Ärkeängel Michael, december 2014

Ärkeängel Michael, december 2014

Via: Ronna Herman

Dags för beslut, framtiden är nu

 

 

Älskade mästare, ni har aldrig förut haft sådan förunderlig möjlighet att tjäna mänskligheten och Skaparen. Ni är vid ett vägskäl i er evolutionsprocess, för världen som ni känt den i det förflutna bleknar sakta bort. Som Skaparens Gudomliga Gnistor av Ljus, har ni fått en storslagen gåva, en skattkista med Skaparens Väsen att använda på det sätt som ni önskar. Ni påbörjade denna livstid med en del Adamantin partiklar från Ljuset (den Högste Skaparens beståndsdelar) lagrade inuti ert Heliga Hjärta och även en reserv instoppad inuti ert Rotchakra – det Heliga Eldfröet, ibland även kallat Kundalini och porträtterad som en ihoprullad orm. Ni har alltid haft tillgång till den Heliga Elden som är lagrad i era Hjärtan; ni måste dock minnas hur ni skall använda era ”Nycklar till Kungariket” för att tända och använda denna kraftkälla av Gudomligt Ljus på ett effektivt sätt. Kundalinin eller Ormelden är en annan sak, för ni måste rensa ut 51% förvrängda energin som ni har skapat i ert förflutna för att kunna kliva in i denna kraftfulla reservoar av Gudomligt Skapandeljus. För att nå detta tillstånd, behöver ni harmonisera de vibrationella mönstren hos era fysiska, känslomässiga, mentala och eteriska kroppar till den grad att er energimässiga signatur har samma resonans som harmonierna i mitten på de fjärde dimensionerna eller högre.

 

Ett uppvaknande av det högre medvetandet börjar när Kundalini-Elden tänds inuti Rotchakrat och börjar röra sig uppåt längs ryggraden genom det eteriska chakrasystemet, genom att på så sätt aktivera processen av de Högre Medvetandets Sju Sigill. Medulla Oblongata eller Uppvaknandets Chakra, vilket ibland kallas för Guds Mun, aktiveras och tallkottskörteln börjar pulsera och fungera som den ursprungligen var formgiven att göra. Detta i sin tur öppnar kronchakrat eller Uppvaknandets Lotus på toppen av huvudet, genom att på så sätt få kontakt med den lysande Ljuskolumnen, som slutligen leder till er Gudsfrö-atom eller Jag Är-Närvaro. När ni en gång gör denna förbindelse, förändras ni för alltid. Andens kraft börjar flöda genom er då ni börjar återta ert Självmästarskap tillsammans med gudagåvorna av ert Gudomliga arv.

 

Det är dags för er och andra Ljusarbetare av förstå när ni passar in i denna storslagna kosmiska händelse av expansion och evolution. Tiden är inne för det ni har förberett er för under denna och tidigare livstider. Ni, de troende, som strävar för att uppnå Självmästarskap så att ni kan bli Världens Tjänare av Ljuset, behövs nu mer än någonsin. Det är dags att deklarera ”Jag kommer att bemöda mig för att bli en MODIG BÄRARE AV LJUSET så att jag kan dra till mig och stråla ut från mig den maximala mängden av Skaparens Ljus ut i världen, till mänskligheten och hela Skapelsen”.

 

Nya förbindelser öppnas i hjärnan när ni börjar låsa upp de Ljuspaket av visdom och er historia som är lagrade inom de hög-dimensionella nivåerna av era Heliga Sinnen. De gamla förbindelserna och smärtsamma minnena av era tre- och fyrdimensionella förflutna börjar blekna och ni kommer att märka att det blir allt svårare att komma ihåg de misstag och lidande ni upplevt tidigare i livet. Har vi inte talat om för er att ni helar det förflutna medan ni i en spiralformad rörelse förflyttar er uppåt och in i framtiden? Ni kommer att minnas vem ni är och er historia, men bara de positiva, harmoniska händelserna.

 

Som en upp-Vakna-d Varelse har ni börjat bygga en bro av medvetenhet tillbaka till de högre rikena av detta Under-universum. Det kallades Antakarana i tidiga esoteriska läror och Regnbågsbron nyligen. För att återvända till mästarskap, måste ni lära er att använda dessa tre aspekter av er mentala natur: hjärnan-sinnet-Själen. Ni måste också rensa ut förvrängningarna hos det undermedvetna sinnet och anpassa det medvetna sinnet till Ert Själsjag så att visdomen hos er Själ och ert Högre Jag kan börja flöda genom era fyra lägre kroppssystem. Kom ihåg att varenda atom och hela er fysiska Varelse har en medvetenhet och de måste också Vakna Upp och anpassas till de högre frekvensmönstren av uppvaknandet. Ni är gjorda av Gudomliga beståndsdelar. Ni är Gnistor/Fragment från den Högste Skaparen. Ni ha sovande krafter som måste utvecklas. Det finns ett stort behov hos mänskligheten att fräscha upp sitt Andliga minne och att utveckla krafterna hos en Mästare av Ljuset.

 

Antakarana är uppbyggd av under-flöden eller strömmar av Ljus, vilka till slut kommer att stärka och förstora förbindelserna mellan de många fasetterna av era Högre Jag och era Gudsfrö-Atomer. Dessa Ljusströmmar har ett medvetande och de innehåller intelligensen av era många nivåer hos era Jag som bebor de högre rikena. Som vi har talat om för er, håller ert undermedvetna på att bli medvetet och ert medvetna sinne öppnar upp för visdomen hos ert Supermedvetna sinne, vilket innehåller mysterierna i detta Under-universum.

 

Ni är i de slutliga stadierna av ett helt förunderligt experiment; att fullända och sammanblanda Ande med materia i sin högsta form. Egot vill ha en kropp, viljan hos den fysiska kroppen måste sammansmälta med Andens Vilja till en ihopblandad enhet av medvetenhet. För att kunna utvecklas/stiga upp till nästa frekvensnivå i medvetenhet, behöver ni anstränga er att stå stadigt mitt på vägen av Ljus och skugga då ni färdas genom dualitets-rikena. Det är verkligen viktigt att ni får tillgång till Frö-atomerna av hopp, inspiration och intuition, vilka är lagrade i ert Heliga Hjärta och Heliga Sinne. Då ni för undan dimmorna av negativitet från er eteriska kropp, era sinnen och känslomässiga kroppar, kommer gradvis dessa värdefulla Frö-atomer att börja pulsera och frisläppa de potenta, kosmiska dygderna, talangerna och visdomen som är lagrade däri. Ni behöver sträva efter att koppla bort er själva från glamouren i den materiella världen och från de begränsande krafterna hos saker och ting.

 

Själen söker alltid efter enhet. Ni håller på att lära er att vara praktiska mystiker – att stå stadigt förankrade i de förfinade nivåerna av den tredje och fjärde dimensionens miljö medan ni gradvis smälter samman med de många fasetterna av ert Varande in i förstadierna av den femte dimensionen. Ni är på god väg att tämja det mänskliga intellektuella sinnet for att kunna få tillgång till och använda det intuitiva högre sinnet. Det inre livet hos en Själv-mästare levs och bestäms från ett mentalt tillstånd av medvetenhet. Känslor, tankar och handlingar filtreras alla genom Själen mentala fakultet. Som ett resultat därav, lämnar illusionen plats för intuitionen och därigenom blir kunskap med högre frekvens tillgänglig. Den materiella världen lockelse kommer sakta att blekna då egots längtan efter kroppen slutar vara dominant och personligheten blir Själsfylld. Som en Själv-mästare kommer ni att lära er att effektivt fungera inom de kombinerade fälten av dynamisk, fysisk kraft och kosmisk energi.

 

Jorden och mänskligheten är på gränsen till det största uppvaknandet och den största transformationen sedan det mänskliga medvetandets fall ner i de lägre rikena av täthet. Då Jorden och mänskligheten gör sig redo för det nästa stora språnget i evolutionen och expanderad medvetenhet, skakas allt om i de djupaste nivåerna av er existens. Då ni stiger in i minnescellerna av ert kosmiska förflutna och blir medvetna om ert kungliga arv, vänds ni också ut och in. Allt som var välbekant förändrades på något sätt eller sveptes bort, ofta genom krig mellan nationer eller raser, eller genom ekologiska katastrofer via naturens element: eld, vatten, luft/vind eller jord.

 

Som vi har sagt många gånger förut ”vår Moder/Fader Gud straffar inte”. Då de universella mönstret av förändring blir allt kraftigare och Förändringens Tidsålder ökar i fart, kommer dock allt som inte r baserat på sanning, harmoni och fridfull samvaro att skakas till grunden. Många värdefulla Själar som inte är redo att ta sig ur från hjulet av reinkarnation och karma kommer att övergå till de högre rikena för att förbereda sig för en uppgradering av sina medvetanden medan de förbereder sig för en ny och bättre erfarenhets-cykel i de materiella/fysiska uttrycks-världarna. De lägre, drastiskt obalanserade tredje och fjärde dimensionerna kommer successivt att återvända till de ursprungliga formgivna dualitets-spektrumen. Det gamla, förvrängda projektet eller experimentet av samskapande kommer till ett slut och kommer aldrig att upprepas. På grund av vad ni, Legionerna av Ljus, har uppnått är det garanterat att ingen annan grupp av Själar någonsin kommer att behöva uppleva den djupa nivån av lidande, rädsla, negativitet och förluster som ni alla har upplevt under era många liv i detta Sub-universum och speciellt på planeten Jorden.

 

Vid det stora sekelskiftet fick de vackra, trogna tjänarna åt Skapelsen och vår Fader/Moder Gud, de stora kungarikena av Devor och Elementaler att nytt direktiv – instruktioner att börja fylla Jorden med en ökning av livselementen, kosmisk eld, Skaparljuset Adamantin-partiklar, livskrafts-energin från hela skapalsen; luftelementet, Det Heliga andetaget av vår Moder/fader Gud; det rensande och livsuppehållandet vattenelementet och grunden för er existens på det materiella planet; och jordelementet. Alla område på Jorden upplever nyckfulla vädermönster och skiftande landmassor då er Moder Jord släpper på täthet och frisläpper den enorma uppbyggnaden av inklämda negativa tankeformer djupt inifrån hennes fysiska farkost. Elementen är inte era fiender, de är Gudomliga gåvor från Skaparen; mänskligheten har dock utnyttjat och gjort övergrepp på Jorden och varandra under alldeles för lång tid. Det är dags för er alla, som levande Varelser, att ta fullt ansvar för era Skapelser. Var och en av er Själar på Jorden är i en process av att lida för de konsekvenser eller skörda det era handlingar har sått.

 

Det blir snabbt tydligt vilka delar av planeten som är i mest behov av rensning och balansering; vi vill dock inte ingjuta rädsla eller tvivel i massornas medvetande. Det är egentligen vad vi vill komma bort ifrån, då vi fortsätter försäkra er om att ni och endast ni själva kommer att besluta om ni skall förflytta er till den nya miljön av högre medvetande som en Själv-mästare eller om era förvrängda energimönster drar till sig kaos och katastrofer in till er personliga omgivning. Vår huvudsakliga intention är att hjälpa er förstå vad som är möjligt för er under de följande kritiska åren av Jordens och mänsklighetens transformation. De beslut ni fattar nu och de energier ni strålar ut från er som skapar aurafältet inom vilket ni existerar kommer att vara avgörande för framtiden och hur ni kommer att uppleva dess viktiga övergångsår. Det är dags för er att bestämma om ni vill fortsätta framåt i uppvaknandets spiral genom upp-Lys-ningens gåva vilket kommer att ge er ett gyllene tillfälle att kliva in genom livets dörr och in i framtiden, helt medvetna och med klar uppfattning om vem och vad ni är. Eller om ni måste vara med om det fysiska dödsprocessen genom de gamla Lagarna om liv och död inom de tredje och fjärde dimensionernas riken.

 

Sedan ni kom ner i den fysiska världen, har ert Ande-Jag kämpar för att fungera med sitt fysiska jag medan ni spelade spelen av dualitet och separation. Det är nu dags att föra tillbaka alla dessa olika fasetter av er själva in i harmoni så att ni kan fungera i ett tillstånd av förenad medvetenhet än en gång. Era aurafält och er utstrålning kommer att lysa starkare och kommer att expandera vitt och brett då ni integrerar alltfler fasetter av er Gudsfrö-Atom – den fasett av ert Gudomliga Jag som lever i existensens högsta dimensioner, startpunkten för de utspridda Självmedvetna Ljusvarelser inom detta Sub-universum. Är det inte underbart att ha en ständig kompanjon som styr, inspirerar, ger näring och även skyddar er? Är det inte fantastiskt hur så många Själsfamiljer som återförenas för att dela högre sanningar, talanger och upplevelser – som förenas i en gemenskap för att skapa en kraftfull, synergetisk tankeform av kärlek, tolerans och möjliggörande? De av er som troget har stannat kvar i samma kurs laddar ner fantastiska nya koncept av kosmisk visdom och ni blir hjälpta på många sätt då slussportarna av överflöd öppnas alltmer. Era högst ställda målbilder börjar manifesteras när de är i linje med det högsta bästa för alla. Inspirerade tankar och nya kreativa idéer översvämmar sinnena hos dem som har förmågorna att ladda ner dessa förfinade koncept och sedan förverkliga dem i materiell form till gagn för hela mänskligheten.

 

Det kanske inte verkar vara så många av er, en underbar ny målbild har tagit form och stärks och förstoras alltmer för varje minut. Då allt fler av er sakta drar bort er uppmärksamhet och era tankar från de själv-begränsande tankemönster från det gamla, löses de sakta upp och blir ineffektiva. När ni tillåter attributen hos era Guds-Jag framträda och den förfinade energin från Anden att vara den dominerande kraften i era liv, kommer vägen att tydliggöras för er att börja processen med att få tillgång till och integrera de fulla spektrumet av komponenterna från de Tolv Strålarna som är lagrade inom era Diamant Kärnors Guds-cell.

 

Många Ljusarbetare och Stjärnfrö-Själar är medvetna om att detta är den viktigaste livstid som de någonsin kommer att uppleva på planeten Jorden. Det är också så att för många visa, avancerade Själar som kommer till Jorden för att öppna Vägen till Uppstigning och leda vägen, är detta den sista inkarnationen de någonsin kommer att uppleva i de fyra lägre dimensionernas täthet i de materiella medvetandeplanen. Till våra modiga och tappra Ljuskrigare, säger vi ”Jobb väl utfört”.

 

Mina älskade segrare av Ljuset, det är ingen tid för de räddhågade och det är dags att sluta syssla litegrann med andlighet. Många av er har varit lite halvhjärtade i era ansträngningar att vakna upp till Själen visdom och era Högre Jag. Det är dags att sätta era hjärtan i brand med en intensiv önskan om att uppnå Själv-mästarskap och att bli en Själs-sökare istället för en nöjes-sökare. Hemligheterna om hur man genomkorsar de dramatiska förändringarna och de kaotiska tiderna av transformation avslöjas ständigt för er. Ni måste dock anstränga er och aktivt sträva efter att inlemma de säkraste metoderna som är tillgängliga för er, om ni framgångsrikt skall kunna rida över förändringens vågtoppar under de kommande turbulenta åren. Det är dags att SLÄPPA TAGET om det gamla – BANA VÄG för det nya. En uppgradering och förfining av varje fasett/Gnista av Gudsmedvetande, liksom av varje dimensionell nivå, ökar rörelseenergin då det Rena Ljuset hos den Högste Skaparen strömmar fram till gränsen av manifesterad Skapelse inom detta Sub-universum.

 

Älskade, vi ser Ljuset expandera och öka i styrka på många ställen runtom i världen. VI ser också att er utstrålning och inverkan ökar och att ni påverkar fler liv än någonsin positivt. Ni behöver fortsätta vara hjärt-centrerade och Själs-fokuserade då kaoset och rädslan växer och sprider sig över planeten. Vi har nu samlat våra styrkor och vi är och kommer alltid att vara oövervinnliga, för vi förverkligar ett Gudomligt mandat från vår Fader/moder Gud. Evig kärlek, beskydd och välsignelser är era, nu och för all framtid.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael

 

http://www.ronnastar.com/

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...