Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 7 december, 2016

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

7 december, 2016

Om Evolutionens Portal som är öppen från den 12/12 fram till Solståndet 2016

Kära Ni!

Ni hängivna andliga krigare satte er fot på denna väg i samma ögonblick som ni föddes. I världen runtomkring er fick ni bevittna en hängivenhet för allt som ni ansåg vara osant.

Ni tog fram er Själs fana av Sanning, Upplysning och Expansion och började röra er i riktningar som bemöttes med rädsla och strider. Detta kan till och med ha lett till oenigheter inom er familjedynamik, som fortgår än idag.

Genom allt detta, engagerade ni er i er tro på ett Gudomligt Ljus och evolutionsprocessen – en väg som ärade det heliga i allt Liv på Jorden.

När Evolutionens portal för kulmen av detta Mästar-år öppnas den 12 december, uppnås en fulländning i de 12 DNA-strängarna, vilket leder till fullständig balans, kontroll och fulländning inom de 13 strängar som upprätthåller er energi-mall i er nya mänskliga kropp. Mästerskapet över Ljus-Kroppens medvetande leder er till en ny medvetenhet gällande vilka ni i sanning är, när ni vaknar upp inom den evolution i den nya människan som har blivit förenad med det gudomliga.

Inom denna fulländning har en plattform skapats, som kommer att låta er överskrida polarieter till en högre nivå av Enhetsmedvetande. Denna nya energiplattform förankras inom er varelse när 12/12-portalen öppnas. När ni utvidgar er förmåga att ta emot, kommer denna Kraft att fylla ert Högre Hjärta med Kristus-Ljus, och erbjuda er ett nytt sätt att varsebli världen och er plats inom den. När ni låter energin expandera till ert energi-system, sker en genomgripande ny nivå av gudomlig förening inom er.

Portalen den 12/12 påvisar Avatar-Medvetandet inom er, som vaknar upp med alla förenande band, vilka blir aktiverade för den Gudomliga mallen inom er nya mänsklighet, på väg att uppstå till liv. Inom otaliga sfärer finns de som upprätthåller mallen för ett fullständigt förverkligande av denna Helhet inom ert Jag. Detta förverkligande av Jaget är något som alla kan uppleva.

Kom ihåg att detta är en Evolution inom Medvetandet och att det är en process som sker inom evolutionen av att sammanföra det som är gudomligt med det som är mänskligt. Det sker en acceleration inom er cellulära struktur som kanske inte omedelbart blir uppenbar för er mänskliga hjärna. Men tvivla inte på processen som sker och minns att ni är en del av ett Uppvaknande i Medvetandet på planeten, när också ni vaknar upp till er själs mest Gudomliga Verklighet.

Detta är ett förenande inom det nya liv som accelererar inom er. Det är ytterligare en länk inom Ljusets Väv som omger hela planeten och som nu samlas för att hjälpa ta er uppstigning till högre frekvenser.

Under 12/12 – Portalen förekommer möjligheten för er att förena er själ med de varelser inom flera sfärer som tillhandahåller en baslinje för strukturerna inom den nya dimensionella friheten på Jorden. Det förekommer jubel och glädje när koderna för Kristus-Ljuset förstärks och strålas genom hela skapelsen och ert Höga Hjärta får kraft av Enhets-Medvetandet.

Svara an på denna kallan och låt er själva bli upplyfta till de gudomliga frekvenserna i ert sanna, i högsta grad aktiverade och eviga Jag.

Så är det.

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel.

7 december, 2016.

 

“Archangel Gabriel: About the Portal of Evolution Open from 12/12 to Solstice, 2016,” Channeled by Shanta Gabriel, received via email, December 7, 2016, at http://thegabrielmessages.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...