Andromeda via Natalie Glasson, 16 december

Himlen nov_clip_image002

Andromedanerna via Natalie Glasson, 16 december

Uppfyll era behov med själs intentioner genom Andromedaner

Kanaliserat genom Natalie Glasson 16 december 2016

Original Källa: Sacred School of Omna

 

Vi, Andromedaner, framträder som en återspegling av sanningen, som finns inom er varelse. Vi hedrar er existens på jorden, genom att vi vill lägga hela vår energi och stöd till allt som ni skapar. Tillåt er själv att acceptera vårt ljus, som strömmar ut till er med kärlek och välsignelser.

Vi, Andromedaner, vill uppmuntra er att inse att ni är en av skapelsens kraftfulla varelser. Ert väsen skapades av Skaparen som formade en avsikt, sedan vårdades och förkroppsligades avsikten tills manifestationen ägde rum. Ert väsen föddes ur Skaparens skapande, vilket innebär att ni kan manifestera och skapa på jorden på ett liknande sätt. Som en av skapelsens kraftfulla varelser, har ni möjlighet att samskapa med Skaparens vibrationer att manifestera era behov och önskemål på jorden. Uppfylla era behov och önskemål från ert själv och själ är en väsentlig del av er andliga utveckling. För att samskapa med Skaparen och er själ, finns det behov för er att forma med ert medvetande eller från Skaparen eller er själ ta emot en avsikt vad ni vill uppleva eller manifestera. När en avsikt accepteras, då startar en process för manifestation, där ni blir energin i det som ni vill att manifestera. Genom processen av er avsikt syntetiseras det med hela er varelse, manifesterar ni med skapelsens energi, som innehar samtliga koder, mallar och i sanning allt som är nödvändigt för att manifestera er avsikt. Det är skapelseenergi, som formas och blir er verklighet och erfarenhet, omprogrammerar hela er varelse att vara i linje med er avsikt.

”Jag är en av skapelsens kraftfulla varelser, jag förkroppsligar och ger mina intentioner till att bilda skapelse energi, som hjälper alla mina intentioner att manifesteras nu.”

 

Öva att Forma skapelseenergin inom er

Vi vill bjuda in er att träna skapa en avsikt eller ta emot en avsikt från er intuition / själ. En avsikt är en önskad upplevelse eller resultat för er själv eller er verklighet. Fokus på avsikten, skapar antingen en symbol, bekräftelse eller vision som representerar er avsikt i ert sinne.

När ni fokuserar på att föreställa er en avsikt att uppmuntrar ni er att känna att ni förkroppsligar avsiktsenergin. Föreställ er att ni blir avsikten, att avsiktsenergin fyller hela er varelse eller att ni väcker avsiktsenergi inifrån er själ och ert hjärta. Låter avsikten bli i ögonblicket så mycket att det inte längre finns ett behov av att fokusera på avsikten; ni upplever en fullständig syntes med avsikten.

Erkänn skapelseenergin som bildar en gnista av ljus inifrån er, som representerar er fysiska upplevelse av er avsikt.

Fokusera på ert jordstjärnechakra och föreställ er samma ljus som ni förkroppsligar strömma in detta chakra och in i jorden som en symbol för jordning av er skapelseenergi i er fysiska verklighet.

Detta kan åstadkommas så många gånger som ni känner er guidade med samma syfte eller med många olika avsikter.

 

Låt er själ tillhandahålla

Vi, Andromedaner påminner er om er kraftfulla förmåga att skapa och manifestera på grund av er själs nuvarande uppstigningsprocess tillsammans med er personlighet. Det är dags att anpassa er till energier, erfarenheter, situationer, skapelser och kvaliteter som er själ innehar och önskar att manifestera i er fysiska verklighet för att stödja era behov. Er själ förkroppsligar allt som ni behöver och kräver för att uppleva ett fullt, lycksaligt och glatt liv på jorden. Er själ förstår också, på grund av att kunna känna igen den större bilden av er verklighet på jorden, allt som ni behöver för att känna er uppfyllda, oberoende och glada. Er själ är redo att förse er, det finns helt enkelt ett behov för att tona in er själv på att känna igen de energier och intentioner, som er själ guidar och delar med er. Således skapar ni en synkronicitet, flöde och harmoni mellan förkroppsligat själv och er själ. Denna erfarenhet av harmoni med er själ kan ni samskapa med er själ, att lära sig att acceptera de nödvändiga avsikter, energi och gudomligt ingripande från er själ i ert väsen och verklighet. När ni överlämnar er till er själs intentioner, skapar ni från ett utrymme av kärlek och expansion, som är mycket mer givande och ger uttryck för att äga rum på ett magiskt och oväntat sätt.

Uppmuntra er själv att ta emot själens intentioner då kommer er själ att säkerställa en fusion och syntes mellan er personlighet och de nya aspekterna av er själ, som den för närvarande tar in i er varelse vid denna tid av uppstigningen. Med engagemang och praktik, kommer ni att upptäcka att ta emot intentionerna i er själ för er själv och verkligheten kommer att bli en naturlig vana, som så småningom förekommer utan att ni inser det. När ni känner igen en avsikt från er själ för er verklighet, finns det helt enkelt ett behov av att ta emot avsikten och fokusera på att förkroppsliga avsikten i er fysiska varelse, som vi tidigare beskrivit i praktiken ovan för att främja manifestation och erfarenhet av processen. Att arbeta på det här sättet öppnar kanaler till er själ så att ni kan få hela er själs önskningar tillgodosedda. Ni kommer också att börja harmonisera era önskningar med er själs avsikter eller önskningar. Detta innebär att ni släpper egots önskningar, att inse att oavsett ert egos önskningar kommer det aldrig att resultera i uppfyllelse på grund av den begränsade och rädda arten av ert ego. Det är viktigt att nämna att egots begär inte är bara materia och själens önskemål är inte bara andliga. Själen kan önska materiella eller fysiska upplevelser, men dessa kommer aldrig att bli slutresultatet, utan helt enkelt en del av en resa till ett mål med större andlig förbindelse.

Att arbeta i harmoni med att erkänna er själs avsikter för er verklighet, är det fördelaktigt att känna igen era nuvarande önskningar, drömmar och behov som till synes är födda från er personlighet eller ert fysiska förkroppsligade själv. Ni kanske vill skriva upp dem, så att avsikterna som flödar ut ur er själ, delade i meditationer eller stunder av inspiration, så att ni kan känna igen om er personlighet och själ redan är inriktade på att skapa samma resultat. Ibland kan ett högre eller mer expansivt perspektiv behövas för att ett fysiskt problem eller behov, som själen kan erbjuda. Om så är fallet, sedan det högre perspektivet en gång är accepterat skapar manifestationsflöde energier som skapar det önskade resultatet. Ibland har människor på jorden ett behov eller resultat som de behöver för att manifestera, det känns som om de gör allt de kan för att förkroppsliga det önskade resultatet, de kanske även säger att de kapitulerar för sin själ, och ändå uteblir resultatet. Även om det kan tyckas att begären hos personligheten och själen är densamma, så arbetar de i dessa fall inte i harmoni. I annat fall skulle det önskade resultatet manifesteras. Det kan vara så enkelt, som att själen vill skapa på en expansiv nivå medan personligheten tänker på en begränsad nivå eller att personligheten är fäst på ett visst utfall eller ska manifesteras på ett visst sätt, medan själen vill manifestera samma resultat på ett annat sätt för att föra fram ett större djup av tillväxt eller sanning. En annan orsak kan vara att personligheten gör motstånd vad den anser den behöver eller att den inte vill överlämna kontrollen till själen, som den tror att den har. Kanske till och med en brist på förtroende för själen kan vara orsaken.

Uppmuntra synkronicitet och harmoni i avsikt att er själ och personlighet kommer att göra det möjligt för er verklighet att flyta med större lätthet, perfektion, gudomligt flöde och uppfyllelse. Nu och under 2017 önskar er själ ge er gudomlig vägledning och stödja er att uppleva en meningsfull verklighet på jorden. På så sätt kommer ni vidareutveckla och förkroppsliga er själ och därför existera som ett fullständigare uttryck av Skaparen på jorden. Med högre aspekter av er själ som vägledning, kommer allt att vara möjligt; ni kommer att kliva in i er makt och inse styrkan av kärlek, vilket är healing till er själv och alla.

Med tålamod, engagemang och förtroende, bjud in er själ att dela sina önskningar och avsikter med er, känn er själs önskan att bara skapa Skaparens kärlek mer fullständigt i er varelse. Det är dags att samskapa med er själ på en högre nivå och med större djup än någonsin tidigare.

Vi Andromedaner finns för att stödja er i att uppleva ert naturliga enande med er själ och Skaparen.

Andromedanerna

 

 

Du gillar kanske också...