Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 16 september 2020

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 16 september 2020

 

God dag till er, vackra varelser av ljus och kärlek. Ni som idag lyssnar, ni som hör det här meddelandet är de utvalda. Ni är vakna och medvetna. Ni har öppnat portalen till er Själs röst.

Majoriteten av Mänskligheten sover fortfarande. De blir ledda av sitt ego-sinne. Deras Själ förmår ännu inte sticka hål på den skyddande rustning som deras negativa tankar har skapat.

Så den här tiden är utmanande för er. Ni har känt er så väldigt ensamma och övergivna. En stor del av tiden talar ni kärlekens språk, vilket inte kan förstås av dem som fortfarande talar rädslans språk.

Och ni faller fortfarande tillbaka till det negativa tänkesättet som i hela ert liv har förvirrat er. Vad kan ni göra för att hela tiden stanna kvar i den höga frekvensen, den underbara vibrationen av kärlek?

Det här budskapet är för er Kära Ljusarbetare – Stjärnfrön. Ni är av en högre frekvens än dem runtomkring er. Ni förstår vad andra hittills inte har någon förståelse för.

Ni har ett oklanderligt vägledningssystem. Detta uppmärksammas inte i det tredje-dimensionella, kontrollerade samhället, vars tankar och beteenden är manipulerade av den korrupta massmedian och politikerna, den djupa statens och makthavarnas skyddslingar.

I ert tredje-dimensionella rädsloparadigm har ni fått höra att ni enbart har en livstid och att, ifall ni syndar, så kommer ni för evigt att brinna i helvetet. Ni har känt att ni blivit fullständigt övergivna av Gud, eller att ingen Gud existerar.

Detta har bekräftats av det som era ögon har iakttagit runtomkring er. Ni har sett bristen på kärlek och ni har sett övervägande rädsla och grymhet, själviskhet och falsk stolthet.

Ni, våra Kära Hjärtan, Kära Själar, har höjt er ovanför detta slagfält. Ni har förflyttat er själva till att koncentrera er på det goda, det vänliga och omhändertagande, kärleken.

Ändå kommer ni ibland att fokusera på bristen på kärlek som omger er. Ni kommer att falla tillbaka till den gamla välbekanta fåran av negativitet och smärtsamma, rädslofyllda tankar som ni har blivit så vana vid.

I detta Universum finns en Gudomlig välvillig kraft som är kärlek. Den är ständigt skapande, ständigt frihetssökande, ständigt kärleksfull. Det är den som genererar illusionen, upplevelsen av livet på Planeten Jorden.

Ni kan inte nå denna kraft när er ego-hjärna befinner sig i det negativa tredje-dimensionella läget av oro. När ni känner fruktan, skam, skuld, oro och ert sinne snurrar runt och runt och runt, och upprepar era orosmoment och bekymmer för er, så visar ert vägledningssystem för er att ert tänkande har spårat ur.

Den välvilliga kraften, Källans Energi, Medvetandet som ger kraft till Universum, skuldbelägger er aldrig, betraktar er aldrig som skyldiga. För att göra misstag är en integrerad del av Planeten Jordens resa. Ni tar lärdom av de negativa emotioner som genereras när ni gör vad ni uppfattar som misstag.

Detta är i själva verket vad ni är här för att göra; att göra misstag, för ni tar lärdom av dem. När ni inte är kärleksfulla, dvs när ni gör ett misstag, så känner ni er ni förskräckliga och sedan gör ni fler hemska saker i er smärta och förvirring för att lindra denna smärta.

Detta är en tid av en storslagen evolution, revolution och transfigurering – alkemi i förändringen från mörker till ljus, från det tredje-dimensionella paradigmet till det femte-dimensionella paradigmet av kärlek.

För att vara i glädje, för att höja er ovanom rädslans frekvens, behöver ni bemästra ert sinne. Syftet med det Mänskliga livet är att låta andra manipulera ert sinne och sedan se denna manipulation, samt höja er ovanför den och återta er kraft.

Det Mänskliga livets syfte är att inse att ni är en Gudomlig varelse. Ni består av Gudomlig Essens. Och ni har fri vilja. Ni kan välja att fortsätta i ert innästlande. Eller så kan ni lämna detta innästlande bakom er.

Ni kan lägga alla de falska tankar, uppfattningar och beteenden som ni har fått lära er, åt sidan. Och i och med att ni förlåter allt – för inget felaktigt har någonsin inträffat – så kan ni inse att hela Planeten Jordens upplevelse har ägt rum för att ni skulle kunna växa i kärlek och ljus.

Ni växer i kärlek och ljus genom att ni gör val som inte är att föredra, eller vad man kan kalla misstag, så att ni på ett djupare och mer genomgripande sätt vet att ni är kärlek och att ni enbart vill ha denna kärlek.

Ja, nu vill ni ha enbart kärlek, denna Gudomliga strålande Essens som strömmar genom er, för att ni har fått uppleva motsatsen.

Det här är vad uppstigningsprocessen handlar om. Ni har genomlevt fattigdom, brist på överflöd i alla saker och ting, sjukdom, depression, ilska, avundsjuka och många, många negativa emotioner och nu vet ni, med hela hjärtat att ni inte föredrar dessa.

Lämna det förflutna bakom er. Höj er ovanför Planeten Jordens slagfält. Välj fridfulla tankar. Inse att varje tanke ni tänker är en bön. Varje tanke ni tänker skapar er verklighet.

Det finns en medveten bön, där ni önskar något och ber Gudomligheten att uppfylla er önskan. Och sedan finns det bönen som ni ber i varje ögonblick i och med varje tanke.

Universum stödjer inte tredje-dimensionellt rädslo-tänkande. För Universum ger er den upplevelse på vilken ni tänker i ert sinne. Varje ord ni uttalar skapar era tankar.

Var därför medvetet uppmärksam på vartenda yttrande, observera varje ord ni säger. Ni har alltför mycket tolererat att sinnet har fått vandra iväg, att tänka utan att ägna en tanke åt vad ni tänker.

När ert sinne är fridfullt och förnöjsamt så är kanalerna för den Gudomliga kommunikationen öppna. När ert sinne befinner sig i rädsla och fattigdom, drivet av de falska skräckberättelser som era korrupta nyhetsmedia sprider, så är ni avskilda från de högre sfärerna.

För ni kan inte tona in er på er högre frekvens utifrån den låga tredje-dimensionella vibrationen av rädsla.

Med kaoset runtomkring er, när ni går in i ’fly eller fäkta’ och defensivt, reaktivt attackerande, rädslofyllt, våldsamt beteende, så kommer ni att fatta dåliga beslut genom ert ego. Ni kommer att göra misstag.

När ni befinner er i ett avslappnat, öppet, fridfullt tillstånd av att inte tänka, av att bara vara, så kommer ni att tona in er till de högre vibrationerna, de högre vibrationerna av skönhet, glädje, kreativitet, sanning och visdom.

Då blir era beslut kärleksfulla, fridfulla, förnuftiga, goda och Gudaktiga, Heliga. Var därför uppmärksamma på kärlek. Låt kärlek nu bli ert liv och er guide.

Var vänliga, var omtänksamma. Se efter det goda i alla. För samtliga är goda på Själsnivån. Låt salighet och lycka nu vara er guide och ledare. Ta vägen med det minsta motståndet, den minsta smärtan och följ er glädje, följ er passion. Gör det ni tycker om att göra.

Se det som är gott och Heligt och ni kommer att leva i en god och Helig Värld. Återigen, det som ni fokuserar på skapar er verklighet. Ni lever i en drömvärld, ett hologram, ett datorprogram. Ni lever i en dröm, en illusion, vilken era tankar kan manipulera till ert hjärtas glädje, eller till stort elände och depression.

Det krävs mental disciplin för uppstigningen ut ur den gyttja av negativitet som har omgett er. Det krävs träning av ert sinne, träning av ert tänkande.

Er hjärna fostrades till de tredje-dimensionella tanke-lägena. Ert sinne tränades till brist och fattigdom, separation och religion, falska sociala seder och bruk samt ett ogillande av allt som är annorlunda än det som ni hade lärt er att var sant.

Ni har fostrats bort från Enhet och till beroende och isolering. Ni har lämnat er kraft ifrån er. ’Ta hand om mig’ – har varit ert rop till Universum. Nu är det dags för er att ta hand om er själva genom att övervaka era livgivande tankar.

Ni måste på nytt träna er bort från tron på helvetet. Ni måste välja glädje, skratt, samvaro och kamratskap. Fyll upp er bägare med kärlek så mycket att ni inte förmår se mörker eller desperation i er verklighet.

Det pågår en evolutionsrevolution i den här tiden av uppstigningen. Använd den erfarenhet som ni har fått, önskad eller inte önskad, gillad eller inte gillad, så som möjligheter till tillväxt.

Så som möjligheter, vilka kommer att höja er ovan det negativa tankesystemet till kärleksfrekvensen, från vilken era tankar skapar ett underbart, positivt liv för er.

Stig upp till sfärerna av skapande och kärlek, med positiva tankar såsom er guide och stämman i er intuition, er Själ, såsom er ledare. Lossa på kedjorna av mental kontroll och manipulation under vilka ni har levt, genom att släppa taget om negativa tankar.

Ni har tagit lärdom av att vistas i denna tuffa tredje-dimensionella dekonstruerade, uppdelade och debattlystna plats, till att fattigdom, sjukdom, brist på överflöd, maktlöshet, krig, våld och offermentalitet inte är vad ni föredrar.

Ni kom hit för att spela upp ert egos önskningar. Det har ni gjort. Er Själ har upplevt vad den inte är. Ni kan inte bli hjälpta av era änglar, era guider, ert högre jag, när ni befinner er i sfären för tredje-dimensionell fruktan.

Era Änglar och Guider vistas inte i dessa sfärer; rädsla, osäkerhet, oro och sjukdomar vistas i de sfärerna. Övervaka vartenda ord, varenda tanke.

Kära Utvalda, Kära Högt vibrerande multi-dimensionella varelser, omskola er hjärna, håll era tankar i den höga vibrationen av kärlek och ljus, sanning och visdom – så blir himlens, paradisets, nirvanas rike ert arv.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...