Ärkeängel Michael via Ronna, 1 november, 2021

Michael
Via Tinyurl, november 2021
https://tinyurl.com/37r2xx47
Kära mästare, när mänskligheten och Jorden gör sig redo för nästa stora steg i evolutionen och utökat medvetande – skakas allt om i tillvarons djupaste kärna. Ju högre ni når mot upplysning, desto djupare måste ni gå in i kärnans innersta väsen av ert förflutna.
När ni går in i minnescellerna av ert kosmiska förflutna och blir medvetna om ert kungliga arv, kommer ni också att minnas hur det gång på gång var när er verklighet och världen tycktes vända upp och ner, och allt som var bekant förändrades snabbt eller sveptes bort, ofta genom krig mellan raser och nationer eller genom ekologiska katastrofer via naturens element: eld, vatten, luft/vind och jordbävningar.
Varje människa på Jorden är mitt uppe i en utvecklingskris på någon nivå. Mängder av människor strävar efter att skaka av sig kvarvarande tankemönster, vanor och densiteten av deras resterande djuriska/mänskliga natur. Det finns också många av er som har fungerat som mänsklighetens förfinade ”Varelser” i många livstider, och är på väg in i de Andliga världarna där er Odödlig Själ brinner starkt inom er, och ert aurafält översköljs med ljus från den Eviga Andens Essens av er Fader/Moder Gud.
Som vi har sagt många gånger förut, GUDAR/GUDONNOR STRAFFAR ingen. Men när det Universella förändringsmönstret blir mer kraftfullt och tidsåldrarnas förändringar accelererar, kommer allt som inte är baserat på sanning, balans och harmoni, att skakas om i sina grundvalar. Som ni håller på att bli medvetna om, måste många regeringar och civilisationer, som har konstruerats och genomsyrats av negativa Tredimendionella vibrationsfrekvenser av makt, girighet, kontroll och oärlighet, nu möta sina ogärningar, och sveket mot de förtroenden som de har svikit, avslöjas.
De som insisterar på att bygga eller bo i de lågt belägna kustområdena, borde vid det här laget vara medvetna om att radikala jordförändringarna som äger rum kommer att fortsätta, och kommer att öka under en tid om de inte slutar att bygga på negativitetens och ansvarslöshetens kvicksand.
Era kustlinjer har förändrats många gånger förut och kommer att förändras igen, för de är alla en del av naturens cykler och reningen av Jordens yta. Tidigare har landmassor sjunkit bara för att höja sig igen, förnyade och snart därefter fulla av liv. Torka kommer till de områden som har överanvänts och förstörts av bekämpningsmedel och kemikalier, och öknar har blommat efter att ha legat i träda i hundratals år.
Ni behöver bara forska i mänsklighetens och Jordens historia för att veta att det här är sant, så varför är ni så förvånade när ni, återigen, går från en tid av status quo till en tid av förändring. Det har alltid funnits cykler av död och återfödsel som en del av den evolutionära processen, och dessa cykler påverkar varje aspekt av skapelsen.
Vi vill inte ingjuta rädsla eller tvivel i er. I själva verket är det exakt vad vi vill förjaga när vi strävar efter att försäkra er om att ni kommer att avgöra om ni går in i den Nya Tidsåldern med lätthet och elegans, eller genom katastrofer och kaos. Vi vill hjälpa er att förstå vad som väntar er de kommande månaderna och åren.
De flesta av er som läser dessa meddelande är medvetna om att de här är de viktigaste tiderna ni någonsin kommer att tillbringa på Jorden. De beslut ni tar nu, och de energier ni utstrålar som skapar det kraftfält inom vilket ni lever, kommer att avgöra er verklighet och hur ni kommer att uppleva dessa betydelsefulla övergångsår.
Det är dags att bestämma er för om ni vill gå framåt på Uppstigningsspiralen genom livsprocessens gåva,, eller dödsprocessens gamla energier. Var så säkra på att varje människa på den här planeten är mitt uppe i denna övergångsprocess – på någon nivå och på något sätt – vilket de är medvetna om det eller inte.
Jag ber er att projicera ert medvetande utåt, bort från er själva och er lilla bild av verkligheten. Föreställ er ett utvidgat medvetande. Tänk er, om det hjälper, att ni betraktar ert liv och alla omkring er ur vår strategiska plats och ger er förmågan att se panoramautsikten av vad som händer, minut för minut.
Se tillbaka på ert år, ja på många år. Har ni inte gjort stora framsteg? Är ni inte en mycket klokare, mer medkännande och en mer upplyst person? Kan ni inte se perfektionen, eller åtminstone rättvisan i det som har hänt i ert förflutna? Är ni inte starkare och klokare på grund av era prövningar och tester längs vägen?
Lägg märke till de som står er närmast. Har de gått framåt och vidgat sitt medvetande, eller sitter de fortfarande fast i ekorrhjulet – rädda i sitt tunnelseende på livet. Blir ni allt bättre på att släppa de gamla omoderna vanorna och tankemönstren? Är det inte lättare att filtrera den mängd information som kommer till er för att avgöra vad som är er sanning, och även det som inte längre tjänar ert bästa?
Ni håller på att återupprätta den Själsliga kontakten med ert Heligt Hjärta och ert Heligt Sinne. Det krävs ett enat hjärta och sinne för att sammanföra den sammanhållande kraften av vår Fader/Moder Gud. Ovillkorlig kärlek är den magiska nyckel som tänder Skapelsens Gnista. Kärlek med villkor blev normen när mänskligheten sjönk ner i densiteten, och från dessa negativa tankemönster växte alla andra självbegränsande begrepp fram och blev er sanning.
Nu är det dags att tänka om, frigöra och omstrukturera er nuvarande verklighet, en ny verklighet som omfattar alla lektioner i mästerskap som vi har gett er under de senaste åren.
Vi har gett er verktyg för att övervaka era tankar och stilla ert sinne, för att omprogrammera era undermedvetna och medvetna sinnen med högre visdom från ert Gudomliga Jag. Vi har hjälpt er att få de mångfaldiga sinnena i ert chakrasystem i balans, så att de återigen arbetar harmoniskt med varandra. Inte konstigt att ni har fört krig med dem omkring er, eftersom ni har utkämpat en hopplös strid med era egna skuggor under en mycket lång tid.
Ni är de som måste tillåta Skapelsens Gudomliga Kraft att söka sin väg genom er och ner i Jorden och ut från ert Solhjärtcenter, så att detta underbara elixir gradvis kan omsluta Jorden och hjälpa till att väcka mänskligheten. Det kommer en tid när naturens radikala krafter inte längre kommer att behövas för att rena och bringa harmoni till Jorden.
Kan ni förstå hur oerhört viktiga var och en av er är i denna renings- och överföringsprocess? Ert mål är inte bara att stiga upp, utan att tillåta ert Själs-Jag att stiga ner så att det kan finnas en integration och sammansmältning av de många komplexa Aspekterna av er själva, som skapades på er mångfaldiga och underbara resa genom hela detta Universum, genom galaxen och under alla era jordiska upplevelser.
Som Stjärnfrö-Själar, innan ni steg ner genom det multidimensionella Universumet, hade ni en mängd upplevelser där ni exemplifierade Skaparens alla dygder och egenskaper i perfekt harmoni och total överensstämmelse med Gudomlig Vilja.
I många andra upplevelser använde ni era enorma mentala förmågor, nästan uteslutande genom att fokusera på en specifik tankeform eller skapelse. Genom er medvetna avsikt tog ni fram den nödvändiga, rena Skapande Ljussubstansen, och som en laserstråle projicerade ni fram den perfekta visionen tills den var mirakulöst manifesterad på det fysiska planet.
Ni har också haft många fantastiska äventyr, som nästan uteslutande fokuserade på de känslomässiga aspekterna av ert flerdimensionella Jag. Genom att använda dygderna och egenskaperna hos er gudomliga natur medan ni var i de högre världarna, smälte ni med glädje samman ert medvetande med de änglalika världarna, och kunde därmed uppleva Skaparens utsökta kärlek i dess renaste form, när ni gick vidare för att hjälpa till med skapandet av världar och verkligheter bortom beskrivning.
Hela tiden medan ni upplevde dessa olika Aspekter av Skaparen, registrerade och inspelade ert individuella Själs-Jag varje upplevelse i er enorma minnesbank, för ni visste att det kunde komma en tid när ni i ert medvetande skulle behöva ta fram all den visdom ni hade förvärvat i det förflutna.
Sedan nedstigningen till den fysiska världen har ert Själs-Jag kämpat för att fungera i det fysiska, medan ni har spelat spelet om dualitet och separation. I många liv fokuserade ni primärt på er andliga natur, samtidigt som ni uteslöt de andra aspekterna av er varelse. Det är dags att föra tillbaka alla dessa olika Aspekter i harmoni, så att ni kan fungera som ett enhetligt medvetande igen.
När ni verkade inom tredje/fjärde dimensionernas illusionella miljö, var den mest försummade aspekten ert intuitiva sinne eller ert Själssinne. Det är en av de största resurserna ni har inom er, för det är er anslutning till ert Högre Jag och i slutändan till Skaparen/Källan.
Er Själ och ert Heliga Sinne har ett aldrig sinande utbud av nya idéer och kreativa tankeformer, som bara väntar på att ni ska nyttja dem. Ert intuitiva sinne, eller den där inre rösten, kommer alltid att peka ut rätt riktning och hjälpa er att ta de rätta besluten, om ni bara vill lyssna!
Sedan ni sjönk ner i densiteten har Själens visdom nästan helt stängts av hos större delen av den allmänna befolkningen. Efter att den inre rösten ignorerats i så många tusen år, med stor sorg, drog sig Själen tillbaka till nästan total stillhet och ett vilande tillstånd som observatör, i väntan på den tid när Den åter skulle kallas tillbaka till handling som en partner i livets resa.
Det lyser starkare och ljusare hos dem av er som flitigt har strävat efter att återknyta kontakten med er Själ, ert Högre Jag och Guds Stråle (JAG ÄR Närvaron), och är nu en ständig och kärleksfull följeslagare som leder, inspirerar, vårdar och skyddar er.
Det kommer att föra er samman med medlemmar av er Själsfamilj, eller med dem som ni har något viktigt att dela med er av. Det kommer att inspirera och hjälpa er på sätt som kommer att öppna överflödets portar, och att manifestera era högsta visioner när de är i linje med det allra bästa för alla. Inspirerande tankar och nya kreativa idéer kommer att forsa fram utan ansträngning, när ni tjänar er själva och andra genom att vara en medskapare av allt som är harmoniskt vackert, kärleksfullt och av högsta klass.
Det kanske inte verkar så, men en underbar ny vision, en mäktig och trolig framtid för mänskligheten och Jorden har tagit form och förstärks och förstoras för varje minut som går, en framtid där hela mänskligheten, såväl som mineraler, växter, djur, människor och Elementarrikena fredligt kommer att samexistera på Jorden. Det kommer att vara en planet som är orörd i sin skönhet, och som har glittrande klart vatten och ren hälsosam luft att andas in.
Det kommer att bli en värld av överflöd där ingen lider brist på tillräckligt med mat, tak över huvudet eller möjligheter, och en värld där olika raser, kulturer, övertygelser och traditioner är hedrade och respekterade och där ingen försöker tvinga på någon annan sin tro, eller förneka någon annans rätt att leva efter sin egen sanning och följa sina egna seder.
När fler och fler av er sakta drar tillbaka sin uppmärksamhet och sina tankar från gamla tiders självbegränsande tankemönster, tappar de gradvis styrka och blir ineffektiva. Har vi inte talat om för er om och om igen, att tankar har energi, positiva eller negativa, och det ni fokuserar på förstärker ni med er energi?
När ni låter attributen av ert GudsJag komma fram och Själens förfinade energi bli den dominerande kraften i ert liv, är vägen öppen för er att börja processen med att få tillgång till frekvensmönstren i hela spektrumet av de tolv Strålarna av er Diamond Core God Cell. Ni integrerar också gåvorna från de otaliga delarna av er själva – de Själsfragment som också gjorde resan in i densiteten och som är redo att dela med sig av sin visdom och sina äventyr med er.
Därför måste ni inte ha alla svaren, precis som det inte var nödvändigt för er att uppleva varenda aspekt av jordelivet. Era Gudomliga Själsfränder har gjort det för er, precis som ni har era unika upplevelser och er visdom att dela med er till dem.
Kom ihåg, mina modiga krigare, ni har nu tillgång till den Nya Gudomliga Planen för att återskapa Paradiset på Jorden i Vattumannens framväxande Tidsålder. Vi är här för att hjälpa er med alla Himlens Krafter när ni vill. I kärlek och tacksamhet hälsar jag er, kära ni.
JAG ÄR Ärkeängeln Michael
Överfört genom Ronna/Sacred Scribe * Som sändare av denna artikel gör jag, Ronna Herman Vezane, anspråk på den universella upphovsrätten i Ärkeängeln Michaels namn. Personlig delning med vänner eller inlägg på webbplatser och i publikationer är tillåtet så länge informationen inte ändras, dras ur eller läggs till, och kreditering av författarskap och min webbadress ingår.
 https://www.starquestmastery.com/
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...