Ärkeängel Michael via Ronna Vezane, 2 oktober 2021

 

Ärkeängel Michael via Ronna Vezane 2 oktober 2021

 

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Michael: Håll Ut, Älskade

2 oktober, 2021

 

 

Ärkeängel Michael Oktober 2021 Meddelande

https://tinyurl.com/3h6tcxuj

Älskade mästare, vi kommer att granska några av de grundläggande lärdomarna från det förflutna för dem som nyligen har börjat hävda sitt fulla Själsmedvetande och Självbehärskning under denna livstid. Det vi kallar Helig Andning består av den normala Tredje- / Fjärde-Dimensionella luften som består av syre samt Prana- det hinduiska ordet för Universell Livskraft-energi- som strömmar i strömmar in i och genom hela det fysiska kärlet. Emellertid innehåller det också Adamantin- Partiklar av Skapelseljus.

Storleken och kraften hos dessa Gudomliga Partiklar ökar med varje högre medvetenhetsnivå du uppnår. Det bemyndigande Oändlighetens Andetag öppnar de vägar som leder till Mångdimensionella nivåer av Skaparmedvetande. Ditt inre perspektiv kommer automatiskt att breddas när du gradvis ändrar ditt sätt att tänka och uppfatta.

När du har öppnat hjärtats bakre portal, passerar Inandningsslingan i Oändlighetens Andetag genom Medulla Oblongata (Förlängda Märgen) och ut genom Uppstigningschakrat (huvudets bakre portal) vid skallbasen, när den sveper uppåt i din Själsstjärna. De Adamantinska Partiklarna i Skaparljuset som du har inhalerat är programmerade att integrera ett visst antal Livskods Minnesfröatomer från din Översjäl-Högre Jag när det Heliga Andetaget passerar genom din Själsstjärna.

Utandningen passerar genom Rotchakrat och går in i den Kundalini Fröatom som finns därinne. Övervakad av ditt Översjäl-Högre Jag läggs uppmätta delar av de Adamantinpartiklar som lagrats i Rotchakrat till det Heliga Andetaget. ** Obs: Illustrationer och den fullständiga förklaringen av Oändlighetsandning Ett och Oändlighetsandning Två finns i REFERENCE & REVELATIONS – en studiehandbok ─ på min webbplats:

www.StarQuestMastery.com * Ronna)

De Adamantinska Ljuspartiklarna, som lagras i Rotchakrat, är unika eftersom de innehåller de programmerade Minnesfröatomerna i din nuvarande Gudomliga Plan – dina speciella talanger, egenskaper och kvaliteter från tidigare livserfarenheter ─ liksom de förvrängda Minnesfröatomerna som du tog fram att läka och harmonisera.

Det Heliga Andetaget rör sig sedan tillbaka upp framför det fysiska kärlet och går automatiskt in i kroppen där din kristallina Still Point Fröatom är belägen. Denna Fröatom utformades för att magnetisera, integrera och hålla dessa högre Frekvenspartiklar av Ljus. Det kan kallas ett Iscensättningscenter, för det är direkt anslutet till ditt Heliga Hjärta. De Adamantinska partiklarna av Ljus dras sedan in i ditt Heliga Hjärta för att aktiveras genom dina Frötankar och din intention.

Dessa programmerade Adamantinpartiklar är sedan redo att andas ut i ditt Tolv Strålars Skapelsehjul, såväl som ut i världen i stort. En dedikerad del kommer också att strömma utåt till den Femte Dimensionella Världspyramiden och andra Ljuspyramider som du väljer.

Tallkottkörteln kan kallas ett Ljusfilter för hjärnan. Chakrasystemet är utformat för att magnetisera och filtrera in lämpliga vibrationsfrekvenser i kroppen, be-Strålad av Ärkeänglarna med attributen, egenskaperna och dygderna för varje enskild Stråle.

Det finns en komplex formel som består av en mängd olika frekvensmönster som ständigt tränger in i det mänskliga auriska fältet, som sedan förmedlas till körtlarna och minnescentra i den fysiska kroppen. Din förståelse och medvetenhet kommer att öka med varje nedladdning av högre frekvensenergi.

När du har fått tillgång till ditt Heliga Hjärta och har aktiverat ditt Solkraftcenter börjar Nollpunkts- eller Stillpunktsfröatomen i ditt Solkraftcenter att lagra en reserv av Kosmisk energi. När du blir en Självmästare och en medveten medskapare har du tillgång till en oändlig mängd Adamantinpartiklar att använda i dina kreativa strävanden och att dela med andra.

De HELIGA VITA KOSMISKA ELDENS Adamantinpartiklar som du magnetiserar till dig som en väckt Självmästare måste kontinuerligt cirkulera. Endast en viss mängd, det som är lämpligt för varje Själ att integrera på dess nuvarande nivå av upp-Lysning, kan lagras i det fysiska kärlet. Balansen måste Strålas ut i formens värld.

Mogen andlighet är inte en omedveten upplevelse. Du måste sträva efter att utveckla en Självbärande Gudomlighet, varigenom du ständigt andas de rika Livets Andetags-Adamantiska partiklarna av Skaparessens. Genom att göra det kommer du att börja få andlig näring från Livets Flod via Åttonde Chakrat, din Själsstjärna och genom ditt Heliga Hjärtas bakportal.

Varje Självmedveten person fungerar som en levande stjärna som kan ta emot och förmedla harmoniska frekvensvibrationer enligt hans eller hennes medvetenhetsnivå. Som du nu vet kallas dessa frekvenser för din Själssång. Du är en LJUSPUNKT, en levande Gnista av det Gudomliga. Detta Underuniversum består av en gigantisk Gudomlig Själssång.

När du utvecklar förmågan att djupt och enkelt andas det Heliga Andetaget, kommer din medvetenhet gradvis att sjunka in i ditt Heliga Hjärtas centrum och sedan ännu djupare in i Vesica Piscis Mandala, som innehåller den Vita Eldens Minnesfröatom – din egen personliga Gudomliga Aspekt av vår Fader/Moder Gud. Det är då du kan ta fram all den Heliga Kärlek du kan rymma.

Det är här du börjar inse att du är drömmaren såväl som drömmen. Det är i detta Heliga Utrymme som du kommer att börja din resa tillbaka in i helheten (heligheten) när du strävar efter att återskapa dig själv som ett SOLBARN av vår Fader/Moder Gud. Detta har förutbestämts; det är ditt Gudomliga Arv.

Kom ihåg att endast en liten Fasett av ditt Arketypiska Väsen är inkarnerad i tätheten av den Tredje/Fjärde Dimensionen. Den Fjärde Dimensionen innehåller det astrala planet, som är en bro till den Femte Dimensionen. De tre lägre undernivåerna är fyllda med ett stort utbud av känslomässiga energirester och ett brett spektrum av disharmoniska frekvenser, mentala tankeformer. Den Fjärde Dimensionen innehåller förrådet för mänsklighetens massmedvetande från alla tidigare tider på Jorden. Den Fjärde Dimensionen innehåller också Jordens mentala auriska kroppsfält.

Du kallas Stjärnfrö av en anledning, för när du återvänder till Självbehärskning kommer du att inleda processen med att integrera högt utvecklade kristallina Livskods Minnesfröatomer ─ en ny, avancerad evolutionär process som ska användas i nästa kommande Guldålder. Mänskligheten är redo att ta ett stort steg i medvetenhet. Någon gång i varje människas Själsresa genom tid och rum finns det en längtan efter att återvända till de högre sfärerna – ett Gudomligt missnöje sätter in som inte kan förnekas.

Först måste du bli medveten om ditt samvetes subtila röst. Din Själs viskningar kommer att bli starkare och mer distinkta när du börjar uppmärksamma Andens kallelse. En känslighet växer inom din känslonatur när du anpassas till högre vibrationsmönster för människor, platser, tankar och handlingar. Så småningom kommer du att lära dig att skilja Själssångs -vibrationerna från din Själs -familj och de olika mästarna och Änglarna.

Ja, mänskligheten befinner sig mitt i dramatiska förändringar, en evolutionär process av djupa proportioner. Kom dock ihåg att det bara är en del av den oändliga spiralen. Alla ni som vaknar till ert Gudmedvetande har upplevt en mängd olika viktiga övergångsprocesser genom hela detta Universum.

Var uppmärksam, du kommer inte längre att få stagnera eller ens stanna på en viss nivå särskilt länge – tiden och omvandlingsprocessen går för snabbt. Ditt språk förändras och dina tankar är annorlunda. De gamla områdena i din hjärna, som innehåller ditt förflutna, förädlas gradvis eller upplöses, så det börjar verka som om allt som hände innan, även förra året, är en vag dröm. Nya områden i din hjärna aktiveras, och du måste lära dig att tänka på ett helt nytt sätt.

Informationspaket av Ljus, holografiska bilder av stor betydelse och Heliga geometriska mönster börjar filtrera in i ditt medvetande, och du måste lära dig att dechiffrera dem. Det kan tyckas som om de som du flyttar bortom inte längre förstår dig eller att du inte kan hitta ord för att fortsätta de gamla vardagliga samtalsmönstren.

Du kommer också att upptäcka att du inte behöver uttrycka varje tanke när du börjar telepatiskt plocka upp energierna och tankarna hos de omkring dig. Dina intuitiva förmågor kommer att öka, och du blir inte lätt lurad. Du kommer att tala din sanning med Andlig integritet, och du kommer inte att vara villig att delta i det förflutnas negativa spel.

Vi bönfaller dig: bli inte knuten till något sätt att Vara, någon metod eller någon filosofi som är för smal eller strukturerad. Gå inte heller in i något avtal som ger makt till någon utanför dig själv.

Urskillning, urskillning, urskillning! Vi kan inte nog betona detta, för så fort en uppenbar sanning kommer fram och du införlivar den i ditt trossystem, kan den ersättas av en högre sanning eller ett nytt koncept. När du ser tillbaka kan du inte se att mycket av den kunskap du nu accepterar som din absoluta sanning var bortom din vildaste föreställning för tio år sedan, eller till och med för sex månader sedan? Var medveten om att många av de saker du är så säker på idag utan tvekan kommer att förändras i morgon eller inom en snar framtid.

Mentalt bombarderar nya idéer och koncept ditt medvetande. Dunkelt först, men gradvis solidare när du använder dina förbättrade resonemangsförmågor för att utveckla och avkoda framtidens formler och uppfinningar. När du tar dig in i de högre planen i den Femte Dimensionen kommer du att börja komma ihåg Aspekter av Skapelsens plan för detta Underuniversum-inklusive hur du håller en ren tanke tills den förverkligas och hur du hjälpte till i skapandet av en mängd olika underbara saker.

Många av er kommer att börja se geometriska former, glittrande kristaller och lysande nya färger när ni rör er genom tid och rum och in i Ljusets sfärer.

 

Vi har berättat att många specialdispensationer ska ges till dem som tappert går framåt och hävdar sitt arv. Den tiden är NU! När massorna vaknar och ropar på hjälp, lösningar, information och uppmuntran kommer ni att behövas mer än någonsin, mina modiga. Vi väntar på att ge er kraft, att ge er visdom, förmågor och kunskap utöver er vildaste fantasi.

Du förstår, din hjärna har alltid fungerat med 100% kapacitet, vilket kan komma som en överraskning för dig, för du har hört att den genomsnittliga personen bara använder cirka 10% av sin hjärnkraft. Före mitten av 1900-talet har massorna bara haft tillgång till den begränsade delen av hjärnan som gav resonans till frekvenserna i de Tredje och nedre Fjärde Dimensionerna.

Det är sinnet som är eller var begränsat – inte hjärnan. När du balanserar och integrerar de högre frekvenserna får du tillgång till ditt Heliga Sinne, som innehåller mycket mer av din hjärnkraft (Minnesfröatomer). Så här får du tillgång till de högre Fjärde- och Femte-Dimensionella nivåerna av Kosmisk Visdom.

Vissa avancerade själar går till och med in på Sjätte Dimensionens inträdesnivåer. Det är inte möjligt att komma åt de avancerade delarna av din hjärna förrän du anpassar dig till de förfinade frekvenserna. Huvudmålet för närvarande är att höja dina vibrationsfrekvenser till den nivå som är nödvändig för att rensa Ljusmembranen som skyddar portalerna till ditt Heliga Sinne och ditt Heliga Hjärta och de Femdimensionella nivåerna av hjärnstrukturen. Det är då du verkligen kommer att börja göra framsteg i ditt Andliga sökande.

Var medveten om att det finns ebb och flod i Uppstigningsprocessen. Det finns regelbundet stora pulser av nya högre Kosmiska Strålvibrationsmönster-den Gudomliga Planen för Vattumanens Tidsålder-som bombarderar Jorden, med tysta tider emellan för att inte skapa en överbelastningssituation. Uppstigning är inte en stadig, framåtgående process. Det är ett uppsving av energi och ny information, och sedan en tid med assimilering, integration och manifestation.

Många av förnimmelserna verkar mer uttalade för dig just nu. Du kan ibland känna att du har tagit ett stort steg in i det okända eller att du har tagit ett steg bakåt till osäkerhet. Vid andra tillfällen kan du känna en ökad känsla av sårbarhet. Vid det här laget bör du vara lite van vid ebb och flod av förstorade, accelererade frekvenser; Men när du drivs till nästa medvetenhetsnivå utlöser det ofta ett larm i varierande grad inom dina fysiska, mentala och känslomässiga kroppar.

Det är beslutstid, för det här är en era med Skörd av Själar. Alla måste bestämma om de vill gå vidare med Jorden när hon snurrar in i de högre Dimensionella frekvenserna- eller gå vidare till en annan Tredje/Fjärde Dimensionell Planet som har återvänt till det ursprungligt utformade Spektrumet av Ljus ─ för att avsluta sina lektioner i områdena av dualitet och polaritet.

Många själar kommer att välja att lämna Jordplanet som en del av sitt kontrakt och Gudomliga Uppdrag, och många andra vackra Själar placeras eller görs redo att inta auktoritetspositioner och maktpositioner. De kommer att förbli lågmälda, möjligen i bakgrunden, tills det är dags att kliva fram och göra sig kända. De kommer att vara dynamiska, kraftfulla och bära en ny vision för mänskligheten – en som kommer att tjäna alla människor och skapa grunden för den kommande Nya Tisåldern.

Och så säger vi till er, “HÅLL UT, KÄRA NI!” Det här är tiden för att söka din personliga sanning, att återigen ta kontroll och herravälde över din värld, att komma ihåg att du är en representant för Skaparen på ett viktigt uppdrag som kallas ”MÄNSKLIGHETENS OCH PLANETEN JORDENS EVOLUTION” Acceptera din kraft som en mästare av samskapande. Integrera och aktivera gåvorna du var utrustad med som ligger vilande inom dig.

Förtvivla inte, mina älskade, om ni har blivit ledda till våra nuvarande läror och de visar sig vara för svåra att förstå. Våra många Ljusbudbärare har outtröttligt arbetat för att framföra våra visdomsläror som tar upp andlighetens grundläggande principer genom de många mellanliggande nivåerna, och nu till de nuvarande avancerade kosmiska lärorna. Om du söker efter dessa tidigare meddelanden hittar du din egen förståelse, och du kan bekvämt gå vidare från den nivån.

Den evolutionära processen för mänskligheten är i full gång och går framåt i en häpnadsväckande takt. Öppna era sinnen och era hjärtan, älskade ni och omfamna infusionen av Gudomlig Kärlek/Ljus som väntar er. Ta del av återföreningens härlighet med oss när vi tillsammans går vidare på denna otroliga resa in i en ny verklighet. Vi är alltid med er. Ni är älskade allra djupast.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Överförd genom Ronna/Sacred Scribe * Som sändare av denna artikel hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i Ärkeängel Michaels namn. Personlig delning med vänner eller publicering på webbplatser och i publikationer är tillåten så länge informationen inte ändras, utdrag eller tillägg görs, och kredit av författarskap och min webbplatsadress ingår.

https://www.starquestmastery.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...