Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 11 mars 2022

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

11 mars 2022

 

In i Ljuset av Ärkeängel Metatron

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade Ljusvarelser, jag är Ärkeängel Metatron. Jag inbjuder er att begrunda mina ord när jag refererar till er som Ljusvarelser. Ni kanske känner igen er som fysiska kroppar. Kan ni känna igen er som Ljuskroppar? Att varje del av er fysiska kropp och ert energisystem eller fält, är fyllt med och skapat av ljus? Varje del av er har en ljusfrekvens och vibration, men ändå är det något som ni kanske inte upplever dagligen. Det är lätt att känna igen er fysiska kropp, och det kan vara lätt att känna igen era känslomässiga och mentala kroppar, när ni är medvetna om hur ni mår och hur era tankar är.

Hur känner ni igen det ljus ni är?

Om er känslighet och era uppvaknande förmågor inte tillåter er att känna igen det ljus ni är, då kan det vara utmanande att förverkliga er som Ljusvarelser. Ju mer ni försöker känna igen och påminna er själva om att ni är Ljusvarelser, desto mer börjar ni interagera med den aspekten av er själva. Ni kan exempelvis när ni sitter i stillhet, bjuda in eller skapa ett möte med ert Ljusvarelses Själv. Antingen kan ni bjuda in er Ljusvarelses Själv att stiga fram inifrån er, eller så kan ni föreställa er den som en annan aspekt av er, för det kommer att låta er börja prata med den. Aspekten av er själva som är ljuset, vilken integrerar och väver sin vibration genom allt som är Skaparen. Ni finns i varje dimension, er Ljusvarelses Själv kan fylla hela Skaparens Universum, och dessutom fylla er fysiska kropp och energifält. Om ni bjuder in och skapar ett möte med er Ljusvarelses Själv, kanske ni förstår ljusets färger som er Ljusvarelses Själv uttrycker, eller resonerar med. Ni kan känna informationen eller en inverkan på ert ljus, när det flödar in i och genom er. På så sätt ger det er en större förståelse för vilka ni är som Ljusvarelser.

Ni kanske vill skicka energi från ert hjärtchakra till er Ljusvarelses Själv. Er Ljusvarelses Själv existerar inom allt ni är, denna övning anger en anslutning, den främjar och låter er förstå en djupare förbindelse med er Ljusvarelses Själv. Ni kan be er Ljusvarelses Själv att överlysa er, då förstärker ni energin hos er Ljusvarelses Själv, som då upplever flödet över och genom er med större intensitet under en viss tid. På så sätt går det lättare att känna igen er Ljusvarelses Själv. När ni är fokuserade på att engagera er i, ansluta och komma ihåg er Ljusvarelses Själv, kommer ni att att vandra i ljuset och gå in i ljuset, vilket betyder att ni känner igen allt omkring er, er verklighet och inre verklighet som ljus. Då kommer ni att gå in i och existera i ljusa dimensioner.

När ni går in i ljuset existerar ni i ljuset, ni är anslutna till och fokuserade på ljuset, ni öppnar er för att ta emot mer ljus. Ni öppnar upp er för att ta emot information, kunskap, healande energier och assistans. Ni översvämmar er själva och er ljuskropp med större ljusvolymer. Därför går ni in i Skaparens flöde. Ni blir oerhört expansiva. Ni inser att allt är skapat av ljus och är ljus. Därför finns det inga blockeringar, begränsningar eller gränser. Ljus, även om det manifesterar sig som en blockering eller en begränsning, kan omvandlas, omdirigeras och skiftas till något annat. Er verklighet och er inre värld blir väldigt formbar, och ni befinner er i flödet. Detta betyder inte att ni flyter med som i en flod, det betyder att ni upplever kopplingen till Skaparen och med Skaparen, och ni ger det uttryck i era handlingar och reaktioner.

Om ni lever i Skaparens flöde och vägleds av Skaparen, ökar er perception, er känslighet, er förmåga att uppmärksamma och känna igen. Ni samskapar med varje aspekt av er varelse, inklusive er Skaparaspekt. Varje tanke är laddad med ljus, all kommunikation med Skaparen stödjer ert uttryck av ljus. Allt är sammanlänkat, sammankopplat och ett medskapande. Ni existerar i ljuset, ni arbetar i ljuset och er medvetenhet fortsätter att expandera vilket den kanske gör just nu, när ni ansluter med min energi. Begränsningar och gränser faller bort, och ni fortsätter (att fortsätta är ett mycket viktigt ord) att se er själva som nya och fräscha. Att upplysa er själva helt, känns som att ni ständigt går in i ljuset. När ni går in i ljuset och går längre och längre in, så expanderar det och mer och mer. Ni ansluter på en djupare och djupare nivå med er själva och med allt ni är, som er Ljusvarelses Själv och allt som är Skaparen.

Vi vill plantera detta som ett minnesfrö inom er, när ni ser in i ljuset, när ni ansluter till ljuset, när ni stiger in i ljuset så expanderar det, och då ser ni eller känner det mer. Detta är en kontinuerlig upplevelse av expansion, anslutning och minne. Det kan bli en kontinuerlig upplevelse av skapande. Föreställ er att ni skapar något genom att ni vet och förstår att det är ljus, sedan går ni in i ljuset av den skapelsen, det expanderar och ni får en djupare koppling och förståelse för skapelsen. Ni träder in i ljuset av skapelsen igen, ni expanderar den och får en djupare anslutning, en djupare förståelse och så vidare. Det är en kontinuerlig upplevelse och därför utvecklas den, ni utvecklas med skapelsen och det gör också Skaparen.

När vi talar om in i ljuset, då talar vi om en kontinuerlig förbindelse med ljuset som tillåter expansion, anslutning och förståelse.

Detta är något vi uppmuntrar er att hålla utkik efter i er uppstigning vid denna tidpunkt, omsätta det i handling, föra in i ert tankemönster och uppmuntra er egen varelses eller er ljusvarelses ljus, in i skapelsens ljus eller in i er verklighets ljus. Bekräfta den kontinuerliga expansionen, anslutningen och förståelsen av ert eget ljus, Skaparens gudomliga flöde och Skaparens ljus. Ni kommer att finna att er uppstigning påskyndas och ni kommer att märka att ni blommar ut till den skönhet ni är, och det gör också er verklighet och era skapelser.

Vi lämnar er med denna tanke, med denna närvaro och sätt att vara.

Jag är Ärkeängel Metatron, med hela samlingen av Änglavarelser, och vi stödjer er nu.

Jag tackar er; Jag är Ärkeängel Metatron

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...