Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 5 November

angelgabriel2

Shanta Gabriel

11:11 Porten, Ärkeänglarnas Öppnande till er Gyllene Ljusmall

Mina Kära,

Den 11 november, det hänförda ögonblicket 11:11 detta år, håller Ärkeänglarna den Himmelska Porten öppen, så att ni kan få er Gyllene Mall av Ljus – den femte dimensionens mall för er nya kristallina ljuskropp, som håller frekvenserna av full gudomlighet inom er mänskliga form.

När ni går igenom Porten är ni helt stödda av Ängla Dimensionen, för att förankra denna gudomliga Ljusmall in i er mänskliga form. Det har blivit gudomligt bestämt, att denna dag, den 11:11 är er nya Gyllene Mall aktiverad för er, att fullständigt hämta in i era liv.

När ni har förberedelsen etablerad inom er, är det upplivande att kliva igenom portalen, som tillhandahålls av Ärkeänglarna under 11:11 öppningen. Kraftportarna är tydliga inträden på inter-dimensionella nivåer, för att skapa anpassning inom era energisystem. Ni blir erbjudna en rättighet, så att ni kan känna verkan av högre frekvenser i ett förtätat tidsögonblick.

När ni känner anpassningen inom er själva, är ni för alltid förändrade. Ni kan kräva denna befogenhet, ta fram dessa upphöjda tillstånd som existerar bortom Porten, och använd dem för att välsigna ert liv och hela mänskligheten.

Porten till Ärkeänglarna

Den 11 november, är er Gyllene Kristallina Mall aktiverad, för att bli grundad in i de nya frekvenserna av er mänskliga kropp, genom tillträde till de vägar som öppnats av Ärkeänglarna. Ärkeänglarna Gabriel, Michael, Raphael och Sandalphon, står närvarande då de håller det Gudomliga Ljuset i massiva pelare vid porten, som öppnar för er under detta heliga tidsögonblick.

Ärkeängel Sandalphon håller frekvenser av Jordens kristallina nät, så att ni kan förankra er och bli bekanta med den femte dimensionens energisystem.

Ärkeängel Gabriel håller kraften för Balans av det heliga maskulina och feminina, för att vakna på Jorden, vilket tillåter Enhetsmedvetande inom varje man, kvinna och barn.

Ärkeängel Michael ger er modet att stiga in i er högsta potential, i en blandad gudomlig människa i femte dimensionens medvetenhet.

Ärkeängel Raphael erbjuder nedsänkning in i Ljuset av Gudomlig Kärlek, som genomsyrar varje cell och för in till er den högsta frekvens, som er mänskliga form kan integrera i detta heliga ögonblick den 11:11.

Hur man går igenom Porten

Ta med Själens visioner från ert Högre Jag, för det nya liv som ni önskar väcka in till ert medvetna uppvaknande, hedra det och håll det i ert hjärta. Bjud in Ärkeänglarna för att få hjälp med att förankra de Högre 5D frekvenserna mycket behagfullt in i er egen mänskliga form. Be om att vara i Harmoni med den nya kristallina Gyllene Mall, som beslutats av er Själs ursprungliga blåkopia, för att medföra gudomlighet in i er mänskliga form.

Ta in helig tid under de 24 timmarna den 11 november, särskilt mycket i det ögonblick då en digitalklocka visar 11:11, för att förankra dessa intentioner, och visualisera Kraftporten. Ärkeänglarna som står vakt över Porten, håller denna expansiva Portal av Gyllene Ljus öppen för er. Se dem stå där; massiva vingar av Ljus, expanderade tillägnat er egen utveckling och av Jorden. Dessa stora Ärkeänglar för med sig till er, en välsignelse från Gud.

Då ni går in genom denna port, och håller visionen om nytt liv av Fred och Harmoni på Jorden, och anpassar er till hela Skapelsekraften, och en hög nivå av Enhet fyller er värld. Det som inte är i linje med dessa nya energifrekvenser faller bort. De gamla frekvenserna och energisystemen kan inte existera samtidigt, när er Själ är i linje med sin uppgift, på ett berättigat integrerat sätt.

I det heliga ögonblicket av djupgående öppning, väcker Porten av Ärkeänglarna er gudomlighet i linje med er fysiska form, då ni stiger in till den 5D Gyllene Mall för nytt liv på Jorden. Vet att när ni gör anspråk på detta till er själva, välsignar dessa frekvensen hela mänskligheten i detta ögonblick av uppvaknande.

Intentionen med 11:11 Egenmakt

Den större avsikten med denna 11:11 egenmakt, har alltid varit att grunda den Gudomliga Energin in i djupen av Jorden, så att den planetariska evolutionen kommer att råda.

När millioner uppvaknade människor lagrar det Gudomliga Ljuset genom Portarna, är Enhetsmedvetande den resulterande kraften, som tränger igenom hela mänsklighetens hjärtan. Tvivla aldrig på miraklet av den Spontana Evolutionen, som en kreativ möjlighet, under det femte dimensionella skiftet som inträffar på den här planeten.

Flödet av Gudomliga Kärlek genom varje person, skapar en utvidgning i uppfattningen då slöjorna har skiljts, så att ny klarhet gryr. Denna ökning i klarhet sporrar en känsla av befrielse och frihet av spirituellt uttryck inom er varelse. Böner för planetariskt välbefinnande, så att Jorden och hela mänskligheten också kan ta emot från detta ögonblick i tiden, kommer att vara till stor nytta.

Att be om mirakler är mycket lämpligt, när ni är i den himmelska porten mellan Himmel och Jord.

Frisläppandet av trycket från 11:11 Porten är likt starten av en hästkapplöpning, då hästarna hålls innanför porten. När grindarna slås upp väller rå kraft fram och instinkter tar över. Råheten i denna kraft fordrar noggrann träning och vägledning, så att den rör sig i riktningar som tillåter specifika mål att bli uppnådda, och skörden av belöningar. Era böner och avsikter är nyckeln till denna process.

När ni går genom porten, symboliskt eller bokstavligt, kommer ni att lämna bakom er föråldrade former och mönster av tillvaron, som inte passar er nya Gyllene Mall av Ljus, eller energiströmmen av Enhetsmedvetande, som inträffar på planeten vid denna heliga tid.

Skapa en modell av ert nya liv, genom er avsiktliga inställning framåt av exalterade idéer, även om deras form fortfarande är oklar. Lyft er vibration genom böner, inbjud er Själs vägledande visdom och Ärkeänglarna att leda er. Omfamna den nya nivån av er inre varelse att smälta samman med ert mest Gudomliga Jag, och inbjud Ärkeängel Sandalphon att hjälpa er att förankra den på Jorden.

Fastän vägen på den andra sidan av 11:11 Porten av Ärkeänglarna kanske inte utvecklas för er alla genast, kan ni visas en glimt av en ny vision, för att ge ert hjärta en ny explosion av hopp. Vet, att när ni går igenom denna portal, är ni i linje med Ljusvarelserna som vägleder er, och ni är aldrig ensamma. Er demonstration av denna intention, att leva i harmoni med er nya Gyllene Ljusmall, låter er att ta emot större vägledning, och bestämmer mönster av Enhet och Harmoni inom er varelse. Detta gör det möjligt för er att uppleva större Tillit när ni tar nästa steg, och nästa, på er väg in till en okänd framtid. Vet att ni är i linje med er Själs Syfte och blir vägledda varje steg på vägen. Kraftportarna är ögonblick av klar inbjudan när Gudomliga energier anpassas för att stödja er.

Enhet med Jaget

Under denna dag den 11:11, förena er med andra i en djup Port-initiering med Ärkeänglarna. Ni kopplas med Källan av Allt Som Är Gudomligt, när ni stiger in till er Gyllene Mall, för blandningen av ert mest Gudomliga Jag, med er allra mesta människa. Tacka för Nåden som stiger ned, under denna dyrbara tid. Ta emot det djupt inom ert väsen, och erkänn Ärkeänglarna som håller Jorden i Helig Enhet.

11:11 Porten öppnar vägen till denna enhet inom jaget, så ni blir bron mellan Himmel och Jord. Ärkeänglarna står redo att välkomna er in i den nya kreativa kraften av upphöjd medvetenhet.

Att omskola och vägleda fruktansvärda tankar som plågar era dagar, är bara böner bort. Varje bön höjer er energifrekvens och kunde vara den, som släpper loss den kritiska massan för Spontan Evolution på planeten.

 

Ärkeänglar av Ljus och Gudomlig Närvaro av Allt Som Är:

När jag förbereder mig för att bli vägledd igenom 11:11 Porten, ber jag att Ljuset av Gudomlig Kärlek rensar allt disharmoniskt inom mitt energifält. Jag släpper villigt mina bördor, av gamla föreställningar, så att jag kan stå högt och röra mig fritt genom portarna till Enhetsmedvetande.

Glädjefyllt bjuder jag in den Gyllene Mallen som håller min 5D Kristallina Kropp, för att integrera min mänskliga form, som är i mitt högsta goda, i denna heliga tid.

Inom vidsträcktheten av mitt rensade energifält, ber jag att det fylls med kraften av Gudomlig Kärlek, Harmoni och Fred. Jag ber om att få ta emot och utstråla styrkan och modet, för att förkroppsliga detta Gyllene Ljus och grunda Kärleksnärvaro, Fred och välbefinnande in i Jorden, för att hjälpa till i dess utveckling.

Jag förenas med de Änglalika Dimensionerna och de miljontals av dem som arbetar i Guds-Ljuset, när vi leds genom 11:11 Porten. Jag vet att när en lyfts upp, är alla upplyfta. Jag tillåter nya mönster av upphöjd Ljusenergi att engagera min mänskliga struktur i integrationen av Enhet – Förening inom min varelse med det Gudomliga. Jag dansar genom de Ljusfyllda portarna, känner er vägledning och vet att kärleksfull medvetenhet om nya möjligheter i mitt liv, blir ombesörjt med varje hjärtslag.

Jag vaknar i ert Ljus och omfamnar de Gudomliga gåvorna som erbjuds till mig nu, med högsta Tacksamhet. Ni ger mig den Gudomliga Föreningen till högre liv och jag tar tacksamt emot detta. Jag är hedrad att förankra detta Ljus på planeten, för att välsigna allt i Naturen. När jag hämtar kärleksfull medvetenhet och respekt för Jorden in i min medvetenhet, vaknar hela mänskligheten in i denna begäran om nytt liv.

Håll mig med Kärlek och vägled mig då jag stiger igenom denna port in i den Gyllene Mallen för min kristallina kropp. Med varje steg, kan jag använda er Gudomliga Kärlek för att bringa större Liv, Fred och Glädje genom mitt väsen, så att jag kan vara en välsignelse för Jorden.

För detta och alla välsignelser jag tar emot, säger jag Tack. Tack. Tack.

Och så är det.

 

Shanta Gabriel för ärkeängeln Gabriel
2 November, 2015 www.ShantaGabriel.com

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...