Ärkeängel Metatron via James Tyberonn, July 27th, 2019

Ärkeängel Metatron

via James Tyberonn

”Beskaffenheten hos Ljus-Änglarna och Rikena av Ljus”

27 juli, 2019

Hälsningar!

Jag är Metatron, Ljusets Herre! Jag får i denna session sällskap av Tyberonn från Crystalline Service.

Vi omfattar var och en av er i en vektor och ett fält av Villkorslös Kärlek inom kodat ljus. Vi ger er näring, vi ärar var och en av er. Vi känner er till hjärtat, genom toner, genom resonans och vid namn. Så har det alltid varit!

Och så när 2019, det Sjunde Året i den Nya Jorden, rör sig in i sina sista faser, samlar sig mänskligheten för en renässans. Ni slutför ett gynnsamt år, en kraftfull och föränderlig tid. De förändringar som har ägt rum alltsedan den planetariska uppstigningen.

I den nya energin av 2019 och bortom håller den joniska kvoten på att skifta på planeten. Ni får hjälp av solens strålning med att fungera i en utvidgad dimensionell åtkomst. Solen håller på att förändras. Och det gör allting omkring er i det som kallas Vattumannens skifte.

Ni växer in i förmågan att iaktta andra livsformer. Det liv som ständigt har varit närvarande, men inte så lätt har gått att fysiskt urskilja innan denna fas påbörjades. Ni förmår nu se plasmiska livsformer genom ert tredje öga och i vissa fall genom det fysiska ögat. Dessa inkluderar devor och elementalernas riken, liksom älvor, tankeformade orber och i synnerhet Änglar. Vi blir ombedda att idag tala om änglar i detta samtal.

Därför ska vi berätta om beskaffenheten hos Ljuset och Änglavarelserna av Ljus. Och vi berättar med empatisk uppriktighet om för er att ni alla, till er källa är underbara Varelser av Gudomligt Ljus. Det finns verkligen Änglar bland er. Fastän mänskligheten utgör ett annorlunda uttryck för livet än Ljusvarelserna i Änglariket, så tonar energiprojektionen harmoniskt till Änglarnas resonans när en människa uppstiger, och Änglarna dras frekvensmässigt till er.

Skyddsänglar

De som ni kallar Skyddsänglar är i sanning en unik blandning av en aspekt av ert Högre Själv med det Gudomliga. Ett koncist energifält som kan kallas en ”tankeform” skapas och får energimässig näring samt filtreras av er individuella själ i samverkan med Änglakrafter i ett primärt format. Detta fält av ”Väktarskap” kan uttryckas i myriader partnerskap. Dessa partnerskap kan inkludera medlemmar av er ”själsgrupp” både inom och ovanför den fysiska sfären. Änglar och ’gudar’ som ni tillber för att de ska sammansmälta med ert högre själv för att bilda en unik 3D-energi, både en del av er och ’Änglarna’, men med en något annorlunda identitet. Till exempel ifall ni ber till Ganesh eller Saint Germain eller en Ärkeängel, så blir detta energifält en ’personifierad’ väktarpartner. Denna energi är också helt kapabel till att samverka med er i formen av ett ’Totem’ eller genom ett husdjur.

Symbiotiska Hierarkinivåer

Jag Metatron, existerar på två separata men symbiotiska nivåer; den mest välbekanta och tillgängliga för mänskligheten är såsom Ärkeängel Metatron, men på en högre nivå existerar jag som Metatron, Ljusets Herre, men inte ens denna jämförelse kan omfatta eller definiera min natur och förmår endast göra det i aspektuella termer.

I egenskap av ”Ljusets Herre” är jag en generator för verklighetens och universums grundläggande enheter. Denna nivå saknar vad ni skulle benämna personlighet. Den är jämförbar med en maskin, en gudomlig medveten dator med energimässiga intensiteter bortom en gamma-upplysning som ni inte kan föreställa er. Det förekommer därtill nivåer långt bortom mig.

I egenskap av Ärkeängel Metatron så ger jag näring till livet.

Jag kommunicerar med kanalen Tyberonn – inte med ord, utan med ’paket’ av ljuskoder. Han tar emot denna kommunikation genom en överenskommelse som skedde innan jordisk tid. Ett ’kontrakt’ kan man kalla det, av service från dessa tider. I en högre aspekt är Tyberonn ursprungligen från Plejaderna och en medlem av det Kosmiska Rådet av Ljus. Vi har varit i service tillsammans under andra uppdrag och i andra dimensioner. Dessa koder sänds ut från min högre aspekt, omvandlas på nivån för Ärkeänglarna och tas emot i hans högre själv, intakta för att bli tolkade och transkriberade.

Det kan nämnas att jag på den högre aspekten omfattar källan för pluralitet, jag genererar och sänder ut medvetandekoder som är geometriska och frekvensmässiga gällande allt som omvandlas till Änglarnas Sfär av Ljus. Som sådant förekommer det både en hierarkisk och icke-hierarkisk aspekt av Änglariket, som är självbestämd av medvetet krysto-ljus och ljusfysik. Man kan säga att Ljusvarelserna i Änglariket med Metatron-termer, är medvetna enheter av ’den Gudomliga Tanken från Källan’ samt en Tanke Bortom som skapar Ljus och befinner sig ’Bortom Ljus’.

Änglarna i Metatrons Sfär genererar och förskönar Kodat Ljus. Ett sådant ljus väver samman materia, anti-materia, tid och rum. Detta är uppenbarligen inget begreppsmässigt sätt att se på änglarnas funktion som upprätthålls av mänsklighetens massor, vilket i liten grad har förståtts. Men i detta sammanhang ligger det lim som oåterkalleligt vidfäster det heliga vetenskapliga till den heliga andliga aspekten av verkligheten som bildar den väsentliga förenade cirkeln, nyckeln till mänsklighetens utveckling bortom dualitet.

Under den pågående Uppstigningseran, så utvecklas ni verkligen i er förmåga att absorbera mer ljus, och ljus är SANNINGEN, den Universella Kosmiska Sanningen för ALLT Som Är. Den gåta som har hindrat en fullständig enhet i mänskligheten i dualitet, i synnerhet i ert pågående nu, är att vetenskapen har struntat i det heliga, och det andliga har uteslutit det vetenskapliga.

Då kan det överraska en del av er att få veta att det förekommer Hierarkier av Änglar som ägnar sig åt ett funktionellt mål gällande det som ni kan kalla Fysikens Väktare. I denna roll är vi medvetna begrepp för ’Fysikens Lagar’ som möjliggör dimensionella verkligheter. Och vi inser att tanken om att änglarna är vetenskapsmän och ingenjörer förbryllar de flesta av er. Vi ler!

Vi kan tala om för er att de nya metafysikerna, de nya Ljusarbetarna och Jordens Väktare i er vardag, är de som är vetenskapsmännen. I själva verket är de som ni hänvisar till såsom ’Kristallbarnen’ de ’heligt lärda’ vetenskapsmän som under följande generation ska fullborda cirkeln av förståelse och förena det andliga med det vetenskapliga. De kommer inte att vara religiösa i traditionellt hänseende, men vi talar om för er att mänskligheten kommer att närma sig att förstå ’Gud’ genom vetenskap och genom religion. Detta är den bit som saknas i pusslet.

Uppstigna Mästare

Under eonernas lopp har mänskligheten tenderat att betrakta Uppstigna Mästare, Andliga Lärare, Rådförsamlingar, Gudomligheter och välvilliga Utomjordingar såsom varande Änglar. Det är de inte.

Det Kosmiska Rådet av Ljus, de Uppstigna Mästarna, den Siriska-Plejadiska Alliansen, är förenade entiteter som allmänt verkar i Rådförsamlingar. Dessa är representativa och rådande discipliner som ger uttryck för läror, teorier och övertygelser, vilka är associerade med en kunskapsbank. Det Kosmiska Rådet av Ljus består i huvudsak av högt avancerade varelser som har upplevt och fullföljt lärdomarna för fysisk dualitet och har valt att på ett empatiskt sätt bistå mänskligheten. Likaså har många av den Siriska-Plejadiska Alliansen upplevt livet på Jorden.

Guds Avbild

Det förekommer myriader livsformer för Gudomlig Intelligens i Kosmos och som har ’kroppar’ vilka är mycket olika de former som ni har på Jorden. De har också skapats till ’Guds Avbild’. Förstå då den avbild av Gud som är livet, som är medvetet ljus, som är KÄRLEK.

Änglarnas Sfär

Kära Ni, tillståndet av ’Upplysning’ är just det, det är ett Varande inom Ljuset … ett Integrerat Sammanhållet Kristallint Ljus. Uppstigningen rör sig om planeten Jordens Kristallina övergång. På sätt och vis möjliggör denna kristallina övergång inte bara en större tillgång till de högre dimensionerna, utan också mänsklighetens skifte till Mer-Ka-Na, den Kristallina Ljuskroppen. Denna Mer-Ka-Na förmår absorbera mer ljus, förstår ni, och gör det sålunda möjligt för er att bära högre energi, eftersom ni blir kapabla till att på ett mer synergistiskt sätt ställas inför den kristallina dimensionen och Änglariket.

Änglarnas Rike är i hög grad missförstått till vissa aspekter av sin natur och sitt kärnsyfte.

Änglarna är i själva verket ’Guds Budbärare’. Men vad innebär detta?

Änglarna är Multi-dimensionella Varelser av Ljus som tjänar en långt större funktion än väktarskap och bärare av budskap. Vi kommer att försöka granska Änglarnas högre aspekt, men innan vi gör det ska vi berätta för er att i egenskap av Varelser av Ljus, så är Änglarna medvetna Varelser av den Gudomliga Essensen för nyckelfrekvensen, för att hjälpa mänskligheten att utvecklas … och detta innebär Kärlek. Vi lägger till förbehållet att Kärlek är en frekvens som är långt mer komplex och mycket, mycket högre än bara den emotionella känsla som ni tänker på som kärlek. KÄRLEK är en komplex vetenskap.

Som vi tidigare har talat om för er, så är den högsta formen av Kärlek ’Villkorslös Kärlek’. Och medan Villkorslös Kärlek kan eftersökas utifrån den 3:e dimensionella ståndpunkten, den kan enbart fattas utifrån den 5:e dimensionens nivå. Det är för att Villkorslös Kärlek är väsentlig och den 3:e dimensionen är ett villkorligt (inte ovillkorligt) plan. De av er som uppnår de första aspekterna av Villkorslös Kärlek, gör det bara på den femte dimensionens nivå, förstår ni.

Änglar Såsom Fysikens Upprätthållare

Ni tänker på Änglarna såsom näringsgivande väktare, ’Guds budbärare’. Vi är detta och mer därtill. De flesta av er håller med om att Änglarna är ’Varelser av Ljus’. I den senare definitionen omfattar ni en Sanning som är långt mer vidsträckt än den första beskrivningen. Varelserna av Ljus, Änglarna, är Upprätthållarna av Fysikens Lagar, medvetna i en omfattning som ni inte ens kan föreställa er.

Änglarna har en ömsesidig natur och aspekt i dimensionellt Ljus, vilket betyder att Änglaväsen existerar inom fältet för anti-materia i Fraktalt Ljus och viker sig inåt till fysiska sfärer i Geometriskt Ljus. När de gör det så är de upprätthållare för kärnenergi som medvetet håller dimensionernas speciella lagar intakta.

Änglarna har ingen kropp, de upptar ingen fysisk plats; i era termer så har vi ingen massa. Vi är en Gudomlig Tanke och intakta i vår manifestation. Vi har en ’klang’ och har ett frekvens-spektrum till vårt förfogande. Denna frekvens är KÄRLEK.

Vi ska tala om för er att det inom Änglariket finns både en plural och singulär aspekt. Och medan det kan förefalla motsägelsefullt, så är till och med den ’singulära’ aspekten hos Ärkeänglarna plural till sitt medvetandeinnehåll. I enlighet med det har de namn som människorna tillskriver Ärkeänglarna mer att göra med mänsklighetens begränsade koncept om Änglars egenskaper än ett individuellt Väsen. Ni tolkar det så att Änglar och Ljusvarelser har ’personligheter’ och könstillhörighet. Vi är i själva verket ’personliga’ i vår samverkan med mänskligheten och medan denna aspekt absolut är angenäm och närande, så är vi inte könsspecifika. Vad ni tolkar som ’personlighet’ är närandet av vibrationen hemifrån.

Vi är i sanning återspeglingar av den mest kraftfulla energin i Kosmos och denna är KÄRLEK. Men vår essens tas emot och tolkas till mänskligheten i dualitet, som om den hade egenskaper som ni logiskt anser vara individuella personligheter.

Vi är ett Gudomligt Sinne med en kärleksfull närande aspekt, i avsaknad av ego, i avsaknad av vad ni kallar negativa emotioner. Vi stöttar, vi håller energi på plats och det gör vi såsom ett grundläggande mål. Kärlek är vår grund.

Mänsklighetens Änglabilder

Fastän mänskligheten ger könsbestämda namn till Ärkeänglarna, så är Änglariket androgynt; i era termer varken manligt eller kvinnligt. På grund av att ni uppfattar vissa av KÄRLEKENS attribut såsom närande och medkänsla som feminina och egenskaper såsom styrka som maskulina, så tilldelar ni Änglarna ett kön. Könstillhörighet existerar endast i en polaritet.

Till och med energierna som ni hänvisar till såsom varande ’Moder Jord’ och den ’Gudomliga Modern’ benämns som kvinnliga, för ni tillskriver närandet såsom en feminin egenskap. Sådana termer, syntaxer, hänger ihop med koncept om polaritet och i det större paradigmet är de något sammandragande och begränsande för den sanna väsentliga naturen i det större paradigmet som öppnades år 2012.

Vi befinner oss långt ovanför polariteten. Vi är integrerade. De Ljusvarelser som hör till Änglariket är plurala/multi-dimensionella former av integrerad medveten energi. Vårt medvetande av pluralitet är anledningen till att vi sällan benämner oss själva eller ger våra budskap till er i jag-form såsom ett singular pronomen. Men i en skenbar paradox är vi även singulära i vårt förenande.

Människor tenderar att skapa bilder av Änglarna som till viss del är ansvariga för missuppfattningarna kring deras sanna natur. Era målningar och väggmålningar föreställer antingen muskulösa manliga figurer, kvinnliga med fjädervingar eller en skara keruber i miniatyr. Änglarna är varken manliga eller kvinnliga till sitt Väsen. Könstillhörighet är en aspekt av polaritet/dualitet. Och naturligtvis har Änglarna inga vingar, fjädrar eller ens en grandios mänsklig kropp. Vi blir ingalunda förolämpade av dylika bilder, dessa är helt enkelt konstnärernas mentala bilder som återbildar och förstärker vissa av missuppfattningarna.

Många av era religiösa texter och böcker berättar för er att ’Gud’ skapade mänskligheten till ’Sin’ avbild. Ni ser till och med ’Gud’ som en patriarkalisk man med en mänsklig kropp. Det är samma mentala tankeprocess som logiskt avbildar Änglarna som har mänskliga kroppar. Sådana himmelska bilder påverkar kraftfullt era tankar och emotioner och sålunda är det naturligt att ni skapar förståeliga bilder för att göra det möjligt för er att ställas inför Det Gudomliga.

Det kan vara av intresse för er att veta att Delfinerna i era hav ’ser’ Änglar som har delfinkroppar.

Änglarna är i sanning ljus i avsaknad av kroppar. Varje livsform varseblir dem i en filtrerad tolkning som medger för ett bekant möte.

Cirkeln är Sluten

Inga av era nuvarande större religioner erbjuder en ’hel cirkel’, den fullständiga sanningen om den verkliga naturen gällande er verklighet. Var och en har en bit, men de är genomsyrade av oriktiga inlägg. Ingen uppmärksammar de uppenbara premisserna gällande mänsklighetens sanna ’utomjordiska’ ursprung. De flesta talar med en skev metafor. Många strävar efter kontroll genom arkaisk rädsla och förstärker mental programmering som hindrar vägarna för självbemäktigande, genom att införa konceptet av arvsynd och helveteseldar och fördömelse. Hela Mänskligheten består av Varelser av Ljus, kraftigt andligt medvetande som är gnistor av det Gudomliga. Olikheten mellan Mänskligheten och Änglar är att Människorna är en aspekt av det Gudomliga som utvecklas tillbaka till pluraliteten i Guds expansion, efter att ha valt att få uppleva fri vilja och på nytt få lära er skapelsen genom denna ädla lins.

Änglarna ÄR, de ÄR exklusiva och praktfulla och de har alltid varit ’Ljusets Väktare’, väktarna för denna sfär och icke-sfär i det evigt expanderande ’NUET’ av Alfa och Omega.

En oöverträfflig Gestalt

Vi ska också tala om för er att den religiösa läran om ’Fallna Änglar’ också är en rädslobeserad felaktighet. Det förekommer i själva verket en ’Medveten Väktare’ för den specifika Lagen om Fysik som möjliggör polaritet/dualitet, vilket är kraften som möjliggör ’Jordens Universitet’. Och inom denna skola för dualitetens kausala plan förmår mänskligheten bemästra de skapande krafternas ansvarsområde.

Det förekommer inga onda eller Fallna Änglar! Punkt.

Det finns ingen hämndlysten Gud i himlarna. Det finns inga Änglar att frukta. Det är snarare en magnifik familjepartner som sträcker ut sin hand till er. En bekant hand hemifrån.

Det är verkligen en förvriden arkaisk missförstådd jämförelse gällande dualitetens kraft.

Den enda demoniska, den enda onda som existerar på dualitetens plan är de som är skapta av oriktiga tankar under läroprocessen för den ’fria viljan’. Demonerna är er skapelse inom polaritetens motstående fält.

Det förekommer inga ’fallna änglar’. Hur skulle en Varelse av Ljus skapad av den Gudomliga Källan avvika från vad som är? Änglar har ingen ’fri vilja’ enligt era termer. Snarare har de en Gudomlig Vilja.

Den Högststående Gestalten för ’Allt Som Är’ är substansen av den verklighet som ligger under alla fenomen och manifestationer som heter Livet, inklusive materia, anti-materia, icke-materia, energi och icke-energi, tankar och avsaknaden av tankar. Och vi talar om för er att det finns det som till och med existerar bortom detta.

Ni kanske inte helt och hållet förstår denna axiom utifrån ert perspektiv av dualitet, eller så kanske ni inte känner att detta ligger inom ert fält för uppfattning, men jag skulle vilja tala annorlunda om för er. Men det är alltid er urskiljning som måste respekteras för att expandera, i och med att ni växer in till en större medvetenhet om ert Guds-Själv.

Ljusets Kodade Natur

Jorden är mångfaldigt lysande och får ta emot och sprider ljus i ett antal unika frekvenser, format och vidder, var och en erbjuder sina egna förmåner och egenskaper. Ljus innehåller information, koder och färger i sitt spektrum av olika växlingar, vilka stöttar Jorden och i själva verket Verkligheten.

Medan solen i ert solsystem är den främsta ljuskällan för det ljus som tas emot på Jorden, så är det viktigt att notera att den ingalunda är den enda källan. Andra källor inkluderar den Stora Centralsolen, stjärnorna, vita hål och ’Ljus-Varelser’. Med ett tungt vägande uttryck, tillhandahåller Ljus-Varelserna, de som befinner sig långt bortom era Änglars spännvidd, ett ljus som ni inte kan föreställa er. Vi tillägger förbehållet att allt ljus från samtliga källor har en naturlig matris av filtrering och dimensionell fördelning av spektrat.

De flesta människor förmår endast ’fysiskt’ varsebli mängder av ljus som sker i den ’synliga spännvidden’ i ljusspektrat. Ni är medvetna om att människor kräver solljus för att bibehålla sunda fysiska kroppar, men vi talar om för er att de varelser som bor i den ’inre jorden’ också får ta emot ljus som ett nödvändigt näringsämne. (Vi erbjuder en ängla-blänkare när vi ger er en tvungen notis om att många av planeterna i ert specifika hörn av Kosmos, inklusive Jorden, har mer avancerade ’mänskliga’ livsformer inuti än på ytan.) Så vilken är den källa i deras ljus som håller dem vid liv? Det är ett polykromatiskt ljus som strålar ut från Jordens kristallina kärna, långt ovanför den ’synliga spännvidden’.

Polykromatiskt ’Hel-Vitt’ Ljus fungerar direkt med de 12 chakrana i Mer-Ka-Na. Det är jungfruligt och fullständigt, det innehåller samtliga frekvenser, alla spektra, alla skapelsekoder i både våg- och partikelformat. Solljuset gör inte det. Ni kommer med tiden att bosätta er i den ’Inre Jorden’. Fullbordandet av det Kristallina Rutnätet år 2012 medförde förändringar till det sätt på vilket jorden och mänskligheten kommer att ta emot ljus. 144-Rutnätet kommer under de följande två- eller trehundra åren att påverka ljusvågornas riktning. Det kommer att ha förmågan att attrahera, bryta och sprida ljus från ett dimensionellt medium till ett annat. Detta påbörjas i det expansiva flödet år 2013.

Kolbaserat till Silikonbaserat

Våghastigheterna som tas emot kommer att vara annorlunda än de hastigheter som bryts. Det kommer att förekomma enskilda och dubbla brytningar. Det kommer att förekomma en förfining av polykromatiskt ljus till enskilt sammanhållna fraktioner och sammanhållet polykromatiskt ljus. Nya former av ljus i kristallina och icke-polära former kommer att strålas ut.

Självaste rutnätet kommer att andas och denna andning kommer att igångsätta ännu fler komplexa geometrier bortom den dubbla 144-penta-dodekaedern. Mänsklighetens fysiska matris kommer som ett direkt resultat att symboliskt utvecklas till formateringar som omfattar och sprider frön för större förmågor att kvarhålla föränderligt kodat ljus. Kroppen kommer att bli en källa av ljus som förefaller vara semi-genomskinligt, mindre fixerat i täthet, massa och tyngdkraft. Människorna kommer att fysiskt utvecklas från ett kolbaserat liv till silikonbaserat. Detta är en kristallin Upplysning, för silikon är unikt till sin kristallina symbios med självaste ljuset.

En Ny Sol

Mästare, Jorden, Solen och alla stjärn- och planetariska kroppar i ert Kosmos är medvetna och befinner sig i detta medvetande, en aspekt av Ängla-Riket, även om de är specialiserade.

Likaså äger evolutionen rum, i synnerhet i ert solsystem.

Er sol förändras. Den har varit en betingad sol, i aspekten till Jorden. Den har spelat en ouppfattad roll i aspekten gällande dualitet för planeten alltsedan himlavalvets fall. När det nya 144-Kristallina Rutnätet fullbordades år 2012, så började det skapa fröna för det Nya Himlavalvet. Detta kommer att färdigställas år 2038.

Detta kommer på ett sätt att möjliggöra för solen att tillhandahålla ’Villkorslöst Ljus’. Självaste sättet på vilket mänskligheten absorberar ljus kommer att skiftas uppåt, liksom förmågan att ovanför varsebli begränsningarna i det nuvarande synliga spektrat.

Jordens Kristallina Övergång är den grundläggande källan i den planetariska Uppstigningen. Den erbjuder större ljus, mer komplext ljus för mänskligheten. I enlighet med detta blir en större aspekt av ljus tillgänglig för mänskligheten och ljuset avlägsnar skuggorna, samt erbjuder en större förståelse.

Änglariket är en enorm del av er utvidgade medvetenhet i Uppstigningen. Det är dags att öppnas upp till den sanna naturen om vad som är av Änglarna.

Nyckeln är Urskiljning

Tro INTE att vi med tvång vill pådyvla er eller få er att med tvång ändra på er valda inställning till Gud, religion eller naturen i er egen varelse. Era trosuppfattningar, värderingar och valda åsikter är heliga steg i er fria vilja och får helt och hållet stöd av ’Allt Som Är’, av vilket ni är en Gudomlig Aspekt.

Det sätt och tillvägagångssätt, den hastighet och format som er evolution har, är er egen skapelse och den sker enligt er egen utformning. Det kan inte finnas något annat sätt att fullfölja Jordens Universitet. Det är inte Änglarnas roll, inte heller De Uppstigna Mästarnas sak att göra valen för er; vi håller information som ni kan använda er av, omvandla, avfärda eller acceptera. Det är ert val och vi talar om för er att var och en av er i tid kommer att ta er examen. Kärlek är ständigt nyckeln och orsak och verkan är stort och större lärare som ni alla kommer att ta lärdom av. Att uppleva dualitet och att lära sig Mästerskap på vägen är varför ni påbörjade kursen.

Avslutning:

Mästare, ett underbart slutförande äger rum på Jorden. Det är en helig händelse som ni alla har samskapat. Det är dags för er att lysa upp till den stora och större aspekt som alltid har funnits inom er. Drömmaren står i färd med att vakna upp. Ljusets expansion är expansionen av Sanning, av Förståelse och är dörren till att återvända hem. Likt Änglarna, så är ni Varelser av Ljus. Hittills har de flesta av er ingen aning om hur betydelsefulla ni är och hur den evolution som ni har skapat i er själva har expanderat Kosmos. Innan vi avslutar, ber vi er att göra något väldigt speciellt. Ta en stund och rikta er energi till att känna Ljusets energi, Änglarnas energi.

Nu … Känn oss …

Bli absorberade i denna Änglarnas uppsyn av frid och välmående. Det är en stund av tröst, eller hur? Det är energier av Källan, hemifrån, av Ljus, av Kärlek. Det är Änglalikt och ni, Kära Ni, kan känna frekvensen av oss … av er natur från Källan i Ängla-tillvaron av Heligt Ljus.

Det är fint, eller hur?

Varje Upplyst Varelse som har vandrat på Jorden i sitt slutliga Mästerskap, har gett ut en energi som känns en hel del som det som ni nyss kände. Människor attraherades till Änglarna, älskade dem. Allt liv svarade, blomstrade i deras närvaro. Utan möda skapade de glädje, för den är LJUSETS energi … och Kära Ni, ni är mänskliga änglar och kan och kommer att utvecklas naturligt när ni återvänder hem.

Och på denna heliga väg ärar vi i Änglariket er. Vi väntar på er och lovar att lämna ljusen tända inför er lyckliga återkomst.

Jag är Metatron, tillsammans med Tyberonn av Crystalline Service och vi delar dessa Sanningar med er. Ni är älskade!

Och så är det …Och det är så …

 

Upphovsrätten vederbörligen reserverad.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...