Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 1 februari 2019

 

 

Ärkeängel Michael via Ronna Herman:

Den Bemyndigande Gåvan av Förlåtelse

1 februari 2019

Älskade mästare, då de högre frekvenserna av Ljus och Skaparens visdom genomtränger Jorden och mänskligheten, sker ett radikalt skifte i medvetenheten. Fler och fler värdefulla själar ifrågasätter sina grundläggande övertygelser, och undersöker sina livsstilar, de många strukturer de byggt, både fysiska och mentala, vilket karaktäriserar den egna verkligheten.

Rädsla och osäkerhet frodas, och en stor majoritet människor är rädda för att de bästa tiderna är förbi, och att framtiden ser dyster och osäker ut.

Det är normalt att känna motstånd eller känna sig obekväm vid dramatiska förändringar, speciellt då man känner att man inte kan bestämma och kontrollera sin framtid. Det är därför det är så viktigt att man öppnar upp till sitt Högre Självs visdom, och ansluta sig till sina underbara änglaguider och lärare.

Vet att vägen hem alltid funnits där, och er återkomst till de högre upplysta rikena är säkerställd. Hur som helst, var medveten om att hemligheten om hur detta uppnås, kommer inifrån, inte från det yttre. Den inre transformationsprocessen kan uppnås lätt och enkelt, när ni återigen får tillgång till visdomen i ert Heliga Hjärta och Sinne.

Vi uppmuntrar er att utnyttja all den underbara information som kommer fram från Rikena av Ljus, via de många budbärare och lärare som har dedikerat sina liv till att framföra avancerad universell visdom.

Älskade Ni, ni är djupt i processen av healing från de överträdelser ni varit med om, och frigör de smärtsamma minnena från era många tidigare liv på det jordiska planet – såväl som från hela ert solsystem och galax.

Vi har sagt det förut, ni kommer inte att straffas eller kastas i helvetet. Kan ni vara snälla och lyssna på det vi säger? Ni har aldrig blivit dömda – ni har aldrig någonsin dömts av någon Varelse från de osynliga eller högre rikena – ENDAST NI SJÄLVA DÖMER ER!

Enligt de Universella Lagarna om orsak och verkan, så lagras alla era tankar, intentioner och gärningar inom ert aurafält och chakrasystem, och ni utstrålar de vibrationsmönster som skapas därav, och det strålar ut från er i ett oändligt mönster för att sedan återvända till er, som frekvenser och åtgärder.

I det förflutna tog det ofta många livstider för att få belöningen för positiva, kärleksfulla handlingar, eller att få straffet för det som varit negativt och sårande. Därför var det oftast inte uppenbart att de rättfärdiga verkligen belönades, eller att de orättfärdiga fick sitt. Återigen, ingen stor eller liten Varelse delar ut belöningar eller straff.

De Universella Lagarna är stadigt etablerade, och ert eget Högre Själv övervakar era framsteg eller brister; antingen banar det vägen framåt och välsignar er med stora och små mirakel – eller genom att placera fler hinder för er, i hopp om att ni kommer att vakna upp och ta steget in i Uppstigningens spiral.

Kära hjärtan, allt för många av er bär på stora bördor från det förflutna, misstag ni har gjort under denna livstid, men också många från tidigare betingelser och begravda minnen, från smärtsamma händelser eller handlingar från alla era tidigare liv. Att hålla fast vid dessa minnen, eller hålla kvar bördor av orättvisa, är inte till hjälp för er.

Det är dags att ni låter oss hjälpa er att heala de smärtsamma minnena som lagrats i era fysiska kroppar och aurafält, precis som vi rensar bort förvrängningarna i de Tre- och Fyrdimensionella kollektiva mönstren i medvetenheten, och tar tillbaka dessa dimensioner till deras ursprungliga utformade spektrum av dualitet.

När ni steg ner i de restriktiva, begränsande rikena av medvetenhet, placerades glömskans slöja över ert minne, så att ni oftast inte kunde minnas era tidigare liv, eftersom det skulle bli en för stor börda att minnas alla tidigare misstag och tillkortakommanden. Det var av barmhärtighet, för det har visat sig att ni haft svårt att förlåta era fel och brister under denna livstid, än mindre alla tidigare avvikelser.

Dessa restriktiva membran av Ljus löses långsamt upp när ni återvänder till balans och harmoni, och avancerar i spiralen av uppstigning och återförening. Ett viktigt faktum ni bör tänka på är, även om ni inte minns era tidigare misstag, tankar och gärningar som fick er ur balans, så finns dessa energier fortfarande inom er cellulära struktur, och väntar på att korrigeras och återföras till harmonin inom.

Det är den processen ni nu är mitt uppe i: genom er medvetna medvetenhet och genom att anpassa er Vilja till ert Högre Själv och Moder/Fader Guds, så kommer nu allt som inte är i harmoni med högre frekvenser av den Fjärde dimensionen fram, för att bli healade och kunna återvända till harmonin i fredlig samexistens, glädje och kärleksfull avsikt.

Föreställ er en stor orkester som spelar en symfoni; varje instrument är dock lite ostämt. Tänk nu hur störande det skulle kännas för er. Föreställ er sedan några av de mest kraftfulla negativa mönster av vibrationer som ni tidigare sänt ut – i stället för de vackra, melodiska frekvenser som lyfter och inspirerar – det kan liknas vid att skicka frekvenser av missljud, som kolliderar och skapar kaos, istället för balans och harmoni.

Kan ni minnas några av de positiva vibrationella mönster, som ni nyligen sänt ut, som har varit lika kraftfulla som era negativa tankar?

Er Själs Sång har gradvis förlorat några av sina rena och harmoniska frekvensmönster, och därför har både er inre och yttre värld blivit obalanserad och disharmonisk.

Vi har påpekat om och om igen, att en av de största utmaningarna, men den viktigaste som måste uppnås för att ta steget in i uppstigningens spiral, är att återvända till centrum i ert Solkraftcentrum. Detta underlättar öppnandet av det Heliga Hjärtat, och därigenom tillåts Skaparens Ljus att flöda fritt till och från er. Detta hjälper i sin tur till att återkräva er unikt vackra och harmoniska Själssignatur.

Vi har förklarat hur ett membran av Ljus placerades över portalen på baksidan av ert Heliga Hjärtas Center, tills det var dags för er att börja er resa tillbaka till de högre dimensionerna och Ljusets riken. Men du och du ensam, placerade ett skyddsmembran över portalen till ditt Heliga Hjärtas Center, eftersom du blivit sårad, besviken och desillusionerad så ofta.

Sakta men säkert, genom de tekniker som vi har gett er, har ni frigjort dessa restriktiva membran, så att Kärleken/ Ljuset kan flöda fritt till och från er, så som tanken var.

För att få tillgång till, och utstråla Ljusets ständigt ökande frekvenser, måste ni kunna integrera och genomsyra er Varelse med dessa avancerade mönster av vibration. Därefter måste ni vara beredda att utstråla dem ner i Jordens kärna, och projicera ut dem i hela världen, via era portaler vid det Heliga Hjärtats Center – både fram och bak.

Föreställ er hur ni såg ut när ni först kom till Jorden: ni var lysande kristallina ljusstrålar, till bredden fyllda med era gudstrålmedvetandes dygder, egenskaper och talanger. Sakta under tiden då ni sjönk in i densiteten, började ni tillverka ett kors av materia, som blev alltmer otrevligt när ert spektrum av Ljus och skuggor ökade.

Ni är nu i processen att med hjälp av kärlek få Fragmenten ni har skapat in i balans och harmoni, när ni söker och utnyttjar högre och högre frekvenser av Ljus. Ni är nu på väg att bli ett kors av Ljus, älskade ni, när ert chakrasystem i ryggraden tänds upp, och då utstrålar Kärlek/Ljus från framsidan och baksidan, av ert Heliga Hjärtas Center.

Varför inte ta er in till centrum av spiralen med stigande medvetenhet – till ögat av dualitet och polaritet, där allt är lugnt och fridfullt och fyllt med ren substans av kosmisk livskraft som kallas Adamantinpartiklar – vilka väntar på att formas till er framtidsvision?

I det ögonblicket ni flyttar in i ert Heliga Hjärtas Center, kan ni uppleva den djupa kärleken och medkänslan från vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen, med vetskapen om att ni är uppskattade söner/döttrar som befinner sig på ett viktigt uppdrag, och inget ni säger eller gör kan minska den kärleken.

VIA GÅVAN AV FÖRLÅTELSE, KAN ERA EMOTIONELLA, MENTALA OCH ETERISKA KROPPAR HEALAS OCH TRANSFORMERAS OM TILLBAKA TILL HELHETEN. DETTA I SIN TUR, HJÄLPER ERA FYSISKA KROPPAR OCH ÖKAR KÄNSLA N AV VÄLBEFINNANDE.

Stå framför en spegel och se er själva i ögonen, eller gå in i er Pyramid av Ljus och lägg er på kristallbordet.

Säg till er själva: ”Jag förlåter mig själv för alla handlingar, tankar eller gärningar – från det förflutna, nutiden eller framtiden – i denna eller någon annan verklighet, som inte blivit sammansatt av den Heliga Kärlekens frekvenser. Jag förlåter alla som jag har haft konflikter med, de energier av ogillande jag haft under mitt nuvarande eller tidigare liv – i denna eller någon annan verklighet – och jag återvänder till dem, innesluten i en bubbla av kärlek, för de negativa minnena, påverkade energier och möjliga framtider, som vi skapat tillsammans.

”Jag ber änglarna av förlåtelse att penetrera alla Fasetter av min Varelse med Kärlekens/ Ljusets frekvenser, så att jag kan bli Själsfokuserad och hjärtcentrerad, som Bärare av Ljus och en Mästare i mig Själv.”

Andas djupt när ni flyttar in i ert Heliga Hjärtas Center. Låt den rena Kärleken/Ljuset välla ner genom er via ert Högre Själv. Känn expansionen i ert hjärtas center, då detta Gudomliga Kärlekselixir sprider sig djupt inom er Varelse.

Helig Kärlek är det som frigör er från de bojor ni tillverkat omkring er, som bundit, begränsat och trasslade in er i karmiska samspel. När ni förnekar denna kärlek, förnekar ni ert arv och er Gudomliga födslorätt. Gör denna övning så ofta det behövs, tills ni känner att ni har accepterat sanningen om att ni är värdiga förlåtelse.

Förlåtelse är en mycket personlig handling, och den måste komma från hjärtat. Det spelar ingen roll om andra förlåter dig eller inte. När ni förlåter från hjärtat så ändras energidynamiken mellan dig själv och andra. Som vi tidigare sagt, så kan du bara ändra dig själv, och du måste tillåta andra att förändras i sin egen takt och gå sin egen väg. Ni är bara ansvariga för er egen andliga tillväxt. Men kom ihåg, kära hjärtan, er kärleksfulla energi talar för sig själv, och det skapar mirakel.

Att förlåta sig Själv, underlättar förlåtelsen av alla andra, det är ett integrerat steg i processen av att öppna portalen till ert Heliga Hjärtas Center. Hjärtportalen måste vara öppen för att framgångsrikt ansluta till de många Fasetterna i er Gudomliga Själ, och er universella medvetenhet.

Ni måste göra en samlad insats för att återvända till harmoni och balans inom era Varelser, för att bli redo att ansluta till era Gudomliga motsvarigheter. Era smärtsamma, otillfredsställande jordiska relationer, är ett resultat från inre känslor av ovärdighet, skuld, rädsla för misslyckanden och avvisande.

Kampen mellan könen är verkligen en inre strid med Självet, eftersom ni projicerar era behov, det ni vill ha och önskningar utåt till någon annan, i hopp om att de ska kunna leverera det ni saknar inombords. Era relationer kommer med säkerhet att återspegla de negativa energier ni behöver övervinna, såväl som några av de positiva egenskaper ni själva önskar ha. Det kan antingen vara smärtsamt eller uppfyllande, beroende på hur ni tillämpar spelet i relationen.

Negativa frekvenser i fysiska relationer är rädslobaserade, rigida, självförverkligande och begränsande. Heliga relationer är kärleksbaserade och Andligt inspirerade, och tillåter varje part att integrera och uttrycka de positiva egenskaperna, från deras inneboende maskulina och feminina natur. De fokuserar på helhet och enighet, men är ändå flexibla och tillåter yttrandefrihet.

När ni höjer medvetenheten och återvänder till harmoni inom er, utstrålar ni renare frekvensmönster, och kommer då att locka till er de som strålar, och är komfortabla med samma nivå av Ljusspektrum.

Återföreningsprocessen innebär att ni återanpassar de många Fasetterna och nivåerna från era Själsfamiljer, som består av era jordiska Själsföljeslagare och de många Fasetterna i ert Högre Själv – er sol-, er galaktiska- och Subuniversella familj.

Älskade Ni, kan ni inte börja med förlåtelsesprocessen NU, och göra gemensam insats för att öppna portalen i ert Heliga Hjärtas Center, så att dessa underbara gåvor kan duschas över er?

Kalla på oss och låt oss hjälpa er. Kom ihåg, vi är bara ett hjärtslag och en tanke bort. Vi sveper in er i vår Fader/ Moder Guds heliga ovillkorliga kärlek.

JAG ÄR Ärkeängeln Michael

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

http://www.starquestmastery.com/

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...