändring och permanent frigörelse av alla begränsande vanor/beteenden, kan bara börja inifrån.

Slutligen, om ni verkligen har börjat förstå att linjär tid är en av de största illusionerna på 3D-Jorden, varför slösar ni då ofta bort era dagar genom att antingen: oroa er för framtiden, eller leva i det förflutna som ni inte kan förändra? Vad behövs för att ni ska fokusera era insatser, så att det oavsett vad som än händer, alltid kommer att förankras i NU-ögonblicket?

Det är dags för er att sluta pressa er själva så mycket, och börja älska er själva och ert liv, mycket mer än ni hittills har gjort.

Älskade ni, om ni verkligen älskar er själva, kommer ni inte hela tiden att utsätta er själva/ era lägre kroppar för: stressande, motstridiga tankar och känslor angående ert förflutna, er nutid eller framtid.

Genom att alltid leva i NUET, väljer ni faktiskt aktivt att vara en kraftfull Skapare, istället för att välja att bli offer för era omständigheter. Att stanna förankrade i NUET, kan vara lika enkelt som att andas. Allt som krävs är en stark deklaration till självet, om att alltid vara perfekt anpassade (i era dagliga tankar, ord, känslor och handlingar) till den Mäktiga JAG ÄR Inombords.

Låt oss nu gå tillbaka till Adeles första fråga. Som efterfrågats, så kommer vi nu att ge er en detaljerad förklaring av följande termer.

1) Högre Själv/ Över-Själ/ Själ/ Källa:

När människor använder termen ”Högre Själv” hänvisar de (för det mesta) till ”Den Ansvariga Ljusvarelsen” i sin evolution som en inkarnerad själ.

Ni kanske refererar till denna Ljusvarelse som: VD (vi lånar helt enkelt de termer som används i Företagens Hierarkier för att bättre kunna förklara rollen ert Högre Själv har), Tillsynsman eller Högsta Regent.

Denna Ljusvarelse planerar, ombesörjer, övervakar och styr hela den andliga resan av utveckling, under ALLA era fysiska inkarnationer, överallt i hela Multiversum.

Denna Mäktiga Ljusvarelse är naturligtvis DU.

Den är den Högsta (av din Själs Härkomst) aspekten av ditt Själv, och är en del av en större grupp (som innehåller andra Högre Själv) som består av den Första Splittringen eller, Originalgnistan från Källan.

Ditt eget Högre Själv kan också kallas: ”Förälder”, ”Ledare” eller ”Huvudchef” i sin egen rad av många fler Mindre Gnistor från Källan (t.ex. Översjälen, den individualiserade JAG ÄR, Själen).

Det är verkligen inte nödvändigt för er att veta det exakta antalet Högre Själv, Själsgrupper, Översjälar, Själar, Själförlängningar eller Förkroppsligade Själar (inkarnationer) som deltar på Jorden just nu, eller, hur många ni har (inom varje nivå av existens) som specifikt tillhör er Själs Härkomst. Antalet förändras ständigt, eftersom ert Högre Själv (och i förlängningen, Källan) alltid är på en Evinnerlig resa av Expansion och Skapande.

Vi har ofta talat om en ”ung själ” kontra en ”högt utvecklad själ” i flera meddelanden tidigare. En ung själ kan liknas vid ett ”ungt träd/planta.” Det ser ut som ett träd (komplett med blad, kvistar, grenar och stam) men det är kort och relativt litet, i jämförelse med en mycket utvecklad själ, som kanske kan jämföras med det berömda, gigantiska mammutträdet ’General Sherman’, i Kalifornien, USA.

När den unga själen växer och får fler fysiska livserfarenheter, i sin eviga resa med att expandera, utmana och uppleva sig själv, blir dess Ljusgnista naturligtvis större, starkare och ”mäktigare”, (genom de ackumulerade fysiska livserfarenheterna), tills dess den en dag framgångsrikt slutför sin resa tillbaka till Källan.

En resa som kan ta miljontals fysiska inkarnationer för att kunna bemästra: Själv, Energi och Guds 12 Heliga Strålar – upp till de Högsta Nivåerna av Skapelse.

Hos Själens Gruppnivå uppstår vanligtvis splittringar på grund av de ”Stora Teman” som ert Högre Själv vill utforska, skapa, uppleva eller bemästra, på det fysiska planet av existens. Till exempel så strävar en Själsgrupp efter att bemästra den Violetta Strålen av Frihet and Transformation. En annan Själsgrupp som tillhör ert Högre Själv, strävar efter att bemästra den Rosa Strålen av Kärlek, och så fortsätter den långa listan.

Översjälsaspekten av er själva, är den som övervakar alla era inkarnationer inom ett specifikt, begränsat område i Universum (t.ex. de inom Vintergatans galax). Er Översjäl ansvarar för att alla era fysiska inkarnationer i det området, går framåt (mer eller mindre) som planerat.

Ni kan också jämföra Översjälens roll med en Avdelningschefs, som är helt ansvarig för alla Handledare/Gruppledare och Anställda inom den avdelningen. Er Översjäl delas sedan upp i flera individualiserade själar, (dvs ett antal ”olika” närvarande JAG ÄR) – alla dessa själar är fortfarande en del av ert Högre Själv.

Det finns ingen nivå eller undernivå av existens, där Källan inte finns.

Om vi ​​skulle likna det vid ett träd i skogen – så kommer detta träd att representera ert Högre Själv; er Själs Familjeträd/ Härkomst. Alla bladen på ert träd representerar de många fysiska inkarnationer som ert Högre Själv upplever.

Träden som står bredvid det, är andra Högre Själv; andra Originalgnistor från Källan.

Skogen i sig representerar hela det stora JAG ÄR; KÄLLAN till ALLT som Existerar – det representerar också hela Himmelriket (på alla plan, alla dimensioner och alla verkligheter inom Multiversum).

Nästa nivå nedåt, d v s den ”Direktansvarige/ Gruppledarens” nivå, representerar den Individualiserade JAG ÄR-närvaron (känd som Själen), som ansvarar för alla era inkarnationer inom en ännu mindre; mer begränsad del av Universum. Till exempel är en aspekt av er Själ kanske ansvarig för Jordupplevelsen; en annan aspekt av er Själ är ansvarig för den Plejadiska upplevelsen o s v – sedan fortsätter den långa listan.

Själens Förlängning kan representera många olika områden för utforskning, inom er egen Själsgrupps Tema som ert Högre Själv vill bemästra, uttrycka eller skapa – i den begränsade delen av Universum.

Om er Själ till exempel tillhör en Själgrupp som strävar efter att bemästra den Violetta Strålen av Frihet, så kan en särskild Själsförlängning fokuseras på att bemästra Friheten att Uttrycka; en annan Själsförlängning kanske utforskar Frihet från Slaveri; en tredje kan utforska Finansiell Frihet; ytterligare en är inriktad på att utforska Frihet från Diktatur/Styrande Myndigheter, som har regerat med Total Makt etc.

Använd bara er fantasi för att förstå den gigantiska räckvidden av ert Multidimensionella Själv. Alla nivåer av er Själs Styrning/ Hierarki, är uppenbarligen sammankopplade och fungerar som EN.

Information flödar ständigt i båda riktningarna, upp och ner i en själs hierarki, för att hjälpa varje förkroppsligad själ i hela Själens Familjeträd, att göra sitt bästa i varje inkarnation.

Uppdelningen, eller delegeringen av olika ’hanteringar’ mellan de olika nivåerna i en själs hierarki, är på mikronivå, en spegelreflektion av det större antalet Avdelningar/ Nivåer/ Råd inom Himlens Hierarki (sköter om det evigt utvidgade Himmelriket till de yttersta, Universum/ Super-Universums nivåer).

Om en person begärt hjälp från de Uppstigna Mästarna/ Änglarnas Härskara, för något som inte överensstämmer med dennes högre mål för den specifika inkarnationen – det allra första de Uppstigna Mästarna då skulle göra, är att checka av med dennes Högre Själv (vanligtvis ”direkt” på nivå med den individuella JAG ÄR – Själen), för att se om begäran kommer att bli en livserfarenhet som är värd att ha, eller om det är en onödig distraktion, som inte är i linje med syftet för inkarnationen.

Den individuella JAG ÄR, kommer sedan att konsultera/ kommunicera med sin Översjäl, Själsgrupp, och i slutändan dess Högre Själv, för att avgöra om en sådan livserfarenhet kan gynna/ expandera Helheten. För det som än händer i en specifik fysisk inkarnation, kommer att genljuda för Helheten – d v s, det som händer med ett visst blad, kommer att påverka hela trädet. Och därmed har de Uppstigna Mästarna/ Änglarnas Härskara, inte den slutliga auktoriteten att hantera allt, i varje förkroppsligad själs evolutionära framsteg. För en sådan störning kan betraktas som en allvarlig kränkning av den Heliga, Gudomliga Lagen som styr suveräniteten, hos varje individuell JAG ÄR.

2) JAG ÄR/ Gudssjälv/ den Heliga Kristus Själv:

Det finns tre huvudsakliga sätt som ”JAG ÄR”-termen kan användas på.

.1 a) Den Stora JAG ÄR-> är helt enkelt ett annat ord för Källan, Gud, Huvudskaparen, Ancient of Days, Alfa & Omega eller, den Högsta Intelligensen som regerar över ALLT. Det finns otaliga namn på Gud som används på er planet, och JAG ÄR, är ett av de energetiskt mest kraftfulla namnen på Gud. Det representerar också allt som var, allt som är och allt som kommer.

2 b) Det Universella JAG ÄR -> när människor använder detta begrepp hänvisar de mestadels till den högsta intelligensen, som styr hela det fysiska Universum. Ert Universum designades utan fel, med stor matematisk precision och ordning.

3 c) Den Individualiserade JAG ÄR-närvaron (m a o Själen) -> detta är den individualiserade aspekten av den Stora JAG ÄR, som direkt planerar, hanterar, övervakar och kontrollerar era nuvarande, tidigare och framtida förkroppsliganden (som förklarats tidigare). Er JAG ÄR-närvaro är ansluten till er fysiska kropp genom hjärtat, via silvertråden.

I alla intentioner och syften är ert JAG ÄR er ”Direkta Suveräna”, i era fysiska inkarnationer. Det är ert ”sanna” Själv; Gudssjälvet som bara känner till perfektion och är helt ansvarig för den ’Elektroniska Ljuskropp’, som är du.

Den Individualiserade JAG ÄR, har den fulla kraften från sina Gudsföräldrar, och kommer endast att ge sådana krafter till de förkroppsligade aspekterna av sig själv, som har lyckats uppnå Uppstigning. JAG ÄR inom er, övervakar ständigt er dagliga användning av den mycket värdefulla, Elektroniska Ljussubstansen (miljarder, små Ljus & Kärlekselektroner, som ständigt finns närvarande i Universum) som kommer från Hjärtat av Källan -> för att se om det är ett klokt sätt att gå tillväga, med att ge er en större eller mindre mängd av detta Ljus.

Till den förkroppsligade själen vars tanke- och känslovärld endast innehåller perfektion (kärlek, glädje och frid), kommer oändliga mängder av Guds Elektroniska Ljussubstans att beviljas och anförtros dig, för att användas enligt din egen Gudomliga Vilja. Och när det händer, kära du, kommer du att uppleva den verkliga betydelsen av denna mening: ”Sök och du ska finna Himmelriket inom dig”.

1 d) Den Heliga Kristus Själv -> de flesta använder denna term som ett annat ord för den individualiserade JAG ÄR-Närvaron. I själva verket står en individs Heliga Kristus Själv mellan hans JAG ÄR-Närvaro och hans fysiska kropp. Det fungerar som en medlare mellan Gudssjälvet och individens nuvarande medvetenhetsnivå.

Det kallas ofta ’den lilla rösten inom’, eftersom den alltid leder er att fatta högre vibrationella beslut, i allt ni uttrycker/ skickar ut till Universum. Ert Heliga Kristus Själv är förankrat i hjärtat av den Trefaldiga Flamman, och kan användas för att så småningom hjälpa er att vara en Kristus i handling, precis som Jesus gjorde under Sin tid på Jorden.

Adele:

”Tack för att du förklarar allt detta så detaljerat. Låt oss gå vidare till nästa uppsättning frågor för det här meddelandet. Du har under de senaste åren kärleksfullt avslöjat för mig flera olika namn på mitt Högre Själv, och en något begränsad information om vad deras roller är i högre riken/ dimensioner.

Hur hjälper kunskapen om allt detta mig i denna inkarnation? Med andra ord, vad är fördelarna med denna kunskap? Är det verkligen nödvändigt att veta detta för min spirituella tillväxt – och för Uppstigningens mål? Och de många ljusarbetare som läser detta meddelande idag, vad behöver de göra för att få denna information? Är det den typen av information som lätt kan tillhandahållas på begäran, eller är den vanligtvis endast efter behov?

Högre Själv:

’Älskade, ingenting sker av en tillfällighet. Du var alltid tänkt att känna till all information som du har fått hittills – dvs vi planerade tillsammans ditt uppvaknande, före födseln. Som en utvecklad själ, med en hel del ackumulerade fysiska livserfarenheter i hela Multiversum, så finns det så mycket i ditt Högre Självs historia, som du inte medvetet minns ännu, än mindre kan förstå fullt ut..

Informationen du hittills har fått, är bara till storlek en liten anteckningsbok – en anteckningsbok som finns i ett levande, ständigt expanderande, kosmiskt bibliotek (bland miljoner andra böcker), som innehåller hela kunskapen om din Själs Härkomst.

Vi kommer alltid att filtrera informationen som ges till alla förkroppsligade själar, så att endast information som är relevant och användbar för deras nuvarande inkarnationer, blir tillhandahållen. I denna fas av din spirituella tillväxt kan för mycket kunskap om dig själv, vara lika oklokt som att veta för lite. En dag när din uppstigning uppnås, kan du få fullständig tillgång till all information, om din egen rika och mångfaldiga själshistoria – men innan dess kommer jag att finnas inom dig, med ansvar för att hantera och kontrollera det informationsflöde som sänds i din väg. Om vi ​​anser att något är onödigt för dig att veta, så kommer vi tillfälligt att lägga din begäran om information i väntan, tills den Gudomliga Timingen anländer – lita helt enkelt på att vi alltid har ditt högsta bästa i åtanke.

Fördelarna med att känna till och förstå er Själs Härkomst är följande:

* Någon sa en gång att ”Ett folk utan kunskap om sin gångna historia, ursprung och kultur, är som ett träd utan rötter”.

Detta förklarar ganska mycket vad vi vill att ni alla ska bli – ett gigantiskt träd som fortsätter att stå stadigt och starkt på Jorden; efter att framgångsrikt ha motstått tidens prövning; alltid modigt mött alla väderförhållanden (både bra och dåliga).

Med andra ord, vi skulle älska att ni alla är starka och kraftfulla Ljusarbetare, som aldrig ger upp oavsett vad. Och att känna till era ”rötter”, är därför avgörande för detta mål.

Att helt och hållet känna till ert Högre Själv och ha förståelse för Hans huvudsakliga roller (de heliga uppgifterna som anförtros honom) i tjänst för Himmelriket, kommer att motivera, stärka och ge er klarhet om vad som är ert uppdrag, syfte och anledningen till – att vara på Jorden just nu, i detta förkroppsligande.

För alla uppstigande själar som lever i denna mycket eftertraktade livstid, så kommer ert livsuppdrag/ syfte/ specialiteter/ roller i denna inkarnation (på mikronivå), faktiskt att vara en spegelbild av ert Högre Självs Passion, Uppdrag, Syfte, Specialiteter och Roller (på makronivå).

Som ovan så nedan, så inom så utom. Hela syftet med uppstigningen är för att ni en dag ska kunna gå runt på planeten, helt förkroppsligade som JAG ÄR; som ert Gudssjälv. Ni kommer en dag att glädjefullt tjäna Himlen och ALLA på er planet, genom att använda hela spektrumet av ert Högre Självs förmågor, talanger och passion, vilka kommer att vara de unika NI.

Låt oss nu använda Adels Själs Härkomst som ett exempel. Hennes Högre Själs två huvudsakliga kompetensområden är: heala medvetenheten och hjälpa till att stärka/ motivera/ förändra människors liv, så att fullständig Frihet hos Självet kan uttryckas utåt.

Till och med Adels medfödda egenskaper kan lätt förklaras. Som någon som representerar den Violetta Strålen av Frihet, så är hon också den person som alltid måste få Friheten att välja vad hon vill göra med sitt liv – ända sedan hon var en liten flicka. Inte ens den minsta störning i hennes personliga val kommer aldrig, eller sällan, att välkomnas.

Att veta varför du är som du är (dvs helt förstå dig själv), kommer så småningom att resultera i att du känner dig mycket starkare, mer kraftfull och bemyndigad att skapa ett glädjefyllt liv, fullt av mening och ändamål.

* Att känna till er härkomst, kommer att bättre hjälpa er förstå de unika stegen i uppstigningen som ni för närvarande står inför, och orsaken till att dessa utmaningar finns i ert liv. När någon helt förstår orsaken till att något oönskat existerar i ens liv, gör att man kommer att känna sig tacksam, för då har han hittat nyckeln till att kunna höja sig över utmaningen.

Era utmaningar finns alltid där för att ge er klarhet; för att ge er en kontrast mellan det som är önskat och oönskat i ert liv.

Som en kraftfull Skapare; som Gud, finns ni alltid i processen av att skapa och expandera. Och därför, när ni ser närvaron av något oönskat i ert liv, så kommer detta att bli det perfekta tillfället för er, att skapa och välja något annat!

Let us take another look at Adele’s Soul Lineage below (please note that all names had been abbreviated for privacy), to further explain what we meant.

Låt oss ta en titt på Adeles Själshärkomst nedan, (observera att alla namn har gjorts om för det privatas skull) för att ytterligare förklara vad vi menade.

I Adeles Primära, Direkta Själslinje för detta specifika förkroppsligande, så hade vi tillsammans valt den Violetta Strålen som hennes roll, syfte och huvuduppdrag, under denna livstid. Detta betyder att hon är en av de många Ljusarbetarna på Jorden just nu, vars själva närvaro personifierar, eller representerar alla egenskaperna hos den Violetta Flamman. Som ni kanske redan vet är den Violetta Strålen, Strålen av Frihet, Transmutation, Transformation and Alkemi.

Detta innebär, att hon och alla andra förkroppsligade själar av den Violetta Flamman där ute, ständigt: strålar, transmuterar, transformerar och förankrar den Violetta Flamman, vart de än går och i allt de gör. Processen genomförs automatiskt, och deras individualiserade JAG ÄR, har perfekt kontroll över hur mycket av det som görs på en given dag. Detta är en del av servicen som dessa själar har kommit överens om att utföra före födseln, och det är något som gjorts, ända sedan dessa själar anlände till denna planet.

Naturligtvis beror intensiteten i denna uppgift på individens beredskapsnivå, och var de befinner sig just nu i sina Uppstigningsresor, tillbaka till JAG ÄR Inom.

Med andra ord, ju mer uppvaknade dessa människor är, desto intensivare kommer deras service att utföras, till gagn för alla invånare på hela denna planet.

En av de utmaningar som andligt uppvaknade själar av den Violetta Strålen ofta kan möta, inkluderar: den extrema känsligheten för det mänskliga Kollektivet och planetens energier. Närhelst något ”dåligt” hänt på Jorden, så skulle dessa själar troligen känna sig dränerade eller bli fysiskt sjuka.

I ett sådant scenario kämpar deras ljuskroppar (som mestadels består av deras naturligt dominerande Violetta Stråle) efter att den dåliga händelsen har skett, genom att stråla och förankra ännu större mängder av den Violetta Strålen in till planeten. För att neutralisera och transmutera mycket av negativiteten till Högre Ljus.

Och därför kan vetandet om att du kommit från den Violetta Strålen, gynna dig om något liknande skulle hända igen i framtiden, för då kommer du att vara bättre förberedd och lättare kunna hantera en sådan utmaning. Du kan då lära dig att bättre hantera ditt energisystem, så att du inte går omkring och känner dig dränerad/ sjuk nästan hela tiden. För det finns fortfarande mycket negativitet, eller lägre vibrationella energier som utstrålas runt om på planeten dagligen, som du automatiskt kommer att transmutera för ALLAS räkning.

De goda nyheterna för de av er här från den Violetta Strålen, är att planetens energier har blivit mycket bättre på senare tid, nu när energierna från den Gudomliga Kärleken väller ner från Himlen, och kraftigt stöder er i denna heliga uppgift.

Ni som kommer från andra Strålar, kommer förmodligen att uppleva andra Uppstigningsutmaningar, som är unika för era specifika Strålar. Sök då bara information direkt hos JAG ÄR inombords, för att på ett bra sätt kunna hantera era utmaningar.

Ovanstående två är exempel på fördelarna ni får genom att veta allt om ert Högre Själv, er Själhärkomst och Teman. Och därför, för att ta upp din nästa fråga Adele, om allt detta verkligen är nödvändigt för din andliga tillväxt och uppstigningsmål, så är vårt svar ja. Men Vi låter er, och låter alla här som läser detta meddelande, bestämma det själva.

Vidare till nästa fråga. Vad behöver ni göra för att få denna information? Allt ni behöver göra är att begära att er JAG ÄR ger er all information ni behöver. Avsätt helt enkelt en lugn tid för meditation varje dag, för att på djupet anpassa er till visdomen hos er JAG ÄR. Och vi kommer då att sträva efter att ge er all den relevanta information ni behöver. Och om ni känner ett behov av en mellanhand (mellan dig och din JAG ÄR), för att ni ska kunna få sådan information, kan ni bara be ert JAG ÄR och det andliga teamet, att sända er den mest lämpliga personen för att hjälpa er med er begäran.

All information som kommer direkt, eller indirekt, och ges till dig, kommer i detta skede enbart att vara på en bra-att-känna-till-nivå (som förklarats tidigare).

Adele:

”Det finns många ögonblick i det förflutna, då jag fått veta från det inre, att jag brukade vara den eller den personen eller att den jag träffade idag, är en annan aspekt av min individualiserade JAG ÄR, eller att personen jag nyligen träffade är en annan aspekt av mitt Högre Själv från en annan Själsgrupp. Är dessa känslor korrekta? Om så, vad var syftet med våra möten? Och hur kan jag veta skillnaden mellan:

* ett förflutet (eller, nuvarande/ parallellt) liv som direkt tillhör mig – ett som jag utan tvekan kan belägga med följande påstående ”Åh ja, det var definitivt mitt tidigare liv” eller,

* ett tidigare liv som indirekt tillhör mig (t.ex. annan Själsgrupp ifrån min Själhärkomst) eller,

* ett förflutet liv som tillhör ett annat Högre Själv (dvs helt ’orelaterat’ till min Själs Släktträd).

Högre själv:

‘I denna fas av din Uppstigningsresa Adele, så har du mer eller mindre eliminerat alla dina inre tvivel om riktigheten i denna sorts information som du får. När allt kommer omkring, har du haft många års övning med att göra det. Men vi vet att du bara ställer dessa frågor för att få större klarhet, och för att hjälpa de många som kommer att läsa det här meddelandet.

Utvärdering av information är verkligen en mycket viktig process, som inte kan hoppas över för alla här, som håller på att bemästra sina mästarskap.

All information ni fått från utomstående källor (t.ex. från böcker, bloggar, kanaliserade meddelanden, andliga lärare/ gurus, etc.), måste ALLTID filtreras genom den kraftfulla barometern, som finns i ert eget hjärta.

Så för att svara på din fråga Adele, än en gång, vi låter er själva bestämma om era känslor/ förståelsen beträffande dessa människor, var korrekt.

Och vad som var syftet med: alla dina möten med de olika aspekterna av ditt Själv, och all den kunskap om att du faktiskt varit dessa människor i tidigare liv, var mest för att stärka dig att hjälpa dem, och att höja din nivå av medveten förståelse för storheten hos ditt multidimensionella Högre Själv.

Ni kan lätt se skillnaden mellan ett förflutet, nuvarande eller framtida liv, som antingen är: direkt eller indirekt anslutet till dig, (men fortfarande inom din Själshärkomst), eller helt orelaterat till dig, genom att använda din medfödda ”Energetiska resonansförmåga” för att själv urskilja svaren på dessa frågor.

Och bara när allt annat misslyckas, kan du be din JAG ÄR-Närvaro om bekräftelse. Men vi föredrar att du använder din egen bedömning först, innan vi fortsätter att ge dig svaren. Efter allt, så är ni Mästare-under-Övning här!

Men här kommer Våra svar på din fråga.

Ett förflutet/ nuvarande/ framtida liv som är direkt kopplat till dig (d v s att du bokstavligen tittar på en annan DU som springer runt i den personens kropp), kommer att känna sig ’som En’ med dig; det kommer att finnas en känsla av perfekt Enighet med din energikropp/ ljuskropp.

Om du skulle sluta ögonen och visualisera dig själv stående på vänster sida, och den andra personen stående till höger, och sedan fortsätter att ”slå samman” er två, så skulle det kännas som om det inte fanns någon skillnad i vibration, mellan dig och honom/ henne.

Era energier skulle blanda sig riktigt bra – så att du inte kan se var den aktuella du börjar, och var den andra personen börjar.

Med andra ord hittar du 100%, perfekt, energetisk resonans och magnetisk attraktion mellan dig och den andra parten. Och om du skulle ta dig tid att gå in i ett meditativt tillstånd, så kan du få relevant information om den personens liv. Visioner av det livet kommer lätt att strömma in i ditt sinnes öga (tillsammans med all slags annan information), för din JAG ÄR kommer (för det mesta) att ge dig tillgång till information, om dina direkta förflutna/ nuvarande/ framtida liv.

Ett förflutet/ nuvarande/ framtida liv eller person som är indirekt ansluten till dig (t.ex. olika Själsgrupper i samma Själsfamiljeträd, kommer fortfarande att känna sig ”som-Ett” med dig, men det finns en viktig skillnad. Nivån på energetisk resonans kommer att vara mycket mindre (kanske mellan 51% och 90%) – beroende på hur långt borta/ hur nära personen är från din Direkta Själhärkomst. Det finns ingen omedelbar, magnetisk attraktion, eller så känner du bara en liten nyfikenhet om att lära känna den här personen mer (till skillnad från det som vanligtvis händer mellan dig och ’andra-aspekter-av-dig’, från den Direkta Linjens kategori ovan).

Ett förflutet/ nuvarande/ framtida liv, eller en person som är helt orelaterad till dig, kommer fortfarande att kännas ”som Ett” med dig, men nivån av energetisk resonans mellan dig och honom/ henne, kommer att falla ännu mer, till 50% eller lägre.

Alla ni som läser detta idag, när väl er energikänslighet blir naturligt hög, så kommer ni att kunna förstå vad vi menar med ”energetisk resonans” – för att uppleva det på plats, är enda sättet för att verkligen kunna förstå, det vi just förklarat ovan.

Och notera, att i alla tre kategorierna ovan. så kommer ni fortfarande att känna er som EN med alla aspekter av er själva (direkt, indirekt eller, orelaterad), för ni vet säkert nu att ALLA är EN. Det finns aldrig någon åtskillnad mellan er, av de människor ni mött i alla era förflutna/ nuvarande/ framtida liv, och i världen omkring er.

För ni är alla Källenergivarelser, som ständigt expanderar och uttrycker er själva på nytt, inom det fysiska planet.’

Adele:

’Och ​​förresten Älskade, har jag talat med mitt direkta, Individualiserade JAG ÄR under alla dessa år, eller, har jag talat med ALLA versioner av Själv, hela vägen upp till min Själhärkomst/ Släktträd på Källans nivå?’

Högre själv:

‘Du har, för det mesta, kommunicerat med din Individualiserade JAG ÄR-Närvaro; din Själ, som också kallas din Direkta Suveräna.

Men det betyder inte att alla andra aspekter/ versioner av ditt Högre Själv (upp till Källans nivå), inte är medvetna om vår dagliga kommunikation. De är alltid medvetna om vad som händer, inom livet i ALLA aspekter av dem själva, som för närvarande är förkroppsligade. Faktum är Adele, att du har ofta talat med Varelser högre upp i din egen Själshierarki, när du kände behov av det, eller, när ”De” kände behov av att ansluta mer direkt med dig, istället för genom din JAG ÄR.

Varje enskild aspekt av ditt Högre Själv, från den Individualiserade JAG ÄR-nivån, ända upp till Källan, är ditt Högre Själv (inom hela din Själhärkomst). Att prata med en, är faktiskt att prata med Dem Alla.

Avslutningsvis är det en sak som alla här behöver komma ihåg. Syftet med att få er intresserade av er egen Själshärkomst/ Hierarki, är inte för att hjälpa er att för alltid stanna kvar inom den gamla, 3D-tankegången av Separation. I Adeles försök av att förstå sitt Högre Själv bättre, visade hennes sista fråga ovan, faktiskt på förekomsten av ’3D-rester’ i hennes medvetande, som tenderar att påverka hur hennes sinne fungerar.

Det här meddelandet idag, är faktiskt vår kärleksfulla inbjudan till er alla, för att lära känna ert Högre Själv mycket mer än någonsin tidigare. Vi älskar er så mycket och stödjer er ständigt, för era dagliga behov och Uppstigningsmål.

Kom in i vår Famn och stanna där ofta, älskade ni, för vi längtar efter att ni ska kommunicera med oss ​​oftare, så att ni snart kan få det fullständiga Välbefinnandet som är en Gudomlig födslorätt, för alla Guds barn på Jorden.

När ni öppnar ert hjärta för oss mer; när ni lyssnar på oss oftare; när ni förstår/ minns mer och när ni släpper mycket/ allt ert motstånd mot vår vägledning, så öppnar ni i själva verket upp vägen, för att få mer av de goda sakerna i livet.

Nu är det verkligen dags för er alla, att lära er slappna av, och tona in till vilka högre frekvenserna ni vill, och sedan helt enkelt öppna upp för att ta emot.

Tror alltid på Oss, och bara vet att ni är älskade bortom vad som är mätbart.’

Med all min kärlek,

Adeles Högre Själv.

 

Kanaliserad av Adele Arini.

 

Copyright 2019 – Raphael’s Healing Space.

If you re-post, please retain article in its entirety, and always provide the link below. Thank you for respecting this request. Namaste. www.raphaelshealingspace.com.au

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...